ΟΜΙΛΙΑ

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

κατὰ τὴν Θρονικὴν Ἑορτὴν Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης

(29 Ἰουνίου 2008)

Ἁγιώτατε,

Ἔχοντες ἀκόμη ἔντονον τὴν χαρὰν καὶ τὴν συγκίνησιν ἐκ τῆς εὐλογημένης προσωπικῆς συμμετοχῆς τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος εἰς τὴν Θρονικὴν Ἑορτὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπὶ τῆ μνήμῃ τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου, κατὰ Νοέμβριον τοῦ 2006, ἐκινήσαμεν «ἀγαλλομένῳ ποδὶ» ἐκ τοῦ Φαναρίου τῆς Νέας Ρώμης, νὰ ἔλθωμεν παρ' Ὑμῖν, διὰ νὰ μετάσχωμεν εἰς τὴν χαράν Σας ἐπὶ τῆ Θρονικῆ Ἑορτῆ τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης. Καὶ ἤλθομεν πρὸς Ὑμᾶς «ἐν πληρώματι εὐλογίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. 15: 29), ἀνταποδίδοντες τὴν τιμὴν καὶ τὴν ἀγάπην, συνεορτάζοντες μετὰ τοῦ ἐν τῆ Ἑσπερίᾳ προσφιλοῦς Ἀδελφοῦ ἡμῶν «τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν τοῦ Κυρίου», τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Πέτρον, τὸν ἀδελφὸν Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, καὶ Παῦλον, τοὺς δύο μεγίστους τούτους, κεντρικοὺς καὶ οὐρανοϋψεῖς στύλους τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι εἰς τὴν ἱστορικὴν πόλιν ταύτην ἔδωκαν τὴν τελευταίαν καὶ περίτρανον ὁμολογίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐνταῦθα παρέδωκαν μαρτυρικῶς τὸ πνεῦμα των εἰς τὸν Κύριον, ὁ μὲν διὰ σταυροῦ, ὁ δὲ διὰ ξίφους, καὶ ἡγίασαν αὐτήν.

 

     

Χαιρετίζομεν, ὅθεν, ἐν ἀγάπῃ εὐλαβεῖ καὶ βαθυτάτῃ, ἐκ μέρους τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνων της, τὴν Ὑμετέραν Ἁγιότητα, ἐπιπόθητε Ἀδελφέ, εὐχόμενοι ἀπὸ καρδίας «πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ» (Ρωμ. 1: 7) ὑγιαίνειν, εἰρηνεύειν, εὐοδοῦσθαι καὶ προκόπτειν νυχθημερὸν εἰς τὰ πρὸς σωτηρίαν, «τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. 12: 11-12).

Ἀμφότεραι αἱ Ἐκκλησίαι, Ἁγιώτατε, τιμῶμεν κατ' ἀξίαν καὶ εὐλαβούμεθα, τόσον τὸν δόντα τὴν σωτήριον ὁμολογίαν τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ Πέτρον, ὅσον καὶ τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Παῦλον, ὁ ὁποῖος αὐτὴν τὴν ὁμολογίαν καὶ πίστιν διεσάλπισεν εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης ἐν μέσῳ ἀπαραδειγματίστων δυσκολιῶν καὶ κινδύνων. Ἑορτάζομεν δὲ τὴν μνήμην των, ἀπὸ τοῦ σωτηρίου ἔτους 258 καὶ ἑξῆς, τὴν 29ην Ἰουνίου, ἔν τε τῆ Δύσει καὶ ἔν τῇ Ἀνατολῇ, ἀφοῦ προηγουμένως, κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ἑτοιμασθῶμεν ἐν τῇ Ἀνατολῇ καὶ διὰ νηστείας, τηρουμένης πρὸς τιμήν των. Πρὸς μείζονα ὑπογράμμισιν τοῦ ἴσου τῆς ἀξίας των, ἀλλὰ καὶ τῆς σημασίας των διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ ἀναγεννητικὸν καὶ σωτήριον διὰ τῶν αἰώνων ἔργον της, ἡ Ἀνατολὴ τοὺς τιμᾷ συνήθως καὶ διὰ κοινῆς εἰκόνος, εἰς τὴν ὁποίαν εἴτε βαστάζουν εἰς τὰς ἁγίας χεῖρας των μικρὸν ναΰδριον, συμβολίζον τὴν Ἐκκλησίαν, εἴτε περιπτύσσονται ἀλλήλους καὶ ἀνταλλάσσουν τὸν ἐν Χριστῶ ἀσπασμόν. Αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν ἀσπασμὸν ἤλθομεν νὰ ἀνταλλάξωμεν μεθ' Ὑμῶν, Ἁγιώτατε, ὑπογραμμίζοντες τὸν ἐν Χριστῷ πόθον καὶ τὴν ἀγάπην, ἅτινα κινοῦν ἡμᾶς πλησίον ἀλλήλων.

