Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Ἐντιμότατε κύριε Πρόεδρε καί Διευθύνων Σύμβουλε τῆς Ε.Ρ.Τ.,

Κυρίαι καί κύριοι καλλιτέχναι,

Φιλόμουσος ὁμήγυρις,

          Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡμέρα πανηγυρική τοῦ θριάμβου τοῦ εὐσεβοῦς δόγματος ἐπί τῆς αἱρέσεως καί τῆς ἀσεβείας, ἑορτάζεται ἱεροπρεπῶς ἀνά τόν κόσμον μέ πολλήν λαμπρότητα ἐκκλησιαστικήν.

Ἐδῶ, εἰς τήν κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας καί σεπτήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν ἑωρτάσαμεν μετά πάσης λαμπρότητος μέ Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἐτελέσθη καί τό Μυστήριον τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας τοῦ νέου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κυρίου Ναθαναήλ, ἡ ὅλη δέ ἱερά μυσταγωγία μετεδόθη ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης, πρός μεγάλην χαράν καί στηριγμόν τῶν ἀνά τόν κόσμον πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅμως, ὁ ἑορτασμός τῆς μεγάλης ἡμέρας ἔχει ἐφέτος ἐδῶ εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν καί ἄλλην διάστασιν. Ἡ διοίκησις τῆς Ε.Ρ.Τ. ἠγαθύνθη νά φέρῃ ἐνταῦθα τήν Ὀρχήστραν Συγχρόνου Μουσικῆς, ἡ ὁποία μέ τήν συμμετοχήν τῆς ἐκλεκτῆς ἀοιδοῦ τοῦ ποιοτικοῦ ἑλληνικοῦ ᾄσματος κυρίας Ἐλευθερίας Ἀρβανιτάκη, μᾶς ἐχάρισε τήν μουσικήν πανδαισίαν, τήν ὁποίαν μόλις ἀπηλαύσαμεν.

Ἡ μουσική δέν εἶναι μόνον ἡ παγκόσμιος γλῶσσα, τήν ὁποίαν δέν ἤγγισεν ἡ τραγῳδία τῆς Βαβέλ, οὔτε ἁπλῶς ἡ ἠχητική ἔκφρασις τῆς ἁρμονίας, τοῦ μέτρου καί τῆς εὐταξίας. «Ἡ μουσική», ὅπως θαυμάσια ὑπογραμμίζει ὁ Πλάτων, «ἑνώνει τούς ἀνθρώπους ὡς νόμος ἠθικός». Καί βεβαίως ὅλοι ἐκ πείρας γνωρίζομεν, ὅτι καί εἰς τήν χαράν καί εἰς τήν λύπην, καί εἰς τόν ἐνθουσιασμόν καί εἰς τόν φόβον, καί εἰς τήν εὐφορίαν καί εἰς τό πένθος, πρόχειρον καταφύγιον καί πανανθρώπινον εἶναι ἡ μουσική. Διά τῶν φθόγγων της ἐκφράζεται ὅλος ὁ πλοῦτος τοῦ συναισθήματος, χρωματίζονται ὄνειρα, καταθύμια, ἐλπίδες, στερήσεις, παράπονα καί κινήσεις τοῦ θυμικοῦ. Μέ μουσικόν ἔνδυμα στολίζεται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον. Μέ μουσικήν πορφύραν ἐνδύεται ἡ προσευχή! Ἡ λογική λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἀγλαΐζεται ἀπό τό πατροπαράδοτον βυζαντινόν μέλος. Ἡ μουσική ἁρμονία καί ὁ ρυθμός λειαίνουν τόν χαρακτῆρα καί ἐξευγενίζουν τήν ψυχήν. Ἡ ἁμαρτία χαρακτηρίζεται ὡς παραχορδία, δηλαδή φάλτσο! Ὁ Θεός ἐποίησε τά πάντα καλά λίαν. Δηλαδή, ἁρμονικά, εὔρυθμα καί καλλίμετρα. Ἡ ἁμαρτία λυμαίνεται τήν θείαν ἁρμονίαν τῆς Δημιουργίας, διαταράσσει τόν ρυθμόν τῆς ζωῆς καί καταλύει τό μέτρον μέ τά γνωστά τραγικά ἀποτελέσματα. Ἡ Εἰκονομαχία ἦτο μία φοβερά παραχορδία καί παραφωνία μέσα εἰς τό ἐναρμόνιον μέλος τῆς Θεολογίας. Μία ἀπαισία «τσιρίδα», ἕνας φρικαλέος ὀρυμαγδός, πού ἔκαμε τούς Ἀγγέλους νά κλείσουν τά ὦτα μέ φρίκην καί ἀηδίαν. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἦσαν οἱ καλλικέλαδοι ἀοιδοί τῆς Ἀληθείας, αἱ καλλίφθογγοι λύραι τοῦ μεγάλου Μουσουργοῦ, τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Καί ἡ διδασκαλία των, χάρμα ἀκοῆς καί ἦχος καθαρός ἑορταζόντων! Οἱ «φάλτσοι» ἐλησμονήθησαν. Οἱ καλλίμουσοι ἔμειναν καί μακαρίζονται!

