Κωνσταντινούπολη, AMEN.GR

του Νίκου Παπαχρήστου, φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

 

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο ο οποίος από σήμερα πραγματοποιεί επίσημη διήμερη επίσκεψη στην πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας.

Ο Πατριάρχης Μόσχας έφτασε στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου και κατευθύνθηκε μαζί με την συνοδεία του στον Σεπτό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου όπου και τελέσθηκε δοξολογία.

Ακολούθως ανήλθε στην αίθουσα του Θρόνου όπου τον υποδέχθηκε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνοδικοί Ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη

«Η πρώτη αυτή ως Πατριάρχου έλευσις σας εις τας αυλάς της Μητρός Εκκλησίας, Μακαριώτατε, τας οποίας βεβαίως έχετε κατ' επανάληψιν και εις το παρελθόν, υπό άλλην ιδιότητα, επισκέφθη, αποτελέι δι' ημάς και την περί ημάς Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον του Οικουμενικού Θρόνου αιτίαν πολλής χαράς και βαθείας συγκινήσεως! Μετά την προ ολίγων μηνών εν ώραις αισίαις και επ'ελπίσι χρισταίς όλως επαξίαν εκλογήν και εγκαθίδρυσίν σας εις τον άγιον Πατριαρχικόν Θρόνον Μόσχας και πάσης Ρωσίας, εις διαδοχήν του μακαρία τη λήξει γενομένου πολυκλαύστου προκατόχου σας και πολυφιλήτου Αδελφού ημών κυρού Αλεξίου του Β', ιδού σήμερον σας έχομεν και σωματικώς εν μέσω ημών, φιλάδελφον, χαριτέμφορον, ειρηνοφόρον, κομιστήν της αγάπης και ευλαβείας της αγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσίας, της σεβασμίας αυτής Ιεραρχίας και του πιστού ρωσικού λαού. «Ως ωραίοι οι πόδες» σας, άγιε και πεφιλημένε αδελφέ, «πόδες ευαγγελιζόμενοι ειρήνην, ευαγγελιζομένου αγαθα»! Ευλογημένη η άφιξίς σας και ευλογημένη η παραμονή σας! Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου!» σημείωσε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στη συνέχεια ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην πολύχρονη γνωριμία του με τον κ.Κύριλλο τον οποίο συνάντησε για πρώτη φορά όταν  ο σημερινός προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης.

"Εν τω προσώπω σας διεκρίναμεν τον πολυτάλαντον εκκλησιαστικόν άνδρα, τον ικανόν διαχειριστήν των λεπτών της Εκκλησίας υποθέσεων, τον διακεκριμένον θεολόγον και τίμιον εργάτην του Ευαγγελίου. Τοιουτοτρόπως, το ότι το εκλεκτορικόν σώμα επέβλεψεν εφ'Υμάς ίνα αναδεχθήτε την Πατριαρχικήν της αγιωτάτης Ρωσικής Εκκλησίας ευθύνην και τιμήν δεν μας εξέπληξεν, αλλά το είδομεν ως την φυσικήν εξέλιξιν των πραγμάτων, επί τη οποία και ειλικρινώς εχάρημεν και εδοξάσαμεν το πανάγιον όνομα του Θεού, ο Οποίος έθεσε τον λύχνον Αυτού τον φαεινόν επί την μεγάλην της αγίας Ρωσικής Καθέδρας λυχνίαν!"

"Σας υποδεχόμεθα, λοιπόν, Μακαριώτατε τετρακόσια είκοσιν ακριβώς έτη μετά την υπό του αοιδίμου προκατόχου ημών Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Ιερεμίου Β', του Τρανού, ανύψωσιν του μακαριστού προκατόχου σας μητροπολίτου Ιώβ εις Πατριάρχην Μόσχας και πάσης Ρωσίας, με σκιρτήματα καρδίας αγαπώσης πολύ και μετά τιμής βαθυτάτης. Υποδεχόμεθα τον διάδοχον του Ιώβ εκείνου, του Μάρτυρος Φιλίππου, του θελογικωτάτου Φιλαρέτου, του σοφού διδασκάλου Πλάτωνος, του μεγάλου Ιεραποστόλου Ιννοκεντίου, του Αγίου της υπομονής Τύχωνος και πλειάδος άλλων διακεκριμένων Πρωθιεραρχών, οι οποίοι εκλέϊσαν με αρετήν, σοφίαν, αγιότητα, μαρτύριον και ομολογίαν Χριστού τον Θρόνον σας. Είμεθα βέβαιοι ότι αι ψυχαί πάντων αυτών χαίρονται επί τη προαγωγή σας και αι αγίαι ευχαί των μας συνοδεύουν πάντας και την ώραν ταύτην".

 Αφού υπενθύμησε τις περιπέτειες της Εκκλησίας της Ρωσίας ο κ. Βαρθολομαίος συνέχισε : "Κρίσις πνευματική, κρίσις ηθική, κρίσις οικονομική, κρίσιν πολυώνυμος, σοβεί απ' άκρου εις άκρον της γης! Ναι μεν, η μαχητική αθεΐα υπεχώρησε πλέον σχεδόν πανταχόθεν, η πρακτική όμως αθεΐα της αυταρκείας, της ακηδίας και του ευδαιμονισμού άνθει και γαυριά! Εις το όνομα του δήθεν Θεού αλαλάζουν και σήμερον τύμπανα πολεμικά και χύνονται αίματα και πληθυσμοί μεγάλοι εκριζούνται και καθίστανται πρόσφυγες! Φανατισμοί θρησκευτικοί και εθνικιστικοί αναπτύσσονται, πατρίδες αλλάζουν χείρας, το ανθρώπινον πρόσωπον ταπεινούται και ευτελίζεται με το αποφώλιον «τραφικινγκ», την εκμετάλλευσιν παιδιών και γυναικών, την διακίνησιν ναρκωτικών ουσιών κ.ο.κ. Και οι Χριστιανοί, αντί να είμεθα σύμψυχοι και ηνωμένοι εν ενί πνεύματι και μια καρδία, προκειμένου ο λόγος της εν ημίν ελπίδος να είναι πειστικός, ταλανιζόμεθα υπό σχισμάτων και ερίδων και μικροφιλοτιμιών τόσο εις παγχριστιανικόν επίπεδον, όσον, ως μη ώφελε, και εις ενδόρθόδοξον, πολλήν υπέχοντες ευθύνην ενώπιον του Αρχιποίμενος Χριστού, του απαιτούντος να έχωμεν αγάπην, ειρήνην και ενότητα μεταξύ ημών, δια να λάμπη το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων και να κατευθύνωνται διά των καλών ημών έργων και του παραδείγματος ημών οι λαοί προς τον Πατέρα των Φωτών! Όμως! Ενώπιον ημών έχομεν, Αγιώτατε αδελφέ, τα κοινή αποφασισθέντα κατά την τελευταίαν εν Φαναρίω συνελθούσαν τον παρελθόντα Οκτώβριον ευλογημένην Σύναξιν των Προκαθημένων των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, τη συμμετοχή και ομοφωνία και του αοιδίμου προκατόχου σας μακαριστού Πατριάρχου Αλεξίου, τα οποία ενεργοποιούμενα μέχρι και της εν όψει Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, θα μας δώσουν την καλήν ευκαιρίαν να δώσουμε την πρέπουσαν μαρτυρίαν και ενδοοικογενειακώς, ούτως ειπείν, εις τον Χριστιανικόν κόσμον, αλλά και εις τους θύραθεν, οι οποίοι ευρίσκονται εν απορία, εν αγωνία και εν συγχύσει πολλή. Η εν Γενεύη μόλις προ ολίγων ημερών πραγματοποιηθείσα κοινή Προσυνοδική Διάσκεψις, το εν αυτή επικρατήσαν πνεύμα ενότητος και αγάπης, και αι θεοφιλείς αυτή και ομόφωνοι αποφάσεις, όχι μόνον χαρίζουν πολλάς ελπίδας αλλ' αποτελούν εν ταυτώ και υπόδειγμα διά τα εν τοίς εφ'εξής".

 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην συνέχεια στην πορεία του Πατριάρχη Μόσχας και κυρίως στην ταπεινή λευιτική οικογένεια του και τις αξίες που διδάχθηκε από τον ιερέα πατέρα του. «Εγεννήθητε δε διαρκούσης της «μεγάλης νυκτός» και μειράκιον ακόμη ελάβετε πείραν του προ πεντηκονταετίας ακριβώς εκσπάσαντος φοβερού διωγμού κατά της Εκκλησίας». Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υπογράμμισε ότι η ευρεία μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια του κ. Κυρίλλου αποτελούν εφόδια για τους μεγαλύτερους και κρισιμότερους αγώνες που θα κληθεί να δώσει ως πατριάρχης Μόσχας.

 «Σας βεβαιούμεν ότι ευρισκόμεθα δίπλα σας! Σας τείνομεν δεξιάν ειλικρινούς αγάπης και ανυποκρίτου φιλαδελφίας! Είμεθα έτοιμοι να συνεργασθώμεν μαζί σας, εις τα πλαίσια της κανονικής τάξεως και των απ'αιώνος ιερών εκκλησιαστικών θεσμίων και σεβασμίων παραδόδεων, εν ευθύτητι καρδίας κατενώπιον Θεού, διά το καλόν όχι μόνον των δύο Εκκλησιών ημών, αλλά και της καθόλου Ορθοδοξίας και όλου του Χριστιανικού κόσμου. Ως ευ παρέστητε, Μακαριώτατε και Αγιώτατε αδελφέ! Παρακαλούμεν η επίσκεψις σας αυτή να είναι η πρώτη μιας σειράς πολλών ευλογημένων επισκέψεων σας ενταύθα! Η αδελφική ημών αγκάλη θα είναι πάντοτε ανοικτή δι' Υμάς και τους τιμίους συνεργάτες σας εν Κυρίω! Πολλά και σωτήρια τα έτη σας!».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσκάλεσε τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο να τον συνοδεύσει την άνοιξη του 2010 στο ετήσιο προσκύνημα του στην Καππαδοκία.

Ο Πατριάρχης Μόσχας

Τα αισθήματα συγκίνησης και σεβασμού προς την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως εξέφρασε στην αντιφώνηση του ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος.

