Ας βάλουμε μυαλό. Όχι στην αποχή, το λευκό και το άκυρο

Διαφορετικά, θὰ προσέλθουν στὶς κάλπες μόνο οἱ «βολευμένοι» ἤ οἱ φανατικοὶ καὶ οἱ μὲ παρωπίδες ὁπαδοὶ τῶν κομμάτων, ποὺ εἶναι ὑπαίτιοι γιὰ τὴν συμφορὰ τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἔτσι θὰ ἐκλεγοῦν πάλι μόνο ἀχρεῖοι δημαγωγοὶ καί «βολευτές» καὶ ὄχι οἱ χρηστοὶ ἐκπρόσωποι τῶν Δήμων – Περιφερειῶν καὶ οἱ πραγματικοί «πατέρες» τοῦ Ἔθνους.

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΕὐρωπαϊκὴἘπικουρικὴ Σύνταξις (Ε.Ε. Σὺν+).

Καλοῦμε τοὺς φίλους ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου νὰ λάβουν θέση.
Στὶς ἀνοικτὲς αὐτὲς ἐπιστολές, ἄς δημιουργηθῆ κοινωνικὸς διάλογος.
Μοναδικὴ εὐχή, ἡ ἀφύπνιση ὅλων μας γιὰ τὸ κοινὸ καλό.

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Προτιμοῦμε οἱ Δήμαρχοι καὶ οἱ Σύμβουλοι νὰ ἐκλέγωνται μὲ ἑνιαῖα ψηφοδέλτια καὶ μονοσταυρία ἢ τὸ πολὺ δισταυρία. Ὥς τότε, οἱ Δήμαρχοι νὰ ἐκλέγωνται ὁπωσδήποτε ἀπὸ τὸ 51% καὶ ἄνω τῶν ψηφοφόρων καὶ ὄχι μόνο τῶν ψηφιζόντων, δηλαδὴ ὁπωσδήποτε μὲ δεδηλωμένη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Εὐχόμαστε καλὴ ἐπιτυχία στὶς νέες Δημοτικὲς Ἀρχὲς καὶ νὰ μὴ λησμονοῦν ὅτι ὑπάρχουν ἀνάγκες ἱδρύσεως καὶ πραγματοποιήσεως πολλῶν κοινωφελῶν ἔργων, ὡς π.χ. κοινωνικῶν συνεταιριστικῶν ἐπιχειρήσεων, ζήτημα ποὺ στὸν Δῆμο κοστίζει μόνο τὴν ὑποστήριξί του γιὰ ἵδρυσι καὶ ἔναρξι.
Ὅλα αὐτὰ ὅμως ὑπὸ τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεσι ὅτι δὲν θὰ ἔχουμε νέες μορφὲς Μ.Κ.Ο., δηλαδὴ δὲν θὰ βολεύωνται οἱ «ἡμέτεροι», τά «λαμόγια», οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς σὲ βάρος τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Γι’αὐτὸ πρέπει νὰ ἐξευρεθοῦν εἰσαγγελεῖς, ἀστυνομικοί, πανεπιστημιακοί, παράγοντες τοῦ παραγωγικοῦ κόσμου καὶ τῶν ἐργαζομένων κλάδων μὲ πεντακάθαρα χέρια, ποὺ θὰ ἐλέγχουν διεξοδικὰ καὶ συστηματικὰ μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων ὅλων αὐτῶν τῶν κοινωνικῶν συνεταιριστικῶν ἐπιχειρήσεων, διότι, δυστυχῶς, μέχρι τώρα οἱ περισσότερες συνεταιριστικὲς ὀργανώσεις συμπεριφέρονταν, λίγο ἤ πολύ, ὡς διεφθαρμένες Μ.Κ.Ο., μὲ ἀπάτη καὶ πλήρη παρασιτισμό.

2. α) Οἱ ἄνεργοι πρέπει νὰ ἀρχίσουν νὰ μειώνωνται ραγδαίως.
β) Οἱ ἄστεγοι μποροῦν νὰ μηδενισθοῦν.
γ) Ἡ κάλυψι τῶν χαμένων χρημάτων ὅλων τῶν Ἑλλήνων συνταξιούχων μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ μία Εὐρωπαϊκὴ Ἐπικουρικὴ Σύνταξι,ἀπὸ εἰσφορὲς ὅλων μέσῳ Φ.Π.Α. καὶ μόνο γιὰ τὴν κάλυψι ἀπώλειας εἰσοδήματος, διότι διαφορετικὰ ποιὸς θὰ ἀγοράσῃ τὴν ἀνάπτυξι καὶ πῶς ;
δ) Ἄς δημιουργηθῆ πλοῦτος ἀπὸ μεταποίησι καὶ δημιουργία θέσεων ἐργασίας.
ε) Χρειάζεται ὑγιὴς αὐτοδιοίκησι μιᾶς κοινωνικῆς ἐπιχειρήσεως.
στ) Τὰ βιοκλιματικὰ κτίρια, θερμοκήπια παντὸς ὑψομέτρου γιὰ μεγαλύτερη παραγωγὴ καὶ ζωὴ μακροβιοτικῆς διατροφῆς θὰ συμβάλλουν γι’αὐτοὺς τοὺς σκοπούς.