Ὁ μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν Θεολογικὸς Διάλογος «ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ», θείᾳ συνάρσει προχωρεῖ, παρὰ τὰς ὑφισταμένας ἀξιοσημειώτους δυσκολίας καὶ τὰ γνωστὰ προβλήματα. Ἐπιθυμοῦμεν εἰλικρινῶς, καὶ ἐκτενῶς περὶ αὐτοῦ προσευχόμεθα, αἱ δυσκολίαι αὐταὶ νὰ ὑπερπηδηθοῦν καὶ τὰ προβλήματα νὰ ἐκλείψουν, τὸ ταχύτερον δυνατόν, ὥστε νὰ ἐπιτύχωμεν τοῦ τελικοῦ ποθουμένου, πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἡ ἐπιθυμία αὕτη, γνωρίζομεν καλῶς ὅτι εἶναι καὶ Ὑμετέρα, εἴμεθα δὲ βέβαιοι ὅτι καὶ ἡ Ὑμετέρα Ἁγιότης οὐδὲν θὰ παραλείψῃ ἐργαζομένη τὸ κατ' Αὐτήν, μετὰ τῶν τιμίων συνεργατῶν Αὐτῆς, διὰ τὴν τελείαν λείανσιν τῆς ὁδοῦ πρὸς ἐπιτυχῆ καὶ χριστοτερπῆ ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διαλόγου.

Τὸ ἔτος 2008 ἔχομεν κηρύξει, Ἁγιώτατε, ὡς «Ἔτος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», ὡς καὶ Ὑμεῖς πράττετε ἀπὸ τῆς σημερινῆς ἡμέρας μέχρι τοῦ ἐπιόντος ἔτους, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει δύο χιλιετιῶν ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου. Εἰς τὰ πλαίσια τῶν σχετικῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων, ἀφοῦ ἤδη προσεκυνήσαμεν τὸν σεπτὸν τόπον τοῦ Μαρτυρίου του, προγραμματίζομεν, πρὸς τοῖς ἄλλοις, καὶ ἱερὰν πορείαν εἰς ἱκανὰ σημεῖα τῆς εὐαγγελικῆς δράσεως τοῦ Ἀποστόλου ἐν τῇ Ἀνατολῇ, ὡς ἡ Ἔφεσος καὶ ἡ Παμφυλὶα, ἀλλὰ καὶ ἡ Κρήτη, καὶ οἱ ἐν αὐτῇ Καλοὶ Λιμένες. Νὰ εἶσθε βέβαιος, Ἁγιώτατε, ὅτι εἰς τὴν ἱεραποδημείαν αὐτὴν θὰ αἰσθανώμεθα καὶ Ὑμᾶς ἐν πνεύματι συνεκδημοῦντα ἡμῖν, καὶ ἐκτενῆ προσευχὴν ἑκασταχοῦ θὰ ἀναπέμπωμεν ὑπὲρ Ὑμῶν καὶ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῆς σεβασμίας Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐπικαλούμενοι τὴν πολὺ ἰσχύουσαν δέησιν καὶ πρεσβείαν πρὸς Κύριον τοῦ θείου Παύλου ὑπὲρ Ὑμῶν.

