Ξεκίνησε σήμερα συνέδριο στην Ελλάδα για την βιωσιμότητα και την προστασία  του κλίματος. Το συνέδριο το οποίο φιλοξενεί επιστήμονες και προσωπικότητες από όλο το κόσμο χαιρετίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος γνωστός για την ευαισθησία που έχει επιδείξει από την αρχή της πατριαρχίας του μέχρι σήμερα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. 

 

 

 

Τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ κυρίῳ Ἀνδρέᾳ Α. Παπανδρέου, Ἐπικούρῳ Καθηγητῇ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀντιπροέδρῳ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἰνστιτούτου διὰ τὴν βιώσιμον ἀνάπτυξιν, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Χριστὸς Ἀνέστη!

Μετ᾿ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος ἐλάβομεν τὴν ἀπευθυνθεῖσαν ἡμῖν ὑπὸ τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐλλογιμότητος πρόσκλησιν ὅπως γράμμασι χαιρετίσωμεν τὸ διεθνὲς «Συνέδριον Ἀθηνῶν», αἱ ἐργασίαι τοῦ ὁποίου θὰ διεξαχθοῦν μεταξὺ ε΄ καὶ ζ΄ ἀρξαμένου μηνός καὶ τὸ ὁποῖον θὰ ἔχῃ ὡς ἀντικείμενον μελέτης τὰς ἐμφανιζομένας κλιματικὰς ἀλλαγάς καὶ τὴν ὡς ἐξ αὐτῶν ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἄρτι ἐμφανισθὲν φαινόμενον τῆς ἐνεργειακῆς ἀσφαλείας ἕνεκα τῆς ὁσημέραι μειώσεως τῶν ἀποθεμάτων τοῦ πετρελαίου.

            Γνωστῆς οὔσης τῆς ἰδιαιτέρας εὐσιασθησίας ἥν ἀπὸ ἐτῶν ἐπιδεικνύει ἡ καθ' ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία εἰς  θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν διαφύλαξιν τῆς «καλῶς λίαν» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δημιουργηθείσης φύσεως, ἀσμένως χωροῦμεν εἰς τήν ἱκανοποίησιν τοῦ ἐν λόγῳ αἰτήματὸς σας, ἀπεριφράστως προσεπιδηλοῦντες ὅτι ἑκάστη πρωτοβουλία ἥτις ἀναδεικνύει τὰς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις εἰς τὸ φυσικὸν περιβάλλον ἐκ τῆς ἀλογίστου χρήσεως τῶν φυσικῶν πόρων καὶ ἀναζητεῖ διὰ τῆς ἀναπτύξεως γονίμου προβληματισμοῦ πιθανοὺς τρόπους ἀντιμετωπίσεως τοῦ ζωτικοῦ διὰ τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου ἡμῶν προβλήματος τούτου, συμβάλλει καθοριστικῶς εἰς τὴν εὐαισθητοποίησιν τῆς παγκοσμίου κοινῆς γνώμης, ἥτις συνιστᾷ ἀπαραίτητον πρὸς τοῦτο προϋπόθεσιν.

            Τὴν ἀδήριτον ταύτην ἀνάγκην συνειδυῖα καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης μετ' ἀγωνίας περισσῆς ἐργάζεται πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην, ἐνθαρρύνουσα τήν διοργάνωσιν οἰκολογικῶν συμποσίων εἰς εὐαισθήτους περιοχὰς τοῦ γηΐνου οἰκοσύστηματος, εἰς τὰ ὁποῖα προσεκάλεσε καὶ προσωπικότητας ἐκ τοῦ πολιτικοῦ καί ἐπιστημονικοῦ κόσμου, Ὑπουργοὺς ἐπὶ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος διαφόρων χωρῶν, ἐκπροσώπους ἑτέρων χριστιανικῶν δογμάτων καὶ θρησκειῶν, περιβαλλοντικῶν ὀργανώσεων, κοινωνικῶν φορέων καὶ Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῆς ἀνάγκης ταύτης.

Κατὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν διοργανώσεων τούτων ἔσχομεν τήν εὐκαιρίαν ὅπως ἐκ τοῦ σύνεγγυς διαπιστώσωμεν τὸ μέγεθος τῆς φυσικῆς καταστροφῆς καὶ τῶν ἀνεπανορθώτων ἐπιπτώσεων αὐτῆς ἐν τῷ Ἀμαζονίῳ καί τῷ Δουνάβει, ἐν τῇ Ἀδριατικῇ Θαλάσσῃ καί τῷ Βορείῳ Ὠκεανῷ καὶ ἀλλαχοῦ. Ἡ αὔξησις τῆς μέσης θερμοκρασίας τοῦ πλανήτου ἐπιφέρει τὴν τῆξιν τῶν πάγων, τὴν ἀνατροπὴν τῶν ὅρων τῆς φύσεως εἰς τὰς περιοχὰς ταύτας καὶ τοῦ τρόπου διαβιώσεως τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν αὐτῶν, προξενεῖ δὲ τὴν διασάλευσιν τῆς χλωρίδος καὶ τῆς πανίδος. Μετὰ προβληματισμοῦ οὐ τοῦ τυχόντος ἐβαδίσαμεν ἐπὶ τῶν ἐρειπίων ἅτινα κατέλιπον ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα εἰς τὰς νοτίους περιοχὰς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ἐνῷ μετὰ θλίψεως ἀτενίσαμεν τοὺς ἐσβυσμένους ἐκ τῆς πείνης καὶ τῆς κακουχίας ὀφθαλμοὺς τῶν παιδίων εἰς τάς χώρας τοῦ «Τρίτου Κόσμου» τὰς ὁποίας ἐπεσκέφθημεν, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πλεονεξίας ἡμῶν τῶν κατοίκων τοῦ λεγομένου ἀνεπτυγμένου καί πολιτισμένου κόσμου.       Διὸ καὶ χρέος ἁπάντων ἡμῶν τυγχάνει ἡ ὅση ἡμῖν δύναμις διατήρησις τῆς ἰσορροπίας ἐν τῷ οἰκοσυστήματι διὰ τῆς κατὰ τὸ δυνατὸν εὐαισθητοποιήσεως τῶν ἀνθρωπίνων συνειδήσεων.

Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων, χαιρετίζομεν τὸ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος, τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια διοργανούμενον «Συνέδριον Ἀθηνῶν», στερρὰν ἔχοντες τὴν πεποίθησιν ὅτι θέλει ἀποτελέσει σταθμὸν εἰς τὴν σοβαρὰν καὶ ἐπίπονον ὑπόθεσιν τῆς ἀναζητήσεως λύσεων διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τὴν ὀρθολογικὴν διαχείρισιν τῶν φυσικῶν πόρων καὶ τὴν καλλιτέραν ἀξιοποίησιν ἐναλλακτικῶν μορφῶν ἐνεργείας.

Ἐπὶ τούτοις, εὐχόμενοι πλουσίαν τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ εἰς τάς ἐργασίας τοῦ λίαν ἐνδιαφέροντος Συνεδρίου σας καί πλουσίαν τήν καρποφορίαν τῶν στόχων αὐτοῦ, μετ᾿  ἐνδιαφέροντος ἀναμένομεν τὸν ἀμητὸν αὐτῶν καὶ τὴν ἐκδοθησομένην «Διακήρυξιν τῶν Ἀθηνῶν» καὶ καταστέφομεν πάντας τούς ἀγαπητούς καί Ἐλλογιμωτάτους κυρίους Συνέδρους διά τῶν Πατριαρχικῶν εὐχῶν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος.

Ἡ δέ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετά πάντων ὑμῶν, τέκνα ἀγαπητά ἐν Κυρίῳ.

,βη' Μαΐου δ'