«Θεός ἐπί γῆς, ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ· καί πάντα ἀναμίξ ἐγένετο».

Άγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

 

+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ

ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

 

Ἀδελφοί καί Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

Δυσκολεύεται ὁ ἀνθρώπινος νοῦς νά κατανοήσῃ τήν μεγάλην ἀλλαγήν τήν ὁποίαν ἔφερεν εἰς τόν κόσμον ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Ὁ γεννηθείς εἰς τήν φάτνην τῆς Βηθλεέμ δέν ἦτο εἷς ἐκ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῑοι γεννῶνται καθημερινῶς. Εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὁ ὁποῖος συγκαταβαίνει διά νά ἀναβιβάσῃ τό πλάσμα Του ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἔπεσε.

Κατά τό πλῆρες ἀγάπης σχέδιον τοῦ Δημιουργοῦ, ὁ ἄνθρωπος προορίζεται ἵνα θεωθῇ. Ἀλλ’ ἐξ ἰδίας ὑπαιτιότητος ἐγκατέλειψε τόν ὑποδειχθέντα εἰς αὐτόν πρός τοῦτο δρόμον καί κατέστη δοῦλος τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Καί διά νά ἐπαναδοθῇ εἰς αὐτόν ἡ δυνατότης τῆς θεώσεως ἔπρεπε νά ἐνανθρωπήσῃ ὁ Θεός. Διότι ὁ πεπτωκώς χοϊκός καί φθαρτός καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ὑπερβῇ μόνος του τήν φθαρεῖσαν φύσιν του καί νά ἐπενδυθῇ τήν Θεότητα.

          Δι’ αὐτό, οὐδέποτε καί ἡ πλέον τολμηρά ἀνθρωπίνη φαντασία ἐτόλμησε νά θεωρήσῃ ὡς ἐνδεχόμενον αὐτό τό ἀνέλπιστον γεγονός. Μόνον οἱ ἐμπνευσμένοι ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Προφῆται διεκήρυξαν ὅτι αὐτό θά συμβῆ διά τοῦ Θεοῦ. Καί πράγματι, τήν νύκτα τῶν Χριστουγέννων αὐτό τό ἀνέλπιστον ἔγινε πραγματικότης. «Θεός ἐπί γῆς, ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ», ἀνακράζει θαυμάζων ὁ Ἱερός Χρυσόστομος.

          Το κοσμοϊστορικόν αὐτό γεγονός δέν εἶναι ἀδιάφορον διά τήν ζωήν μας. Οὔτε τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ δι’ ἡμᾶς περιορίζεται εἰς τάς ἐφημέρους ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις. Ὀφείλομεν νά ἀντιμετωπίσωμεν σοβαρώτερον τήν νέαν κατάστασιν. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ μᾶς δίδει τήν δυνατότητα νά ὑπερβῶμεν τήν θνητότητά μας, νά ἀνέλθωμεν εἰς τούς οὐρανούς, νά συζήσωμεν μετά τοῦ Χριστοῦ, νά καταλλαγῶμεν μετά τοῦ Θεοῦ, νά χαρῶμεν τἠν υἱοθεσίαν Του, νά ζήσωμεν εἰς τούς αἰῶνας εἰς τήν ἀκένωτον χαράν τῆς ἀγάπης Του.

          Ἄς συμπανηγυρίσωμεν πνευματικῶς μετά τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ἀγίων τήν εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ διά τούς ἀνθρώπους καί ἄς ἀρχίσωμεν ἀπό σήμερον νέαν ζωήν, ἀξίαν τῆς κλήσεως τοῦ ἐναθρωπήσαντος Θεοῦ. Τό συνταρακτικόν γεγονός, ὅσον ἀφανῶς καί ταπεινῶς ἐτελέσθη, τόσον μεγάλην ἀλλοίωσιν ἔφερεν εἰς τό Σύμπαν καί ἰδιαιτέρως εἰς τό μέλλον ἑκάστου ἀνθρώπου. Δέν πρέπει νά ἀγνοήσωμεν τήν σπουδαιότητά του ἐπειδή ἐτελέσθη μακράν τῆς μεγάλης δημοσιότητος, εἰς ἕν ταπεινόν καί ἀπέριττον σπήλαιον. Οὔτε πρέπει νά ἑορτάσωμεν τό γεγονός θορυβωδῶς καί ἐπιφανειακῶς ὡς μίαν ἐποχικήν ἐφήμερον πανήγυριν, χωρίς ἄλλην ἐπιρροήν εἰς τήν ζωήν μας πλήν τοῦ κοσμικοῦ ξεφαντώματος.