Καὶ νῦν, προσκυνοῦντες τὰ παθήματα καὶ τὸν σταυρὸν τοῦ Πέτρου, καὶ περιπτυσσόμενοι τὴν ἅλυσιν καὶ τὰ στίγματα τοῦ Παύλου, τιμῶντες τὴν ὁμολογίαν, τὸ μαρτύριον καὶ τὸν πρὸς τὴν ὄντως Ζωὴν ἄγοντα τίμιον ὑπὲρ τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου θάνατον ἀμφοτέρων, δοξάζομεν τὸν Τρισάγιον Θεὸν καὶ ἱκετεύομεν Αὐτόν, ὅπως, διὰ πρεσβειῶν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Του, χαρίσηται εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς πάντα τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα τῆς τε Ὀρθοδόξου καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐνταῦθα μὲν «τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ἐν τῷ «συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. 4: 3), ἐκεῖσε δέ, τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. Ἀμήν.

 

ΟΜΙΛΙΑ  ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ   ΕΝ ΤΩι ΟΡΘΟΔΟΞΩι ΝΑΩι ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΩΜΗΣ

(29-6-2008)

          Ἱερώτατε ποιμενάρχα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γεννάδιε,

          Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,

          Εὐλογημένα καὶ λίαν ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας,

          Ἑορτὴ χαρμόσυνος ἔλαμψεν εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης, ἡ πανσεβάσμια μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων! Τῶν Κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου, βεβαίως, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων τῆς ἱερᾶς Δωδεκάδος τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ! Δεκατρεῖς, μαζὶ μὲ τὸν Παῦλον, πολύφωτοι ἥλιοι, ποὺ φωτίζουν μὲ φῶς Χριστοῦ τὸν νοητὸν Γαλαξίαν τῆς Ἐκκλησίας. Δεκατρεῖς ἀκλόνητοι στῦλοι, ποὺ στηρίζουν τὸ ἅγιον οἰκοδόμημα τῆς Πίστεως. Δεκατρεῖς πολύκρουνες πηγὲς, ποὺ πηγάζουν ἄφθονον τὸ ζωοπάροχον ὕδωρ τῆς εὐσεβείας!

     Ξεκίνησε ὁ ἑορτασμὸς σήμερα, 29 Ἰουνίου, μὲ τοὺς δύο ποὺ ἁγίασαν μὲ τὸ μαρτύριόν τους τὴν ἱστορικὴν αὐτὴν πόλιν τῆς Ρώμης: Τὸν Παῦλον, τὸν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν, καὶ τὸν Πέτρον, ποὺ πρῶτος ὡμολόγησε μὲ παρρησίαν τὴν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ κορυφώνεται αὔριον, 30 τοῦ μηνός, μὲ τὴν σύναξιν τῶν ὑπολοίπων ἁγίων Ἀποστόλων. Ἕνα διήμερον σεβασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς παναγίους καὶ πανσόφους ἐκείνους ἀνθρώπους ποὺ μᾶς ἐγνώρισαν τὸν Χριστόν, μᾶς ἐκήρυξαν τὸ Εὐαγγέλιον, μᾶς ἐφανέρωσαν τὴν αἰώνιον ζωήν, μᾶς ὡδήγησαν εἰς τὴν πύλην τῆς σωτηρίας, μᾶς συντροφεύουν διὰ βίου μὲ τὴν οὐράνιον προστασίαν τους καὶ πρεσβεύουν μὲ παρρησίαν πρὸς τὸν Κύριον γιὰ μᾶς καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Μέσα εἰς τὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ συναχθήκαμε ἀπόψε εἰς τὸν ἱερὸν καὶ ἀρχαῖον Ναὸν τοῦτον τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ἐν τῶ Παλατίνῳ, γιὰ νὰ τελέσωμε τὸν Ἑσπερινόν, νὰ λατρεύσωμε τὸν Θεὸν καὶ νὰ τιμήσωμε μὲ ἄξιους ὕμνους τοὺς πανσεβάσμιους Μαθητάς Του καὶ Ἀποστόλους τῆς Χάριτος.