"Μὲ αἰσθήματα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως ἀφιχθήκαμε σήμερα στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν πόλη, ἡ εἰκόνα τῆς ὁποίας ζεῖ βαθιὰ στὴν καρδιὰ κάθε Ρώσου ὀρθοδόξου. Σὲ αὐτὴ τὴν περιβεβλημένη μὲ δόξα γῆ ἐνθυμούμεθα τὰ μακρινὰ γεγονότα τῆς κοινῆς μας ἱστορίας, τὰ ὁποία ζωντανεύουν ἐκ νέου θεωρῶντας τὸ μεγαλοπρεπὴ Ναὸ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας καθὼς καὶ τὰ ἄλλα μνημεῖα τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς. Πολύτιμες γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ ἐμᾶς εἰκόνες ἀναστένονται στὶς σκέψεις μας: τὀ βάπτισμα τῆς Ἁγίας ἰσαποστόλου πριγκίπισας Ὄλγας ἀπὸ τὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Θεοφύλακτο καὶ ἡ ἐπίσκεψη τῆς Βασιλεύουσας ἀπὸ τοὺς πρέσβεις τοῦ ἐγγονοῦ της, τοῦ Ἁγίου ἰσαποστόλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου. Ἐντυπωσιασμένοι ἀπὸ τὴ μεγαλοπρέπεια τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ φανερῶς αἰσθανόμενοι τὸ ἄγγιγμα τῆς Θείας Χάριτος, αὐτοί, ὅπως ὁμολόγησαν καὶ οἱ ἴδιοι, δὲν γνώριζαν ποὺ εὑρίσκονταν: στὴν οὐρανὸ ἢ στὴ γῆ".

Έσπευσε δε να υπογραμμίσει πως "τὰ συναισθήματα εἶναι ζωντανὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μέχρι σήμερα. Μὲ αὐτὴ τὴ συγκίνηση καὶ τὴν εἰλικρινὴ ἐν Χριστώ ἀγάπη ἀνοίγουμε ένώπιον Ἡμῶν τὴν ἀδελφικὴ μας ἀγκάλη, χαιρετίζοντας τὴν Ἡμετἐρα Ἁγιότητα καὶ τοὺς περιβάλλοντες Αὐτὴν ὑψηλοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως".

Στη συνέχεια ο κ.Κύριλλος αναφέρθηκε στον συμβολισμό των ειρηνικών επισκέψεων που θα πραγματοποιήσει, πρώτος σταθμός των οποίων είναι η Κωνσταντινούπολη. "Ἡ ἑνότητα τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας φανερώνεται στὴν κοινωνία τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν. Ὅλες συνδέονται μεταξὺ τους μὲ τὸ δεσμὸ τῆς ἀγάπης. Ὅμως ταυτόχρονα δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας τὴ συνδέουν ἰδιαίτερες σχέσεις μὲ τὸν πρῶτο κατὰ τὴν τάξη τῶν ἱερῶν Διπτύχων Πατριαρχικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπὸ αὐτὸν λάβαμε τὸ φώτισμα τοῦ φωτὸς τῆς πίστεως καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς λόγιας σοφίας, τὴ ναοδομία καὶ τὴν ἁγιογραφία, τὴ λειτουργία καὶ ὅλη τὴν ποικιλία τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαρθρώσεως".

Ο Πατριάρχης Μόσχας αναφέρθηκε στο βάπτισμα των ρώσων και στους δεσμούς της Εκκλησίας των Ρως με τον Οικουμενικό Θρόνο. "Ἀρχικὰ ὑπὸ τὸ ὠμοφόριο τῶν Πατριαρχῶν τῆς Βασιλεύουσας, κατόπιν ἡ ἀνεξάρτητη στὴ διοίκησή της, αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἐργάσθηκε πολὺ στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ στὴ Ρωσία, στὶς Βόρειες χῶρες, στὴ Σιβηρία, ἀκόμα καὶ μέχρι τὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τῆς γῆς. Μὲ τὴν ἀποστολικὴ της διακονία τὸ φῶς τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ διαδόθηκε ὄχι μόνο σὲ αὐτὲς τὶς περιοχές, ἀλλὰ καὶ πέρα τῶν ὁρίων αὐτῶν".

"Ἀφιχθήκαμε σήμερα στὴν πόλη τῆς ὑμετέρας Καθέδρας μὲ τὴν ἐλπιδα ὅτι ἡ παροῦσα ἐπίσκεψη θὰ ἀποτελέσει μία καλὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν ἀνανέωση τῶν ἐν Χριστῷ ἀδεφικῶν σχέσεων μεταξὺ δύο μεγάλων Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς μας στηρίζουμε τὸ κάλεσμα, τὸ ὁποῖο ἀπηύθυνε ἀπὸ ἐδῶ ἡ Ὑμετέρα Ἁγιότητα τὸ περασμένο ἔτος πρὸς τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ συνειδητοποιοῦμε ἑαυτοὺς καὶ νὰ ἐνεργοῦμε ὡς μία Ἐκκλησία. Ἡ θεώρησή Σας αὐτὴ ἀποτελεῖ καὶ τὴ δικὴ μας εἰλικρινὴ πεποίθηση. Σὲ αὐτὴ τὴν κοινὴ βάση μποροῦμε νὰ κάνουμε πολλὰ γιὰ τὴν ἐνδυνάμωση τῆς ἑνότητας. Ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴ θερμὴ Σας πρόσκληση καὶ ἐλπίζω ὅτι αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ γευθῶ πλήρως τοῦ πνευματικοῦ συμποσίου τῆς συμπροσευχῆς καὶ τῆς ἀδελφικῆς ἐπικοινωνίας" κατέληξε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Μετά το γεύμα που παρατίθεται αυτή την ώρα προς τιμήν του Πατριάρχη Μόσχας, θα ακολουθήσει η ιδιαίτερη συνάντηση των δύο προκαθημένων και των αντιπροσωπειών των δύο Εκκλησιών. Αμέσως μετά θα γίνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ. Το απόγευμα, στις 7μμ, ο Πατριάρχης Μόσχας θα επισκεφθεί την Αγία Σοφία και στην συνέχεια θα παρακαθήσει σε δείπνο που θα παραθέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην πατριαρχική κατοικία στα Θεραπειά.

