Ιη ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΑΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9-11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού κατόπιν της έκτης τακτικής Συνέλευσης και της στήριξης της Ελληνικής Πολιτείας αποκτά νέα ψήφο εμπιστοσύνης και συγκεκριμένη εντολή από τον Απανταχού της γης Ελληνισμό να αναδιαρθρωθεί και να υλοποιήσει συγκεκριμένα αιτήματα του Απόδημου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του. Επίσης έχουμε πλέον  ξεκάθαρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να βαδίσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, με μεθοδικότητα, συγκεκριμένους στόχους, διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

 

Σε αυτό το πλοίο, είμαστε πλέον όλοι μαζί συνταξιδιώτες και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από εμάς εάν το ταξίδι θα φτάσει στον προορισμό του, έχοντας στην πορεία γεμίσει με επιβάτες τον Απανταχού Ελληνισμό και έχοντας κάνει σταθμούς, διαμορφώνοντας λιμάνια όπου ο κάθε Απόδημος θα μπορεί να επανέρχεται και να κερδίζει από τις δράσεις του ΣΑΕ, ενώ παράλληλα θα επανέρχεται για να προσφέρει στις δράσεις του ΣΑΕ.

Οι στόχοι που θα ήθελα να θέσω ως προτεραιότητα αυτήν την τετραετία είναι οι εξής:

•1. Η πλήρης ενεργοποίηση του Συμβουλευτικού, Γνωμοδοτικού, Υποστηρικτικού και Διεκδικητικού  Ρόλου του Οργανισμού

 

•2. Η ουσιαστική αντιπροσωπευτικότητα του Απανταχού Ελληνισμού στο πλαίσιο του ΣΑΕ

 

•3. Η άμεση δραστηριοποίηση και συμμετοχή της Νεολαίας

 

•4. Η οικονομική αυτοδυναμία του ΣΑΕ

 

•5. Ο καθορισμός συγκεκριμένων συνεργασιών και δράσεων για την άσκηση του υποστηρικτικού ρόλου του ΣΑΕ στα  Εθνικά Θέματα

 

 Η ανάπτυξη δράσεων με κεντρικούς άξονες την Παιδεία, την Επιχειρηματικότητα και τον Πολιτισμό Για την επίτευξη αυτών των στόχων καλούμαστε να εργαστούμε όλοι μαζί, στηριζόμενοι σε δύο βασικά κριτήρια για την σωστή τους υλοποίηση:

 

Α. Το μεθοδικό και επαγγελματικό κεντρικό σχεδιασμό, συντονισμό, μαζί με την συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης

 

Β. Τις πραγματικές ανάγκες και τα αιτήματα της Βάσης του Απανταχού Ελληνισμού κατά περιοχή, με δίαυλο επικοινωνίας τους Συντονιστές και τα Συντονιστικά Συμβούλια.

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τον τρόπο, με τον οποίο προτείνω να υλοποιήσουμε τα παραπάνω. Επίσης, στο τέλος της έκθεσης επισυνάπτω έναν πιο αναλυτικό πίνακα ο οποίος βήμα, βήμα θέτει την μέθοδο την οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ο πίνακας αυτός έχει την λογική της υποστήριξής μας στον συντονισμό των δράσεων μας και της επαγγελματικής μας αντιμετώπισης, στο πνεύμα του Νόμου και πιστεύω του Προεδρικού Διατάγματος.

Η μέθοδος και αλληλουχία των δράσεων που παρουσιάζονται θα είναι ο εγγυητής για όλους μας, ώστε ο καθένας να γνωρίζει τις καθημερινές αρμοδιότητές του, τις ευθύνες που έχει επωμιστεί και τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρουμε σε πέρας.

Ο ρόλος του ΣΑΕ θα είναι ιδιαίτερα ευρύς και καλό είναι να θέσουμε βάσεις κοινής δραστηριοποίησης, ώστε να μην χαθούμε με μεμονωμένες ενέργειες. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, στόχος δράσεων αποκεντρωμένος και σύμφωνα με ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, προγραμματισμός όμως και συντονισμός, κεντρικός.

 

Ρόλος ΣΑΕ

 

Ο Συμβουλευτικός, Γνωμοδοτικός, Υποστηρικτικός και Διεκδικητικός ρόλος του ΣΑΕ θα πρέπει να λειτουργήσει πλέον συστηματικά. Με την λήξη της θητείας μας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί συγκεντρωτικά και εμπεριστατωμένα οι εισηγήσεις για θεσμικά και έκτακτα θέματα που απασχολούν τον Απανταχού Ελληνισμό. Παράλληλα, προβλέπεται  η Ελληνική Πολιτεία να  έχει επεξεργαστεί τις εισηγήσεις μας και να έχει προβεί σε απαντήσεις και ικανοποίηση αιτημάτων. Αυτήν την διαδικασία πρέπει να την παρακολουθούμε στενά, από την αρχή μέχρι το τέλος και παράλληλα να την καταγράψουμε με τέτοιον τρόπο ώστε τα αποτελέσματά της  να δίνουν προστιθέμενη αξία και τώρα και στο μέλλον.  Επίσης, δεν πρέπει να αμελήσουμε ότι σημαντικό ρόλο στον τρόπο που θα λειτουργήσουμε πρέπει να έχει όχι μόνο η εξέταση αιτημάτων αλλά και η εισήγηση συνολικών, βιώσιμων λύσεων οι οποίες φέρνουν προστιθέμενη αξία και αντισταθμιστικά οφέλη στην Ελληνική Πολιτεία και τον Ελληνισμό γενικότερα.

