ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Προσφιλέστατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ περιπόθητα,

          Μέ πολλήν χαράν σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τό Σεπτόν Κέντρον τῆς μαρτυρικῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί εἰς τόν πανίερον καί ἱστορικόν τοῦτον Πατριαρχικόν ἡμῶν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 

Τό μοναστικόν τοῦτο συγκρότημα, τό ὁποῖον στεγάζει τά Πατριαρχεῖα κατά τά τελευταῖα τετρακόσια χρόνια, εἶναι τό σπίτι σας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἡ πνευματική Μήτηρ καί Τροφός τοῦ Γένους καί ὅλη ἡ Ρωμηοσύνη, ὅλα τά τέκνα τοῦ Γένους, δικαιοῦνται, δικαιοῦσθε, δικαιούμεθα ὅλοι μας, νά τό θεωροῦμεν ὡς τήν πατρικήν ὅλων μας οἰκίαν.

          Ἐδῶ ρέει ἡ εὐσεβής πηγή τοῦ Γένους! Αὐτό τό Φανάρι, τό κατά κόσμον μικρόν καί ἀδύναμον, φωτίζει ὡς ἄλλος φάρος τηλαυγής, τό φῶς τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀληθείας, τό Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, τό φῶς τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Μιᾶς καί ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης! Ἡ χάρις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν περιορίζεται στόν γεωγραφικό χῶρο πού τήν φιλοξενεῖ, ἀλλά ἁπλώνεται μέχρι τίς ἐσχατιές τοῦ τετραπεράτου κόσμου, καί ἡ εὐχή της, ἡ εὐλογία της, ἡ προσοχή καί ἡ ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου, ἀγκαλιάζουν ὅλους, ὅσοι, ὅπου γῆς, αἰσθάνονται νά ρέῃ στάς φλέβας των τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ εὐγένεια καί ἀρχοντιά τῆς Ρωμηοσύνης.

          Ἀνάμεσά σας εὑρίσκονται τόσοι νέοι καί νέαι, μαθηταί καί μαθήτριαι, ἀπό τήν Καρδίτσαν, τό Διδυμότειχον, τήν Ματαράγκαν. Πόσην χαράν καί συγκίνησιν αἰσθανόμεθα ὅταν βλέπωμεν νά ἔρχωνται νέοι στήν Βασιλεύουσα! Ὄχι μόνον διότι οἱ νέοι πού ἔχουν μείνει πλέον ἐδῶ δέν εἶναι πολλοί, παρά τήν θέλησίν μας, τήν θέλησιν τῆς Ὁμογενείας καί τοῦ Γένους, ἀλλά διότι ἡ ἐδῶ ἔλευσίς των καί ἐξ Ἑλλάδος καί ἀπό ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου, προδίδει δίψαν πνευματικήν, σεβασμόν εἰς τάς ρίζας καί τήν ἱστορίαν, ἀγάπην εἰς τό Γένος, ἀναζητήσεις πέραν ἀπό τά εἰθηνά, τά ἐφήμερα καί τά τετριμμένα τῆς πεζῆς καθημερινότητος. Σᾶς καμαρώνομεν, ἀγαπητά μας παιδιά καί στηρίζομεν ἐπάνω σας πολλάς ἐλπίδας! Μήν ἀφήσετε τό νοσηρόν πνεῦμα τῆς ὑλοφροσύνης καί τῆς ἀδιαφορίας νά σᾶς καταλάβῃ. Κάμετε τόν σταυρόν σας, ἀνασκουμπωθῆτε, τώρα πού εἶσθε γεμᾶτα σφρῖγος καί δυνάμεις, βάλετε θεμέλια διά μίαν ζωήν πνευματικήν, μέ ἰδανικά ὑψηλά, μέ ἀρετήν καί τόλμην -πού θέλει ἡ ἐλευθερία, κατά τόν ποιητήν-, μέ στόχους εὐγενεῖς, μέ πνεῦμα ἀλτρουϊσμοῦ καί ἀγάπης, πιστοί εἰς τάς ρίζας καί τάς παραδόσεις σας, πιστοί στόν Χριστόν καί στήν Ἐκκλησίαν Του, στήν ἱεράν κληρονομίαν τοῦ Γένους μας καί τάς ὑψηλάς ἀξίας τῆς Ρωμηοσύνης. Καί, μήν ξεχνᾶτε τόν ποιητήν: «Πάντ' ἀνοιχτά, πάντ' ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς σας», διότι οἱ πειρασμοί εἶναι πολλοί καί οἱ κίνδυνοι πού σᾶς κυκλώνουν μεγάλοι. Δέν σᾶς τό λέγομεν διά νά φοβηθῆτε, ἀλλά διά νά γρηγορῆτε, νά ἔχετε τάς κεραίας τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς σας εἰς ἐντατικήν λειτουργίαν. Ὁ Χριστός, φίλος, ἀδελφός καί πατέρας σας, εἶναι μαζί σας. Σᾶς ἀγαπᾶ. Τοῦ εἶσθε πολύτιμοι. Σᾶς νοιάζεται καί ἀκούει τήν φωνή σας. Μήν τό ξεχνᾶτε!

