ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΨΑΜΕ Ως ΕΘΝΟΣ

 

 ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


  «…Εάν η αντίστασις της Ελλάδος εξησφαλισεν πέντε πολύτιμους εβδομάδας υπέρ της Ρωσίας, εξησφαλισε και εξ μήνας ανεκτιμητου αξίας δια την παραγωγικην προσπαθειαν της Μεγάλης Βρεττανιας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανεξαρτήτως έτι της ηθικής εντυπώσεως την οποίαν επροξενησεν εις την Αμερικανικην κοινην γνωμην ο ενθεος υπερ Ελευθεριας Αγών της Ελλάδος.

….Η πέννα αυτή, της οποίας η μελάνη τόσος φοράς εξηρανθη δια να ανευρη τας καταλλήλους λέξεις και να διατυπωση το οφειλομενον χρέος προς εν μικρόν Έθνος Ηρώων ,ας αφιερωση και μιαν ή δυο φράσεις δια να ευχηθη την εκπληρωσιν ενός ονείρου, όταν θα εχη κοπαση πλέον ο ορυμαγδός του πολέμου. Εις μιαν κορυφην της Πίνδου ας υψωθη ένας τεράστιος Ναός Δωρικού ρυθμού, ο οποίος να είναι ανοικτός εις τους τεσσαρας ανέμους και η στέγη του οποίου θα καλυψη τα οστά του αγνώστου Έλληνος πολεμιστου που αφήκε την υστάτη του πνοην εις τας χιόνας της Αλβανίας, μαχόμενος δια την ανθρωπινην Ελευθεριαν και δια την ακεραιότητα της ιδίας του Πατρίδος. Η αύρα των γύρω του Ναού ορέων ας συγκεντρώνη πάντοτε, εις μιαν ατελειωτον παρελασιν ολοκληρον την θεωριαν των απανταχού Ηρώων των Αεροπόρων και των Ναυτών της Αγγλίας και της Αμερικής, των Πυροβολητών της Μάλτας, των Διδασκάλων της Κίνας, των Σκωτων που έπεσαν εις το Τομπρούκ και την Σιγκαπουρην, των Πολωνών ναυτών, των Ρώσων προασπιστών της Σεβαστουπόλεως και του Στάλινγκραντ, των ελευθέρων Γάλλων , Τσέχων, Ολλανδών, Βέλγων, Νορβηγών, των ανδρών της Γιουγκοσλαυιας οι οποίοι εις μιαν υπερτατην προσπαθειαν διέσωσαν την χωραν των απο το επονειδιστον άγος. Και εις την κεφαλήν της παρατάξεως αυτής ας τεθη ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ , το γηραιοτερον εν Ευρώπη τέκνον της Θεάς  Ελευθερίας του οποίου η κραυγή «ΑΕΡΑ» θα αντηχη πάντοτε υπεράνω των θαλασσών και των ορέων….»[ Από το βιβλιον «Άνεμος Ελευθερίας» του Άγγλου ιστορικού συγγραφέως Κομπτον Μακενζυ εκδοθέντος εν Λονδινω το έτος 1942]


1.«…..Η Ιταλία επενεβη αδικαιολογήτως κατά της Ελλάδος. Ο Ελληνικός Λαός προσείλκυσε τον θαυμασμον του Βρεττανικου Λαού δια το θάρρος του. Η Ελλάς και η Αγγλία αιτινες μάχονται κατά κοινού εχθρού θα καρπωθούν των καρπών της Νίκης»[τηλεγράφημα του κ.Τσωρστιλ προς τον πρωθυπουργον Μεταξαν την 28 Οκτωβρίου 1940]

 

2.«…Η Μάχη της Πίνδου ηλλαξεν τον ρουν της Ιστορίας.»[Στρατηγός Σματς. Πρόεδρος Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως]

 

3.«…Αν άλλοτε λέγαμε ότι οι Έλληνες μάχονται σαν Ήρωες, τώρα θα λεγωμεν ότι οι Ήρωες μάχονται σαν Έλληνες» [ Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου 28/10/1942]

