ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 30.1.2015 ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 2.2.2015

1. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἡ νέα ἐποχή, ἡ παγκοσμιοποίησι, ὁ οἰκουμενισμός, ἡ νέα τάξι πραγμάτων, ὁ κιναιδισμός, ὁ σιωνισμός, ὁ μασωνισμός, ἡ ἀθεΐα, ὁ μαρξισμός, ἡ ἀβελτηρία καὶ οἱ λοιπὲς λαίλαπες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων μαζὶ μὲ τὴν ἀμέτρητη ὑποκρησία δροῦν ὡς ἰσοπεδωτὲς τῶν πάντων καὶ ὡς ὁδοστρωτῆρες.

Ἔτσι βυσσοδομοῦν καὶ βασιλεύουν τὰ ἀγκάθια καὶ ἐπιπλέουν καὶ ἐπιβάλλονται οἱ φελλοί, οἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ θρασεῖς, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ ἀετονύχηδες.

Ἔχουν μάλιστα τρομερὴ ἀλληλεγγύη, ὄχι μόνο μεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ἁλυσίδες. Οἱ ὁμοταξίες μεταξύ τους τάσσονται ἀλληλέγγυες, ὁπότε δημιουργοῦν μία ἀδιάρρηκτη συνομοταξία.

 

Ἐν τούτοις συνεχίζουμε νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, νὰ παραμένωμε μέχρι τέλους πιστοὶ στὶς αἰώνιες καὶ ἀνεκτίμητες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀκέραια καὶ ἀδέσμευτη πατρίδα καὶ σεμνή, ἔντιμη καὶ ἠθικὴ οἰκογένεια. Διότι μόνο χάριν εἰς αὐτοὺς τοὺς πυλῶνες τῆς φυλῆς μας κατωρθώνουμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσουμε ἀλώβητα τὰ :

Α. Ὅμαιμο

Β. Ὁμόθρησκο

Γ. Ὁμότροπο

Δ. Ὁμόγλωσσο

καὶ δὲν πολτοποιηθήκαμε.

2. Χάριν αὐτῶν ὀφείλουμε νὰ μαχόμαστε μέχρι θανάτου ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, διότι κατὰ τὸν Σοφὸ Σειρὰχ «Κύριος ὁ Θεὸς θὰ πολεμήσῃ μαζί μας».

 

3. Κατὰ συνέπεια ὀφείλουμε νὰ πηγαίνουμε κόντρα καὶ ἐνάντια στὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς μας. Τὰ ἑκάστοτε ρεύματα τὰ ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, οἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, τὰ σκουπίδια, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα, τὰ ὁποῖα καὶ βασιλεύουν.

4. Βέβαια τὸ νὰ πηγαίνῃ κανένας σήμερα κόντρα καὶ ἐνάντια στὰ διάφορα ρεύματα εἶναι λίαν ἐπίπονο, δυσβάστακτο καὶ ἀνυπόφορο, εἶναι ἕνα σκέτο μαρτύριο σὲ ὅλη τὴν ζωή.

5. Τὸ ὀργανωμένο κακὸ ὁμαδικὰ δίδει τὸ σύνθημα οἱ κατατρεχόμενοι μάρτυρες νὰ κατασυκοφαντοῦνται, νὰ σπηλώνωνται, νὰ λασπολογοῦνται, νὰ κατατρέχωνται, νὰ παραγκωνίζωνται χωρὶς νὰ δύνανται νὰ ἀποδείξουν ὅτι δὲν εἶναι φασίστες, ὀπισθοδρομικοί, καθυστερημένοι, ρατσιστές, ἐθνικιστές, χουντικοὶ καὶ τὰ παρόμοια σατανικὰ φληναφήματα.

Εἶναι καταδικασμένοι ὅλοι ὅσοι πιστεύουν σὲ αὐτά, νὰ ἐφαρμόζωνται γιὰ αὐτοὺς τὰ τοῦ Χριστοῦ:

Α. «Ἐὰν ἐμένα ἐδίωξαν, θὰ διώξουν καὶ ἐσᾶς καὶ θὰ εἴσαστε διωκόμενοι ἀπὸ ὅλους γιὰ τὶς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ γιὰ ἐμένα» (ωάν. 15, 20).

Β. «Πρέπει νὰ παραμένετε πιστοὶ μέχρι τὸ τέλος, γιὰ νὰ σωθεῖτε» (Ματθ. 10, 22),

Γ. «Θὰ σᾶς ρίχνουν λασπολογίες, θὰ σᾶς διασύρουν καὶ θὰ σᾶς κατατρέχουν ψευδόμενοι, ἐπειδὴ ἐσεῖς ἀκολουθεῖτε τὴν διδασκαλία μου καὶ πιστεύετε σὲ ἐμένα». (Λουκ. 6, 22).