          Ἀλλά ἀνάμεσά σας εὑρίσκονται καί πολλοί προσκυνηταί ἀπό τά Νέα Ρόδα τῆς Χαλκιδικῆς. Καλῶς μᾶς ἤλθατε καί σεῖς, τέκνα ἀγαπητά. Αἱ ρίζες τῶν πατέρων σας εὑρίσκονται στήν Προικόννησον, ἐξ ὅσων γνωρίζομεν. Ἐδῶ, στό βόρειον κλῖτος τοῦ Ναοῦ μας, εἶναι ἡ Παναγία ἡ Φανερωμένη τῆς Κυζίκου, ἡ προστάτιδα ὅλης τῆς περιοχῆς ἐκείνης τῆς καταγωγῆς τῶν πατέρων σας. Προσκυνήσατέ Την καί πέστε Της ὅσα ἔχῃ νά πῇ ἡ καρδιά τοῦ παιδιοῦ στήν μητέρα του. Ἡ χάρις Της νά σᾶς ἐπισκιάζῃ καί ἡ εὐχή τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου Ἀρχιεπισκόπου Προικοννήσου. Καί ὅλους τούς παρόντας, βεβαίως!

          Ἀκόμη ἔχομεν πολλούς ἐκ τῆς Δωδεκανήσου, καί μάλιστα ἀπό τήν Κῶ. Ἤλθατε, ἀγαπητοί, διά τήν αὐριανήν χειροτονίαν τοῦ νέου Μητροπολίτου Κώου, τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου κυρίου Ναθαναήλ, τοῦ ἐκλεκτοῦ καί διακεκριμένου συμπατριώτου σας. Καλῶς ἤλθατε! Βλέπετε ὅτι ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, εἰς τήν ὁποίαν ἔχετε τό ἀκριβόν προνόμιον νά ἀνήκετε ἀπ' εὐθείας, σᾶς ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως καί ἐφρόντισε νά ἐμπιστευθῇ τήν πνευματικήν προστασίαν καί διαποίμανσίν σας εἰς ἄνδρα θεοφοβούμενον, ἱεροπρεπῆ, τίμιον, φιλάνθρωπον, ταπεινόν, μέ θυσιαστικήν ἀγάπην διά τόν συνάνθρωπον καί μέ ὑποδειγματικήν ἀφοσίωσιν εἰς τόν Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Νά προσευχηθῆτε μέ τήν καρδιάν σας ὑπέρ αὐτοῦ! Καί ἀπόψε, καί αὔριον! Νά τόν καταστήσῃ ὁ Θεός ἄξιον τῶν προσδοκιῶν σας καί τῶν ἐλπίδων τῆς Ἐκκλησίας, ἄξιον τῆς ὑψηλῆς ἐπισκοπικῆς εὐθύνης, ἀλλά καί ἄξιον τῶν καιρῶν καί τῶν περιστάσεων. Καλόν ποιμένα, μιμητήν τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ καί λαμπρόν κοινωνικόν ἐργάτην, ὁ ὁποῖος θά ἀνυψώσῃ τήν Μητρόπολίν του πρός χάριν σας καί χαράν σας καί χαράν ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Καλῶς μᾶς ἤλθατε!

          Εἰς ὅλους ἀπονέμομεν ἀπό καρδίας τήν πατρικήν ἡμῶν εὐχήν καί Πατριαρχικήν εὐλογίαν. Νά εἶσθε ὅλοι πάντοτε ἄξιοι τοῦ ὀνόματος τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, πορευόμενοι σύμφωνα μέ τό ἅγιον θέλημα τοῦ Κυρίου. Νά μᾶς ἔλθετε ξανά! Σᾶς ἀναμένομεν μέ πολλήν ἀγάπην καί πάλιν καί πολλάκις! Χρόνια πολλά καί κάθε καλόν εἰς ὅλους!