3. Εἰδικὰ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Φρονοῦμε καὶ προτείνουμε νὰ διαμορφωθῇ ἕνα «σῆμα κατατεθέν» (ποὺ αὐξάνει τὶς ἀξίες, τὰ ὀφέλη καὶ τὶς τιμές), π.χ. :
-Αἰγοπροβάτων Ὀρεινῶν Καλαβρύτων, Ὀρεινῶν Ἠπείρου καὶ ἄλλων ὀρεινῶν περιοχῶν μὲ τιμὴἀγορᾶς καὶ τιμὴ πωλήσεως.
Συγκεντρώνουμε τὶς κατὰ τόπους πατροπαράδοτες συνταγὲς μαγειρικῆς, γιὰ νὰ τὶς δημοσιεύουμε κοσμώντας καὶ τὶς σελίδες στή «Φωτεινὴ Γραμμή», ἡ ὁποία «ρίχνει φῶς (ἑλληνορθόδοξης παράδοσης) κάθε στιγμή».
Μόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ νικηθῇ ἡ παραοικονομία.

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
1. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωκοινοβουλίουἀποτελοῦν πλέον τὴν πυξίδα πλεύσεως τῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ε., ἀλλὰ καὶ τῶν κρατῶν μελῶν. Συνεπῶς τὸ ἔργο σας εἶναι ὑψίστης ἀποστολῆς.

2. Μὴ λησμονεῖτε ποτὲ τὰ θύματα τῆς βάναυσης ἐπιθέσεως, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσι καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ Γλῶσσα τῆς Εἰρήνης, ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ ἐκφράσῃ τὰ πάντα μὲ ἀπόλυτη πληρότητα χωρὶς παρερμηνεῖες.

3. Ἡ Ἀθήνα ζητεῖ καὶ τὴν δικήν σας ὑποστήριξι, διότι εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Ε.Ε. ποὺ δὲν ἔχει:
Α. Καθεδρικὸ Ναὸ καὶ Συνοδικὸ Μέγαρο ὑψίστου κάλλους.
Β. Νεοκλασσικὸ κτίριο τηλεπικοινωνιῶν καὶ ταχυδρομείων.
Γ. Νεοκλασσικὰ κτίρια, κυρίως γιὰ τὰ Ὑπουργεῖα Πολιτισμοῦ, Παιδείας, Ὑγείας.

4. Πῶς θὰ ἦταν ἡ Ἀθήνα, ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν τὰ κτίρια τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν ; Εὐτυχῶς ποὺ τότε δὲν ὑπῆρχαν Νόμοι περὶ Ἱδρυμάτων, συντεταγμένοι στό «γόνατο» καὶ ψηφιζόμενοι τὰ μεσάνυκτα ἀπὸ ἐλάχιστους «βολεύοντες» σκανδαλωδῶς μόνο τούς «ἡμετέρους» ψοφοδεεῖς καὶ ἐπιδειξίες καὶ σφαγιάζοντες τοὺς ἁγνοὺς ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιδιώκουν ὑστεροφημίες καὶ λοιπὲς ἰδιοτέλειες.

5. Ἀγωνιζόμαστε, μὲ πλήρη ἀνιδιοτέλεια καὶ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια, γιὰ νὰ δοθῇ ἢ ἐξασφαλισθῇ περίοπτος χῶρος ἀνεγέρσεως ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, χωρὶς καμία δαπάνη τοῦ Κράτους ἢ τῆς Ἐκκλησίας ἢ τῆς Ε.Ε. Τὴν δαπάνη την ἀναλαμβάνουμε ἐμεῖς καὶ ἐλπίζουμε νὰ τὸ φέρουμε εἰς πέρας.
Ζητοῦμε, μόνον, ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογῆ καὶ ἡ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέδωσε ἀπόφασι τὴν 8.6.2012 νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ὅμως χρειάζονται ἀποφάσεις καὶ ἐνέργειες πολλὲς ἀκόμη, μὲ πρώτη τὴν ἀνεύρευσι χώρου.

Ζητοῦμε συνάντησι μὲ τοὺς ἰθύνοντες, ἀλλὰ ἀκόμη περιμένουμε…

Τὸ ἔργο εἶναι μεγαλόπνοο, κοινωφελές, ἐπενδυτικό.

Τὴν ἐποχὴ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπενδύει κάποιος γιὰ νὰ δημιουργεῖται πλοῦτος καὶ θέσεις ἐργασίας.

Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.

Νέοι Εὐρωβουλευτές, βοηθῆστε τώρα.

7. Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε, εἶσθε πολὺ εὐχαρίστως εὐπρόσδεκτοι στὸ κοινὸ καὶ ἄκρως ἀντίξοο γιὰ τὶς ἡμέρες μας ἀγῶνα μας.
Στενάζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς δυσβάστακτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, κυρίως γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων.

8. Γιὰ ὁποιονδήποτε ἀγῶνα σας, ποὺ θὰ κάνετε γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσι καὶ πορεία καὶ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, θὰ εἴμαστε θερμοὶ καὶ εἰλικρινεῖς συμπαραστάτες σας, συναγωνιστές σας καὶ ἄγνωστοι, ἐνεργοὶ στρατιῶτες.

9. Πολιτευόμαστε ἀλλὰ δὲν διαιρούμαστε σὲ κόμματα.
Στὶς ἑλληνορθόδοξες ἰδέες καὶ ἀρχὲς χωροῦν ὅλοι. Ἐμεῖς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀνήκουμε σὲ κανένα πολιτικὸ χῶρο, ἀνήκουμε ὅμως καὶ διακονοῦμε τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.

Ὑπερθεματίζουμε νὰ ἐκλέγωνται μόνο ἐνσυνείδητοι, ἔντιμοι, ἠθικοὶ καὶ ἐνάρετοι ὑποψήφιοι μὲ ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξες ἰδέες καὶ ἀρχές.
Ὄχι ἄθεοι, φαῦλοι, ἀντίχριστοι καὶὑποκριτές.

Μὲ τὶς καλλίτερες εὐχὲς γιὰ ὑγεία καὶ ἐπιτυχία, εὐλογημένο καὶ εἰρηνικὸ Πάσχα, καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμο ὅλο.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