          Ἀπεφασίσαμε νὰ ἔλθωμε καὶ νὰ ἑορτάσωμε τοὺς Ἀποστόλους εἰς τὴν πρώτην Ἑπτάλοφον, γιὰ νὰ παραστοῦμε, μαζὶ μὲ τὴν τιμίαν Συνοδείαν μας, εἰς τὴν σημερινὴν Θρονικὴν Ἑορτὴν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, καὶ νὰ ἀνταποδώσωμε ἔτσι εἰς τὴν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τὸν Πάπαν Βενέδικτον ΙΣΤ΄ τὴν ἐπίσκεψιν ποὺ μᾶς ἔκαμε τὸ 2006 εἰς τὴν δευτέραν Ἑπτάλοφον, τὴν Νέαν Ρώμην, δηλαδὴ τὴν Κωνσταντινούπολιν, γιὰ νὰ μετάσχῃ εἰς τὴν Θρονικὴν Ἑορτὴν τοῦ μαρτυρικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, ἐπὶ τῆ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἔτσι, τὸ πρωΐ παρακολουθήσαμε τὴν Παπικὴν Λειτουργίαν εἰς τὴν μεγαλοπρεπῆ Βασιλικὴν τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ὅπου εἴχαμε τὴν εὐκαιρίαν νὰ ὑπογραμμίσωμε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τὰ ἀμοιβαῖα ἀγαθὰ αἰσθήματα, νὰ σημειώσωμε τὸν πόνον ποὺ αἰσθανόμεθα γιὰ τὸν ὑφιστάμενον ἐπὶ δέκα περίπου αἰῶνες χωρισμόν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, νὰ ἐπανεπιβεβαιώσωμε τὸν κοινὸν πόθον γιὰ καρποφόρον συνέχειαν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδοξίας – Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ποὺ εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει, καὶ νὰ τονίσωμε τὴν προσήλωσί μας στὴν ἐπιθυμίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν», ἐν ἀληθείᾳ πάντοτε καὶ ἀγάπῃ, στηριγμένοι εἰς τὸ ἀσάλευτον θεμέλιον τοῦ εὐσεβοῦς δόγματος ποὺ μᾶς ἐκληροδότησεν ἡ Ἐκκλησία τῆς πρώτης χιλιετίας, μὲ τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους καὶ τοὺς μεγάλους Πατέρας – γι' αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἀπηγγείλαμε ἀπὸ κοινοῦ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως, τὸ «Πιστεύω» μας, χωρὶς προσθῆκες ἤ ἀλλοιώσεις. Καὶ ἀπόψε, ἐδῶ, εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ποὺ δίδει τὴν μαρτυρίαν τῆς εἰς Χριστὸν Πίστεως ἐπὶ δεκατέσσερεις ὁλοκλήρους αἰῶνας, καὶ ὁ μακαριστὸς Πάπας Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄ εἶχε τὴν γενναιοφροσύνην νὰ μᾶς παραχωρήσῃ τὸ 2000, ἐτελέσαμε τὸν Ἑσπερινόν μας εἰς τὴν μνήμην τῶν Ἀποστόλων, ἑνώσαμε τὶς καρδιὲς καὶ τὶς φωνές μας, καὶ ὑμνήσαμε «φωναῖς αἰσίας» τὸν μόνον ἄξιον νὰ ὑμνῆται παντοῦ καὶ πάντοτε, τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Ἕνα καὶ Τριαδικὸν Θεὸν τῶν Πατέρων μας. Εἶναι δὲ ἰδιαιτέρα χαρὰ τὸ ὅτι μαζί μας συμπροσεύχονται καὶ ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν, ἐπίλεκτα μέλη τῆς ἐκεῖ ὁμογενείας, οἱ ὁποῖοι διήνυσαν μακρὰν ὁδόν, μαζὶ μὲ τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Δημήτριον, προκειμένου νὰ πλαισιώσουν εὐλαβῶς τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου των εἰς τὴν Ρώμην καὶ νὰ ζήσωμεν ἀπὸ κοινοῦ ἐδῶ τὰς συγκινήσεις τῶν ἑορτῶν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