Το Προεδρείο σε συνεργασία με τα Συντονιστικά Συμβούλια θα αναλάβει τη μεθοδική καταγραφή προβλημάτων, εισηγήσεων, προτάσεων μελών ΣΑΕ και του Απόδημου Ελληνισμού γενικότερα. Επίσης, προτείνω αυτές οι εισηγήσεις, κατά περίπτωση να τίθενται υπόψη μίας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων την οποία καλό θα είναι να δημιουργήσουμε.  Αυτή η Επιτροπή, θα είναι χρήσιμο να απαρτίζεται από μέλη του Προεδρείου, των Συντονιστικών Συμβουλίων, εκπροσώπους της ΓΓΑΕ, στελέχη του ΣΑΕ και κατά περίπτωση ειδικά στελέχη υπηρεσιών της Ελληνικής Πολιτείας. Ρόλος της Επιτροπής θα είναι η επαγγελματική και τεκμηριωμένη εισήγησή της προς το Προεδρείο σχετικά με αιτήματα που έχουν μεταφερθεί από την Βάση του Απόδημου, μέσω των Συντονιστικών στο Προεδρείο. Κατόπιν της επεξεργασμένης εισήγησης στο Προεδρείο θα μπορούμε πλέον να ασκούμε εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα τον γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό μας ρόλο και πάνω σε αυτόν να ασκήσουμε και τον διεκδικητικό μας ρόλο.

 

Επίσης, τα ήδη ισχυροποιημένα μέσω του Νόμου ΣΑΕ Συντονιστικά Συμβούλια καλούνται πλέον να αναλάβουν έντονη δραστηριότητα. Είναι σημαντικό τα Συντονιστικά Συμβούλια να βγουν προς τα έξω να αποτελέσουν τον δίαυλο μεταφοράς των αιτημάτων βάσης προς το Προεδρείο. Όλοι μας  πρέπει να στηρίξουμε τα μέλη των Συντονιστικών, προσφέροντας τους τα μέσα εκείνα, τα «έξυπνα εργαλεία» που θα χρειαστούν για μία καταγραφή προβλημάτων και εισηγήσεων, οι οποίες θα μπορέσουν να τύχουν ουσιαστικής επεξεργασίας και τελικής μεταφοράς τους στην Ελληνική Πολιτεία.

Προτεραιότητα σχετική με τον γνωμοδοτικό μας ρόλο θα πρέπει να είναι η Ψήφος του Αποδήμου. Θα παρακαλούσα το Προεδρείο έως τις  18 Μαΐου  2007 να αποστείλει απόψεις και εισηγήσεις για τον τρόπο άσκησης αυτού του δικαιώματος, τόσο των Συντονιστικών, όσο και της Βάσης του Απόδημου Ελληνισμού, είτε πρόκειται για οργανώσεις μέλη ΣΑΕ, είτε προέρχονται από φυσικά πρόσωπα, είτε από άλλους φορείς του Απανταχού Ελληνισμού οι οποίοι τυχόν δεν εκπροσωπούνται αυτή την στιγμή στο ΣΑΕ. Άποψή μου είναι ότι ο Νόμος θα πρέπει να λειτουργήσει ενωτικά, χωρίς να δημιουργεί πολιτικές αντιπαλότητες.

Πέραν των προγραμματικών σκέψεων που σας παρέθεσα πριν από λίγο, άμεσης απάντησης από το Προεδρείο προς την Ελληνική Πολιτεία, χρήζει η άποψη μας για το Προεδρικό Διάταγμα του Οργανισμού μας.

Με την εμπειρία 11 χρόνων ήδη στο ΣΑΕ και έχοντας φρέσκια την εντολή της 6ης Τακτικής Συνέλευσης προσωπικά προτείνω ως στρατηγικό τομέα, τον οποίο τόσο το ΣΑΕ στις προτάσεις τους, όσο και η Ελληνική Πολιτεία στην προετοιμασία του Προεδρικού διατάγματος πρέπει να εξετάσει, δημιουργία από το ΣΑΕ ενός καθορισμένου και βιώσιμου πλαισίου, όπου θα εκπροσωπούνται ομάδες αποδήμων, ανένταχτες και ίσως αδιάφορες έως τώρα είτε για το ΣΑΕ είτε για τα ήδη υπάρχοντα όργανα της Ομογένειας. Αυτές τις ομάδες, και τους εκπροσώπους τους, θα πρέπει ως ΣΑΕ να τους κερδίσουμε αυτή την τετραετία και η Ελληνική Πολιτεία να προνοήσει την εκπροσώπησή τους. 

 

 

 

 

 

Αντιπροσωπευτικότητα Απανταχού Ελληνισμού στο ΣΑΕ

 

Έχει αναφερθεί από πολλούς που ειλικρινά ενδιαφέρονται για το καλό του Απανταχού Ελληνισμού ότι το ΣΑΕ χρειάζεται να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις του προκειμένου να εκπροσωπήσει ακόμα πιο ενεργά και ουσιαστικά τους Απανταχού Έλληνες.

Επίσης έχει επισημανθεί η ανάγκη χαρτογράφησης τόσο των Αποδήμων που ανήκουν στις οργανώσεις όσο και των μη ενταγμένων.

Η πρώτη διαρθρωτική λοιπόν κίνηση στην οποία καλό θα είναι να προβούμε είναι η καταγραφή, απογραφή του Απανταχού Ελληνισμού. Ήδη υπάρχουν από το παρελθόν, αλλά και επίκαιρες εισηγήσεις πάνω στο θέμα, τις οποίες καλό θα είναι να εξετάσουμε την σκοπιμότητά τους και να προβούμε σε μία συνολική πρόταση για τον τρόπο εφαρμογής της σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και πιθανώς και άλλους φορείς.

Πέραν όμως της καταγραφής του Οικουμενικού Ελληνισμού, είναι κρίσιμο για την συνέπεια και αξιοπιστία του ΣΑΕ να προετοιμάσουμε και το έδαφος για την χρήση αυτής της μεγάλης βάσης δεδομένων απογραφής των Απανταχού Ελλήνων. Όλοι όσοι συνηγορούν και εισέρχονται στην καταγραφή μας, πρέπει να γνωρίζουν γιατί το κάνουν, ποια είναι η συνεισφορά και τα πιθανά οφέλη τους. Παράλληλα με την απογραφή λοιπόν, θα γίνεται και μία ενημέρωση για τους στόχους του ΣΑΕ, την προβολή του έργου του, καθώς και τα κίνητρα για κάθε Απόδημο να συμμετέχει σε αυτό.