6. Τὴν σωστὴ ἀπάντησι τὴν δίδει ὁ Ἀνάχαρσις, μαθητὴς καὶ φίλος τοῦ σκληροτέρου νομοθέτη τῆς ἀνθρωπότητας, τοῦ Σόλωνος, μὲ τὴν ἀληθινὴ καὶ σωτήρια φράσι του:

«Ὅλοι οἱ νθρώπινοι νόμοι μοιάζουν μὲ δίκτυ ράχνης, ποὺ συλλαμβάνει λα τὰ μικρὰ ντομα καὶ λα τὰ μεγάλα τὰ φήνει καὶ διαπερνον τελείως λεύθερα»…

7. Ὅλοι οἱ πτωχοί, οἱ ἀνίσχυροι, οἱ ἀδύνατοι, οἱ ἔντιμοι, οἱ ἠθικοὶ καὶ οἱ ἐνάρετοι ἄνθρωποι αἰχμαλωτίζονται καὶ ὑποφέρουν ἀφαντάστως ἀκόμη καὶ στὶς φυλακὲς καὶ ὅλοι οἱ αἱμοδιψεῖς λύκοι, οἱ τίγρεις, τὰ λιοντάρια καὶ λοιπὰ πολὺ ἐπικίνδυνα φίδια, ἁρπακτικὰ καὶ τρωκτικὰ παραμένουν συνήθως ἐλεύθεροι, ἀποφασίζοντες καὶ διατάσσοντες μέσῳ τῶν παρασκηνίων.

8. Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νὰ παραμένουμε ἀκλόνητοι στὴν πίστι μας ἀναφωνοῦντες :

«Πιστεύω Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ μου» (Μάρκ. θ’ 24).

9. Πρέπει νὰ ἔχουμε πάντοτε ταπείνωσι καὶ νὰ ἐπικαλούμαστε τὸ θεῖο ἔλεος, νὰ ἀναγεννόμαστε πνευματικά, νὰ ἐπιστρέφουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ παρακαλοῦμε νὰ σώσῃ ὁ Θεὸς ἐμᾶς καὶ ὅλο τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν πλάνη, τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἐφάμαρτη ἡδονή.

10. Γιὰ τὶς ἐπερχόμενες ἅγιες ἡμέρες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῆς Δεσποτικῆς καὶ Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου δὲν θέλουμε νὰ παραλείψουμε νὰ ποῦμε δυὸ λόγια μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

1. Γιὰ αὐτοὺς τοὺς φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότητος, οἱ ὁποῖοι θερμαίνουν μὲ τὶς ἀκτίνες τῆς θείας διδασκαλίας τους ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ρέουν ποταμοὶ σοφίας, καὶ οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ νάματα τῆς θεογνωσίας – ὀρθοδοξίας φωτίζουν ὅλο τὸν κόσμο, ἔχουμε ἀναπτύξει πολλὲς φορὲς ὅτι πρέπει νὰ τοὺς ἔχουμε ὡς τοὺς καθοδηγητὲς τῶν γραμμάτων καὶ ὡς ἀναγεννητὲς τῶν ψυχῶν μας.

2. Ἔχουμε γράψει πολλὲς φορὲς ὡς π.χ.

τὴν 30.1.2012μὲ τὸ ἄρθρο μας

«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΛΑΙΠΑΠΕΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΙΑΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ»

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-22/598-30112-lr-

καὶ τὴν 25.1.13μὲ τὸ ἄρθρο μας :

«ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ. ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ;;; ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ -ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΥΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ», ΨΕΥΔΟΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ «ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ» ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ» ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ)http://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/29-2009-07-31-01-42-16/709-25113———-

ὅπου ἀναδημοσιεύουμε καὶ τὴν ὁμιλία τοῦΚαθηγητοτοστικο

Δικαίου τς Νομικς Σχολς τοΠανεπιστημίου θηνν, ειμνήστου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΟΥΖΙΚΑ.

3. Παραπέμπουμε τοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδος μας νὰ ἀναζητήσουν αὐτὲς τὶς ἀναρτήσεις μας, γιὰ νὰ δοῦν τὰ γραφόμενά μας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ,

ὅπως τὴν διδάσκει ἡ Οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία καὶ ὄχι ὅπως τὴν διδάσκουν οἱ Προτεστάντες, οἱ παπικοὶ καὶ οἱ κοσμικοί, ἀγωνιζόμενοι παντοιοτρόπως νὰ ἰσοπεδώσουν τὰ πάντα.

Ἡ σπουδαιότητα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς σὲ ὅλη τὴν μακρὰ ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχει μείνει μὲτὴν ρῆσιν «τῆς Μυλιαργοῦς». Δηλαδὴ αὐτὴ τὴν ἡμέρα κατὰ παράδοσι ἀκόμη καὶ οἱ μῦλοι, ποὺ ἀλέθουν, ΑΡΓΟΥΝ, δὲν γυρίζουν, σταματοῦν, διότι ἑορτάζει καὶὁΧριστὸς καὶἡΠαναγία καὶοἱἐνσυνείδητοι Ὀρθόδοξοι τοὺς τιμοῦν.

1. Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἐνθυμούμεθα τὸν ἀνεπανάληπτο καὶ εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸ ἀείμνηστο Αὐγουστῖνο Καντιώτη πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης.

