Από το Γραφείο Στρατολογίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη ανακοινώνονται τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με την ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 45/23-03-2009 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη δύο χιλιάδων (2.000) Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς (ανδρών-γυναικών), για τις ειδικότητες των Όπλων-Σωμάτων του Παραρτήματος «Α» αυτής

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη-express επιστολή, μέχρι και την 22-05-2009 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)

Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών

Στρατόπεδο «Στρατηγού Παπάγου»

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Αθήνα

ΣΤΓ 1020

(Για το διαγωνισμό ΕΠ.ΟΠ Στρατού Ξηράς)

3. Στο Γραφείο Στρατολογίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, διανέμονται Εγκύκλιοι για τον παραπάνω διαγωνισμό και αιτήσεις συμμετοχής σε αυτόν.

4. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 212.988.5500 εσωτ.310