Βρισκόμαστε σε μία εποχή που ο πολίτης του κόσμου, ο πολίτης της κάθε χώρας δεν δίνει πλέον σημασία στα μεγάλα λόγια. Ο Απόδημος, και δη  ο Έλληνας του κόσμου που αυτή την στιγμή δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας δεν έχει τον χρόνο να παρακολουθήσει, ούτε πολύ περισσότερο τον χρόνο να αφιερώσει σε θολές και γενικόλογες  διακηρύξεις.

Από την άλλη μεριά είναι πεποίθησή μου ότι ο Απανταχού Ελληνισμός είναι ζωντανός και εφόσον του δώσουμε την δυνατότητα και τα εργαλεία, είναι έτοιμος και να αφιερώσει χρόνο, και να δραστηριοποιηθεί για το καλό της Ελλάδας και να προσφέρει χρόνο και χρήμα για τους Έλληνες του Εξωτερικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο, είναι να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα των αποτελεσμάτων και δράσεων που στηρίζει και επίσης των υπηρεσιών που ο καθένας ξεχωριστά και το σύνολο του Απανταχού Ελληνισμού γενικότερα θα μπορέσει να κερδίσει.

Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, το νέο Προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού είναι ιδιαίτερα τυχερό. Είμαστε τυχεροί καθώς έχουμε πίσω μας μία δεκαετία εμπειριών, άλλων καλών και άλλων όχι τόσο. Μία δεκαετία έργου αλλά και καλοπροαίρετης κριτικής. Από αυτό το υλικό εμείς πρέπει να αντλήσουμε τα συμπεράσματά μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Επίσης, λειτουργούμε πλέον μέσα σε ένα πλαίσιο Νόμου της Ελληνικής Πολιτείας περισσότερο συγκεκριμενοποιημένου, το οποίο ισχυροποιεί τις περιφέρειες και τον ρόλο των Συντονιστικών Συμβουλίων.

Η περεταίρω αντιπροσωπευτικότητα του Απανταχού Ελληνισμού θα υλοποιηθεί έχοντας ως προϋπόθεση τα παρακάτω:

Το ΣΑΕ δεν βρίσκεται για να επικαλύψει ή να αντικαταστήσει τις Ομοσπονδίες, Κοινότητες, Συλλόγους ή την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Απεναντίας, ο ρόλος μας πρέπει να είναι εισηγητικός και υποστηρικτικός τόσο προς την Βάση του Ελληνισμού όσο και προς την ΓΓΑΕ.

Μοχλός υλοποίησης, τα Συντονιστικά Συμβούλια. Έχω αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα της έκθεσης για τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν στο πλαίσιο του Νόμου ΣΑΕ καθώς επίσης και στις εσωτερικές μας διαδικασίες οι οποίες θα διασφαλίσουν μία αρτιότερη και πιο συντονισμένη λειτουργία. Ο Συμβουλευτικός μας ρόλος εφόσον λειτουργήσει άρτια θα εγγυηθεί και την αντιπροσωπευτικότητα.

Άρα πρωταρχικός μας στόχος προς την αντιπροσωπευτικότητα είναι η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Συντονιστικών Συμβουλίων στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης μας για την λειτουργία του εισηγητικού, γνωμοδοτικού ρόλου μας. Καμιά άποψη, εισήγηση, αίτημα δεν πρέπει να μένει αναπάντητο, δεν πρέπει να παραμένει χωρίς διερεύνηση της σκοπιμότητας εισήγησής του ή ακόμα και της προσπάθειας υλοποίησής του.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΕ

Πέραν όμως αυτών, το ΣΑΕ πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει δράσεις και να θέσει το πλαίσιο για αυτούς τους σκοπούς. Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι κεντρικό στον προγραμματισμό του και να αποσκοπεί στον αποκεντροποιημένο συντονισμό του με την συμβολή των περιφερειών, των Συντονιστικών Συμβουλίων και των Συντονιστών. Κεντρικές θεματικές ενότητες μπορούν να είναι η Παιδεία, η Επιχειρηματικότητα, ο Πολιτισμός.

Τα προγράμματα δράσεις πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε τελικός δικαιούχος αποδέκτης να είναι ο κάθε ένας Απόδημος, ενταγμένος ή μη στις υπάρχουσες ομογενειακές οργανώσεις. Μόνο προσφέροντας σύγχρονες και χρήσιμες υπηρεσίες τις οποίες θα αποζητά ο σύγχρονος Απόδημος, θα έχουμε την ευκαιρία να εντάξουμε ακόμα περισσότερα πρόσωπα και να δραστηριοποιήσουμε ομάδες του Απανταχού Ελληνισμού οι οποίες βρίσκονται «εν υπνώσει».

Ακολουθούν ενδεικτικά στο Παράρτημα 1 της έκθεσης, συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις για προγράμματα που θα ήταν καλό να συνεχίσουμε την λειτουργία τους ή να διερευνήσουμε την δυνατότητα εφαρμογής τους

Νεολαία

Η κύρια δύναμη του Απανταχού Ελληνισμού, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι η Νεολαία. Χωρίς αυτήν, το μέλλον μας θα είναι αβέβαιο, όσες φιλότιμες προσπάθειες και αν κάνουμε για αντιπροσωπευτικότητα, πολιτισμό, επιχειρηματικότητα, κλπ.

Είναι σημαντικό λοιπόν να στηρίξουμε και μέσα στο πλαίσιο του ΣΑΕ την εκπροσώπηση της νεολαίας και πάνω απ' όλα, ο οργανισμός να ακούσει με σοβαρότητα τις εισηγήσεις της νεολαίας και να στηρίξει πρωτοβουλίες τους και ανάγκες τους, που απορρέουν από την καθημερινότητα στις χώρες υποδοχής, τις προσδοκίες τους και εφόσον αυτές οι πρωτοβουλίες είναι συνδεδεμένες με τους σκοπούς του Οργανισμού.

