Μακαριώτατον

Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

κύριον Ἱερώνυμον,

Εἰς Ἀθήνας.

vartholomaios.jpgἘπί τῇ συμπληρώσει ἔτους, χάριτι θείᾳ, ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τῆς Ὑμετέρας φίλης Μακαριότητος εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον τῶν Ἀθηνῶν συγχαίρομεν Αὐτῇ ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί προσωπικῶς καί δοξάζομεν τόν Ἀρχιποίμενα Χριστόν διά τήν δωρεάν Του αὐτήν πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ὀρθοδοξίαν ἐν τῷ συνόλῳ της.

Ἡ κατά τό ἔτος τοῦτο μαρτυρία Σας, Μακαριώτατε ἀδελφέ, ὑπῆρξε λίαν θετική καί ὡμίλησεν εἰς τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐκτιμοῦν βαθύτατα τήν σεμνότητα καί τό ἄτυφον τοῦ χαρακτῆρος Σας, τήν γνησιότητά Σας καί τάς κοινωνικάς Σας εὐαισθησίας, τάς ὁποίας ἠκούσαμεν καί εἰς τήν λαμπράν ἀπό τηλεοράσεως συνέντευξίν Σας.

Ἡμεῖς ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ ἐκτιμῶμεν μεγάλως τήν ἐπιθυμίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ὅπως ἁρμονικῶς συνεργάζηται μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κοινῶν προβλημάτων τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὑπολογίζομεν εἰς τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν Σας πρός τήν ἐσταυρωμένην Μητέρα Ἐκκλησίαν τοῦ Γένους.

Μακαριώτατε, εὐχόμεθα νά ἑορτάσητε πλείστας ὅσας ἐπετείους τῆς ἐκλογῆς Σας, πάντοτε ἐν ὑγείᾳ καί δυνάμει πολλῇ, κοντά εἰς τόν ἄνθρωπον καί τά προβλήματά του, στοργικός πατήρ καί παραστάτης αὐτοῦ, διερμηνεύς καί ἐκφραστής τῆς μέχρι Σταυροῦ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν. Ἄξιος!

 

Σᾶς ἀσπαζόμεθα ἐν Χριστῷ

μετά βαθείας ἀγάπης καί τιμῆς

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

 

Φανάριον, 09.02.2009