Ἡ ἀποψινή ἐκδήλωσις ἦλθε νά συμπληρώσῃ τήν ἑόρτιον εὐφροσύνην τῆς ἡμέρας καί νά χαρίσῃ πολλήν εὐθυμίαν εἰς τήν ἐδῶ προσφιλῆ Ὁμογένειαν καί εἰς τούς πολλούς καί ἐκλεκτούς φίλους μας ἐκ τοῦ ἐπιτοπίου πνευματικοῦ, ἐπιχειρηματικοῦ, δημοσιογραφικοῦ καί καλλιτεχνικοῦ κόσμου. Εἴμεθα πολύ εὐγνώμονες πρός τήν Ε.Ρ.Τ. καί ὅλους τούς συντελεστές τῆς μουσικῆς ἑσπερίδος. Τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καί θερμήν εὐχαριστίαν ἐκφράζομεν πρός τόν Ἐντιμότατον Πρόεδρον καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ε.Ρ.Τ. κύριον Χρῆστον Παναγόπουλον καί τό περί αὐτόν ἔντιμον Συμβούλιον, πρός ἕν ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς Ὀρχήστρας Συγχρόνου Μουσικῆς τῆς Ε.Ρ.Τ. καί τoύς πολυταλάντους διευθυντάς αὐτῆς κύριον Ἀνδρέαν Πυλαρινόν καί κ. Νίκον Πολυτάραχον, πρός τήν ἐκλεκτήν καί προικισμένην ἑρμηνεύτριαν κυρίαν Ἐλευθερίαν Ἀρβανιτάκη, πρός τούς τεχνικούς καί τούς καθ'οἱονδήποτε τρόπον συνεργήσαντας. Εἶσθε ὅλοι ἄξιοι πολλῶν συγχαρητηρίων καί πολλῶν εὐχαριστιῶν! Θέλομεν νά Σᾶς διαβεβαιώσωμεν ὅτι ἡ ἐκδήλωσις θά μᾶς μείνῃ ἀλησμόνητος. Καί δέν τό λέγομεν τυπικῶς: τό ἐννοοῦμεν! Καί ἡ ἀγάπη μας καί ἡ προσευχή μας θά σᾶς συνοδεύουν πάντοτε.

Ἐλπίζομεν καί εἰς τό μέλλον νά δοθῇ ἀνάλογος εὐκαιρία καί νά μᾶς δώσετε ὁμοίαν χαράν.

Καλήν δύναμιν εἰς τό ἔργον σας καί νά δοξάζετε διά τῆς τέχνης καί τοῦ ταλάντου σας τόν χορηγόν παντός χαρίσματος Ἅγιον Θεόν.

Χρόνια πολλά, καλόν ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἕως ὅτου φθάσωμεν ἐν ὑγιείᾳ καί χάριτι εἰς τήν λαμπροφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!