Αρχικά πάντως είναι σημαντικό να συμβάλουμε και να προετοιμάσουμε το έδαφος για την άρτια οργάνωση και λειτουργικότητα της Νεολαίας στα πλαίσια του ΣΑΕ.

Προτείνω για το παραπάνω οι Συντονιστές και τα Συντονιστικά Συμβούλια να συμβάλουν σε έναν πρώτο κύκλο εργασιών και πρωτοβουλιών, οι οποίες θα στηρίξουν την αυτό-οργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο.

Εφόσον μέσα στους επόμενους 24 μήνες ξεκινήσει η άρτια λειτουργία και εκπροσώπηση της Νεολαίας σε περιφερειακό επίπεδο, τότε πλέον, είναι σημαντικό να στηρίξουμε την διαδραστικότητα των μελών και των συντονιστικών της νεολαίας διαπεριφερειακά. Άλλωστε, σύμφωνα και με τον Νόμο ΣΑΕ, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 το Δίκτυο θα έχει ενεργοποιηθεί. Εμείς λοιπόν πρέπει να συμβάλουμε στην προεργασία και στην κινητοποίηση από τώρα των νέων. Απώτερος στόχος διαδικασίας καλό θα ήταν να είναι η εξέταση από τους νέους και νέες μας των στόχων που θέλουν να θέσουν και των μέσων για να τα πετύχουν. Έτσι σε δύο χρόνια θα έχουμε δίκτυα Νεολαίας τα οποία θα εκφράζουν την ώριμη σκέψη και μεθοδικότητα τόσο των νέων, όσο και του οργανισμού και των περιφερειών γενικότερα.

Τέλος, με το πέρας της τετραετίας, η Νεολαία με την στήριξη όλων μας θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα όργανα του ΣΑΕ μέσα στον ευρύτερο προγραμματισμό μας και στόχους.

Προτρέπω τους Συντονιστές να έρθουν σε επαφή και με τα τέως μέλη του δικτύου Νεολαίας ΣΑΕ, ή τουλάχιστον όσοι από αυτούς ενδιαφέρονται, και να λάβουν τις εισηγήσεις, σκέψεις απολογιστικές για την δράση, στόχους και αγκυλώσεις που είχε η λειτουργία του Δικτύου στο παρελθόν.

Στην πρώτη φάση περιφερειακής διασύνδεσης και λειτουργίας του Δικτύου Νεολαίας, προτείνω το Προεδρείο να δώσει μεταξύ των άλλων την ευθύνη στους νέους, νέες μας της υποστήριξης της δράσης για την καταγραφή του Απανταχού Ελληνισμού.

Η Νεολαία θα πρέπει να έχει ρόλο και στα προγράμματα παιδείας, πολιτισμού, να ενεργοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου. Θα πρέπει να έχει ρόλο ώστε να μπορεί να συμμετέχει.

Στον σύγχρονο, γρήγορο κόσμο μας, θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά μαζί της για την επίτευξη ενός δυναμικού, προσιτού κόμβου στο διαδίκτυο, ο οποίος θα μπορεί να εκφράζει, και μέσα από αυτό να εκφράζεται η νέα γενιά του Απανταχού Ελληνισμού το μέλλον όλων μας. 

Με την λήξη της θητείας αυτού του Προεδρείου, έχοντας όλοι μαζί συνεργαστεί και έχοντας πλέον ένα Δίκτυο Νέων ενεργών θα πρέπει να λειτουργεί και το νομικό πρόσωπο της Νεολαίας ΣΑΕ. Μία μορφή, η οποία θα τους δώσει κύρος  και δυνατότητα άμεσης δραστηριοποίησης, πόρους, και συνεργασία σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα.

Οικονομική Αυτοδυναμία ΣΑΕ

Έχω επανειλημμένα τονίσει την τελευταία δεκαετία την ανάγκη οικονομικής αυτοδυναμίας του ΣΑΕ. Το σκεπτικό από το οποίο προκύπτει αυτή η θέση είναι το εξής. Ο Οργανισμός μας ορίζεται από Νόμο της Ελληνικής Πολιτείας όπου και προβλέπονται οι αρμοδιότητές και ο ρόλος μας. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό επίσης προβλέπεται η κάλυψη των λειτουργικών μας εξόδων καθώς και των τακτικών συνελεύσεων, περιφερειακών και γενικών.  Για τα παραπάνω είμαστε ευγνώμονες στην Ελληνική Πολιτεία όλοι όσοι λειτουργούμε εντός των οργάνων του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

Είναι καταφανείς ωστόσο συγκεκριμένες επισημάνσεις και συμπεράσματα από την δεκαετή και πλέον λειτουργία μας. Όπως προκύπτει και από τη Παράγραφο 1 του Άρθρου 1, Νόμου 3480 «Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού». Ο Νομοθέτης είχε την σοφία με αυτή την παράγραφο να επισημάνει ότι  πέραν των συγκεκριμένων λειτουργιών μας, ο οργανισμός δύναται να αναλάβει δράσεις που αποσκοπούν στην έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.

Για την υλοποίηση αυτών των δράσεων στόχος μας θα πρέπει να είναι η μη περαιτέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Το κύρος που πρέπει να κερδίσει και να αναπτύξει το ΣΑΕ στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα και σε ειδικές ομάδες, θα πρέπει να μας δώσει την δυνατότητα για συνεργασίες με άλλους φορείς, την εισροή χορηγών. Η προστιθέμενη μας αξία θα εντοπίζεται στην δυνατότητα εκπροσώπησης ποσοτικών και ποιοτικών ομάδων του Απανταχού Ελληνισμού και στον επαγγελματισμό, την ευθύνη και την συνέπεια με την οποία όλοι χρειάζεται να λειτουργήσουμε.

Προς αυτήν την γενική κατεύθυνση θα έχουμε όλοι μας πολύ δουλειά.

