Μιλά σήμερα στο Greek American News Agency  ο πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γιώργος Σουφλιάς – Ο ίδιος δηλώνει πως  θα δοθεί έμφαση σε επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (χειμερινού – ορεινού – Θρησκευτικού)

Συνέντευξη στον Αποστόλη Ζώη

«Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η ανάπτυξη της πληροφορικής, αλλά και ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός διαμορφώνει ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες αλλά και με νέες προκλήσεις και απειλές». Αυτά δηλώνει σήμερα παραχωρώντας συνέντευξη ο  Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ, κ.Γιώργος  Σουφλιάς, αναφερόμενος στις σύγχρονες επιχειρήσεις και τη θέση τους στο νέο περιβάλλον.

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, η Ελληνική Πολύ Μικρή, Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση (ΠΜΕ και ΜΜΕ) καλείται να δώσει τον δικό της αγώνα για να εκσυγχρονισθεί, να επιβιώσει και να διακριθεί σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό περιβάλλον. Με ποιο τρόπο, μέτρα και πολιτικές ο ΕΟΜΜΕΧ σκοπεύει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια;

 

«Ο ΕΟΜΜΕΧ, με την πολυετή εμπειρία του, έχει αποκτήσει συνθετική αντίληψη και ειδική γνώση των προβλημάτων και των αναγκών των ΜΜΕ, διαθέτει ισχυρό δίκτυο συνεργασιών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων κι έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. στο πλαίσιο της αποστολής του, προσαρμόζει τις λειτουργίες και τις δομές του με τρόπο ώστε να είναι σε θέση να δρα με όρους αποτελεσματικότητας, για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής που έχει χαράξει η Ελληνική Κυβέρνηση και κατευθύνει ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι η κοινωνική συναίνεση επί των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση μακρόπνοων σχεδίων οικονομικής ανάπτυξης. Προσπάθειες επιβολής συνολικών ή επί μέρους οικονομικών μέτρων και πολιτικών που βρίσκουν αντίθετους τους κοινωνικούς εταίρους έχουν περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας.

Οι κατευθύνσεις της Πολιτικής ηγεσίας είναι σαφείς:

–       Να καταστήσουμε τη Χώρα μας ελκυστικότερο τόπο επενδύσεων και  εργασίας.

–      Να θέσουμε τη γνώση και την καινοτομία στον πυρήνα της ανάπτυξης.

–      Να διαμορφώσουμε πολιτικές που να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις μας τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Στο σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, το μεγαλύτερο μέρος των κοινοτικών πόρων κατευθύνονται σε δράσεις που συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη παραπάνω οδηγιών.

Αυτός είναι ο στόχος μας. Εργαζόμαστε για μια Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση, με εξωστρέφεια και διεθνή παρουσία. Την Ελλάδα της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή, με σεβασμό στον άνθρωπο, με σεβασμό στο περιβάλλον. Την Ελλάδα που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική. Την Ελλάδα που παράγει και προοδεύει».

Κύριε Σουφλιά εκτιμάτε πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι και οικονομικά και πολιτικά σημαντικές για τον οικονομικό και τον κοινωνικό ιστό κάθε χώρας; Αν ναι μπορείτε να το εξηγήσετε;

«Αναμφισβήτητα οι ΜΜΕ, είναι οικονομικά και πολιτικά σημαντικές και τούτο διότι σε μία σύγχρονη κοινωνία, η επιτυχία μιας στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται, κυρίως, από τη συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στον έλεγχο όλων των απαραίτητων μέτρων πολιτικής.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και οικονομικά και πολιτικά σημαντικές για τον οικονομικό και τον κοινωνικό ιστό κάθε χώρας.

Πρώτον, γιατί η ίδια η ύπαρξή τους διαχέει τον οικονομικό πλούτο μιας χώρας σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και κατά συνέπεια αναβαθμίζει την ποιότητα της δημοκρατίας. Όσο πιο ορθολογικά είναι κατανεμημένος ο πλούτος, τόσο πιο ισχυρή είναι η δημοκρατία και τόσο καλύτερη η ποιότητά της.

Και δεύτερον, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αποδειχθεί ότι δημιουργούν 7 στις 10 νέες θέσεις εργασίας.

Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η ανάπτυξη της πληροφορικής, αλλά και ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός διαμορφώνει ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες αλλά και με νέες προκλήσεις και απειλές.

