Επιστολή της Φωτεινής Γραμμής σε όλους του Μητροπολίτες της Ελλάδος

Ἀναμφίβολα οἱ μέρες ποὺ περνᾶ ἡ Πατρίδα μας εἶναι οἱ χειρότερες.

Ἄν τὴν τελευταία πενταετία βαίναμε συνεχῶς τὴν κατιοῦσα, σήμερα φθάσαμε σχεδὸν στὸν πυθμένα.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντες νὰ δοῦν μὲ διαύγεια τὴν κατάσταση καὶ νὰ βρεθοῦν λύσεις, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Λαοῦ.

Ὅμως τὰ τραγικὰ προβλήματα τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν Ἑλλήνων καὶ πρὸ παντὸς τῶν αὐτοκτονιῶν ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ τὰ παραβλέπουμε.

Ἔχει ὑπολογισθῆ, πολὺ συντηρητικά, ὅτι τὸ κόστος μόνον τῆς ἀναμονῆς τοῦ κόσμου ἔξω ἀπὸ τὰ ΑΤΜ, γιὰ νὰ πάρουν οἱ «κοινοὶ θνητοί» ἔστω 50 Εὐρώ, κοστίζει 510.000 Εὐρὼ ἡμερησίως, δηλαδὴ 3.500.000 Εὐρὼ ἑβδομαδιαίως, μὲ ἄλλα λόγια 15.000.000 Εὐρὼ μηνιαίως.

Ἡ ἀποδιοργάνωσιςτῆς ἀγορᾶς, τῶν ἐργαστηρίων, βιοτεχνιῶν καὶ βιομηχανιῶν, τῆς κτηνοτροφίας, τῆς γεωργίας, τῶν ἰχθυοκαλλιεργειῶν εἰς βάθος χρόνου θὰ ἐπιφέρουν ἀνυπολόγιστες ζημιές, γεγονὸς ποὺ σημαίνει, ὄχι μόνο καμμία αὔξηση τοῦ ἀνωτάτου ἐθνικοῦ προϊόντος, ἀλλὰ ἀπεναντίας μεγίστη ὕφεση καὶ ἀνυπολόγιστες στρατιὲς ἀνέργων .

Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα θὰ γιγαντώνεται.

Τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα, τὸ ἄγχος καὶ ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ αὔριο θὰ πολλαπλασιάζουν τὰ ἄγρια κύματα τῶν ψυχασθενειῶν, τῶν ἐγκεφαλικῶν, τῶν ἐμφραγμάτων και, πρὸ παντός, τῶν αὐτοκτονιῶν.

Ὅλοι πρέπει νὰ ἀναλογισθοῦμε τὶς εὐθύνες μας, διότι ἀλλοίμονό μας, ἄν ἐφαρμοσθῆ ἡ ρύσις τοῦ Σοφοκλή : «ἑνὸς κακοῦ, μύρια  ἕπονται».

Συνειδητοποιώντας ὅλες τὶς ἀνωτέρω νίλες καὶ συμφορές, γιὰ τὸ τεράστιο αὐτὸ κοινωνικὸ θέμα, ἀποστείλαμε σὲ ὅλους τοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἑλλάδος τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή :

 

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 504/8.7.2015 Γ.Ι.

Σεβασμιώτατε,

 

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ

1. Ἀπὸ τὸ 2009 ηὐξήθησαν αἱ αὐτοκτονίαι. Λυπηρόν. Καὶ ὄχι μόνον λυπηρόν, ἀλλὰ ὀδυνηρόν, ἀβάσταχτον. Εἰς ποῖον τόπον μεγαλώνουν τὰ παιδιά μας ;

2. Προσφερόμενοι νὰ συμβάλλωμεν εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῆς τραγικῆς αὐτῆς καταστάσεως, ἰδιαιτέρως παρακαλοῦμεν,  δώσατέ μας τὰ στοιχεῖα αὐτοκτονιῶν εἰς τὴν περιοχήν Σας ἀνὰ ἔτος

2007 – 2008 -2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014.

3. Μόνον μὲ διαφάνειαν θὰ ὑποχρεώσωμεν τοὺς ὑπευθύνους νὰ ἀπολογηθοῦν καὶ νὰ σοβαρευθοῦν.

4. Ἐμεῖς θέλομεν μόνον τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἀνὰ περιοχὴν ἰδικήν Σας καὶ ἄλλοι ἁρμόδιοι θὰ ἐρευνήσουν ὅ,τι ζητοῦν οἱ ἁρμοδιώτεροι.

5. Πρέπει ὅμως ἀπὸ κοινοῦ νὰ ἀναζητήσωμεν αἴτια καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν ἄρσιν αὐτῶν. Δὲν ἠμποροῦμεν νὰ σιωπῶμεν καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μὴ γνωρίζῃ ὁ Λαός, ἡ Εὐρώπη, ὁ Κόσμος τόσα δεινὰ καὶ τόσους θανάτους ἀπὸ αὐτοκτονίας.

 

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος

Ἰ. Κ. Ἀναγνωστόπουλος