          Ἄν καί τά γενόμενα κατά τήν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀθέατα διά τούς φθαρτούς ἀνθρωπίνους ὀφθαλμούς, ὑπάρχουν μερικοί οἱ ὁποῖοι μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ εἶδον καί μᾶς περιγράφουν τά βαθύτερα συμβάντα καί τήν ἐπελθοῦσαν μυστικήν ἀλλοίωσιν τοῦ κόσμου. Ἰδού πῶς ὁ προκάτοχος ἡμῶν Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφωνεῖ, θαμβωμένος ἐξ ὅσων ἀντελήφθη:

          «Ἄγγελοι συνεχόρευον ἀνθρώποις, ἄνθρωποι τοῖς ἀγγέλοις ἐκοινώνουν καί ταῖς ἄλλαις ταῖς ἄνω δυνάμεσι· καί ἥν ἰδεῖν…καταλλαγάς Θεοῦ πρός τήν ἡμετέραν γεγενημένας φύσιν, διάβολον αἰσχυνόμενον, δαίμονας δραπετεύοντας, θάνατον λελυμένον, παράδεισον ἀνοιγόμενον, κατάραν ἠφανισμένην, ἁμαρτίαν ἐκποδών γεγενημένην, πλάνην ἀπεληλαμένην, ἀλήθειαν ἐπανελθοῦσαν, τῆς εὐσεβείας τόν λόγον πανταχοῦ κατασπειρώμενον καί κομῶντα, τήν τῶν ἄνω πολιτείαν ἐπί γῆς πεφυτευμένην, καί τῇ γῇ συνεχῶς ἀγγέλους ἐπιχωριάζοντας καί πολλήν ὑπέρ τῶν μελλόντων τήν ἐλπίδα οὖσαν»(P. G. 57, 15-16).

          Aὐτήν τήν ἐλπίδα τῶν μελλόντων εἴθε, τέκνα καί ἀδελφοί, νά ἴδωμεν

  Πραγματοποιουμένην είς τήν ζωήν μας εὐχαῖς τοῦ μεγάλου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν πρός Κύριον ἐν οὐρανοῖς μετά πάντων τῶν Ἁγίων. Ἐπί τῇ συμπληρώσει δἐ κατά τό ἐπί θύραις νέον ἔτος χιλίων ἑξακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου τούτου, ἀνακηρύσσομεν ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔτος τοῦτο ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἵνα δώσωμεν εἰς πάντας τούς πιστούς τήν ὤθησην νά μελετήσουν τό ἔργον καί νά ἐμβαθύνουν εἰς τήν ζωήν αὐτοῦ.

          Ἀδελφοί!

          Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε·

          Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε·

          Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε·

          Αὐτῷ τῷ Φιλανθρώπῳ Θεῷ τῶν Χριστουγέννων, ἡ τιμή καί ἡ εὐχαριστία καί ἡ δόξα καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Άμήν.

 

Φανάριον, Χριστούγεννα, βς ΄

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

 

karolos_papouliasΜήνυμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια προς τους αποδήμους ‘Ελληνες: «Οι Έλληνες ομογενείς ως ενεργοί πολίτες των χωρών τους, με άρρηκτους δεσμούς με την Ελλάδα, αλλά και με οικουμενικούς ορίζοντες ενδιαφερόντων, συμβάλλουν πολλαπλά ώστε ο Ελληνισμός να κατέχει τη θέση που του πρέπει στο νέο διεθνές περιβάλλον του 21ου αιώνα. Αυτές τις γιορτινές μέρες η σκέψη όλων των Ελλήνων είναι – πιστεύω – κοντά σας. Κοντά στον Απόδημο Ελληνισμό που προβάλλει την πατρίδα μας σε ολόκληρο τον κόσμο, που τιμά τον ελληνικό πολιτισμό και νοσταλγεί. Η παρουσία του Ελληνισμού όπου γης, αποτελεί ιστορικό και πολιτισμικό τεκμήριο του δυναμισμού του, της αντοχής και της δημιουργικότητάς του. Πίσω από κάθε οικογένεια της ελληνικής ομογένειας υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανθρώπινη ιστορία. Στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα, καλούμαστε εμείς οι Έλληνες του μητροπολιτικού κέντρου να διδαχθούμε από τη δική σας πορεία, καθώς μέσα σε αντίξοες συνθήκες καταφέρατε να ενσωματωθείτε υποδειγματικά, χωρίς να λησμονήσετε την ταυτότητά σας, και να προσφέρετε στις χώρες εγκατάστασης και διαβίωσής σας, στηρίζοντας τη μητέρα πατρίδα, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως γέφυρα συνεργασίας των διαφορετικών λαών και κοινωνιών. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι σε όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2007 με υγεία, χαρά και προκοπή».


