Ρεπορτάζ : Ηλίας Π. Γεωργάκης, ΤΑ ΝΕΑ

Νομοσχέδιο με 6 μέτρα, το οποίο θα κατατεθεί τον Ιανουάριο, για την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων στους ευέλικτα απασχολούμενους προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων θα προβλέπει: ανώτατη χρονική διάρκεια 3 μηνών στις συμβάσεις έργου, δηλαδή στην εργασία με μπλοκάκια, εφαρμογή ελαστικών ωραρίων εργασίας μόνο κατόπιν συμφωνιών με τα συνδικάτα, περιορισμούς στη χρήση ενοικιαζόμενων εργαζομένων και προσαυξήσεις στις αμοιβές… των μερικώς απασχολουμένων. Τονίζεται ότι η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό παράνομης ευελιξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του ΣΕΠΕ (Επιθεωρητές Εργασίας) το ποσοστό ανασφάλιστων που απασχολούνται στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 20%-22% (7 στους 10 είναι Έλληνες). Παράλληλα παρατηρείται εκτεταμένη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα της εργατικής νομοθεσίας (ύψος μισθού, καταβολή δεδουλευμένων, ωράρια, πληρωμή υπερωριών, χορήγηση αδειών, υγιεινή, ασφάλεια κ.λπ.). Τα μέτρα οριστικοποίησε χθες η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των κοινωνικών εταίρων που συνεδρίασε υπό τον Α. Λοβέρδο και προβλέπουν τα εξής:
Τα έξι μέτρα
1 Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής φασόν, τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, θα τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για 3 συνεχείς μήνες. Η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται μέσα σε 8 ημέρες στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.
2 Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή η εφαρμογή ελαστικών ωραρίων, καθορίζεται με επιχειρησιακές συμβάσεις ή συμφωνίες του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων ή των ενώσεων προσώπων. Για να συσταθούν αρκούν 5 εργαζόμενοι, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί τουλάχιστον 20. Σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν συνδικάτα ή απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους, η συμφωνία γίνεται μεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωματείου. 3 Σε περίπτωση μη τήρησης του έγγραφου τύπου, η σύμβαση μερικής απασχόλησης θεωρείται σύμβαση πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις για τους απασχολουμένους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Εφόσον το ωράριο απασχόλησης είναι μικρότερο των 4 ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων προσαυξάνονται κατά 7,5% ή 10% αν συμφωνηθεί να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται 1 φορά την ημέρα.
4 Η ενοικίαση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, προσωρινές και εποχικές ανάγκες. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης μετά τη λήξη της διάρκειάς της και τυχόν ανανέωσής της με σύναψη νέας σύμβασης εργασίας, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα 45 ημερών, τεκμαίρεται ότι με αυτή επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων αναγκών με συνέπεια τη μετατροπή της σύμβασης σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
5 Η επιχείρηση που έχει περιορισμό στη δραστηριότητά της μπορεί να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μόνον αν προηγουμένως προβεί σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων.
6 Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας του εργαζομένου σε περισσότερες των δύο περιόδων με απλή αίτηση του μισθωτού στον εργοδότη και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιθεώρησης Εργασίας.