          Ἀγαπητοὶ καὶ εὐλογημένοι Χριστιανοί,

          Πρὶν ἀπὸ τέσσερα ἀκριβῶς ἔτη, τὴν πρώτην Ἰουλίου 2004, ἐτελέσαμε τὰ ἱερὰ Θυρανοίξια τοῦ ὡραοτάτου Ναοῦ αὐτοῦ, μετὰ ἀπὸ τὴν γενικὴν ἀναστήλωσιν καὶ ἀνακαίνισιν, ἡ ὁποία ἔγινε μὲ τὴν εὐγενῆ χορηγίαν τῆς κ. Φωτεινῆς Λιβανοῦ καὶ τὴν βοήθειαν καὶ ἄλλων εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἤδη ὁ σεβάσμιος αὐτὸς Ναὸς ἀποτελεῖ σέμνωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας, σημεῖον ἀναφορᾶς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Ρώμην καὶ πνευματικὸν καταφύγιόν των. Ἐδῶ, κάτω ἀπὸ τὴν σκέπην καὶ προστασίαν τοῦ Μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Θεοδώρου, ὁ πιστὸς ἀναπνέει τὸ ὀξυγόνον τῆς ἀληθείας, φωτίζεται μὲ τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Πίστεως, μετέχει εἰς τὴν Εὐχαριστίαν τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἀπ' αἰῶνος Ἁγίους, τρέφεται μὲ τὸν Ἄρτον καὶ τὸ Ποτήριον τῆς Ζωῆς, χαίρεται τὴν ὀμορφιὰ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς του, στηρίζεται εἰς τὴν εὐσέβειαν, ἐνισχύεται εἰς τὸν καθημερινὸν ἀγῶνα του, ἐπισφραγίζει τὴν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου σωτηρίας καὶ κηρύττει τὴν ἐρχομένην, καὶ ἤδη παροῦσαν, Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἐπὶ τῆ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου αὐτῆς ἐκφφράζομεν καὶ πάλιν ἐγκάρδιον εὐχαριστίαν τόσον εἰς τὴν παραχωρήσασαν τὸν Ναὸν εἰς ἡμᾶς Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν, ὅσον καὶ εἰς τὴν εὐγενεστάτην καὶ εὐσεβεστάτην χορηγὸν καὶ ἀνακαινίστριαν κυρίαν Φωτεινὴν Λιβανοῦ καὶ τὴν οἰκογένειάν της, καθὼς καὶ εἰς ὅλους ἐκείνους ποὺ μὲ οἱονδήποτε τρόπον συνετέλεσαν εἰς τὴν ἀναστήλωσιν, καὶ παντοιοτρόπως συνεργοῦν εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Ναοῦ καὶ τῆς Ἐνορίας, μὲ πρῶτον πάντοτε τὸν ἀκάματον οἰκεῖον Ποιμενάρχην Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ἰταλίας καὶ Μελίτης καὶ ἀγαπητὸν Ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ Συλλειτουργὸν κύριον Γεννάδιον. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἀνταποδίδῃ εἰς αὐτοὺς πολλὰς εὐλογίας καὶ οὐράνια δωρήματα.

          Τέκνα ἀγαπητά,

          Ἡ πνευματικὴ Μητέρα σας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σᾶς περιβάλλει πάντοτε μὲ ὅλην τὴν στοργήν, μὲ ὅλην τὴν ἀγάπην Της. Παρακολουθεῖ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον τὴν πρόοδόν σας, τόσον τὴν πνευματικὴν καὶ ἐκκλησιαστικήν, ὅσον καὶ τὴν κοινωνικήν, καὶ καθημερινῶς σᾶς στεφανώνει μὲ τὶς εὐχὲς καὶ εὐλογίες Της. Μείνετε κοντὰ εἰς τὸν Χριστόν! Κρατῆστε μὲ προσοχὴ τὴν Ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά σας, τὶς παραδόσεις σας, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά σας, ὅσα ἱερὰ καὶ ὅσια παρελάβατε ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς σας, ὅσα ἅγια ἐμάθετε καὶ ἐδιδαχθήκατε ἀπὸ τὴν ἁγίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας. Μελετᾶτε τὶς ἅγιες Γραφές, προσεύχεσθε καθημερινῶς, μὴν κουράζεστε νὰ κάνετε τὸ καλό, εἰρηνεύετε μεταξύ σας, μὴν ἀπομονώνεσθε, ἀλλὰ νὰ εὑρίσκεσθε εἰς τακτικὴν ἐπικοινωνίαν, ὡς ἀδελφοί, νὰ ἐπισκέπτεσθε τοὺς τόπους τῆς καταγωγῆς σας καὶ νὰ ἀντλῆτε χυμοὺς ἀπὸ τὶς ρίζες σας. Μὲ δύο λόγους, «Ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε», ὅπως μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφ. 5: 8), ὥστε ἡ ὅλη παρουσία σας εἰς τὴν εὐλογημένην αὐτὴν πόλιν καὶ Χώραν νὰ εἶναι κατὰ πάντα οἰκοδομητική, καὶ γιὰ σᾶς καὶ γιὰ τοὺς συμπολίτες σας.

          «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», διὰ πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων, νὰ εἶναι μαζί σας πάντοτε, ὅπως μαζί σας εἶναι πάντοτε καὶ ἡ ὁλοκάρδια εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Πατριάρχου. Νὰ ζῆτε!

Η ΕΙΔΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ

 

Επίσκεψη στη Ρώμη
Ελεύθερος Τύπος – 26 Ιουν. 2008
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα ταξιδέψει στη Ρώμη για να συμμετάσχει στον εορτασμό της θρονικής εορτής της Καθολικής Εκκλησίας, την εορτή των

 

Στη Ρώμη ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Η Καθημερινή – 26 Ιουν. 2008
Ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Φανάρι αναφέρει ότι «ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, ανταποκρινόμενος εις αδελφική πρόσκληση της Α. Α. του Πάπα

 

Ανάγκη εμβάθυνσης του διαλόγου
SKAI.gr –
Για την ανάγκη προώθησης και εμβάθυνσης του διαλόγου ανάμεσα στη ρωμαιοκαθολική και ορθόδοξη εκκλησία μίλησαν ο Πάπας Βενέδικτος και ο Οικουμενικός

 

Συνάντηση του Πάπα Βενέδικτου ΙΣτ' και του Οικουμενικού Πατριάρχη
In.gr – 28 Ιουν. 2008
AP Κατ'ιδίαν συνάντηση είχαν το Σάββατο στο Βατικανό ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣτ' με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία

 

Στη Ρώμη ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την θρονική εορτή των
Αθηναικο Πρακτορείο Ειδήσεων – 26 Ιουν. 2008
Στη θρονική εορτή της εκκλησίας της Ρώμης, εις μνήμην των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου, θα παραστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Ρώμη
ephemerida.gr – 28 Ιουν. 2008
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Ρώμη, όπου θα συμμετάσχει στις τελετές για την έναρξη του «Έτους του Αποστόλου
Στόχος η ενότητα
Ελεύθερος Τύπος – Πριν από 13 ώρες
Τις εκκλήσεις τους για ενότητα στη χριστιανοσύνη επανέλαβαν τόσο ο Πάπας Βενέδικτος όσο και ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος, στη διάρκεια της θείας
Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στο Βατικανό
Alpha tv – 28 Ιουν. 2008
Με τον Πάπα Βενέδικτο συναντάται το Σάββατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Βατικανό. Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποδέχθηκε την
Ο Βαρθολομαίος στο Βατικανό για «Το έτος του Απόστολου Παύλου»
Η Καθημερινή – 27 Ιουν. 2008
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πρόκειται να αφιχθεί σήμερα το απόγευμα στην Αιώνια Πόλη και να μεταβεί στο Βατικανό, όπου και θα πάρει μέρος στην
«Γέφυρα» φιλίας των δύο Εκκλησιών
Ελεύθερος Τύπος – 26 Ιουν. 2008
Από σήμερα βρίσκεται στο Βατικανό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έπειτα από πρόσκληση του Πάπα Βενέδικτου του 16ου. Σκοπός της επίσκεψης είναι να
Ιταλία – Ο Πάπας τιμά την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στον
Εξπρές –
Mεγάλη έμφαση δίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης στην κίνηση του ποντίφικα, ο οποίος, σήμερα το πρωί, κατά την λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου (η
Στην Αγία Έδρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης για τη θρονική εορτή της
Ο Φιλελεύθερος – 27 Ιουν. 2008
Πόλη του Βατικανού: Το Βατικανό επισκέπτεται έως τη Δευτέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαροβολομαίος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Πάπα,
Ο Βαρθολομαίος στη θρονική εορτή της Καθολικής Εκκλησίας
Η Καθημερινή –
Με κοινή έκκληση του Πάπα Βενέδικτου του 16ου και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου του Α' για την ενότητα των Εκκλησιών κορυφώθηκαν σήμερα στη Ρώμη
Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα
Έθνος – 28 Ιουν. 2008
"Η εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προσφέρει την ευκαιρία για επισφράγισμα της δέσμευσης των δύο Εκκλησιών για συμφιλίωση και για ενίσχυση της μεταξύ