…αλλά κουβέντα για τις αποκαλύψεις περί σεξουαλικών και οικονομικών σκανδάλων…. 

Συνεδρίασε Η Ιερά Επαρχιακή Σύνδοδος της Εκκλησίας στην Αμερική και πριν από λίγο δόθηκε στην δημοσιότητα το επίσημο ανακοινωθέν. Πληροφορίες μας ανέφεραν ότι οι Ιεράρχες θουρβημένοι από τις διαστάσεις που προσλαμβάνουν οι αποκαλύψεις  για τα σεξουαλικά και οικονομικά σκάνδαλα συζήτησαν μεταξύ τους {εντός  και εκτός} Ιεράς Συνόδου τα όσα τον τελευταίο καιρό αποκαλύπτονται -όχι μόνο πια μονοπωλιακά και σκανδαλωδώς από τον γνωστό συντάκτη του Εθνικού Κήρυκα (γιατί άραγε…) -αλλά και από τον Ελληνικό Τύπο -και μάλιστα στις μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες- ΒΗΜΑ & ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ  αλλά και μέσω του πρακτορείου Greek American News Agency το οποίο ως γνωστόν εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα αποτελεί επίσημη πηγή για γνωστά και έγκυρα ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ. Τα σχόλια πολλά και ποικίλα για όσα θρυλούνται  στους διαδρόμους των επισκοπικών γραφείων της Εκκλησίας της Αμερικής αλλά και στο μέγαρο της 79ης οδού στο Manhhatan είτε για τις αποκαλύψεις που λαμβάνουν πλέον την μορφή χιονοστιβάδας είτε για το θέμα που φαίνεται να καίει αλλά και να ενδιαφέρει αρκετούς Ιεράρχες της Εκκλησίας στην Αμερική σχετικά με την επερχόμενη διαδοχή  του  Αρχιεπισκόπου κ. Δημητρίου, ενώ Ιεράρχης που δεν φημίζεται για τις καλές σχέσεις του ειδικά  με τον Ομογενειακό Τύπο τηλεφώνησε και ζήτεισε να μάθει περισσότερα για όσα αναφέρονται στο σχετικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μας το οποίο ήδη κάνει το γύρο του διαδικύτου εδώ και μέρες προκαλώντας ποικίλα σχόλια αλλά και άρθρα από ανθρώπους που μάλλον γνωρίζουν πολλά για τα όσα διαδραματίζονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής. Κατά τ' άλλα το επίσημο ανακοιωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου μεριμνά και τυρβάζει περά άλλων(..) και  αναφέρει τα εξής:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΤΗΣ   ΙΕΡΑΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ   ΣΥΝΟΔΟΥ

 Νέα Ὑόρκη, 8 Μαῒου 2008             Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν ἐαρινήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἲθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 7ην καί 8ην Μαῒου ἐ. ἒ.Τῆς Συνεδριάσεως προήδρευσεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος. Παρόντες ἦσαν ὃλοι οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς, ἢτοι: Σικάγου κ. Ἰάκωβος, Πιττσβούργου κ. Μάξιμος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος, Ντένβερ κ. Ἠσαῒας, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος, καί Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος. Παρών ἦτο καί ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Συνόδου, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεβαστιανός Σκορδαλλός.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος ἠσχολήθη μέ σειράν θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Μεταξύ αὐτῶν συνεζητήθησαν τά ἀκόλουθα:

1. Λειτουργικά Θέματα. Ἐγένετο συζήτησις καί ἀπόφασις δι’ ὑποβολήν κειμένου Θείας Λειτουργίας μετά Λειτουργικῶν Ὁδηγιῶν πρός ἒγκρισιν ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό ἐν λόγῳ κείμενον θά μεταφρασθῇ εἰς τήν Ἀγγλικήν γλῶσαν κατόπιν τῆς ἐγκρίσεως του. Ἐπιπροσθέτως ἡ Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς τήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν ἐπί Λειτουργικῶν Θεμάτων νά ἑτοιμάσῃ παρόμοιον κείμενον τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, Ὂρθρου καί Ἑσπερινοῦ.