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΜΟΣΧΑΣ

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΝ ΤΗι ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ 

(4 Ἰουλίου 2009)

***

 

 

Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι λίαν ἀγαπητὲ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ κύριε Κύριλλε, καλῶς ἤλθετε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὴν Νέαν Ρώμην, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἦλθεν εἰς τὴν μεγάλην Πατρίδα Σας τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου! Καλῶς ἤλθετε εἰς τὴν καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σεῖς καὶ ἡ τιμία Πατριαρχικὴ συνοδεία Σας!

Ἡ πρώτη αὕτη ὡς Πατριάρχου ἔλευσίς Σας εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, Μακαριώτατε, τὰς ὁποίας βεβαίως ἔχετε κατ' ἐπανάληψιν καὶ εἰς τὸ παρελθόν, ὑπὸ ἄλλην ἰδιότητα, ἐπισκεφθῆ, ἀποτελεῖ δι' ἡμᾶς καὶ τὴν περὶ ἡμᾶς Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου αἰτίαν πολλῆς χαρᾶς καὶ βαθείας συγκινήσεως! Μετὰ τὴν πρὸ ὀλίγων μηνῶν ἐν ὥραις αἰσίαις καὶ ἐπ' ἐλπίσι χρησταῖς ὅλως ἐπαξίαν ἐκλογὴν καὶ ἐγκαθίδρυσίν Σας εἰς τὸν ἅγιον Πατριαρχικὸν Θρόνον Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας, εἰς διαδοχὴν τοῦ μακαρίᾳ τῆ λήξει γενομένου πολυκλαύστου προκατόχου Σας καὶ πολυφιλήτου Ἀδελφοῦ ἡμῶν κυροῦ Ἀλεξίου τοῦ Β΄, ἰδοὺ σήμερον  Σᾶς ἔχομεν καὶ σωματικῶς ἐν μέσῳ ἡμῶν, φιλάδελφον, χαριτέμφορον, εἰρηνοφόρον, κομιστὴν τῆς ἀγάπης καὶ εὐλαβείας τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τῆς σεβασμίας αὐτῆς Ἱεραρχίας καὶ τοῦ πιστοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες» Σας, ἅγιε καὶ πεφιλημένε Ἀδελφέ, «πόδες εὐαγγελιζόμενοι εἰρήνην, εὐαγγελιζομένου ἀγαθά»! Εὐλογημένη ἡ ἄφιξίς Σας καὶ εὐλογημένη ἡ παραμονή Σας! «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»!

Ἡ γνωριμία ἡμῶν, Μακαριώτατε, μετὰ τῆς Ὑμετέρας ἀγάπης εἶναι παλαιά. Σᾶς ἐγνωρίσαμεν νεαρὸν ἀκόμη καὶ φέρελπιν Ἀρχιμανδρίτην, ἐκπρόσωπον τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν καὶ εἰς ἄλλα διεκκλησιαστικὰ σώματα καὶ συνέδρια, ὡς Ἐπίσκοπον κατόπιν, καὶ ἀργότερον Ἀρχιεπίσκοπον, Βύμποργκ, ἔτι μᾶλλον δὲ ὡς Μητροπολίτην Σμολένσκ καὶ ὑπεύθυνον τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Σας, ὑφ' ἥν ἰδιότητά Σας εἴχομεν τὴν χαρὰν νὰ συνεργασθῶμεν ἐγγύτερον κατ' ἐπανάληψιν. Ἐν τῶ προσώπῳ Σας διεκρίναμεν τὸν πολυτάλαντον ἐκκλησιαστικὸν ἄνδρα, τὸν ἱκανὸν διαχειριστὴν τῶν λεπτῶν τῆς Ἐκκλησίας ὑποθέσεων, τὸν διακεκριμένον Θεολόγον καὶ τίμιον ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου. Τοιουτοτρόπως, τὸ ὅτι τὸ ἐκλεκτορικὸν σῶμα ἐπέβλεψεν ἐφ' Ὑμᾶς ἵνα ἀναδεχθῆτε τὴν Πατριαρχικὴν τῆς ἁγιωτάτης Ρωσικῆς Ἐκκλησίας εὐθύνην καὶ τιμὴν δὲν μᾶς ἐξέπληξεν, ἀλλὰ τὸ εἴδομεν ὡς τὴν φυσικὴν ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων, ἐπὶ τῆ ὁποίᾳ καὶ εἰλικρινῶς ἐχάρημεν καὶ ἐδοξάσαμεν τὸ πανάγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔθεσε τὸν λύχνον Αὐτοῦ τὸν φαεινὸν ἐπὶ τὴν μεγάλην τῆς ἁγίας Ρωσικῆς Καθέδρας λυχνίαν!