Η οικονομία της Γνώσης, η επανάσταση στις επικοινωνίες το Διαδίκτυο, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, προσφέρουν στις επιχειρήσεις μοναδικές ευκαιρίες για την ανάδειξή τους και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους. Βασικές παράμετροι των προγραμμάτων που υλοποιεί με επιτυχία ο ΕΟΜΜΕΧ είναι η μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας , τεχνολογίας ,τόσο όσον αφορά στην παραγωγή, όσον και στη διακίνηση των προϊόντων ζωτικών κλάδων παραγωγικής δραστηριότητας των αναπτυσσόμενων χωρών. Επιπροσθέτως, η δημιουργία προϋποθέσεων αλληλογνωριμίας και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ελλήνων εκπροσώπων διαφόρων κλάδων παραγωγικής δραστηριότητας και αντίστοιχων εκπροσώπων των χωρών αυτών.Αν συνειδητοποιήσουμε την «κομβική» θέση της Ελλάδας, τόσο ως πύλη εισόδου προς την Ευρώπη αλλά και ως στρατηγικό σημείο διείσδυσης των επιχειρήσεων της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, οι Μικρομεσαίες μπορούν να συμβάλλουν  καθοριστικά σε μία ανταγωνιστική οικονομία».

Μπορείτε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα μέτρα του ΕΟΜΜΕΧ στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο νομό Τρικάλων;

«Όπως γνωρίζετε, ο ΕΟΜΜΕΧ είναι ένας φορέας στήριξης των ΜΜΕ, και μάλιστα ο μόνος επίσημος φορέας της Πολιτείας κι ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων που υλοποιεί γίνεται για όλη την Ελλάδα, επομένως και οι επαγγελματίες των Τρικάλων, είχαν και θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ.

Όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, στους άξονες των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων για τη Θεσσαλία θα δοθεί έμφαση σε επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (χειμερινού – ορεινού – Θρησκευτικού κλπ), οι συνολικότερες δράσεις μας συνοψίζονται στις ακόλουθες στρατηγικές:

* Επιτάχυνση μετάβασης στην οικονομία της γνώσης δηλαδή προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας με παράλληλη ενσωμάτωση στον παραγωγικό ιστό

* Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας δηλαδή επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, περιβαλλοντική εναρμόνιση, άρση ανισοτήτων και ενσωμάτωση καινοτομιών και γνώσης.

* Αναβάθμιση ανθρωπίνου δυναμικού δηλαδή στήριξη του κυριότερου φορέα της καινοτομικής κουλτούρας και αναβάθμισή του καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο ίσως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

* Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος – ενδυνάμωση του ανταγωνισμού – προστασία του καταναλωτή δηλαδή μέσω αυτού του άξονα θα εξασφαλιστούν οι συνθήκες θεσμικής παρακολούθησης και ομαλής λειτουργίας των αγορών, ανάπτυξης υποδομών και εργαλείων ανάπτυξης σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

Από σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, αλλά και άλλων ερευνών και μελετών, προκύπτει ότι οι νέοι Έλληνες επιχειρηματίες εισέρχονται στον επιχειρηματικό στίβο περισσότερο από την ανάγκη διεξόδου στο πρόβλημα της απασχόλησής τους παρά από επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτό το φαινόμενο;

«Θεωρώ πως πλέον πρέπει να απαγκιστρωθούμε όλοι μας από την λογική δημόσιο = σιγουριά και μονιμότητα. Το μέλλον είναι η επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη και η οικονομία περνάει μέσα από την επιχείρηση, είναι γνωστό πως οι νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από τις ΜΜΕ. Επομένως, η στροφή των νέων στον επιχειρηματικό στίβο, μπορεί να ξεκινάει από την ανάγκη της διεξόδου τους από το πρόβλημα της απασχόλησης, αλλά στην πορεία αυτή τους η απόφαση μόνο σε καλό θα τους βγει. Από την επιβίωση των εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξαρτάται η εξέλιξη των βασικότερων οικονομικών δεικτών της εθνικής οικονομίας, όπως αυτών της ανάπτυξης, της παραγωγής, της απασχόλησης, της αποκέντρωσης της κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας κ.α.

Δε θα συνιστούσε υπερβολή το να υποστηρίξει κανείς ότι οι προοπτικές του συνόλου σχεδόν της οικονομίας και κατ' επέκταση του ίδιου του ελληνικού λαού, εξαρτώνται από το κατά πόσο θα ανταπεξέλθουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις πολλαπλές απαιτήσεις του σύγχρονου πολυσύνθετου επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Ο ΕΟΜΜΕΧ οφείλει επομένως να αξιοποιήσει στο έπακρο την προσπάθεια αυτή των νέων ανθρώπων, τις διαρθρωτικές πολιτικές και τους νέους όρους ανάπτυξης ώστε να εφοδιάσει τις Μ.Μ.Ε με το απαραίτητο επιχειρηματικό οπλοστάσιο για να επιβιώσουν και να παρακολουθήσουν το ραγδαία εξελισσόμενο ανταγωνιστικό  περιβάλλον».