 

 

demetrios225 Δεκεμβρίου 2006

Χριστούγεννα

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κατά τήν ἱερή αὐτή ἡμέρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας καί Λυτρωτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σᾶς χαιρετῶ ἐν τῷ πνεύματι τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης πού ἀποκαλύφθηκε σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα μέσῳ τῆς Σαρκώσεως καί τῆς ἁγίας Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Σήμερα, ἑορτάζουμε ἕνα μοναδικό γεγονός τό ὁποῖο ἔχει διαχρονική σπουδαιότητα γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί, ταυτόχρονα, συνδέεται μέ τίς ἀνάγκες καί τίς προκλήσεις τοῦ συγχρόνου κόσμου.

Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων ἀποτελεῖ πράγματι γεγονός βαθειᾶς πνευματικῆς ἐμπειρίας. Ἀπολαμβάνουμε πνευματικά τά ὑπέροχα σχετικά ἀναγνώσματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ψάλλουμε τούς ὕμνους οἱ ὁποῖοι ἀναγγέλλουν τήν γέννηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, γεγονότος τό ὁποῖο συνέβη πρίν ἀπό δύο χιλιάδες καί πλέον ἔτη στό μικρό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Ἀκοῦμε γιά βοσκούς οἱ ὁποῖοι ἔμειναν ἔκθαμβοι βλέποντας τούς ἀγγέλους καί προσῆλθαν γιά νά προσκυνήσουν τόν νεογέννητο Χριστό. Φανταζόμεθα τούς Μάγους ἀπό τήν Ἀνατολή, οἱ ὁποῖοι ὁδηγημένοι ἀπό τήν πίστη ταξίδευσαν γιά νά λατρεύσουν τόν Κύριο κομίζοντας δῶρα. Ἀναλογιζόμεθα τό πολύ ταπεινό ξεκίνημα τοῦ Βασιλέως τῶν Βασιλέων καί τοῦ Κυρίου τῶν Κυρίων, ὁ Ὁποῖος ἐπέλεξε νά βιώσῃ τήν ἀνθρώπινη κατάσταση οὕτως ὥστε νά μᾶς λυτρώσῃ ἀπό τήν κατάρα τῆς ἁμαρτίας. Ἑνούμεθα μέ ὅλες τίς οὐράνιες δυνάμεις καί ἀναπέμπουμε αἴνους καί δοξολογίες στόν Χριστό ὁ Ὁποῖος σάρξ ἐγένετο (Ἰωάν. 1,14) λόγῳ τῆς ἀγάπης Του γιά μᾶς. Αὐτή εἶναι πράγματι μία μεγάλη καί λαμπρότατη ἑορτή!