Σᾶς ὑποδεχόμεθα, λοιπόν, Μακαριώτατε, τετρακόσια εἴκοσιν ἀκριβῶς ἔτη μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἱερεμίου Β΄, τοῦ Τρανοῦ, ἀνύψωσιν τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Σας Μητροπολίτου Ἰὼβ εἰς Πατριάρχην Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας, μὲ σκιρτήματα καρδίας ἀγαπώσης πολὺ καὶ μετὰ τιμῆς βαθυτάτης. Ὑποδεχόμεθα τὸν διάδοχον τοῦ Ἰὼβ ἐκείνου, τοῦ Μάρτυρος Φιλίππου, τοῦ θεολογικωτάτου Φιλαρέτου, τοῦ σοφοῦ διδασκάλου Πλάτωνος, τοῦ μεγάλου Ἱεραποστόλου Ἰννοκεντίου, τοῦ Ἁγίου τῆς ὑπομονῆς Τύχωνος καὶ πλειάδος ἄλλων διακεκριμένων Πρωθιεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκλέϊσαν μὲ ἀρετήν, σοφίαν, ἁγιότητα, μαρτύριον καὶ ὁμολογίαν Χριστοῦ τὸν Θρόνον Σας. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι αἱ ψυχαὶ πάντων αὐτῶν χαίρονται ἐπὶ τῇ προαγωγῇ Σας καὶ αἱ ἅγιαι εὐχαί των μᾶς συνοδεύουν πάντας καὶ τὴν ὥραν ταύτην.

Ἐκλήθητε, Ἅγιε Ἀδελφέ, ἐπὶ τοὺς οἴακας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας, οὐχὶ βεβαίως ὑπὸ τὰς σκληρὰς συνθήκας ὑπὸ τὰς ὁποίας ἐκλήθησαν οἱ ἀοίδιμοι προκάτοχοί Σας ἀπὸ Τύχωνος τοῦ ἐν Ἁγίοις μέχρι καὶ τοῦ ἀμέσου προκατόχου Σας Ἀλεξίου τοῦ Β΄, ὅμως οὐχὶ καὶ εἰς ἡμέρας ἐαρινὰς διὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἀνεφέλους. Κρίσις πνευματική, κρίσις ἠθική, κρίσις οἰκονομική, κρίσις πολυώνυμος, σοβεῖ ἀπ' ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς γῆς! Ναὶ μὲν, ἡ μαχητικὴ ἀθεΐα ὑπεχώρησε πλέον σχεδὸν πανταχόθεν, ἡ πρακτικὴ ὅμως ἀθεΐα τῆς αὐταρκείας, τῆς ἀκηδίας καὶ τοῦ εὐδαιμονισμοῦ ἀνθεῖ καὶ γαυριᾶ! Εἰς τὸ ὄνομα δῆθεν τοῦ Θεοῦ ἀλαλάζουν καὶ σήμερον τύμπανα πολεμικὰ καὶ χύνονται αἵματα καὶ πληθυσμοὶ μεγάλοι ἐκριζοῦνται καὶ καθίστανται πρόσφυγες! Φανατισμοὶ θρησκευτικοὶ καὶ ἐθνικιστικοὶ ἀναπτύσσονται, πατρίδες ἀλλάζουν χεῖρας, τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον ταπεινοῦται καὶ εὐτελίζεται μὲ τὸ ἀποφώλιον «τράφικινγκ», τὴν ἐκμετάλλευσιν παιδιῶν καὶ γυναικῶν, τὴν διακίνησιν ναρκωτικῶν οὐσιῶν κ.ο.κ. Καὶ οἱ Χριστιανοί, ἀντὶ νὰ εἴμεθα σύμψυχοι καὶ ἡνωμένοι ἐν ἑνὶ πνεύματι καὶ μιᾶ καρδίᾳ, προκειμένου ὁ λόγος τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος νὰ εἶναι πειστικός, ταλανιζόμεθα ὑπὸ σχισμάτων καὶ ἐρίδων καὶ μικροφιλοτιμιῶν, τόσον εἰς παγχριστιανικὸν ἐπίπεδον, ὅσον, ὡς μὴ ὤφελε, καὶ εἰς ἐνδορθόδοξον, πολλὴν ὑπέχοντες εὐθύνην ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, τοῦ ἀπαιτοῦντος νὰ ἔχωμεν ἀγάπην, εἰρήνην καὶ ἑνότητα μεταξὺ ἡμῶν, διὰ νὰ λάμπῃ τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ κατευθύνωνται διὰ τῶν καλῶν ἡμῶν ἔργων καὶ τοῦ παραδείγματος ἡμῶν οἱ λαοὶ πρὸς τὸν Πατέρα τῶν Φώτων! Ὅμως! Ἐνώπιον ἡμῶν ἔχομεν, Ἁγιώτατε ἀδελφέ, τὰ κοινῇ ἀποφασισθέντα κατὰ τὴν τελευταίαν ἐν Φαναρίῳ συνελθοῦσαν τὸν παρελθόντα Ὀκτώβριον εὐλογημένην Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῇ συμμετοχῇ καὶ ὁμοφωνίᾳ καὶ τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Σας μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀλεξίου, τὰ ὁποῖα ἐνεργοποιούμενα μέχρι καὶ τῆς ἐν ὄψει Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ μᾶς δώσουν τὴν καλὴν εὐκαιρίαν νὰ δώσωμεν τὴν πρέπουσαν μαρτυρίαν καὶ ἐνδοοικογενειακῶς, οὕτως εἰπεῖν, εἰς τὸν Χριστιανικὸν κόσμον, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς θύραθεν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν ἀπορίᾳ, ἐν ἀγωνίᾳ καὶ ἐν συγχύσει πολλῇ. Ἡ ἐν Γενεύῃ μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν πραγματοποιηθεῖσα κοινὴ Προσυνοδικὴ Διάσκεψις, τὸ ἐν αὐτῇ ἐπικρατῆσαν πνεῦμα ἑνότητος καὶ ἀγάπης, καὶ αἱ θεοφιλεῖς αὐτῆς καὶ ὁμόφωνοι ἀποφάσεις, ὄχι μόνον χαρίζουν πολλὰς ἐλπίδας, ἀλλ' ἀποτελοῦν ἐν ταὐτῷ καὶ ὑπόδειγμα διὰ τὰ ἐν τοῖς ἐφ' ἑξῆς!