 

4.«… Η Ελλάς δεν κατέπληξε μόνον τον κόσμον με τα ηρωικά της κατορθώματα, αλλ' υψουται ως συμβολον ενός κόσμου ανορθωμένου δια να απωθήσει με την ισχυν του δικαίου του την θυελλαν της καταστροφής»[ Αμερικανός Γερουσιαστής Μπριτσες εις Αμερικ. Κοινοβουλιον τον Μαρτιον του 1941]

 

5.«..Κατά την στιγμήν ταυτην του κινδύνου τονίζω τα εξής  προς το ηρωικον  Ελληνικον Έθνος και τον Βασιλέα του εξαδελφον μου Γεωργιον: Θα αγωνισθωμεν κατά του κοινού εχθρού, θα δημιουργηθούν δοκιμασιαι, αλλά θα παλαισωμεν με την σταθεραν πεποιθησιν ότι η τελική Νίκη θα εξασφαλισθη δια της ολονέν εντεινομενης ισχύος των Ελευθέρων Λαών» [τηλεγράφημα του Βασιλέως της Αγγλίας προς τον Βασιλέα μας Γεωργιον τον Β' την 28/10/1940]

 

6.«.. Και όταν θα γραφή η Ιστορία του πολέμου τούτου θα αποδειχθη ότι ο αξιοθαύμαστος αγών της Ελλάδος υπηρξεν μια από τας καμπας του πολέμου»[ Λόγοι του Βασιλέως της Αγγλίας Γεωργίου VI κατά τον Μαιον 1944]

 

7.«.. Την 28ην Οκτωβρίου 1940 παρεσχέθη εις την Ελλάδα προθεσμία τριών ωρών και όχι τριών ημερών ή τριών εβδομάδων. Και τρία όμως χρόνια προθεσμία αν είχε δοθεί η απάντησης θα ήτα η ιδία. ΟΧΙ »[ Λόγοι του Φραγκλίνου Ρούσβελτ την 10/6/1943]

 

8.«….Καθ' ην στιγμήν η κοιτις του ευγενεστερου πολιτισμού, που εγνωρισεν η Ανθρωποτης, η Χώρα εις την οποίαν οφειλομεν ο΄τι κάμνει την ζωην ανωτεραν και ωραιοτεραν , υφίσταται τοιαύτην αδικον επέθεσαν, η θέσης όλων των αληθινών ανθρώπων είναι παρά το πλευρον της και υποχρεωσις των είναι να της παράσχουν κάθε βοηθειαν' [Τηλεγράφημα Πρωθυπουργού Καναδά κ. Μακενζι Κιγκ προς Μεταξαν την 28ην /10/1940]

 

9.«..Ελέχθη εις Αθήνας προ 2300 ετών ότι το μυστηριον της επιτυχίας είναι η Ελευθερία και το μυστηριον της Ελευθερίας είναι η Ανδρεία.  Οι Έλληνες διδουν νεαν ζωην εις την Μεγαλην αυτήν παραδοσιν»[ Λόγοι του Υπουργού Εξωτερικών Αγγλίας κ.Αντονυ Ηντεν την 5ην Μαρτίου 1941]

 

10.«…Η απορριψις του ιταμού Ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί συνεχειαν των Θερμοπυλών και του Μαραθώνας»[«Νέα Χρονικά» Λονδίνου την 2/11/1940]

 

11.«..Αι μαχαι της Πίνδου και της Κορυτσάς απέδειξαν πρωται εις τους αμφιβάλλοντας και απογοητευμένους ουδετέρους ότι η ανδρεία και η ικανότης θα ηδυναντο να υπερισχυσωσι των υλικών μέσων και να νικησωσι μηχανοκινήτους εχθρούς» [ «Ταιμς» Λονδίνου 31/1/1941 ]

 

12.«…Σημερον εις το Λονδινον και εις όλον τον κοσμον όλοι σκέπτονται την Ελλάδα . Όλοι ενθυμούνται με ποιον τρόπον η μικρά Ελλάς αντιμετώπισε τότε  την αναδρον επιθεσιν του εχθρού όταν όλα τα Έθνη υπεκυπτον το εν μετά το άλλο εις την βιαν του Άξονος.»[Νοελ Μπαικερ Άγγλος Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας την 25/10/1942].