Δεν παραμένω όμως σε ευχολόγια και γενικές διακηρύξεις. Καταθέτω 4 (τέσσερις) συγκεκριμένες κατευθύνσεις πάνω στις οποίες καλό θα είναι να εργαστούμε όλοι μαζί ώστε ο οργανισμός να αποκτήσει σημαντικούς ιδίους πόρους, οι οποίοι δεν θα προέρχονται αποκλειστικά από επιχορηγήσεις της Ελλάδας. Άλλωστε η ιστορία του Απόδημου Ελληνισμού, είναι μία ιστορία αγώνων επιβίωσης, επιτυχίας και κατόπιν προσφοράς οικονομικής και άλλης στην Πατρίδα. Εμείς, εάν θέλουμε να καυχιόμαστε ότι εκπροσωπούμε τον Απανταχού Ελληνισμό πρέπει να προβάλλουμε έργο στο ίδιο τούτο πνεύμα.

Ενεργοποίηση δραστηριοποίηση ΕΤΟ

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, και στο πλαίσιο των συνεργασιών που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την οικονομική στήριξη του ΕΤΟ και την δημιουργία βήμα – βήμα ενός κεφαλαίου χορηγιών και μίας ομάδας χορηγών ευεργετών, αποτέλεσμα το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα οικονομικής αυτοδυναμίας.

Για την ενημέρωση του Προεδρείου, θα παρακαλούσα τον νομικό σύμβουλο, κύριο Παπαδόπουλο να προβεί με το τέλος της προγραμματικής έκθεσης στην ενημέρωση σχετικά με το ΕΤΟ και την έως τώρα λειτουργία του.

Πιστωτική Κάρτα

Είχαν γίνει στο παρελθόν παρόμοιες προσπάθειες, εκ των οποίων αξιοσημείωτη ήταν η πρωτοβουλία του τέως Αντιπροέδρου ΣΑΕ Περιφέρειας Ωκεανίας κυρίου Βερτζάγια. Καθ' όσων γνωρίζω η πρωτοβουλία έγινε σε συνεργασία με την American Express.

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός της συνεργασίας με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας, για την δημιουργία πιστωτικής κάρτας ευρείας κυκλοφορίας και χρήσης. Κατόπιν τούτου, ο καθορισμός του επιθυμητού και σκόπιμου ποσοστού το οποίο θα μπορεί να εισέρχεται στο ταμείο του ΕΤΟ με τελικό σκοπό την χρηματοδότηση δράσεων του ΣΑΕ για το καλό της βάσης του Απανταχού Ελληνισμού. Έχοντας εκπονήσει το σχέδιο δράσης, θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με ενδιαφερόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να διερευνήσουμε, να διαπραγματευτούμε το ενδιαφέρον τους προς μία τέτοια ενέργεια, την δυνατότητα και τον τρόπο υλοποίησης.

Συνεργασίες για ένταξη του ΣΑΕ σε Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

 

Η οικονομική μας αυτοδυναμία δεν είναι αναγκαίο να προέρχεται αποκλειστικά από χορηγίες και από άλλες εισφορές. Είναι επίσης σημαντικό, τις δράσεις που θέλουμε να υλοποιήσουμε, να τις σχεδιάσουμε με επαγγελματικό και βιώσιμο τρόπο, ώστε να έχουν αντισταθμιστικά οφέλη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Θα πρέπει να βγούμε προς τα έξω, να κεφαλοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία εκπροσώπησης του Απανταχού Ελληνισμού, και σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να εξετάσουμε συνεργασίες και πιθανόν την ένταξή μας σε αναπτυξιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα για τον τομέα της επιχειρηματικότητας και της στήριξης του νέου, καινοτόμου, επιχειρηματία τρίτης και τέταρτης γενιάς, ο οποίος δραστηριοποιείται στην έρευνα και τεχνολογία, στη διαδραστικότητα πολιτισμών, αγορών και ομάδων θα μας δοθεί η ευκαιρία, και προς αυτήν την κατεύθυνση θα προτείνω συγκεκριμένες εισηγήσεις.

ΜΚΟ ανά περιφέρεια

Η εμπειρία του ΣΑΕ έως τώρα, έχει αναδείξει την διάθεση των οργάνων του, εκπροσώπων του για την υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δράσεων προς το όφελος της Βάσης του Απόδημου Ελληνισμού και πολλές φορές των υπόλοιπων κατοίκων της χώρας φιλοξενίας και της συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης όπου υλοποιούνται τέτοιες δράσεις.

Αυτές οι διαπιστώσεις όμως, δεν πρέπει να αποκλείσουν την δυνατότητα συνεργασιών των περιφερειών με άλλους φορείς στην συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη όπου λειτουργούν. Ούτε, όπως στο παρελθόν θα πρέπει να επισύρουν μία αποσπασματική δράση.

Για αυτό το λόγο, προτείνω να προχωρήσουμε σε έναν κεντρικό σχεδιασμό για την σκοπιμότητα δημιουργίας κατά τόπους Μη Κυβερνητικών Οργανισμών των περιφερειών, σύμφωνα με το κατά τόπους νομικό πλαίσιο, και έχοντας υπόψη, τους κατά τόπους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τις δράσεις που χρηματοδοτούν. Σκοπός των ΜΚΟ θα είναι η συνεργασία με άλλες τοπικές ή διεθνείς οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων, οι οποίες θα συμβάλουν μεταξύ άλλων στην ικανοποίηση τοπικών αναγκών, τόσο του Απόδημου Ελληνισμού, όσο και της τοπικής κοινωνίας. Οι δράσεις, καλό θα είναι να συνάδουν με τον κεντρικό μας σχεδιασμό και να απορρέουν τόσο από τις επιταγές και ανάγκες της βάσης του Απόδημού όσο και με τους στόχους των χρηματοδοτικών, αναπτυξιακών οργανισμών. Επίσης, για να διασφαλιστεί η σχέση με το κεντρικό ΣΑΕ, η διαφάνεια και ο κεντρικός συνολικός μας απολογισμός όταν και όπου χρειαστεί, καλό θα είναι στα Διοικητικά Συμβούλια, να εκπροσωπούνται ο Πρόεδρος, ο Συντονιστής και ο Ταμίας ΣΑΕ.