Μακαριώτατε! Ἐγεννήθητε ἐντὸς λεϋιτικῆς οἰκογενείας καὶ ἐγαλουχήθητε τὴν εὐσέβειαν ὑπὸ τοῦ ἱερέως πατρός Σας, ὥστε νὰ ἰσχύῃ καὶ δι' Ὑμᾶς τὸ παύλειον: «ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφῖσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β΄ Τιμ. 3: 15). Ἐγεννήθητε δὲ διαρκούσης τῆς «μεγάλης νυκτὸς» καὶ μειράκιον ἀκόμη ἐλάβετε πεῖραν τοῦ πρὸ πεντηκονταετίας ἀκριβῶς ἐκσπάσαντος φοβεροῦ διωγμοῦ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἠνδρώθητε εἰς ἡμέρας σκληρὰς καὶ ἐσφυρηλατήθητε ὡς ὁ σίδηρος ἐπὶ τοῦ ἄκμονος. Ταῦτα πάντα ἦσαν οἰκονομία Θεοῦ, διὰ νὰ εὑρεθῆτε ἕτοιμος, καλῶς κατηρτισμένος τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ λαμπρῶς προγεγυμνασμένος καὶ πεῖραν ἀγωνιστικὴν ἔχων οὐ τὴν τυχοῦσαν, τώρα ποὺ ἀνελάβετε εἰς τοὺς ὤμους σας τὰ μεγάλα βάρη τῆς Πατριαρχικῆς εὐθύνης καὶ ἔχετε ἐνώπιόν Σας μεγαλυτέρους καὶ κρισιμωτέρους ἀγῶνας! Αὐτὰ τὰ προσόντα, μαζὶ μἐ τὴν εὐρεῖαν μόρφωσίν Σας, τὴν πνευματικὴν καλλιέργειάν Σας, τοὺς ἀνοικτοὺς ὁρίζοντας τῆς σκέψεώς Σας, τὴν πολύμορφον ἀρετήν Σας, τὸ πλῆθος τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον γνωριμιῶν Σας καὶ τὴν ἐμπιστοσύνην καὶ ἀγάπην τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ Σας, προμνηστεύονται λαμπρὰν καὶ καρποφόρον Πατριαρχίαν! Σᾶς βεβαιοῦμεν ὅτι εὑρισκόμεθα δίπλα Σας! Σᾶς τείνομεν δεξιὰν εἰλικρινοῦς ἀγάπης καὶ ἀνυποκρίτου φιλαδελφίας! Εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ συνεργασθῶμεν μαζί Σας, εἰς τὰ πλαίσια τῆς κανονικῆς τάξεως καὶ τῶν ἀπ' αἰῶνος ἱερῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμίων καὶ σεβασμίων παραδόσεων, ἐν εὐθύτητι καρδίας κατενώπιον Θεοῦ, διὰ τὸ καλὸν ὄχι μόνον τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας καὶ ὅλου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου!

Ὡς εὖ παρέστητε, Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε ἀδελφέ! Παρακαλοῦμεν ἡ ἐπίσκεψίς Σας αὕτη νὰ εἶναι ἡ πρώτη μιᾶς σειρᾶς πολλῶν εὐλογημένων ἐπισκέψεών Σας ἐνταῦθα! Ἡ ἀδελφικὴ ἡμῶν ἀγκάλη θὰ εἶναι πάντοτε ἀνοικτὴ δι' Ὑμᾶς καὶ τοὺς τιμίους συνεργάτας Σας ἐν Κυρίῳ! Πολλὰ καὶ σωτήρια τὰ ἔτη Σας!

 

Προσφώνηση τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου κατὰ τὴν ἀδελφικὴ συνάντηση μετὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου στὴν Κωνσταντινούπολη (4 Ἰουλίου 2009)

 

Ἁγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ κύριε Βαρθολομαῖε, Σεβασμιώτατοι ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,

Μὲ αἰσθήματα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως ἀφιχθήκαμε σήμερα στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν πόλη, ἡ εἰκόνα τῆς ὁποίας ζεῖ βαθιὰ στὴν καρδιὰ κάθε Ρώσου ὀρθοδόξου. Σὲ αὐτὴ τὴν περιβεβλημένη μὲ δόξα γῆ ἐνθυμούμεθα τὰ μακρινὰ γεγονότα τῆς κοινῆς μας ἱστορίας, τὰ ὁποία ζωντανεύουν ἐκ νέου θεωρῶντας τὸ μεγαλοπρεπὴ Ναὸ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας καθὼς καὶ τὰ ἄλλα μνημεῖα τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς. Πολύτιμες γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ ἐμᾶς εἰκόνες ἀναστένονται στὶς σκέψεις μας: τὀ βάπτισμα τῆς Ἁγίας ἰσαποστόλου πριγκίπισας Ὄλγας ἀπὸ τὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Θεοφύλακτο καὶ ἡ ἐπίσκεψη τῆς Βασιλεύουσας ἀπὸ τοὺς πρέσβεις τοῦ ἐγγονοῦ της, τοῦ Ἁγίου ἰσαποστόλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου. Ἐντυπωσιασμένοι ἀπὸ τὴ μεγαλοπρέπεια τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ φανερῶς αἰσθανόμενοι τὸ ἄγγιγμα τῆς Θείας Χάριτος, αὐτοί, ὅπως ὁμολόγησαν καὶ οἱ ἴδιοι, δὲν γνώριζαν ποὺ εὑρίσκονταν: στὴν οὐρανὸ ἢ στὴ γῆ.

Τὰ μακρινὰ ἐκεῖνα γεγονότα προσδιόρισαν τὴν ἐπιλογὴ τῶν προγόνων μας ὑπὲρ τῆς ἀληθινῆς πίστεως. Σὲ αὐτοὺς εὑρίσκονται καὶ οἱ ρίζες τῆς εὐλαβικῆς μας σχέσεως πρὸς τὴν πόλη τοῦ Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου καὶ πρὸς τὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸν ὁποῖο ἐστόλισαν τὰ ὀνόμα τῶν ἐνδοξωτέρων Ἱεραρχῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ πολλῶν ἄλλων.

Στὴν ἔναρξη τῆς συναντήσεώς μας θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω τὴ μαρτυρία ὅτι αὐτὰ τὰ συναισθήματα εἶναι ζωντανὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μέχρι σήμερα. Μὲ αὐτὴ τὴ συγκίνηση καὶ τὴν εἰλικρινὴ ἐν Χριστιῳ ἀγάπη ἀνοίγουμε ένώπιον Ἡμῶν τὴν ἀδελφικὴ μας ἀγκάλη, χαιρετίζοντας τὴν Ἡμετἐρα Ἁγιότητα καὶ τοὺς περιβάλλοντες Αὐτὴν ὑψηλοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ εἰρηνικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψη εἶναι ἡ πρώτη μιᾶς σειρᾶς ἐπισκέψεων πρὸς τὶς ἀδελφὲς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀφότου, μὲ τὴ βούληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν ἐκλογὴ τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ἐναποτέθηκε στοὺς ὤμους μου ὁ δύσκολος σταυρὸς πρωθιεραρχικῆς διακονίας. Τὸ βάρος αὐτῆς τῆς διακονίας, ἀβάστακτο γιὰ τὸν ἀδύναμο ἄνθρωπο, μπορεῖ νὰ βασταχθεῖ μόνο μὲ τὴ συνεργεία τῆς Θείας Χάριτος διὰ τῶν προσευχῶν ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ ἐμένα εἶναι νὰ αἰσθάνομαι τὴν προσευχητικὴ στήριξη τῶν Ἀδελφῶν μου, Προκαθημένων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἐνισχύει τὶς πνευματικὲς μου δυνάμεις καὶ στηρίζει ἐμπράκτως τὴν πολύτιμη γιὰ ἐμᾶς πανορθόδοξη ἑνότητα.

Πράγματι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εὑρισκόμεθα ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι καταξιωθήκαμε τοῦ Πνεύματος τῆς υἱοθεσίας, ἱεράρχες καὶ λαϊκοί, Ἕλληνες καὶ Σλάβοι καὶ ἄλλοι ὀρθόδοξοι λαοί, ἄρσενικοῦ γένους καὶ θηλυκοῦ… ὅλοι εἶναι ἑνωμένοι ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο μὲ τὴν κοινὴ υἱικὴ μας ἀναφορὰ πρὸς τὸν Θεό, πρὸς τὸν ὁποῖο ὁμοψύχως ἀνακράζουμε: Ἀββᾶ ὁ Πατήρ! (Ρωμ. 8, 15).

Ἡ ἑνότητα τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας φανερώνεται στὴν κοινωνία τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν. Ὅλες συνδέονται μεταξὺ τους μὲ τὸ δεσμὸ τῆς ἀγάπης. Ὅμως ταυτόχρονα δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας τὴ συνδέουν ἰδιαίτερες σχέσεις μὲ τὸν πρῶτο κατὰ τὴν τάξη τῶν ἱερῶν Διπτύχων Πατριαρχικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπὸ αὐτὸν λάβαμε τὸ φώτισμα τοῦ φωτὸς τῆς πίστεως καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς λόγιας σοφίας, τὴ ναοδομία καὶ τὴν ἁγιογραφία, τὴ λειτουργία καὶ ὅλη τὴν ποικιλία τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαρθρώσεως.

Ὅλος αὐτὸς ὁ πνευματικὸς πλοῦτος προσλήφθηκε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἅγιο ἰσαπόστολο πρίγκιπα Βλαδίμηρο, ὁ ὁποῖος ἐβάπτισε τὴ Ρωσία στὸ Κίεβο τὸ ἔτος 988. Ἀπὸ τὸ Κίεβο, τὴ μητέρα τῶν ρωσικῶν πόλεων, ἡ χάρη τῆς θεογνωσίας διαδόθηκε σὲ ὅλη τὴ Ρωσία. Ἔχοντας βαπτισθεῖ στὴν κοινὴ κολυμβήθρα τοῦ Κιέβου οἱ λαοὶ τῶν Ἀνατολικῶν Σλάβων συνέθεσαν ἐκείνη τὴν ἀδιάσπαστη πνευματικὴ ἑνότητα, ἡ ὁποία τέθηκε στὸ θεμέλιο τῆς ζωῆς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀρχικὰ ὑπὸ τὸ ὠμοφόριο τῶν Πατριαρχῶν τῆς Βασιλεύουσας, κατόπιν ἡ ἀνεξάρτητη στὴ διοίκησή της, αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἐργάσθηκε πολὺ στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ στὴ Ρωσία, στὶς Βόρειες χῶρες, στὴ Σιβηρία, ἀκόμα καὶ μέχρι τὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τῆς γῆς. Μὲ τὴν ἀποστολικὴ της διακονία τὸ φῶς τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ διαδόθηκε ὄχι μόνο σὲ αὐτὲς τὶς περιοχές, ἀλλὰ καὶ πέρα τῶν ὁρίων αὐτῶν.

Ἡ Ὀρθοδοξία στὴ Ρωσία ἀνέδειξε μέγα νέφος ἁγίων: εὐλαβῶν πριγκίπων, φωτιστῶν, ὁσίων, διὰ τὸν Χριστό σαλῶν, ὁμολογητῶν. Στὸν 20ο αἰῶνα ἡ ὁδὸς τὴς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἦταν πράγματι σταυρική: χιλιάδες κληρικοί, δεκάδες χιλιάδες μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀνέβηκαν τὸ Γολγοθά καὶ στὸ μαρτύριό τους ἔλαμψαν μὲ τοὺς ἄθλους τῆς ὑπομονῆς, τῆς μεγαλοψυχίας, τῆς ἀκακίας καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ τοὺς ἐχθρούς. Μὲ τὶς προσευχὲς αὐτῶν τῶν ἀναρίθμητων ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία σήμερα ἀναστήθηκε μὲ ὅλη τὴν ὡραιότητα καὶ τὴ δόξα της.

Τὰ 70 ἔτη διωγμῶν ἐναντίον τῆς πίστεως καὶ τῆς διακονίας τοῦ Θεοῦ σὲ λίαν στενάχωρες συνθῆκες δὲν πέρασαν ἄκαρπα. Περνῶντας μέσα ἀπὸ τὸ χωνευτήριο τῶν δοκιμασιῶν ἡ Ἐκκήσία τῆς Ρωσίας ἀπέκτησε τὴ δυνατότητα νὰ στοχάζεται ἐλεύθερα τὴν ἱστορικὴ της πορεία. Τοὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν στοχασμῶν ἀποτέλεσαν σημαντικὰ θεωρητικὰ κείμενα, τὰ ὁποία συνοψίζουν τὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας σὲ τέτοιους τομεῖς ὅπως οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας. Ἐξ ἀποψέως θεολογικῆς ἐξετάσθηκε ἐπίσης καὶ τὸ θέμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν δικαιωμάτων του, πολλὰ ἄλλα ζητήματα, ἀπὸ τὶς ἀπαντήσες στὰ ὁποῖα ἐξαρτᾶται σήμερα ἡ τύχη ὅλου τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.

Οἱ κόποι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουμε ὅτι μποροῦν νὰ φανοῦν χρήσιμοι γιὰ ὅλο τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἀποτελοῦν τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στὴν πανορθόδοξη μαρτυρία ἐνώπιον τοῦ σύγχρονου κόσμου, ὁ ὁποῖος χάνει τοὺς πνευματικοὺς καὶ ἠθικοὺς του προσανατολισμούς.

Σήμερα, στρέφοντας τὰ βλέμματά μας στὸ δρόμο ποὺ πέρασε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, μποροῦμε μὲ βεβαιότητα νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ σπόρος τῆς σωτηρίας ποὺ ἔσπειραν οἱ ἱεραπόστολοι τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στὴ ρωσικὴ γῆς, ἔδωσε πλούσιους καὶ εὐλογημένους καρπούς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν κοινὴ κληρονομία ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἁγιώτατε,

Ἀφιχθήκαμε σήμερα στὴν πόλη τῆς ὑμετέρας Καθέδρας μὲ τὴν ἐλπιδα ὅτι ἡ παροῦσα ἐπίσκεψη θὰ ἀποτελέσει μία καλὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν ἀνανέωση τῶν ἐν Χριστῷ ἀδεφικῶν σχέσεων μεταξὺ δύο μεγάλων Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς μας στηρίζουμε τὸ κάλεσμα, τὸ ὁποῖο ἀπηύθυνε ἀπὸ ἐδῶ ἡ Ὑμετέρα Ἁγιότητα τὸ περασμένο ἔτος πρὸς τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ συνειδητοποιοῦμε ἑαυτοὺς καὶ νὰ ἐνεργοῦμε ὡς μία Ἐκκλησία. Ἡ θεώρησή Σας αὐτὴ ἀποτελεῖ καὶ τὴ δικὴ μας εἰλικρινὴ πεποίθηση. Σὲ αὐτὴ τὴν κοινὴ βάση μποροῦμε νὰ κάνουμε πολλὰ γιὰ τὴν ἐνδυνάμωση τῆς ἑνότητας. Ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴ θερμὴ Σας πρόσκληση καὶ ἐλπίζω ὅτι αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ γευθῶ πλήρως τοῦ πνευματικοῦ συμποσίου τῆς συμπροσευχῆς καὶ τῆς ἀδελφικῆς ἐπικοινωνίας.

 

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΥΡΙΛΟΣ ΠΡΩΤΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ 

 

kyrilos_patriarxis_mosxas_paswn_twn_rwsiwn.jpg
Διαβάστε περισσότερα…