 

13.«…Δια της αποφασιστικής και λαμπρας αντιστάσεως ο ηρωικός αυτός Λαός της Ελλάδος ανέτρεψε δια παντός τον υπνωτιστικον εκείνον μυθον του αηττητου του άξονος. Με το κατόρθωμα του αυτό εδωσεν εις μιαν σκοτεινην ωραν νέον θάρρος, νεαν  αποφασιστικότητα, νεαν ελπίδα εις τας ψυχας και το πνεύμα των ανθρώπων».[Λόγοι Σωμνερ Ουελ Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής την 28/10/1942].

 

14.«… Επολεμησατε άοπλοι εναντίον πανοπλων και ενικησατε. Μικροί εναντίον Μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν  δυνατόν να γίνει αλλοιως διότι είσθε Έλληνες. Εκερδισαμεν χρονον δια να αμυνθωμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι θα σας ευγνωμονουμεν» [Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας την 27 Απριλίου 1942].

 

15. «..Είναι μεγαλον πράγμα σημερον στην Αγγλία το να είναι κανείς Ελλην. Ουδέποτε άλλοτε ευρεθησαν εις τόσον  υψηλον επιπεδον το Ελληνικον γοητρον και ο θαυμασμός προς την Ελλάδα. Ο Αγγλικός Λαός ελησμονησε σχεδόν την μαχην της Αγγλίας και δεν ομιλεί παρά δια την Ελλάδα και πάντοτε δια την Ελλάδα» [Δελτιον Ρωυτερ κατά το 1941].

 

16.«..Κατά το 1940 εσημειωθη εν γεγονός το οποίον θα διατρανωνη αιωνίως ότι: Η Βία δεν αρκεί δια να καταπνίξει τον ποθον και την αφοσιωσιν του ανθρώπου προς την Ελευθεριαν, και ακόμη κάτι περισσοτερον : Την προσπαθειαν του ανθρώπου να θυσιάση την ζωην του δια να ζηση η Ελευθερία αυτή. Η Ιστορία θα κηρυξη ως ημερομηνιαν του γεγονότος αυτού την 28ην Οκτωβριου 1940». [Λόγοι του Προέδρου Ρούσβελτ κατά το 1942 ].

 

17.«.. Ο Πρωθυπουργός Τσωρτσιλ εξεφρασεν ήδη ο,τι αισθάνεται ολόκληρος ο Βρετανικός Λαός δια την ατιμον επιθεσιν εναντίον του μικρού αλλά περιφημου και αθανάτου  Ελληνικού Έθνους.» ["Trutli" Λονδίνου 8/11/1940].

 

18. «..Ο Κόσμος χρειάζεται τους Έλληνας του. Δι' αυτούς που κέρδισαν τον Αλβανικον  Αγώνα δεν μπορεί να σταθη κανένα όριο σε όσα ο κόσμος θα περιμενη απ αυτούς στο μέλλον»[ Από το βιβλιον «The  Modern Greeks» του Άγγλου συγγραφέως Α. R. Burn  τυπωθεν το 1943].

 

19. «..Ο μικρόσωμος αλλά μαχητικός Ελληνικός Στρατός  είναι κάτι που αξίζει να το δει κανείς και που θα το θυμάται πάντα…Είναι επικίνδυνο να περιφρονη κανείς στρατιώτες σαν τους Έλληνας» [ Λόγοι του Laland Strowe Αμερικανού πολεμικού ανταποκριτού στο Αλβανικό μέτωπο της εφημερίδος «Chicago Daily News».

 

20. «..Εξορκιζομεν τους Έλληνας να πιστευόσουν ότι οι απόγονοι του Βίκτωρος Ουγκώ, του Φαβιέρου, του Σατωβριανδου, του Μαιζωνος, όλοι οι αληθινοί Γάλλοι είναι σημερον παρά το πλευρον της Μικρας Ελλάδος η οποία παρέχει και εις τα άλλα μεγαλύτερα           Έθνη υπεροχον παράδειγμα. Αν σημερον δειναι περιστάσεις εμποδίζουν τους Γάλλους να εκδηλώσουν τα πραγματικά των αισθήματα, η ψυχή των είναι μαζί με την λατρευτην Ελλάδα η οποία θα προελθη από τον αγώνα αυτόν μεγαλύτερη και ενδοξοτέρα παρά ποτέ.» [Ελεύθερος Γαλλικός Ραδιοφωνικός Σταθμός της Μπραζαβίλ[Γαλλική Ισημερινή Αφρική κατά το 1941].

 

21.« ..Η αντιστασις των Ελλήνων στρατιωτών -το διαπιστώνω ενταυθα χάριν της Ιστορικής αληθείας -ήτα εξαιρετικώς γενναία.         …Χάριν της Ιστορικής όμως Δικαιοσύνης είμαι υποχρεωμένος να διαπιστώσω ότι εκ των αντιπάλων οιτινες μας αντιμετώπισαν  ο Έλλην στρατιώτης επολεμησε με παρατολμον θάρρος και υψιστην περιφρονησιν προς τον θάνατον, εσυνθηκολογει τότε μόνον όταν πάσα περαιτέρω αντιστασις απέβαινε αδύνατος και απολύτως ματαία.  …..Όσον αφορά τα Ελληνικά Στρατεύματα Μακεδονίας και Ηπείρου πρέπει να λεχθη ότι υπεχρεωθησαν να συνθηκολογήσουν όταν χάρις εις τας Γερμανικός επιχειρήσεις εκυκλωθησαν ταύτα τελείως. Οι Έλληνες αιχμάλωτοι αφέθησαν ελεύθεροι λογω της γενικώς ανδρείας στάσεως των στρατιωτών αυτών.  ……Ο Ελληνικός Λαός ηγωνισθη τόσον γενναίως ώστε και αυτοί οι εχθροί του ακόμη δεν δύνανται να αρνηθούν την προς αυτόν εκτιμησιν» [Λόγος του Χίτλερ την 4/5/1941].

 

22.«…Ο πόλεμος αυτός παρουσιασεν ιδιαιτέρας εκπλήξεις. Η καταρρευσις της Γαλλίας ήτα μεγάλη εκπληξις. Η αντίσταση της Ρωσίας ήτα επίσης εκπληξις. Ο Αγών όμως της μικρές Ελλάδος θα μεινη η μεγίστη των πολέμων εκπληξις».[ Λόγοι Ανωτέρου Αξιωματικού του Γερμανικού Στρατού του Επιτελείου εις Λεσχην Φρουράς Αθηνών κατά μιαν διαλεξιν του περί στρατιωτικής πειθαρχίας κατά φθινοπωρον του 1943].

 

23.«..Η Ελληνική περιπτωσις αποδεικνύει ότι η κρισις περί των Στρατευμάτων δεν είναι  ακλόνητος και ότι οι εκπλήξεις εάν δεν είναι συχναι είναι εν τούτοις δυναται» [Λόγοι του Μουσολίνι εις τον λογον του της 10ης Ιουνίου 1941 επί τη επετειω της εισόδου της Ιταλίας εις τον πολεμον].

 

24. «.. Αι ψυχολογικαι συνεπειαι είναι δυσαρεσται καθ όσον η Ελληνική καταστασις βαρύνει πολύ και δυσμενώς επί διπλωματικών προπαρασκευών αιτινες ευρίσκονται εν πλήρη εξελίξει.. Η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Γιουγκοσλαυια και αυτή η Γαλλία ενισχυθησαν αισθητώς εις ότι αφορά το ότι η τελευταία λέξις του πολέμου αυτού δεν ελέχθη ακόμη… Αι στρατιωτικαι συνεπειαι είναι λιαν σοβαραί.» [Ευρεία περιληψις παραγράφων επιστολής του Χίτλερ προς τον Μουσολίνι από 20/11/1940].

 

25.«.. Συνέπεια των εξελίξεων εν Ελλάδι , Αλβανία και Βορειω Αφρική μελετώ πραγματικως αποτελεσματικά αντίμετρα ατινα θα ηδυναντο να ληφθωσι παρ'εμου… Απαιτείται μόνον Ντούτσε να σταθεροποιήσετε το εν Αλβανία μετωπον σας εις τρόπον ώστε να συγκρατήσετε τουλάχιστον τας κυρίας Ελληνικας και Αγγλοελληνικας δυνάμεις»[επιστολή Χίτλερ προς Μουσολίνι 31 / 12/ 1940].

 

26.«..- Ήδη ετοιμάζω τριάντα Μεραρχίας με τας οποίας θα κατακλύσω κυριολεκτικώς την Ελλάδα'….Και εγώ επερασα την μαυρην μου εβδομάδα ,αλλά το χειροτερον παρηλθεν»[από επιστολην Μουσολίνι προς Χίτλερ 22/11/1940]  – «.. Μετά χαράς λαμβάνω υπό σημειωσιν ότι η καταστασις εν Αλβανία παγιουται».[από επιστολην Χίτλερ προς Μουσολίνι 5/12/1940]

 

27.«.. Η χώρα μας εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η Ανδρεία , δεν είναι δυνατόν ειμη με θαυμασμον να παρακολουθεί τον αγώνα των Ελλήνων εις την Αλβανιαν, ο οποίος μας συγκινεί τόσον ώστε παραμερίζοντας προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα αναφωνουμεν, Ζήτω η Ελλάς»[Ιαπωνικαι εφημερίδες κατά τον Δεκεμβριον του 1940].

 

28.«.. Η δύναμις του άξονος δεν είναι τι το μυστηριωδες. Μια φουχτα Έλληνες της αφήρεσαν την λεοντην…»[Λόγοι Αξιωματικών των Ηνωμένων Εθνών[;} προς τους στρατιωτας των  δια να τους εμψυχωνωσιν κατα το 1941-1943[σ.σ.Ισως εννοούσε ΗΠΑ]

 

29.«.. η Ελλάς εσωσεν την Μοσχαν και τον Καυκασον. Όταν φταση η ώρα, αγνωμοσύνη απέναντι του Ελληνικού Λάου, θα ισοδυναμεί με προδοσιαν απέναντι ολοκλήρου της Ευρώπης..»[Pierre Bourdin από Ραδιοφ. Σταθμό Λονδίνου. 30/3/1942]

 

30.«… Όλοι όσοι ηνωσαν την τύχη τους με τη δική μας θα αποκατασταθούν…»[Από λογον του κ. Τσωρτσιλ εις την Βουλην των Κοινοτήτων 18/6/1940].

 

31. «.. Στην Ιστορική στιγμή έδειξαν εγκαρτέρηση μα και μεγαλοψυχία, σπάνια σε όλους τους καιρούς και ιδιαίτερα σε πόλεμο, που γι αυτήν την περίσταση ήταν ηρωική. Ο Ελληνικός Λαός με τη στάση του και με τη βοήθεια που έδωσε προς τους στρατιώτες μας, έδειξε πως δεν θεωρούσε την επιτυχία σαν μοναδικό κριτήριο της ζωής, ούτε τη νίκη σαν το μόνο δεσμό φιλίας..»[από το βιβλίο του A.W.Gomme].

 

[πιστή αντιγραφή από το πρωτότυπο βιβλίο του Tαγματάρχου Πυροβολικού Θεοδώρου Δρακούλη Βουδικλάρη, θείου μου, αδελφού της μητέρας μου.

 

Δια την αντιγραφήν. Δ.Αλευρομαγειρος, Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αθήνα  Οκτώβριος 2008]