Το βιβλίο του στρατηγού Ι. Παρίσση, που κυκλοφόρησε πρόσφατα

Πρόλογος: Κώστας Λάβδας, Καθηγ. Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το βιβλίο αυτό αποτελεί στην πράξη μια επιτομή όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας & Άμυνας (ΕΠΑΑ) με όλες τις τελευταίες αποφάσεις και φυσικά τις προβλέψεις της νέας Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις 300 σελίδες του, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ένα 16σέλιδο με έγχρωμους χάρτες καθώς και σημαντικός αριθμός πινάκων και διαγραμμάτων εντός του κειμένου, εξετάζεται και αναλύεται όλο το πλαίσιο της αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας καθώς και οι στόχοι και επιδιώξεις για το μέλλον.
Μέσα από τις εξειδικευμένες θεματικές που αναπτύσσονται διεξοδικά, παρουσιάζεται η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων και η προοπτική αυτών, ο μηχανισμός, τα όργανα και οι διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, οι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, καθώς και η μεσογειακή διάσταση της ΕΠΑΑ. Επιπλέον αναλύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η σχετική προσπάθεια της ΕΕ και διατυπώνονται εκτιμήσεις για τις μελλοντικές προοπτικές της ΕΠΑΑ, μαζί με ανάλογες προτάσεις.
Μπορείτε να δείτε μέρος του βιβλίου (ως δείγμα) και να το «ξεφυλλίσετε» στο URL: http://parisis.wordpress.com

ή στο URL: αποσπάσματα από το βιβλίο του Ι.Παρίση : Η Ευρώπη της άμυνας