2. Ἐφαρμόζοντας τὰ τοῦ Χριστοῦ, ὡς π.χ. :

«καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω» (Ἰωάν. 6, 37)ἐδέχθη τὸν μακαρίτη Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ μὲ «μαεστρία», ὡς θεράπων ἰατρός, ἄρχισε νὰ τοῦ λέγῃ :

– Αὐγουστῖνος: «Εἶσαι ἄθεος ἤ πιστεύεις εἰς τὸν Θεό ; ».

– Παπανδρέου: «Ἀπὸ τότε ποὺ ἐγνώρισα τὴν Δήμητρα ἄρχισα νὰ πιστεύω».

– Αὐγουστῖνος: « Εἶσαι μασῶνος ; ».

– Παπανδρέου: «Δὲν εἶμαι».

– Αὐγουστῖνος: « Πρόσεξε, διότι στὸ κόμμα σου ὑπάρχουν πολλοὶ μασῶνοι, ποὺ ἐργάζονται ἀντεθνικά ».

Ἀφοῦ συνέχισε τὴν κατήχησί του ὁ ἀδέκαστος αὐτὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, συμπλήρωσε δείχνοντας ἕνα πακετάκι :

– « Ἔχω ἕνα καθρέπτη, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν πιὸ ἄσχημη γυναῖκα τὴν κάνει πανέμορφη ».

– Δήμητρα Π. : «Θὰ μποροῦσα, Σεβασμιώτατε, νὰ εἶχα αὐτὸ τὸν καθρέπτη ; »

Τῆς ἔδωσε τὸ πακετάκι καὶ ὅταν τὸ ἄνοιξε εἶδε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Τότε ὁ Αὐγουστῖνος τονίζει :

«Σὲ αὐτὸν τὸν καθρέπτη ὀφείλει κάθε γυναῖκα νὰ καθρεπτίζεται ἀνὰ πᾶσα στιγμή, γιὰ νὰ βλέπῃ τὴν σεμνότητα, τὴν εὐπρέπεια, τὴν αἰδώ, τὴν εὐσπλαχνία, τὴν μητρότητα, τὴν φιλανθρωπία, τὸ ἦθος, τὸν χαρακτῆρα καὶ ὄχι στοὺς ψεύτικους καθρέπτες τῆς ματαιότητας, γιὰ νὰ παρατηροῦν τὰ «μασκαριλίκια» μὲ τὰ πολλὰ καλλυντικὰ καὶ τὰ πανάκριβα στολίδια».

3. Τότε διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας «δημοσιογραφίσκοι», παρουσιάζοντας τὸ μαῦρο γιὰ ἄσπρο, ἀδίστακτοι, λασπολόγοι καὶ πουλημένοι κονδηλοφόροι, ἐπειδὴ ἔλαβαν τέτοιες ἐντολές, διέδωσαν ἀστραπιαίως ὅτι δῆθεν ὁ Αὐγουστῖνος φίλησε τὸ χέρι τῆς Δήμητρας. Ὁ Αὐγουστῖνος ἦταν τόσο προσεκτικός, τόσο εὐπρεπής, ἐνσυνείδητος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ ἐπίστευε Χριστὸ καὶ ὄχι χρυσό, ποὺ ζοῦσε γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ θηριομαχοῦσε νυχθημερὸν ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀκεραιότητας τῆς πατρίδας καὶ δὲν συμπεριφέρετο ὡς «χαζοχαρούμενος» νὰ δίδῃ φιλιὰ τοῦ Ἰούδα παντοῦ. Μόνο κατηχοῦσε καὶ χρησιμοποιοῦσε τὴν γλῶσσα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ μὲ τὸ: «οκ ξεστισοι χειν τν γυνακα τοδελφοσου» ἢ τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν Ἡρωδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι», ὁ ὁποῖος ἐναντιώθη ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ἰδιοποιηθῇ δίπλα στὰ ἀνάκτορά της ἕνα κῆπο μιᾶς πτωχιᾶς χήρας, καὶ ἀποκάλεσε τὴν Εὐδοξία ὡς «ἀδοξία».

 

 

4. Ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος ὄχι μόνο δὲν χαριεντίζοντο μὲ παλλακίδες καὶ μὲ γύναια, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας οὔτε ἄνδρες ἄφηνε νὰ τοῦ ἀσπαστοῦν τὸ χέρι του…

5. Γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε τοὺς ἀναγνῶστες ἀναρτοῦμε κατωτέρω τὸ περισπούδαστο πόνημα τῆς Δ/ντριας τῆς Ὁμηρικῆς Ἀκαδημίας πολυγραφότατης καὶ δραστήριας Δρ. Ἱστορίας-Φιλοσοφίας Μαρίας Γιατράκου «Η ΑΤΙΜΗΤΗ ΜΑΝΑ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ», ἡ ὁποία μᾶς μαγεύει μὲ τὴν ἀναφορά της στὴν παγκόσμια ἡμέρα τῆς μητέρας, τὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Συνιστοῦμε ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους, συνεργάτες καὶ θαυμαστὲς νὰ διαδόσουν παντοιοτρόπως τὸ ἀριστούργημα τῆς Δρ. Μαρίας Γιατράκου.