Η Εθνική Άμυνα σχεδιάζεται και αναπτύσσεται εντός συγκεκριμένου στρατηγικού πλαισίου που εκφράζεται από:

Την εθνική Στρατηγική

Την πολιτική Εθνικής Άμυνας

Την εθνική Στρατιωτική Στρατηγική

Η Εθνική Στρατηγική εδράζεται στις εξής βασικές αρχές και επιδιώξεις:

 • η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της χώρας από οποιαδήποτε απειλή,
 • η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη,
 • η υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας,
 • η υποστήριξη του ρόλου της χώρας και η μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων από τη συμμετοχή της χώρας σε οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ, οι οποίοι αναπροσαρμόζουν αυτή τη περίοδο τη στρατηγική και πρακτική τους στα νέα δεδομένα της διεθνούς πολιτικής συγκυρίας
 • η ενίσχυση της θέσης της χώρας στα Βαλκάνια με σκοπό τη σταδιακή διαμόρφωσή της σε βαλκανικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • η ενεργός παρουσία της Ελλάδας στο χώρο των Παρευξείνιων Κρατών και της Ανατολικής Μεσογείου
 • η ανάπτυξη μιας ενεργού και δυναμικής στρατιωτικής διπλωματίας με στόχο την προώθηση της πολιτικής ασφάλειας, ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου
 • η ανάπτυξη μιας πολυμερούς πολιτικής, οικονομικής πολιτιστικής και κοινωνικής συνεργασίας στα Βαλκάνια και την ευρύτερη παρευξείνια περιοχή, με στόχο την ασφάλεια, την ειρήνη και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
 • η αποτελεσματική λειτουργία της χώρας ως μητροπολιτικού κέντρου του Ελληνισμού με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες κινητοποίησης των απανταχού Ελλήνων.

Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας είναι τμήμα της Εθνικής Στρατηγικής  και καλείται να εξυπηρετήσει εθνικά συμφέροντα και εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται από την κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανα της. 
Γενικός στόχος της πολιτικής εθνικής άμυνας είναι, μέσα από συνδυασμένες ενέργειες στο χώρο της αμυντικής διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής, η ισχυροποίηση της ασφάλειας της Ελλάδας, η σταθεροποιητική της παρουσία στο διεθνή χώρο και ο εποικοδομητικός της ρόλος ως κινητήριας δύναμης θετικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και, γενικότερα, στην ευρύτερη περιοχή. 
Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας καθορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης της Εθνικής αμυντικής ισχύος και χειρισμού των ευρύτερων αμυντικών θεμάτων. Θέτει επίσης τους στόχους και τις προτεραιότητες και παρέχει τις κατευθύνσεις λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το διεθνές περιβάλλον, τις διεθνείς σχέσεις και προοπτικές της χώρας, την υφιστάμενη γεωπολιτική θέση της, τις πηγές εθνικής ισχύος καθώς και τις υπάρχουσες και διαμορφούμενες απειλές και κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας. 

Βασικές αρχές της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας είναι:

 • Η φιλειρηνική πολιτική της χώρας.
 • Η πίστη στις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα: 
  o Θεωρεί αμετακίνητα προσδιορισμένα τα σύνορά της και την άσκηση των νόμιμων κυριαρχικών της δικαιωμάτων και επιδιώκει το σεβασμό του status quo στην περιοχή, όπως αυτό έχει προκύψει από τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες που έχει υπογράψει.
  o Παραμένει σταθερή και ανυποχώρητη σε θέματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια και κυριαρχία της.
  o Θεωρεί την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, την ενίσχυση του φρονήματός του και την εγγύηση της ασφάλειάς του, εθνικό χρέος και ζωτικό εθνικό συμφέρον της χώρας μας
 • Η προσήλωση στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις αρχές της διεθνούς ασφάλειας και η ενεργός συμμετοχή και δραστηριοποίηση για την εδραίωσή τους 
 • Η ειρηνική επίλυση ενδεχομένων διαφορών και η αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια της χώρας κατ' αρχήν με πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά μέσα.
 • Ο σεβασμός των διεθνών δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη Συνθήκη για τις Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη (CfE), τη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών (Open Skies) και τις άλλες συναφείς συμφωνίες. 
 • Η αποφυγή απόκτησης και χρησιμοποίησης όπλων μαζικής καταστροφής (πυρηνικά, χημικά, βιολογικά) και η ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών για τον περιορισμό της διάδοσής τους. 

Βασικοί στόχοι της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας είναι:

 • Η διαφύλαξη της ειρήνης, η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της ασφάλειας του λαού μας από οποιαδήποτε εξωτερική επίθεση ή απειλή. 
 •  Η εγγύηση της ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού και η μέριμνα για την ασφάλεια των ελληνικών μειονοτήτων στο εξωτερικό.  
 • Η εξασφάλιση, κατά προτεραιότητα, των μέσων εθνικής άμυνας, προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας στη ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.  
 •  Η εξασφάλιση της δυνατότητας εκτέλεσης των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων στρατηγικών μεταφορών. 
 • Η ύπαρξη σταθερότητας στην περιοχή, η εκτόνωση περιφερειακών συγκρούσεων και η διατήρηση στρατιωτικής ισορροπίας.  
 • Η προώθηση σχέσεων φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας στη ζώνη γεωπολιτικού ενδιαφέροντός μας, στην Ευρώπη, την Αδριατική, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική.  
 • Η μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων από τη συμμετοχή μας στις Συμμαχίες, τα συλλογικά όργανα ασφάλειας και τις υπερεθνικές ενώσεις (ΝΑΤΟ, ΔΕΕ, ΟΑΣΕ, ΕΕ) για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, τιμώντας παράλληλα τις υποχρεώσεις μας έναντι αυτών.  
 • Η συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, ιδιαίτερα μέσα από την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αμυντικής έρευνας.  
 • Η ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας των πολιτών με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση συμφορών, μεγάλων καταστροφών και γενικά έκτακτων αναγκών του πληθυσμού, ιδιαίτερα των παραμεθόριων περιοχών, καθώς και η ενίσχυση της ενότητας και των σχέσεων αλληλεγγύης λαού και στρατού μέσω της οποίας προωθεί και ο κοινωνικός ρόλος και η αποδοχή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική αποτελεί μέρος της εθνικής μας στρατηγικής που στοχεύει στην ισχυροποίηση της θέσης της Ελλάδας τόσο στον εγγύς, όσο και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. 
Απορρέει από την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και έχει ως στόχο τον καθορισμό της αποστολής και των κύριων επιχειρησιακών έργων των Ενόπλων Δυνάμεων και του τρόπου προετοιμασίας, αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως τους, καθώς και ειδικές κατευθύνσεις σχεδιάσεως των απαιτούμενων δυνάμεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί αποτελεσματική αποτροπή και προάσπιση της χώρας από κάθε στρατιωτική απειλή. 

Κεντρικός άξονας της στρατιωτικής μας στρατηγικής είναι η αποτροπή οποιασδήποτε στρατιωτικής απειλής, σε συνδυασμό με την πολιτική αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Το στρατιωτικό δόγμα της χώρας είναι αποτρεπτικό-αμυντικό, με προσανατολισμό στην αντιμετώπιση κάθε εξωτερικής απειλής. Στόχος μας είναι η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ικανότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής αποτρεπτικής πολιτικής, η οποία πρέπει να είναι αξιόπιστη, συνεχής και αμείωτη, αλλά και την επιτυχή αντιμετώπιση οποιωνδήποτε απειλών, σε περίπτωση εκδηλώσεως τους.

Πηγή: spynews-gr