Τῷ Ἐξοχωτάτῳ

κυρίῳ Ἀντωνίῳ Σαμαρᾷ,

Προέδρῳ τῆς Νέας Δημοκρατίας,

Εἰς Ἀθήνας

Ἐν χαρᾷ ἐπικοινωνοῦντες πρός Ὑμᾶς, Σᾶς ἐκφράζομεν τά θερμά συγχαρητήρια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προσωπικῶς διά τήν πανηγυρικήν ἐκλογήν Σας ὡς Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοῦθ᾿ ὅπερ ἀποδεικνύει τήν ἐκτίμησιν καί τήν ἐμπιστοσύνην τήν ὁποίαν τρέφουν πρός Ὑμᾶς τὰ στελέχη καὶ τὰ μέλη τοῦ κόμματος ἀνὰ τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά δικαιώσετε τάς προσδοκίας πάντων καί θά τιμήσετε τήν ψῆφον τοῦ λαοῦ.

                             Μετὰ τιμῆς καὶ πολλῆς ἀγάπης,

+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

——————————-

Φανάριον, 30.11.2009