Για να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση εφόσον συμφωνείτε, το Γραφείο μου μπορεί να προχωρήσει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις, προτάσεις για το νομικό πλαίσιο και το πλέον πρόσφορο φυσικό αντικείμενο με το οποίο προτείνεται να λειτουργήσουν τα ΜΚΟ. Καλό θα είναι αυτές οι προτάσεις να εξεταστούν από τα Συντονιστικά Συμβούλια, τα μέλη των οποίων είναι ευπρόσδεκτα να συνεργαστούν επί του συγκεκριμένου, τόσο με εμένα όσο και με τα στελέχη του Γραφείο μου, κατόπιν της θετικής γνώμης και άποψης των Συντονιστών.

 

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ρόλος του ΣΑΕ και η συμβολή του στην στήριξη των Εθνικών Θεμάτων χρειάζεται να είναι ξεκάθαρος και  εποικοδομητικός. Επίσης πρέπει να απορρέει από την ευρύτερη δραστηριότητά μας και να αποτελεί την συνισταμένη και επιτομή της δράσης μας. Άποψη μου είναι ότι δεν χρειάζεται να ταυτίζεται ο ρόλος του ΣΑΕ για τα Εθνικά Θέματα με τον ρόλο του λόμπι. Το ελληνοαμερικανικό λόμπι, το ελληνοαυστραλέζικο  προϋπήρχαν του  ΣΑΕ και είμαι βέβαιος ότι η λειτουργία τους θα συνεχιστεί. Το ΣΑΕ σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά. Προτείνω λοιπόν τις εξής δράσεις:

Τον σχεδιασμό, σύνταξη και λειτουργία της παγκόσμιας Επιτροπής εκ Προσωπικοτήτων κατόπιν της ενεργοποίησης και κατάθεσης εισηγήσεων από τον Επίτιμο Πρόεδρο ΣΑΕ, τους Συντονιστές και τα Συντονιστικά Συμβούλια και τον κύριο Υφυπουργό Εξωτερικών. Στόχος της Επιτροπής θα είναι σε συνεργασία με το Προεδρείο μας να ενημερώνεται και να ενημερώνει και πάνω απ'  όλα, να οργανώσει, να ενώσει και να συντονίσει ένα παγκόσμιο ελληνικό lobby, με την πολύτιμη συμμετοχή, στήριξη και πείρα του ελληνοαμερικανικού  και βεβαίως και όλων των άλλων δυνάμεων – ελληνοκεντρικών και μη-  ανά τον κόσμο.

Επίσης η στήριξη μας στα Εθνικά Θέματα, μπορεί να απορρέει από την λειτουργία μίας επιτροπής Επιφανών Ελλήνων με επαφές και εμπειρία. Καλό θα ήταν όμως να απορρέει και από την δυνατότητά μας επισημάνουμε μαζικά τα δίκαιά αιτήματα της πατρίδας μας, να συνεισφέρουμε στον συντονισμό και την κινητοποίηση ευρύτερων ομάδων του Απανταχού Ελληνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των Συντονιστικών Συμβουλίων και των Συντονιστών θα είναι καθοριστικός. Η ιδέα ακούγεται απλή, η υλοποίηση της όμως είναι περισσότερο δύσκολη και χρειάζεται μεθοδική δουλειά και άρτιο συντονισμό. Άλλη μια φορά επισημαίνω ότι η επιτυχία μας σε αυτά θα είναι αποτέλεσμα της επί της ουσίας λειτουργίας του συμβουλευτικού, γνωμοδοτικού, υποστηρικτικού μας ρόλου καθώς και της αντιπροσωπευτικότητάς της βάσης του Απανταχού Ελληνισμού.

Η συνεργασία μας με την Ελληνική Πολιτεία, την ΠΑΔΕΕ, ΠΣΕΚΑ και ΠΟΜΑΚ και τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία, θα αποτελέσουν τους πυλώνες και συνομιλητές μας σχετικά με τους τομείς και τον τρόπο όπου η βοήθειά μας θα είναι προς το όφελος Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Συνοψίζοντας την παρούσα Έκθεση οι στόχοι που προτείνω να θέσουμε και να υλοποιήσουμε αυτήν την τετραετία επιγραμματικά είναι οι εξής:

Μεθοδική οργάνωση, συνέπεια και αποδοτική λειτουργία του ΣΑΕ αποσκοπώντας στην αντιπροσωπευτικότητα, την πλήρη ενεργοποίηση των ρόλων του, στη στήριξη της Νεολαίας, στην οικονομική αυτοδυναμία του ΣΑΕ, στην ανάπτυξη δράσεων με κεντρικούς άξονες την Παιδεία τον Πολιτισμό και την Επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία και συντονισμό ενός παγκόσμιου ελληνικού λόμπι για την υποστήριξη των εθνικών μας θεμάτων

Τα παραπάνω εφόσον υλοποιηθούν θα παραδώσουν σε μία τετραετία ένα ΣΑΕ ακόμα πιο δυνατό, συνεπή πρεσβευτή και εκπρόσωπο του Απανταχού Ελληνισμού.

