Του Γεωργίου Γεωργίου, T. Πρέσβη – Ευρωβουλευτού – Βουλευτού

Η ενστάλαξις μικρών δόσεων δηλητηρίου αποσκοπεί πάντοτε, εις την τελικήν απώλειαν του λήπτου. Τούτο ως μέθοδος επιτυγχάνει ενίοτε προκειμένου περί εμψύχων αλλά εκτείνεται και πολλάκις υιοθετείται ως μέθοδος και επί πολυτίμων αψύχων, τουτέστιν ιδεών, αξιών ή και επί ιστορικών συγκεκροτημένων ομάδων ως επί παραδείγματι τα έθνη.

Εις τας τελευταίας αυτάς ομάδας δεν είναι απαραίτητος η φυσική εξόντωσις ατόμων οπότε θα επροκαλούντο αντιδράσεις και ενεργοποίησις φυσικών αντιστάσεων και μηχανισμών αμύνης. Αι νέαι μέθοδοι ακολουθούν πρακτικήν μακράς πνοής αλλά σχεδόν πάντοτε επικινδύνων αποτελεσμάτων.

Προκειμένου περί εθνών με βαθείας ιστορικάς ρίζας αι μέθοδοι αυταί ποικίλουν αναλόγως του δημογραφικού των μεγέθους, της οικονομικής των επιφανείας και της αναγκαίας παιδείας των υπό αποεθνοποίησιν λαών.
Είναι εν τούτοις απολύτως αναγκαία η έγκαιρος αποκάλυψις μίας εντέχνου επιχειρήσεως διεμβολισμού του γενετησίου φρονήματος και του φυλετικού ασυνειδήτου των Ελλήνων ώστε να αποφευχθεί η αφύπνισίς των και η ως εκ τούτου δριμεία αντίδρασίς των, όπερ θα εσήμαινε την αποτυχίαν του βδελυρού εγχειρήματος.
Κατά τας τελευταίας δεκαετίας παρετηρήσαμε αγωνιώδεις προσπαθείας μίας φάλαγγος εξ ατόμων με τυχαίαν ή συμπτωματικήν ελληνικήν ιθαγένειαν αλλά με βεβαίαν δι' ομφαλίου λώρου σύνδεσιν των οτέ με την Ανατολήν οτέ δε με την Εσπερίαν, ώστε να πληγούν οι θεσμοί, η χριστιανική πίστις και βεβαίως η Εκκλησία, αι Ένοπλοι δυνάμεις της χώρας, η Δικαιοσύνη, τα Σώματα Ασφαλείας και η Παιδεία, διά καταργήσεως μάλιστα κρισίμων και ειδικών μαθημάτων ακόμη και εις την πρωτοβάθμιον εκπαίδευσιν.
Καινοφανείς και εν πολλοίς διεστραμμέναι πολιτικαί και κοινωνικαί ιδεοληψίαι εύρον δυστυχώς φιλοξενίαν εις τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς διαύλους και τυγχάνουν μάλιστα αρωγής και προβολής μηνυμάτων σκοπούντων εις την διάλυσιν των μηχανισμών αμύνης του έθνους των Ελλήνων και την καταδολίευσιν του εθνικού έργου το οποίον θα έδει να υπηρετούν.
Η ενώπιον των δικαστηρίων σκοπουμένη κατάργησις του όρκου, η απομάκρυνσις των θείων εικόνων από τους δημόσιους χώρους και τας σχολικάς αιθούσας, η επίθεσις κατά των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων και η διαπόμπευσις των ενστόλων όπως και αι ταλαιπωρίαι τας οποίας υφίστανται οσημέραι αι εθνικαί σημαίαι και τα σύμβολα είναι μόνον ολίγα δείγματα μίας προσπάθειας δημιουργίας λήθης περί την καταγωγήν αλλά και απαξίαν των οσίων και ιερών, αλλά και η σπίλωσις των πυλώνων της εθνικής ιστορίας, ώστε να αποφεύγεται η αναφορά περί την καταγωγήν και την σύνδεσιν των Ελλήνων με τα των προγόνων των, την Ιστορίαν, την παράδοσιν και τας αξίας των.
Μετά πάροδον 188 ετών, αγώνων, θυσιών και πάλης διά την διατήρησιν των οσίων και ιερών του γένους, η σημερινή Ελλάς ή καλλίτερον ένιοι εκ των σημερινών Ελλήνων φαίνεται να λησμονούν ότι εδώ εις την εσχατιάν της βαλκανικής χερσονήσου, έζησε και εδημιούργησε λαός με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαιτάτην προσφοράν εις την οικουμένην. Ελησμόνησαν ότι η πτωχή αυτή χώρα απετέλεσεν πάντοτε καταφύγιον δόξης πολλής και μαρτυρίου αλλά και τροφείον γιγάντων, η αφύπνισις των οποίων θα σημάνει το τέλος της πορείας των εγχωρίων ή εισαγομένων εφιαλτών οι οποίοι με κίνητρα το χρήμα και τα προσωπικά των συμφέροντα απηργάσθησαν σχέδια αποεθνοποιήσεως του αρχαιότερου λαού της Ευρώπης και διασπαθίσεως της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομίας ως εάν επρόκειτο το οικουμενικό θαύμα της Ελλάδος να ήτο έργον αγνώστων και τυχαίων κατοικούντων εις την ακριτικήν περιοχήν της Ευρώπης.
Είναι πάντως παρήγορον το γεγονός ότι ο Ελληνικός λαός ο οποίος λησμονεί και συγχωρεί την παράβασιν, την ατασθαλίαν ακόμη και την απάτην πολιτών και αρχόντων, ίσταται εν τούτοις ορθός και αμείλικτος έναντι των ξενοκίνητων επιβουλέων της εθνικής επιβίωσης. Η δε σύγχρονος τεχνολογία επιτρέπει πλέον και την καταγραφήν αλλά και την επιμελή αρχειοθέτησιν των θέσεων των διαφόρων δολίων οι οποίοι θα σπεύσουν προ του κινδύνου της νεμέσεως, να ανασκευάσουν ώστε να μην επαναληφθή το φαινόμενον της παραγωγής εκατομμυρίων οψίμων αντιστασιακών ως συνέβη μετά την πτώσιν της δικτατορίας.
Εξηγούμεθα λοιπόν σήμερον διά να μην παρεξηγούμεθα αργότερον ότι οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να παραδώσουν εις τα παιδιά τους τουλάχιστον ό,τι εκληρονόμησαν από τους γονείς των.

Ελεύθερη Ώρα