Εἶναι μιά ἑορτή ἡ ὁποία πρέπει νά φωτίσῃ τήν καρδιά καί τόν νοῦ μας γιά νά διακρίνουμε ὅ,τι εἶναι ἅγιο καί ἀληθινό. Ἡ προσοχή μας ἑστιάζεται στό γεγονός αὐτό, τό μέγιστο ἀπό καταβολῆς κόσμου: Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, γεγονός ἱερώτατο τό ὁποῖο ἑορτάζεται μέ λατρεία, αἴνους, δόξα καί τιμή τά ὁποῖα προσφέρονται στόν Μοναδικό χορηγό ζωῆς. Καθώς ὅμως πανηγυρίζουμε,  σκεπτόμεθα καί τήν κατάσταση ἡ ὁποία ἐπικρατοῦσε στόν κόσμο τότε ἀλλά καί σήμερα. Ὁ Κύριός μας εἰσῆλθε σέ ἕναν κόσμο ὑποδουλωμένο στήν ἁμαρτία, ἕναν κόσμο φορτωμένο μέ συγκρούσεις, πολέμους, ἐκμετάλλευση, ἀδικία, καταδυνάστευση καί πνευματική τύφλωση. Ἦταν ἕνας κόσμος ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε πολύ λίγα περί τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ. Ὅμως καί στό σύγχρονο κόσμο μας ζοῦμε παρόμοιες καταστάσεις ὅπου οἱ προκλήσεις ἔναντι τῆς πίστεως ὁλοένα αὐξάνονται. Γιά ἕναν ἀριθμό ἀνθρώπων τίποτε δέν εἶναι ἱερό, τίποτε δέν εἶναι ἅγιο. Παρατηροῦμε δυστυχῶς μία αὔξηση τῶν τρόπων καί μεθόδων διά τῶν ὁποίων βεβηλώνεται ἡ θρησκευτική πίστη, ἡ γλῶσσα καί ὁ πολιτισμός, καθώς καί τά ὡραιότερα χαρακτηριστικά καί οἱ ὑψηλότερες ποιότητες τῆς ζωῆς μέ ἀντάλλαγμα τήν δημόσια προβολή, τήν διασημότητα καί τό χρῆμα.

Σ’ αὐτή τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Κυρίου μας ὀφείλουμε νά ἐπιβεβαιώσουμε τήν κλήση μας, κλήση προσφορᾶς μαρτυρίας τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε γιά νά ζοῦμε μέ ἁγιότητα ἐπειδή ὁ Ἴδιος εἶναι ἅγιος. Μᾶς προσκαλεῖ να ζήσουμε μέ ἁγιότητα, διότι αὐτό ἀποτελοῦσε πάντοτε τμῆμα τοῦ θεϊκοῦ σχεδίου Του γιά τή σωτηρία μας. Ὅπως ἀνήγγειλε ὁ Ζαχαρίας, πατέρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ὁ ἐρχομός τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο ἔγινε ἵνα ἀφόβως λατρεύομεν Αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνῃ ἐνώπιον Αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν.(Λουκᾶ 1:74-75). Στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ διέλυσε τό σκοτάδι τῆς ἀπάτης καί τοῦ ψεύδους μέ τό φῶς τῆς ἀληθείας πού προσφέρει ἐλπίδα καί εἰρήνη. Ἐν μέσῳ τῆς πνευματικῆς τυφλώσεως καί ἀγνοίας, ὁ Κύριος, γενόμενος ἄνθρωπος, ἐχάρισε τήν γνώση τῆς σωτηρίας σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Συμμεριζόμενος τήν ἀνθρώπινη κατάστασή μας, μᾶς ἔδειξε ὅτι μέ τήν χάρη καί τήν πίστη μποροῦμε νά εἴμαστε οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι ὅπως ὁ Θεός θέλει νά εἴμαστε.

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ μαρτυρία τῆς ἁγιότητος εἶναι ἀπαραίτητη στόν σύγχρονο κόσμο. Οἱ ἄνθρωποι δυστυχῶς ἀπομακρύνονται ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ὅλο καί περισσότερο. Πολλοί προσαρμόζουν τήν ζωή καί τίς φιλοδοξίες των ἀνάλογα μέ ἐπιθυμίες οἱ ὁποῖες ἀγνοοῦν τόν Χριστό, ἀγνοοῦν τό τί ἔχει πράξει Ἐκεῖνος γιά μᾶς καί τό τί μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε μέσῳ Ἐκείνου. Δέν μποροῦν νά ἀκούσουν τήν πρόσκληση νά ζήσουν μέ ἁγιότητα ἐν μέσῳ τῶν πολλῶν διαστρεβλώσεων τῆς ἀληθείας, τῶν ὑποδουλώσεων σέ ἁμαρτωλές ἡδονές, τῶν  ματαίων σκέψεων καί ἐλαφρῶν διασκεδάσεων. Γι’ αὐτό καί ἔχουν ἀνάγκη νά ἰδοῦν τήν ὁδό τῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας. Ἔχουν ἀνάγκη νά ἀνακαλύψουν τήν ἀλήθεια και τή γνώση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία θά μεταμορφώσῃ τή ζωή των καί θά γεμίσῃ τήν καρδιά καί διάνοιά των μέ εἰρήνη.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ἄνθρωποι γνησίας πίστεως, καλούμεθα ἀπό τόν Θεό μέ τήν εὐκαιρία τῶν Χριστουγέννων νά προσφέρουμε μαρτυρία ἁγιότητος. Παροτρυνόμεθα νά παραστήσουμε τά σώματα ἡμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ Θεῷ, νά μήν προσαρμοζόμεθα μέ τόν ἁμαρτωλό κόσμο, ἀλλά νά μεταμορφούμεθα τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ἡμῶν οὕτως ὥστε νά εἴμεθα σέ θέση νά διακρίνουμε τό ἀγαθό, τό εὐάρεστο καί τέλειο θέλημα τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 12:1-2). Καθώς ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ θά μεταμορφώνει τίς ζωές μας, θά ζοῦμε μέ ἁγιότητα, καί ἡ καρδιά καί διάνοιά μας θά γεμίσουν μέ ἀλήθεια. Ἐπιπλέον, ἡ ἁγιότητα τῆς ζωῆς, λόγων, πράξεων, λατρείας καί πίστεως θά ὁδηγήσῃ τούς ἄλλους στήν ἁγιότητα, τήν ἀλήθεια καί τήν αἰώνιο ζωή.

