Ἀριθ. Πρωτ.: 146 / 10

25 Δεκεμβρίου 2010

Χριστούγεννα

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός

(Ὕμνος Ὄρθρου Χριστουγέννων)

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώ-χους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στή λαμπρή Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἑορτάζουμε ἕνα ἀληθινά θαυμαστό γεγονός κατά τό ὁποῖο ὁ Θεός, ἐν τῇ ἀπείρῳ καί θαυμαστῇ χάριτι Αὐτοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καί μᾶς χάρισε διαρκῆ ἐλπίδα, νέα ζωή καί αἰώνια σωτηρία. Ἡ ἁγία γέννηση τοῦ Σωτῆρος μας στή Βηθλεέμ ἔγινε σέ συγκεκριμένο χρόνο, ἀλλά ἡ Σάρκωσή Του καί ἡ σημασία της γιά τή λύτρωσή μας εἶναι διαχρονική. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος τῆς Δόξης καί ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλέων ὁ ὁποῖος διακρατεῖ τό σύμπαν μέ τόν λόγο τῆς δυνάμεώς Του, ἔγινε ἄνθρωπος οὕτως ὥστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά λυτρωθοῦμε, νά ἀνακαινισθοῦμε, νά ἑνωθοῦμε μέ Αὐτόν, καί νά καταστοῦμε συμπολίτες τῶν Ἁγίων καί μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ Θεοῦ.

Τό μέγεθος καί τό βάθος τοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀδύνατον νά κατανοηθῇ ἀλλά τό μήνυμά της εἶναι σαφέστατο καί ἀληθινό. Πρόκειται περί μηνύματος χάριτος, ἐλπίδος καί σωτηρίας γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα καί τόν δημιουργηθέντα κόσμο. Εἶναι μήνυμα γιά τό ὁποῖο πανηγυρίζουμε ἐνῶ συγχρόνως τό μοιραζόμεθα αὐτή τήν ἁγία ἡμέρα, εἶναι μήνυμα-πρόσκληση στούς συνανθρώπους μας νά ἔλθουν καί νά ἴδουν αὐτό τό ὁποῖο ὁ Δημιουργός καί Θεός μας ἔχει κάμει γιά μᾶς.

Τήν νύχτα τῶν Χριστουγέννων, οἱ ἄγγελοι ἐμφανίσθηκαν μέσα στήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί ἀνήγγειλαν τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ στούς ποιμένες. Ἀπαντῶντας οἱ ποιμένες εἶπαν: Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός (Λουκ. 2:15). Ἀποδεχόμενοι τήν πρόσκληση νά συμμετάσχουν σ’ αὐτό τό ἔνδοξο γεγονός, ἦλθαν καί εἶδαν τόν νεογέννητο Χριστό, καί ἔκθαμβοι ἀπ’ αὐτά τά ὁποῖα ὁ Θεός εἶχε κάμει γιά τή σωτηρία μας, ἔφυγαν δοξάζοντες καί αἰνοῦντες τόν Θεόν ἐπί πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καί εἶδον (Λουκ. 2:20).

Ἀμέσως μετά τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος, σοφοί ἄνδρες, Μάγοι ἐξ  Ἀνατολῶν, εἶδαν ἕνα μυστηριῶδες ἄστρο καί ἀκολουθῶντας το ἦλθαν ἀναζητῶντας τόν Βασιλέα ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε στήν Ἰουδαία. Μαθαίνοντας περί τοῦ τόπου γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἦλθαν καί εἶδαν τό βρέφος Ἰησοῦν, Τοῦ προσέφεραν δῶρα καί Τόν προσκύνησαν. Ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκληση πού ἔγινε σ’ αὐτούς διά τοῦ σημείου τοῦ ἄστρου, ἦλθαν καί συνάντησαν Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος θά ἐγένετο μεγάλος ἡγέτης τοῦ λαοῦ Του ὅπως προεῖπαν οἱ προφῆτες (Ματθ. 2:1-12).

Ὅπως οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ καί οἱ ἐξ Ἀνατολῶν Μάγοι δέχθηκαν τήν πρόσκληση νά ἔλθουν καί νά ἴδουν τό ὑπέροχο θαῦμα τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καί ἐμεῖς προσκαλούμεθα σ’ αὐτή τήν μεγάλη Ἑορτή νά ἔλθουμε καί νά συναντήσουμε τόν Χριστό καί νά δοῦμε τό μεγάλο καί θαυμάσιο ἔργο τό ὁποῖο ἔκαμε Ἐκεῖνος γιά μᾶς καί γιά τή σωτηρία μας.  Τήν ἡμέρα αὐτή ἐρχόμεθα καί βλέπουμε τό λαμπρό φῶς τῆς ἀληθείας καί τῆς φεγγοβόλου ζωῆς πού διαπερνοῦν τό σκοτάδι καί τήν ἀπελπισία τοῦ κόσμου μας. Ἀκοῦμε μήνυμα ἐλπίδος καί χάριτος τό ὁποῖο κατασιγάζει ὅλες τίς ἄλλες σκέψεις καί δραστηριότητες καί κατευθύνει τίς καρδιές καί τίς διάνοιές μας σ’ Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος ἔχει ἔλθει γιά νά φέρῃ εἰρήνη καί ἀσφάλεια. Ἐρχόμεθα στόν Χριστό καί συναντοῦμε δικαιοσύνη, ἁγιότητα καί ἀγάπη καί διαπιστώνουμε πόσο αὐτά εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά ἔχουμε ἀλήθεια καί περίσσεια ζωῆς.

Καλούμεθα, ἐπίσης, νά μοιρασθοῦμε τήν χαρά μας ἐν Χριστῷ καί νά προσφέρουμε αὐτή τήν πρόσκληση σέ ὅλους. Εἴμεθα οἱ φορεῖς τῆς καλῆς εἰδήσεως αὐτῶν πού ἔκαμε ὁ Θεός γιά μᾶς ὑπερνικώντας τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Εἴμεθα οἱ ἀγγελιαφόροι πού ἐπαναλαμβάνουν στόν κόσμο τήν δοξολογία τῶν ἀγγέλων κατά τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ! (Λουκ. 2:14). Εἴμεθα αὐτοί πού ὅπως τό ἄστρο τῆς Ἀνατολῆς ὁδήγησε τούς Μάγους, καλούμεθα νά ὁδηγήσουμε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀποζητοῦν νά ἔλθουν καί νά δοῦν τόν Χριστό νά ἔλθουν καί νά δοῦν Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος φέρει ζωή καί ἐλπίδα, εἰρήνη καί χαρά στήν κάθε καρδιά ἡ ὁποία Τόν δέχεται. Εἴμεθα αὐτοί οἱ ὁποῖοι καλούμεθα νά συγκεντρώσουμε ὅλο τόν λαό τοῦ Θεοῦ στόν οἶκο Του, γιά νά συναντήσῃ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, Ἑορτή τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης, ἀπευθύνω σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας τίς θερμότατες εὐχές μου γιά μία ὑπέροχη ἡμέρα λατρείας καί ἀδελφοσύνης γεμάτη μέ τήν εἰρήνη καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἄς προσφέρουμε μαζί τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Κύριό μας γιά ὅ,τι ἔκαμε γιά μᾶς μέσῳ τῆς ἐνδόξου Σαρκώσεώς Του. Ἄς ἀπευθύνουμε ἐπίσης τήν πρόσκληση σέ ὅλους νά ἔλθουν καί νά δοῦν τήν δόξα τοῦ γεννηθέντος Κυρίου.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος