ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Ο 16ος ΝΕΟς ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ & ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΜΟΣΧΑΣ  ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Συγχαρητήριον Τηλεγράφημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν νεοεκλεγέντα Πατριάρχην Μόσχας (27.01.2009).

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἅμα τῷ ἀκούσματι τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ.κ. Κυρίλλου, ἀπηύθυνεν αὐτῷ τό κάτωθι συγχαρητήριον μήνυμα:

«Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κύριε Κύριλλε,

Ἐπί τῇ σημερινῇ ἐπαξίᾳ ἐκλογῇ Ὑμῶν ὡς τοῦ νέου Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης ἀδελφῆς καί ἐκλεκτῆς θυγατρός Ἐκκλησίας Ρωσσίας, ἀπευθύνομεν Ὑμῖν ἐξ ὅλης καρδίας τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προσωπικῶς, συγχαίροντες τῷ διακρινομένῳ διά τήν πίστιν λαῷ, τῷ γνωστῷ διά τήν εὐλάβειαν κλήρῳ καί τῇ πεφωτισμένῃ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Ἱεραρχίᾳ τῆς καθ᾿ Ὑμᾶς Ἐκκλησίας ὅτι ἀνέδειξαν ἐν ζηλευτῇ ὁμοφωνίᾳ Πατριάρχην τῆς ἀξίας καί τῆς περιωπῆς τῆς Ὑμετέρας φίλης Μακαριότητος. 

Πεποίθαμεν ὅτι κατά τήν Πατριαρχίαν Ὑμῶν, ἥν εὐχόμεθα μακράν καί ἔνδοξον, θά συνεργασθῶμεν ἁρμονικῶς διά τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί διά τήν κοινήν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῷ τεταραγμένῳ κόσμῳ τῆς σήμερον.
Ἀναμένοντες Ὑμᾶς κατά τούς προσεχεῖς μῆνας εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἵνα ἐγκαινιάσωμεν δι᾿ ἱεροῦ συλλειτούργου τήν κοινήν πορείαν ἡμῶν πρός τό μέλλον, ἀσπαζόμεθα Ὑμᾶς, Μακαριώτατε καί τιμιώτατε ἀδελφέ, φιλήματι ἁγίῳ καί ἀναφωνοῦμεν μετά τῶν περί ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν Ἄξιος!

+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος Φανάριον, 27.01.2009"

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

 

Αριθμ. Πρωτ. 21/2009

Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας και πάσης Ρωσίας, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Κύριλλε, την Υμετέραν Αγιότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

         Mε μεγάλη χαρά επληροφορήθημεν το χαρμόσυνο άγγελμα της επαξίας εκλογής Σας στον Πατριαρχικό Θρόνον της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσίας.

         Η πνευματική προσωπικότητα, η ευρυτέρα και πανθομολογουμένη θεολογική κατάρτιση, η πολύχρονη εμπειρία περί τα εκκλησιαστικά ζητήματα, κυρίως δε η αγάπη Σας προς την Αγία μας Εκκλησία και τον πιστό Λαό του Θεού, παρέχουν τα εχέγγυα γιά την περαιτέρω λαμπρά πατριαρχία Σας.

         Ολοθύμως λοιπόν ευχόμεθα όπως ο Αρχιποίμενας Ιησούς Χριστός ενισχύη την Αγιότητά Σας, εν υγεία αδιαπτώτω και δυνάμει πολλή, επί μήκος ετών, ορθοτομούσα τον λόγο της Αυτού Αληθείας, προς έπαινο και εύκλεια της Ρωσικής Εκκλησίας  και της καθόλου Ορθοδοξίας.

         Συγχαίροντες και πάλι για την επαξία εκλογή Σας, κατασπαζόμεθα την Αγιότητά Σας εν φιλήματι αγίω, παραμένοντες αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Αυτής.
 

Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β'

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας
τη 28η Ιανουαρίου 2008

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος απέστειλε, επίσης, συγχαρητήρια επιστολή στην οποία αναφέρει: 
Έχω την μεγάλην τιμήν και βαθείαν χαράν εν Κυρίω να σας συγχαρώ διά την εκλογήν σας εις την θέσιν του Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας. Σας μεταφέρω τας θερμοτάτας ευχάς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής, και εκφράζω την προσωπικήν μου πεποίθησιν ότι η εκλογή της Μακαριότητός σας αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου εις το ζήτημα της Ορθοδόξου ενότητος, και ιδιαιτέρως εις την Διασποράν … Προσδοκώ μετά χαράς την συνέχισιν της συνεργασίας μας μετά της Αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Μόσχας εν ΗΠΑ. Με την βοήθειαν του Θεού και την χάριν Του, θα έχωμε νέας ευκαιρίας διά την διάδοσιν του μηνύματος του Ευαγγελίου και την επιβεβαίωσιν της εν Χριστώ ενότητός μας.     

 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  ΜΟΣΧΑΣ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

Ρωσική Εκκλησία: Νέα εποχή με πατριάρχη τον Κύριλλο
Ημερησία –
Μια νέα εποχή άνοιξε για τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο 62χρονος έως χθες τοποτηρητής του πατριαρχικού θρόνου και μητροπολίτης Σμολένσκ και Καλίνινγκραντ
Κύριλλος, ο νέος πατριάρχης Πασών των Ρωσιών
Ελευθεροτυπία –
Με «σαρωτικό» ποσοστό 72% και 508 από τους 700 ψηφίσαντες στην ευρεία κληρικολαϊκή σύνοδο της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο 62χρονος έως χθες τοποτηρητής
Ο Κύριλλος νέος Πατριάρχης Μόσχας
MEGA TV –
Ο Μητροπολίτης Σμολένσκ και Καλίνιγκραντ, Κύριλλος, εξελέγη την Τρίτη πανηγυρικά νέος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, διαδεχόμενος τον Αλέξιο τον Β'
Νέος Πατριάρχης Μόσχας, ο Κύριλλος
Deutsche Welle – Πριν από 7 ώρες
Ο μητροπολίτης Σμολένσκ και Καλίνινγκραντ, Κύριλλος, εξελέγη Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών. Μεταξύ των 711 μελών της κληρικολαϊκής συνέλευσης δεν
Νέος πατριάρχης Μόσχας
Alpha tv –
Ο μητροπολίτης Σμολένσκ και Καλίνινγκραντ Κύριλλος, εξελέγη με μεγάλη πλειοψηφία Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, διαδεχόμενος τον Αλέξιο τον Β'.
Ο τοποτηρητής του θρόνου Κύριλλος Πατριάρχης Μόσχας & Πασών των Ρωσιών
Nαυτεμπορικη – 27 Ιαν. 2009
Ο έως σήμερα τοποτηρητής του χηρεύοντος πατριαρχικού θρόνου και μητροπολίτης Σμολένσκ και Καλίνινγκραντ Κύριλλος εξελέγη, όπως και αναμενόταν,
Πατριάρχης μιας νέας εποχής
Τα Νέα Οnline – 27 Ιαν. 2009
Η διαδικασία ανάδειξης του νέου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών άρχισε χθες και είναι πιθανόν να ολοκληρωθεί αύριο. Ο νέος προκαθήμενος θα καθορίσει
Πανίσχυρος και επικοινωνιακός έκανε ανοίγματα προς το Βατικανό
Η Καθημερινή –
Ο νέος Πατριάρχης Κύριλλος, 63 ετών, ήταν -μέχρι χθες- ένας από τους ισχυρότερους μητροπολίτες της Ρωσικής Εκκλησίας. Ευφυής, κοινωνικός και ιδιαίτερα
Νέα σελίδα με Κύριλλο
Ελεύθερος Τύπος –
Τα προγνωστικά επαληθεύθηκαν και νέος Πατριάρχης Μόσχας εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία (75%) ο 64χρονος Τοποτηρητής του θρόνου, μητροπολίτης Σμολένσκ
Νέος Πατριάρχης Ρωσίας ο Κύριλλος
Το Βήμα Online –
ΜΟΣΧΑO Μητροπολίτης Σμολένσκ κ. Κύριλλος εξελέγη χθες πανηγυρικά νέος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας. Η ψηφοφορία, η οποία έγινε στον μεγαλοπρεπή Ναό
Νέα εποχή με Κύριλλο
Έθνος –
Ο επιβλητικός ήχος της μεγαλύτερης καμπάνας του καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, αργά το βράδυ, έστειλε το μήνυμα: οι εκλογές ανέδειξαν νέο
Ο Κύριλλος ο νέος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών
Τα Νέα Οnline – 27 Ιαν. 2009
Ο μητροπολίτης Σμολένσκ και Καλίνινγκραντ Κύριλλος εξελέγη νέος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών ύστερα από την ψηφοφορία που έγινε σήμερα.
Εξελέγη ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών
MEGA TV –
Στη Μόσχα, νέος Πατριάρχης εξελέγη πανηγυρικά ο Μητροπολίτης Σμολένσκ και Καλίνιγκραντ, Κύριλλος, διαδεχόμενος τον Αλέξιο τον Β' που απεβίωσε τον περασμένο
Εξελέγη ο νέος Πατριάρχης Μόσχας
Ελεύθερος Τύπος – 27 Ιαν. 2009
Συνυποψήφιοί του ήταν ο μητροπολίτης Καλούγκα και Μπαρόφσκ Κλήμεντας και ο μητροπολίτης Μινσκ και Σλουτσκ Φιλάρετος. Ο μητροπολίτης Σμολένσκ διαθέτει την
Φαβορί ο Κύριλλος για τον πατριαρχικό θρόνο της Μόσχας
Ελεύθερος Τύπος – 26 Ιαν. 2009
Σήμερα, εκτός απροόπτου, εκλέγεται ο νέος Πατριάρχης Μόσχας. Φαβορί, όπως έγραψε ο ΕΤ, είναι ο μητροπολίτης Σμολένσκ Κύριλλος. Κατά την κατάρτιση του
Μάχη ιεραρχών στη Μόσχα
Nαυτεμπορικη –
Σκληρή μάχη έδωσαν χθες ως και την τελευταία στιγμή οι υποψήφιοι διάδοχοι του μακαριστού Πατριάρχη Ρωσίας Αλεξίου Β΄. Oι 711 εκλέκτορες -οι 50 εκ των οποίων

 

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ 

New Orthodox Church Head Has Reached Out to Vatican
Voice of America –
By VOA News The new leader of the Russian Orthodox Church, Metropolitan Kirill, has met with the pope and made optimistic comments about better ties with 
Russian Orthodox Church elects leader
The Associated Press –
MOSCOW (AP) – The interim leader of the Russian Orthodox Church, seen as a modernizer who could seek a historic reconciliation with the Vatican and more 
Metropolitan Kirill new Russian patriarch
Radio Netherlands, Netherlands –
The Russian Orthodox Church has elected 62-year-old Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad as its new leader. At a secret ballot in Moscow, 
Russia's new patriarch seen as moderniser
Reuters –
MOSCOW (Reuters) – Metropolitan Kirill, elected on Tuesday as the new leader of 165 million Russian Orthodox believers, is seen as a moderniser who may thaw 
Russian Orthodox Council Electing New Patriarch
Voice of America –
By VOA News Russian Orthodox Church leaders have convened in Moscow to choose a new patriarch for the world's second largest Christian church. 
Outspoken Kirill elected new Russian patriarch
AFP –
MOSCOW (AFP) – The Russian Orthodox Church on Tuesday selected 62-year-old Metropolitan Kirill as its new patriarch, an outspoken figure who analysts say 
New patriarch elected in Russia
International Herald Tribune, France –
By Sophia Kishkovsky MOSCOW: The Russian Orthodox Church, in a gathering Tuesday at Moscow's grandest cathedral, elected an outspoken new leader to succeed 
Russian Orthodox interim leader elected patriarch
The Associated Press –
MOSCOW (AP) – The interim leader of the Russian Orthodox Church has been elected as the new patriarch of the world's largest Orthodox Christian church. 
Orthodox meet to pick new leader
The Australian, Australia – 5 hours ago
THE singing of hundreds of bearded, black-robed priests welled up through Moscow's vast Christ the Saviour Cathedral overnight as the Russian Orthodox 
Russian church picking new head
CNN –
MOSCOW, Russia (CNN) — Russian Orthodox church leaders are meeting to select a new head of the church for the first time since the fall of communism. 
Russian Church meets to elect new leader
Reuters –
By Dmitry Solovyov MOSCOW (Reuters) – Russian Orthodox bishops, monks and laymen voted on Tuesday for a new head for the world's second largest Christian 
Russian Orthodox Church Set To Elect New Patriarch
RadioFreeEurope/RadioLiberty, Czech Republic – 10 hours ago
The Russian Orthodox Church's interim leader, Metropolitan Kirill, opening the congress to elect a new patriarch at Moscow's Christ the Savior cathedral on 
Russian Orthodox Church electing new head
The Associated Press –
MOSCOW (AP) – Hundreds of Russian Orthodox Church electors convened Tuesday in Moscow for the first election of a patriarch since the fall of the officially 
Video: Leader of Orthodox Church nearly elected
RussiaToday –
The Local Council of the Russian Orthodox Church is meeting at the Cathedral of Christ the Saviour in the Russian capital to elect a new Patriarch of Moscow  Show video
Non-Russians Help Choose Russian Orthodox Leader
Voice of America – 23 hours ago
By Peter Fedynsky The Russian Orthodox Church is in the process of selecting a new Patriarch for the first time since the collapse of the Soviet Union. 
Contact With Pope Uncertain
The Moscow Times, Russia – Jan 26, 2009
27 January 2009By Christian Lowe / Staff WriterThe next head of the Russian Orthodox Church will only meet the Roman Catholic pope if tensions between the 
Russian Orthodox Church choses between 'ex-KGB candidates' as 
Times Online, UK – Jan 26, 2009
The Russian Orthodox Church will choose tomorrow between three alleged former KGB agents as its next spiritual leader. More than 700 priests, monks and lay 
Soviet touches mark Russian Orthodox patriarch vote session
Reuters UK, UK – Jan 26, 2009
There was a slightly Soviet air to the proceedings as bishops of the Russian Orthodox Church voted on Sunday for three candidates to be considered as their 
Russian Orthodox Church Airs Its Dirty Laundry
RadioFreeEurope/RadioLiberty, Czech Republic – Jan 26, 2009
By Aleksei Makarkin The number of skeletons being dragged out of the closet during the current campaign to choose a successor to Patriarch Aleksy II is 
Orthodox church backs moderniser
Scotsman, United Kingdom – Jan 25, 2009
SENIOR clergy from the Russian Orthodox church yesterday backed a moderniser who favours closer ties with the Vatican in the first round of voting to choose 
Russian Orthodox Church seeks new leader
Radio Netherlands, Netherlands – Jan 25, 2009
The Russian Orthodox Church has begun the election process for a new leader. The elections are being held to choose a successor to the previous Patriarch, 
Video: In running to head Orthodox Church
RussiaToday – Jan 25, 2009
The shortlist of candidates to succeed Alexy II as the head of the Russian Orthodox Church has been announced in Moscow. Show video
FACTBOX: Three contenders for next Russian Patriarch
Reuters – Jan 25, 2009
(Reuters) – The Russian Orthodox Church's Council of Bishops Sunday nominated three candidates to succeed Patriarch Alexiy II, who died last month. 
Russian church picks three for patriarch vote
Reuters – Jan 25, 2009
MOSCOW (Reuters) – Senior clergy of the Russian Orthodox Church selected three nominees Sunday to stand in a vote for the first new patriarch since the fall 
FACTBOX: Russian Orthodox Church chooses new leader
Kyiv Post, Ukraine – Jan 25, 2009
Jan 25 (Reuters) – The Russian Orthodox Church begins on Sunday the process of selecting a new leader to replace Patriarch Alexiy II, who died on Dec. 
Russian church asks God to help choose new leader
Reuters UK, UK – Jan 25, 2009
By Dmitry Solovyov MOSCOW (Reuters) – The Russian Orthodox Church prayed for divine guidance on Sunday in choosing a new leader, a process likely to pit 
Orthodox Church leaders to elect new patriarch
The Associated Press – Jan 25, 2009
MOSCOW (AP) – Senior members of the Russian Orthodox Church are convening in Moscow to select a new leader following the death last month of Patriarch Alexy 
Russia patriarch shortlist agreed
BBC News, UK – Jan 24, 2009
Senior members of the Russian Orthodox Church have drawn up a shortlist of three contenders to succeed Patriarch Alexiy II, who died last year. 
Russian church prepares to elect new patriarch
AFP – Jan 24, 2009
MOSCOW (AFP) – The Russian Orthodox Church on Sunday starts the process for electing a new patriarch to head a church enjoying a post-Soviet boom in 
New Russian Orthodox patriarch chosen
Washington Times, DC –
Elected today in Moscow, Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad, was the front runner to succeed the late Patriarch Alexi II as the head of the 
Metropolitan Kirill elected Patriarch of Moscow and All Russia
Interfax-Religion, Russia –
Moscow, January 27, Interfax – The delegates to the Church Council meeting under way in Moscow have elected Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad 
Metropolitan Kirill elected head of Russian Orthodox Church
RIA Novosti, Russia –
MOSCOW, January 27 (RIA Novosti) – Metropolitan Kirill has been elected head of the Russian Orthodox Church, becoming the 16th Patriarch of Moscow and All 
Russian Orthodox Church to elect new patriarch – Update
Earthtimes (press release), UK –
Moscow – The Russian Orthodox Church began voting to elect a new leader Tuesday, the first church election since the collapse of the officially atheist 
Patriarch Of Belarus Withdraws Candidacy For Moscow Seat
HULIQ, NC –
Russian Orthodox Church Metropolitan Filaret, Metropolitan of Minsk and Sluzk, Exarch of Patriarch for all Byelorussia has withdrawn his candidacy for the 
Orthodox Church to select new patriarch
France24, France –
The Russian Orthodox Church is convening a council to elect a successor to the late Patriarch Alexy II, who died last month. The council has until Thursday 