Καθώς ἑορτάζουμε ἐν πνεύματι ἀληθινῆς χαρᾶς τήν Ἁγία Γέννηση τοῦ Κυρίου μας καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς ἀναλογισθοῦμε τήν ἁγιότητα τῆς ἐνδόξου Σαρκώσεώς Του. Ἄς ὑποδεχθοῦμε αὐτά τά Χριστούγεννα ὡς εὐκαιρία δοθεῖσα ἀπό τόν Σαρκωθέντα Θεό γιά νά ἀνανεώσουμε καί ἐνδυναμώσουμε τήν δέσμευσή μας στό νά βοηθήσουμε τούς ἄλλους νά ἀνακαλύψουν τόν Χριστό καί νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια καί τήν ὁδό τῆς σωτηρίας μέσα ἀπό τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς μας. Εὔχομαι ἐσεῖς καί οἱ οἰκογένειές σας νά ἔχετε καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί χαρούμενο καί ὑγιεινό τό Νέο Ἔτος.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

kassimis_theodorosΜήνυμα του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Θ. Κασσίμη: «Οι εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους φέρνουν στην ανθρωπότητα το χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρώπισης του Θείου Λόγου και σηματοδοτούν τη νέα αρχή, το καινούργιο ξεκίνημα. Εορτές ελπιδοφόρες που στρέφουν τη σκέψη στο μέλλον και γεννούν προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο, τόσο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, όσο και για τον καθένα ξεχωριστά. Ένα αύριο στο οποίο θα κυριαρχούν τα μηνύματα που έφερε μαζί Του ο ενσαρκωθείς Χριστός : την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, τη συμφιλίωση, τη συγγνώμη και προπαντός την ελπίδα. Έναν κόσμο, που θα προχωρήσει απαλλαγμένος από τις φυλετικές, εθνικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, τη μάστιγα της τρομοκρατίας, το φάσμα της πείνας και της υπανάπτυξης, τις οικολογικές καταστροφές. Για τους Έλληνες απανταχού της γης, οι εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους προσφέρουν την ευκαιρία για επιστροφή στις ρίζες, στην Ορθόδοξη παράδοση, για ανανέωση της επικοινωνίας με την γενέτειρα. Αλλά και οι δικές μας σκέψεις όλων μας στην Ελλάδα, τούτες τις γιορτινές μέρες, στρέφονται στους συμπατριώτες μας, που ζουν στα πέρατα της γης, σε κάθε ελληνικό σπίτι, στο οποίο αναβιώνουν και διατηρούνται τα ήθη και οι παραδόσεις μας, όπου κι αν βρίσκονται. Στόχος της Ελληνικής Πολιτείας είναι οι άρρηκτοι δεσμοί που ενώνουν τον Ελληνισμό, στην Ελλάδα και απανταχού της γης, να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο με έμφαση στη Νέα Γενιά των ομογενών. Φιλοδοξούμε το 2007 να γίνει το Έτος Απόδημης Νεολαίας, με την επέκταση των προγραμμάτων φιλοξενίας και την υιοθέτηση πρωτοποριακών μεθόδων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Εύχομαι σε όλες και όλους, μέσα από την καρδιά μου, χαρούμενα και ειρηνικά Χριστούγεννα και καρποφόρο και δημιουργικό το Νέο Έτος».