Τα τελευταία χρόνια, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», το κράτος έδειξε την πρόθεσή του να στηρίξει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων, γυναικών αλλά και να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια υφιστάμενων επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων για εκσυγχρονισμό. Παρ' όλα αυτά σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε από τον ΕΟΜΜΕΧ, η χρηματοδότηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από τραπεζικό δανεισμό και μόλις το 2% των κεφαλαίων προέρχεται από δημόσια επιχορήγηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης ή ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση στους δημόσιους και κοινοτικούς πόρους;

«Δεν θα έλεγα πως υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης, πιστεύω πως υπάρχει όμως επιλεκτική ενημέρωση, και εξηγούμαι. Σήμερα ο οποιοσδήποτε, οπουδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οτιδήποτε μέσω του διαδικτύου. Επειδή όμως δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα ή αν θέλετε την απαιτούμενη εξοικείωση, προσπαθούν να αντλήσουν ή να βρουν την πληροφορία από άλλες πηγές. Αυτή λοιπόν η πολυποικιλότητα  της πληροφορίας, παίρνει και αντικρουόμενες διαστάσεις σύμφωνα με αυτόν που την αναπαράγει και τη μεταφέρει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται τέτοιου είδους φαινόμενα. Η συμβουλή μου είναι απλή, ο κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στην πηγή της πληροφόρησης ούτως ώστε να σχηματίζει μόνος άποψη. Στην προκειμένη περίπτωση, στο ΕΟΜΜΕΧ, μπορεί οποιοσδήποτε να ενημερωθεί καθημερινά για προγράμματα ή υπηρεσίες, τόσο τηλεφωνικά όσο κι από το διαδίκτυο. Φυσικά μπορεί και να επισκεφτεί τα Γραφεία του ΕΟΜΜΕΧ στην Αθήνα για οποιαδήποτε πληροφορία. Σ΄ αυτό το σημείο θέλω να πω, ότι η πόρτα του γραφείου μου από τότε που ανέλαβα τα ηνία του Οργανισμού είναι πάντοτε ανοιχτή για όλους και επιδιώκω την επαφή με τον κόσμο για παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες για τον Οργανισμό. Χρήματα για προγράμματα έχει εξασφαλίσει η Ελληνική κυβέρνηση, το 80% αυτών θα διατεθεί στην περιφέρεια και η πρόσβαση όλων σε αυτά είναι πλέον απλή».

Και μια τελευταία ερώτηση… Γνωρίζετε ότι ως λαός, ίσως αδικαιολόγητα σε ένα βαθμό, έχουμε μια φοβία με το δημόσιο κυρίως λόγω της γραφειοκρατίας. Πώς αντιμετωπίζει ο ΕΟΜΜΕΧ αυτού του είδους τα προβλήματα προκειμένου να εξυπηρετεί με διαφάνεια και ταχύτητα της μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

«Είναι αλήθεια πως αυτό μας έχει προβληματίσει πολύ. Δυστυχώς τα γρανάζια της γραφειοκρατίας καταστούν δύσκολη την προσπάθεια μας. Τα τελευταία χρόνια όμως σιγά σιγά γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Με εντολή του Πρωθυπουργού για μείωση των διοικητικών βαρών σε όλο το Δημόσιο και με αρωγό το ΥΠΑΝ, προχωρήσαμε πιλοτικά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος «Γυναικεία επιχειρηματικότητα» στο οποίο το μόνο που έπρεπε να κάνει κάποιος ήταν, να συμπληρώσει ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο βάζοντας τα στοιχεία του και μια υπεύθυνη δήλωση. Εφόσον εγκρινόταν με βάση τα στοιχεία που δήλωσε τότε θα έπρεπε να προσκομίσει τα υπόλοιπα στοιχεία. Το πρόγραμμα αυτό έτυχε μεγάλης απήχησης και ανταπόκρισης. Όπως διαπιστώνετε λοιπόν στο μέτρο που μας αναλογεί εντείνουμε τις προσπάθειες για λιγότερη γραφειοκρατία και παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Στόχος μας είναι η ταχύτητα και η διαφάνεια σε όλες μας τις δραστηριότητες. Καθήκον και υποχρέωσή μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, το καλό των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της ανύψωσης του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου, των τοπικών κοινωνιών για την πρόοδο της πατρίδας μας».