Kirill Named Orthodox Patriarch
The Moscow Times, Russia –
28 January 2009The Russian Orthodox Church elected Metropolitan Kirill, a long-standing church diplomat and skillful orator, as its new patriarch on Tuesday 
Russian Orthodox Church elects leader
The Associated Press –
MOSCOW (AP) – The interim leader of the Russian Orthodox Church, seen as a modernizer who could seek a historic reconciliation with the Vatican and more 
Russian church picks modernizer Kirill as new leader
Reuters –
MOSCOW (Reuters) – The Russian Orthodox Church elected modernizer Metropolitan Kirill, 62, as its new leader on Tuesday, succeeding Alexiy II, who died last 
Russia chooses new Orthodox head
BBC News, UK –
By James Rodgers The Russian Orthodox Church has begun the final stage of electing a new leader to succeed Patriarch Alexiy II, who died last month. 
Russian Orthodox Church elects Metropolitan Kirill as new patriarch
Catholic News Service, DC –
By Cindy Wooden VATICAN CITY (CNS) — The new patriarch of the Russian Orthodox Church is Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad, who has been in 
Metropolitan Kirill elected as 16th Patriarch of Moscow and all Russia
ITAR-TASS, Russia –
MOSCOW, January 27 (Itar-Tass) — Sixty-two-year-old Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad has been elected as the 16th Patriarch of Moscow and 
Russia Russia's new patriarch seen as moderniser
euronews, France –
The Russian Orthodox Church has a new leader. Metropolitan Kirill has won a vote by some 700 clergy, monks and lay people. The new Patriarch was chosen from 
Kirill elected patriarch of Russian Church
Focus News, Bulgaria –
Moscow. Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad was elected patriarch of the Russian Orthodox church Tuesday, succeeding Alexy II who died last 
Russia welcomes Kirill as new head of Orthodox Church
RT, Russia –
Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad has been elected the new head of the Russian Orthodox Church. The Council, which comprised clergymen, 
Russian archbishops choose short list of candidates for Patriarch
Ecumenical News International, Switzerland –
Moscow (ENI). The Archbishops' Council of the Russian Orthodox Church has selected a short list of three candidates from among its ranks to succeed 
The Impossible That Is Real
Russia Profile, Russia –
The new Patriarch of Moscow and All Russia is about to be elected, and Alexander Arkhangelsky has a few favors to ask of him, mainly – to restore the 
Voting in election of Patriarch of Moscow and All Russia finished
Interfax-Religion, Russia –
Moscow, January 27, Interfax – The voting procedure in the election of Patriarch of Moscow and All Russia finished at about 6:30 pm Moscow time at the 
Filaret withdraws candidacy in Russian patriarch election
ITAR-TASS, Russia –
MOSCOW, January 27 (Itar-Tass) – Metropolitan Filaret has withdrawn his candidacy in favor of Metropolitan Kirill, at the election of the new head of the 
Russian Orthodox Local Council meets to elect patriarch
ITAR-TASS, Russia –
MOSCOW, January 27 (Itar-Tass) — The Local (national) Council of the Russian Orthodox Church has opened its meeting at the Christ the Saviour Cathedral in 
Georgian patriarchate's delegation to visit Moscow
TREND Information, Azerbaijan –
Georgian Patriarch Ilia II and his delegation will visit Moscow on Jan. 30. The delegation will participate in enthronization of new all-Russia patriarch to 
Moscow Patriarchate leaves many leading religious communities 
Interfax-Religion, Russia –
Moscow, January 27, Interfax – Today the Russian Orthodox Church leaves behind many largest religious communities of the world in using modern technologies 
Some 30 million Orthodox people live outside Russia – Metropolitan 
Interfax-Religion, Russia –
Moscow, January 27, Interfax – Some 30 million people of Orthodox faith live outside Russia, Patriarchal locum tenens Metropolitan Kirill said in his report 