Επίσης συγκεκριμένες δράσεις που καλό θα είναι να εξετάσουμε την δυνατότητα υλοποίησης τους είναι:

•1.      Δράση για την Παιδεία – διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

 

•2.      Εμπεριστατωμένη εισήγηση για την Ψήφο του Αποδήμου και το Προεδρικό Διάταγμα ΣΑΕ

 

•3.      Συνεργασία με Εμπορικά Επιμελητήρια Ελλάδας και Αποδήμου

 

•4.      Πιστωτική Κάρτα για τον Απόδημο

 

•5.      Διερεύνηση συνεργασιών και σχεδιασμός προτάσεων/προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

 

•6.      Βάσεις για το Μουσείο Απόδημου Ελληνισμού

Σε αυτούς τους ορίζοντες και σε αυτό το πνεύμα προτείνω το Προεδρείο να κινηθεί όλο μαζί. Με την αλληλοϋποστήριξη, την κοινή μας δράση και συνέπεια, μαζί με την βάση του Απανταχού Ελληνισμού και σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία, την Εκκλησία, τον κύριο Υφυπουργό, τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής και τους άοκνους υποστηρικτές μας όλα αυτά τα χρόνια, τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

Συγκεκριμένες δράσεις προς υλοποίηση

Σας παρουσιάζω κάτωθι συγκεκριμένες δράσεις που βρίσκονται σε ένα στάδιο ωρίμανσης προς υλοποίηση, καθώς και με ιδιαίτερα αντισταθμιστικά οφέλη εφόσον υλοποιηθούν με συνέπεια. Συνοπτικά είναι οι εξής:

•1.      Πρόγραμμα Παιδείας «Ομιλείτε Ελληνικά – Ζήστε Ελληνικά»

•2.      Δικτύωση Επιχειρηματιών – Συνεργασία με ΕΒΕΑ – ΕΒΕΘ

•3.      Μουσείο Απόδημου Ελληνισμού

•4.      Δράση για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή αυτών των επικείμενων δράσεων και των σκοπών τους.

Πέραν αυτών όμως βρισκόμαστε ήδη στην προεργασία και σχεδίων δράσεων με επίσης ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Περιληπτικά αυτές τις δράσεις είναι:

 

 • 1. Βιβλιοπωλείο Απόδημου Ελληνισμού ( στον χώρο ΣΑΕ Θεσσαλονίκης και στο χώρο της Συνέλευσης)
 • 2. Πολιτιστική εκδήλωση/Έκθεση σε κάθε συνεδρίαση ή και Συνέλευση (έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, βιβλίου, παραδοσιακών ενδυμασιών κλπ.)
 • 3. Διάθεση ελληνικών βιβλίων σε μεγάλα βιβλιοπωλεία των χωρών υποδοχής.
 • 4. Εμπλουτισμός δανειστικών βιβλιοθηκών στις Κοινότητες
 • 5. Καθιέρωση Βραβείων Απόδημου Ελληνισμού Καλλιτεχνών και Ομογενειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • 6. Σχεδιασμός και υλοποίηση Θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων και καινοτομίας Ελλήνων του Εξωτερικού

Πρόγραμμα Παιδείας «Ομιλείτε Ελληνικά-Ζήστε Ελληνικά»

 

Η διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και κατ' επέκταση του Ελληνικού πολιτισμού, σε συνδυασμό με την χρήση και γνώση των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν το κίνητρο και τη βάση του προγράμματος.

Στα πλαίσια αυτά το Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο και το Συμβούλιο Αποδήμού Ελληνισμού συνεργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματος «ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΖΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

 

Το σημαντικό αυτό εγχείρημα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της Unesco και λαμβάνει την αμέριστη υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση.

Την δράση αυτή την ξεκίνησα κατά την προηγούμενη θητεία μου ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και σε συνεργασία με τον κύριο Υφυπουργό, κύριο Κασσίμη καθώς και με τους Συντονιστές και τα Συντονιστικά Συμβούλια, καλό θα είναι να συνεχιστεί, να διαδοθεί και να γίνει γνωστό ως μία δράση του νέου ΣΑΕ.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε Έλληνες της διασποράς και κυρίως αλλοδαπούς, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε ελληνικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο να λάβουν γνώσεις που θα τους οδηγήσουν  στην απόκτηση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Πέραν τούτου, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην Ελληνική Ιστορία και στον Ελληνικό Πολιτισμό, στη μουσική και στον τουρισμό της χώρας μας. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για μια απλή σπουδή της Ελληνικής Γλώσσας αλλά για μια παρουσίαση της Ελληνικής Κουλτούρας, που αναπόσπαστο κομμάτι της είναι η γλώσσα. μία γλώσσα που ταξίδεψε στους αιώνες και υπήρξε το μέσο έκφρασης για την δημιουργία θαυμαστών έργων της ανθρωπότητας.

Το πρόγραμμα κάνει χρήση e-learning μεθόδων, παρέχοντας έτσι στους εκπαιδευόμενους απομακρυσμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται). Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σε πολυμεσική μορφή (multimedia) και πιο συγκεκριμένα αποτελεί συνδυασμό κειμένου, εικόνων, κινούμενων εικόνων (animation), βίντεο και ήχων και ομιλούντων βοηθών (agents).

Το «ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΖΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποτελεί την  πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του το πρόγραμμα διεξάγεται σε multimedia labs.  Αποφεύγεται, επίσης, η αδυναμία από ενδεχόμενες απουσίες και χαμένες παραδόσεις του μαθήματος, διευκολύνοντας το πρόγραμμα των μαθητών, αφού μπορούν προσέλθουν ότι ώρα και μέρα μπορούν, να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους από το σημείο που διέκοψαν την τελευταία φορά και ταυτόχρονα μπορούν να παρευρίσκονται στο ίδιο multimedia lab μαθητές διαφορετικών επιπέδων.

Παράλληλα με την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας οι μαθητές στα multimedia labs, θα αποκτούν, μέσω ειδικού λογισμικού και βασικές γνώσεις χειρισμού των νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν  στην λήψη πιστοποιητικού χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γεωγραφικά Σημεία Υλοποίησης 

 

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά αρχικά σε επτά διαφορετικά σημεία ανά τον κόσμο στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες – multimedia labs, στις εξής χώρες, και ενδεικτικά στις εξής πόλεις:

 • Ν. Αφρική, Γιοχάνεσμπουργκ
 • Αυστραλία, Μελβούρνη
 • Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, Σικάγο
 • Καναδά, Μόντρεαλ
 • Ευρώπη, Ιταλία, Παλέρμο, Ρώμη
 • Ρωσία, Μόσχα
 • Λατινική Αμερική, Χιλή – Αργεντινή

Η Γλώσσα μας είναι ο καθρέπτης του πολιτισμού μας κι αυτό καθιστά ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη διάδοσης και διατήρησης της.  Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Ελύτη όταν παρέλαβε το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1979

«Μου δόθηκε να γράψω, αγαπητοί φίλοι, σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά μια γλώσσα που μιλιέται επί χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές…. Η χώρα μου είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου».

 

Η διάδοση λοιπόν της γλώσσας μας αποτελεί βασική προϋπόθεση διατήρησης της χρονικής μας έκτασης και ύπαρξης.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το πιλοτικό πρόγραμμα στην διαδικτυακή διεύθυνση www.speakgreek.gr/demo

Πρόγραμμα Επιχειρηματιών

 

Ποιά είναι αγαπητοί συνάδελφοι η προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων σε ένα θεσμό σαν το ΣΑΕ; Ποιά είναι η προστιθέμενη αξία επιχειρήσεων σε ένα ευρύ δίκτυο χωρών και τομέων δράσης όπως αυτό του Απανταχού Ελληνισμού;

 

Όλοι μας έχουμε θέσει πιστεύω αυτά τα ερωτήματα και επίσης νομίζω ότι όλοι καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα:

 

Η προστιθέμενη αξία βρίσκεται

 

 • Στην χρήση μίας ουσιαστικής δικτύωσης προς το όφελος των επιχειρήσεων
 • Στην οικονομική στήριξη των επωφελούμενων επιχειρήσεων στο ΣΑΕ
 • Στην λειτουργία από το ΣΑΕ δράσεων οι οποίες θα στηρίξουν τον νέο επιχειρηματία του Αποδήμου στην υλοποίηση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού σχεδίου δίνοντας του την προστιθέμενη αξία του ευρύτατου δικτύου μας.

 

Σε αυτό το πνεύμα καλό θα είναι να εξετάσουμε τον σχεδιασμό και υλοποίηση δύο συγκεκριμένων δράσεων προγραμμάτων σε συνεργασία με σοβαρούς φορείς και με την στήριξη του κυρίου Υφυπουργού.

 

Δικτύωση Επιχειρηματιών – Συνεργασία με ΕΒΕΑ – ΕΒΕΘ

Στόχος δικτύωσης και όχι δικτύου επιχειρηματιών απλώς, θα πρέπει να είναι μία επαγγελματική δικτύωση επιχειρηματικών ομάδων και κλάδων του Απανταχού Ελληνισμού και της Ελλάδας.  Σκοπός της δικτύωσης και των υπηρεσιών που θα προσφέρει, είναι η αναζήτηση και δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών σε παγκόσμιο επίπεδο και η υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων να αναπτυχθούν διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι η συνεργασία των Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Θεσσαλονίκης με τα Επιμελητήρια Ελλήνων στο Εξωτερικό μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο.

Εφόσον το σχήμα λειτουργήσει, ένα ποσοστό των κερδών το οποίο θα προσυμφωνηθεί μπορεί να εισέρχεται στο ταμείο του ΕΤΟ

 

 

 

Πολιτισμός

Μουσείο Απόδημου Ελληνισμού

 

Προτείνω να εξετάσουμε σοβαρά και να εισηγηθούμε πλήρες σχέδιο δράσης για την  δημιουργία Μουσείου Απόδημου Ελληνισμού. Η διερεύνηση υλοποίησής θα αποτελέσει τον «καθρέφτη» μας στον κόσμο, την εικόνα και τον πρεσβευτή τόσο του ΣΑΕ, όσο και του Απόδημου Ελληνισμού γενικότερα. Προτείνω να διερευνήσουμε τον τρόπο συνεργασιών και με άλλους φορείς/ιδρύματα κρατικούς και μη, κοινωφελείς και μη, για την υλοποίηση των παραπάνω και την προετοιμασία μίας τεκμηριωμένης γνωμοδότησης στην Ελληνική Πολιτεία, μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ειδικότερα, προτρέπω τους Συντονιστές και τα Συντονιστικά Συμβούλια, εφόσον συμφωνούν, να εξετάσουν το ενδιαφέρον της βάσης του κατά τόπους Απανταχού Ελληνισμού για την προσφορά αντικειμένων μέσα στον επόμενο χρόνο τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό για μία Έκθεση του Απόδημου Ελληνισμού, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα βρει χώρο φιλοξενίας, τόσο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, όσο και σε Μητροπόλεις του Απανταχού Ελληνισμού. Κατόπιν τούτου, και έχοντας επεξεργαστεί το νομικό πλαίσιο και τον σχεδιασμό ενός Μουσείου, θα είμαστε σε θέση να γνωμοδοτήσουμε στην Ελληνική Πολιτεία, ότι «Κύριοι ορίστε, έχουμε έτοιμο συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένους χορηγούς και επιπλέον, προχωρήσαμε με πρωτοβουλία μας στην δημιουργία Έκθεσης του πρωτογενούς μας υλικού για αυτό το Μουσείο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Βοηθήστε μας, συνηγορήστε, ώστε να κάνουμε πράξη αυτό το αίτημα των Ελλήνων του Εξωτερικού»

 

Δράση για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

 

Άμεσο στόχο στον οποίο μπορούμε να προσφέρουμε και να συμβάλουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας είναι η στήριξη της ενεργής πρωτοβουλίας της Ελληνικής Πολιτείας για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώνεται η κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, το οποίο θα φιλοξενήσει τα εκθέματα από τον Παρθενώνα. Ήδη η Ελληνική Πολιτεία δραστηριοποιείται σχετικά με την επιστροφή στον τόπο τους των Μαρμάρων του Παρθενώνα και άλλων εκθεμάτων από την Ακρόπολη  που βρίσκονται σε μουσεία του κόσμου. Θα είναι χρήσιμο να συμβάλουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας και με την κινητοποίηση του Απόδημου προς αυτόν τον στόχο. Η δράση μας δεν πρέπει να είναι αποσπασματική αλλά να υποστηρίξει συμπληρωματικά την σύγχρονη προσπάθεια και δράση της Ελλάδας προς αυτήν την κατεύθυνση.