 2) Κανονικά Θέματα. Ἡ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος συνεζήτησε κανονικά θέματα ἀφορῶντα εἰς τόν ἱερόν κλῆρον καί ἒλαβε σχετικάς ποιμαντικάς καί πειθαρχικάς ἀποφάσεις. Ἐπί πλέον συνεζητήθη καί τό καταρτιζόμενον κείμενον Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, καθώς καί θέματα Διορθοδόξων σχέσεων καί Ἐκκλησιαστικῶν παρουσιῶν ἐν Ἀμερικῇ.

3) Θέματα Παιδείας.              α. Ἑλληνική Παιδεία. Ἐγένετο συζήτησις μέ εὐμενῆ σχόλια διά τό νέον ἐγχειρίδιον διά τήν ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης διά νηπιαγωγεία, τό ὁποῖον ἐξεδόθη προσφάτως ὑπό τοῦ Γραφείου Παιδείας τῆς Ἳ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἐπίσης ἐγένετο ἐνημέρωσις καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων διά τά νέα ἐγχειρίδια διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, τά ὁποῖα ἑτοιμάζει σχετική Ἐπιτροπή μέ συνεργασίαν τοῦ γλωσσολόγου Καθηγητοῦ κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη. Ἐπί πλέον ἀνεκοινώθη ὃτι ὁ ἀριθμός τῶν διδασκάλων διά τά ἐπιτυχῆ 15ήμερα σεμινάρια ἐν Κύπρῳ κατά τόν μῆνα Ἰούλιον τρ. ἒ. ηὐξήθη ἀπό εἲκοσι κατά τό παρελθόν ἒτος εἰς 30 διά τό παρόν ἒτος.

β. Θρησκευτική Παιδεία. Ἐγένετο παρουσίασις τοῦ νέου τύπου βοηθημάτων τά ὁποῖα ἒχει προγραμματίσει τό Γραφεῖον Θρησκευτικῆς Παιδείας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Εἰς τήν ἐπακολουθήσασαν ἀνταλλαγήν ἀπόψεων ἐτονίσθη ἡ σημασία τοῦ νέου αὐτοῦ τύπου, βάσει τοῦ πρώτου δημοσιευθέντος δείγματος ὑπό τόν τίτλον Ὁδοιπορικόν τῆς Μεγάλης ἙβδομάδοςJourney Through Holy Week”.

4) Κληρικολαϊκή Συνέλευσις. Μέ ἀναφοράν πρός τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν ἐν Washington DC κατά τόν μῆνα Ἰούλιον τρ. ἒ. ὑπεγραμίσθη ἡ σπουδαιότης τοῦ θέματος Συναγάγετε τόν λαόν μου εἰς τόν οἶκον μου,  καί ἡ ἀνάγκη εὐρυτέρας συμμετοχῆς τῶν Ἐνοριῶν. Ἐπίσης ἐπρογραμματίσθη ἡ ἀμεσωτέρα συμμετοχή τῶν μελῶν τῆς Ἱ. Ἐπαρχ. Συνόδου εἰς τήν ἀνάλυσιν καί ἐφαρμογήν τοῦ θέματος τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως εἰς ειδικάς πρός τοῦτο συνεδρίας κατά τήν ἒναρξιν αὐτῆς.

5) Πέραν τῶν ἀνωτέρω ἐγένοντο συζητήσεις καί ἐλήφθησαν ἀποφάσεις ἐπί θεμάτων Νεολαίας, Μερίμνης τοῦ Κλήρου, Συνταξιοδοτηθέντων ἱερέων, SCOBA, Leadership 100, καί Εἰδικοῦ Προγράμματος Ἐκπαιδεύσεως Διακόνων.

 Μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱ. Ἐπαρχ. Συνόδου, τά μέλη αὐτῆς εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά συμμετάσχουν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, νά προεδρεύσουν τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Συμβουλίου, καί νά συμμετάσχουν εἰς τάς ἐργασίας τῆς ὁλομελείας τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κατά τήν 8ην καί 9ην Μαῒου ἐ. ἒ.                                                                                                Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου