Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε σήμερα επίσημα τα σχέδια της Επιτροπής να επενδύσει από κοινού με τα κράτη μέλη στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης.

Οι υπερυπολογιστές είναι αναγκαίοι για την επεξεργασία ολοένα μεγαλύτερων ποσοστήτων δεδομένων. Αποφέρουν οφέλη στην κοινωνία σε πολλούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την ασφάλεια των αυτοκινήτων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα νομίμως κανονισμό σχετικά με τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) – μια νέα νομική και χρηματοδοτική δομή που θα συγκεντρώνει πόρους από 25 ευρωπαϊκές χώρες, θα αναπτύσσει υποδομή υπερυπολογιστών και δεδομένων, και θα στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα, χάρη στη συμμετοχή επιστημόνων, επιχειρήσεων και βιομηχανικών κλάδων. Η δομή αυτή θα βελτιώσει την πρόσβαση των Ευρωπαίων χρηστών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε υπερυπολογιστές, που είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Ο Άντρους Άνσιπ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Τα δεδομένα είναι η πρώτη ύλη της ψηφιακής οικονομίας μας. Χρειαζόμαστε υπερυπολογιστές για την επεξεργασία των δεδομένων, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την εξεύρεση λύσεων σε περίπλοκα ζητήματα σε τομείς, όπως η υγεία και η ασφάλεια. Σήμερα, οι περισσότεροι ερευνητές και οι επιχειρήσεις μας πρέπει να φύγουν εκτός Ευρώπης για να βρουν τους υπολογιστές ανώτερης κλάσης που χρειάζονται. Η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πίσω. Χάρη στην EuroHPC, θα μπορούμε να επωφελούμαστε από την καινοτομία εντός της Ευρώπης.»

Η Μαρίγια Γκάμπριελ, Επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, πρόσθεσε: «Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη στην Ευρώπη μιας ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού στους τομείς των υπερυπολογιστών και των δεδομένων μέσω δημοσίων συμβάσεων. Μέσω των κέντρων ικανοτήτων, η EuroHPC θα ενισχύσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή κοινότητα, τη βιομηχανία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, και θα τους παράσχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πόρων, υπηρεσιών και εργαλείων με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών τους δυνατοτήτων και της ικανότητάς τους να καινοτομούν.»

Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα συσταθεί τον Νοέμβριο του 2018 και θα παραμείνει σε λειτουργία έως το τέλος του 2026. Η συνεργασία έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία της ΕΕ στην οικονομία των δεδομένων, εάν ληφθεί υπόψη ότι σήμερα η βιομηχανία της ΕΕ καταναλώνει πάνω από το 33% των υπερυπολογιστικών πόρων παγκοσμίως, αλλά παρέχει μόνο το 5% αυτών των πόρων.

Η κοινή επιχείρηση θα έχει προϋπολογισμό ύψους ενός δισ. ευρώ, που θα προέρχεται κατά το ήμισυ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και κατά το άλλο ήμισυ από τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Πρόσθετοι πόροι αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ιδιώτες εταίρους. Οι δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης θα εστιάσουν σε δύο τομείς:

·         Πανευρωπαϊκή υποδομή υπερυπολογιστών: αγορά και εγκατάσταση στην ΕΕ δύο υπερυπολογιστών, μεταξύ των 5 κορυφαίων σε παγκόσμιο επίπεδο, και τουλάχιστον δύο άλλων που κατατάσσονται σήμερα στους 25 καλύτερους στον κόσμο. Τα μηχανήματα αυτά θα είναι διασυνδεδεμένα με τους υφιστάμενους εθνικούς υπερυπολογιστές και θα διατίθενται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη, για χρήση σε περισσότερα από 800 επιστημονικά και βιομηχανικά πεδία εφαρμογών.

·         Έρευνα και καινοτομία: στόχος είναι η στήριξη της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος υπερυπολογιστών, που θα τονώσει τον κλάδο παροχής τεχνολογίας και θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να έχουν πρόσβαση σε υπερυπολογιστικούς πόρους σε πολλά πεδία εφαρμογών.

Μέχρι σήμερα, οι ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία.

Επόμενα βήματα

Οι δράσεις της κοινής επιχείρησης θα ξεκινήσουν τις προσεχείς εβδομάδες, εφόσον ορισθούν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, των ευρωπαϊκών χωρών και των εταίρων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα συγκροτήσουν το διοικητικό της συμβούλιο και τη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική της επιτροπή.

Η Επιτροπή πρότεινε να επενδύσει μακροπρόθεσμα 2,7 δισ. ευρώ στην κοινή επιχείρηση με στόχο την ενίσχυση της υποδομής υπερυπολογιστών και επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρώπη στο πλαίσιο του  Προγράμματος για την Ψηφιακή Ευρώπη για το διάστημα 2021-2027, το οποίο υποβλήθηκε τον Μάιο του 2018. Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα εξασφαλίσει τη διάθεση υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης και την ευρύτερη χρήση τους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ιστορικό

Οι Ευρωπαίοι πολίτες επωφελούνται ήδη στην καθημερινή τους ζωή από πολλές εφαρμογές υπερυπολογιστών. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη νέων ιατρικών θεραπειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσομοιώσεις υπερυπολογιστών για την κατανόηση της φύσης του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων, της νόσου του Αλτσχάιμερ και σπάνιων γενετικών διαταραχών.

Στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της άμυνας, οι υπερυπολογιστές χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογιών κρυπτογράφησης και, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, για την κατανόηση και την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη μελέτη της αλλαγής του κλίματος και για τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Στον βιομηχανικό τομέα και στις επιχειρήσεις, οι υπερυπολογιστές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους κύκλους σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων, επιταχύνοντας τον σχεδιασμό νέων υλικών, ελαχιστοποιώντας το κόστος και αυξάνοντας την αποδοτικότητα των πόρων. Για παράδειγμα, μπορούν να μειωθούν οι κύκλοι παραγωγής αυτοκινήτων από 60 σε 24 μήνες, και παράλληλα να βελτιωθούν η ασφάλεια και η άνεση των επιβατών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο με παραδείγματα χρήσης υπερυπολογιστών

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άνσιπ και της επιτρόπου Γκάμπριελ για την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών (25 Ιουνίου 2018)

Κοινή επιχείρηση EuroHPC: προοπτικές για την περίοδο 2019-2020 και πέραν αυτής

Βίντεο για τους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027

To δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)