No compromise of faith in dialog with other confessions 
Interfax-Religion, Russia –
Moscow, January 27, Interfax – The Russian Orthodox Church will not make any compromise with other Christian confessions as far as faith is concerned, 
Russian Church Meets To Elect New Patriarch
Javno.hr, Croatia –
The Russian Orthodox Church convened on Tuesday to pick a new head for the world's second largest Christian church and lead 165 million believers worldwide. 
Russian Orthodox Church to elect new patriarch
Monsters and Critics.com –
Moscow – The Russian Orthodox Church will elect a new leader Tuesday for the first time since the collapse of the officially atheist communist regime in 
Orthodoxy: Symbols for new Russia
ISN, Switzerland –
On the eve of the election of a new Patriarch, Iannis Carras reviews a new book about the role of the Russian Orthodox Church during the transition from 
The Times: Russian Orthodox Church Chooses Patriarch among 3 Ex 
Sofia News Agency, Bulgaria –
The article reminds that the Church elections are the first ones since the collapse of the Soviet Union. More than 700 priests, monks and lay 
Western missionaries didn't dig in Russia in the early 1990s 
Interfax-Religion, Russia –
Moscow, January 27, Interfax – In many respects, it was acting Locum Tenens Metropolitan Kirill, who prevented attempts of Western missionaries to gain 
Russian Orthodox Church Leader may be announced today
TLTnews.net, Russia –
The Russian Orthodox Church is electing a new Patriarch for the first time since the collapse of the Soviet Union. The previous Patriarch Alexy II died last 
Russian Orthodox Church to choose new Patriarch 27/01 07:40 CET
euronews, France – 15 hours ago
Senior members of Russia's Orthodox Church will gather in Moscow today, to choose a new patriarch from a shortlist of three. 
Russian Orthodox Church to elect Patriarch
Hostelbookers.com – Jan 26, 2009
Travelers in Moscow are set to witness a unique transitional moment in one of the most powerful institutions in Russia. This week the Russian Orthodox 
State powerless in first post-Communist Orthodox vote (News Feature)
Monsters and Critics.com – Jan 26, 2009
By Alissa de Carbonnel Jan 26, 2009, 16:57 GMT Moscow – A man the Kremlin warily views as unpredictable is a shoo-in for what is arguably the most powerful 
Russian Orthodox near choice of new Patriarch: reform candidate 
Catholic Culture – Jan 26, 2009
Metropolitan Kirill of Smolensk, the acting leader of the Russian Orthodox Church, heads a list of three candidates to replace the late Patriarch Aleksei as 
World Briefs
GoErie.com, PA – Jan 26, 2009
HANOI, Vietnam — A small ferry overloaded with holiday shoppers sank in central Vietnam on Sunday, killing at least 40 people ahead of the traditional 
RUSSIA Vote for new Moscow Patriarch set for tomorrow; three 
AsiaNews.it, Italy – Jan 26, 2009
Kliment of Kaluga and Filaret of Minsk are also in the race. Tomorrow's election will include representatives of men and women religious as well as lay 
Russia elects new Patriarch
Russia-InfoCenter, Russia – Jan 26, 2009
In a secret ballot on Sunday, a council of 198 Russian Bishops shortlisted three candidates for a new Patriarch, to replace Alexy the Second who died on 
Belarus' top Orthodox cleric named candidate for patriarch
Belorusskie Novosti, Belarus – Jan 26, 2009
Minsk and Slutsk Metropolitan Filaret, head of the Russian Orthodox Church in Belarus, is among the three candidates selected to become the church's new 
New Patriarch, Pope will meet once differences are resolved 
Interfax-Religion, Russia – Jan 26, 2009
Moscow, January 26, Interfax – The position of the Russian Orthodox Church as to the possibility of meeting with the Pope remains unchanged, the Patriarchal 
Russian church seeks divine help to choose new leader
Gulf Times, Qatar – Jan 25, 2009
MOSCOW: The Russian Orthodox Church prayed for divine guidance yesterday at the start of a contest for a new leader that is likely to pit conservatives