ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ  ΨΩΡΟ-ΕΛΙΤ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

 Του Σπύρου Χατζάρα

Απόσπασμα της διακήρυξης του Στρατιωτικού Συνδέσμου για το Κίνημα του 1909:    


 

«Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, ποθεί όπως η Διοίκησις της χώρας καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμηται ταχέως μετ’ αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας  αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαΐδευσις του Λαού καταστεί λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της χώρας, όπως η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι, λαμβανομένων των απαιτουμένων μέτρων προς  λελογισμένην διαρρύθμισιν των εσόδων και εξόδων τον κράτους, ώστε αφ’ ενός μεν ο σχεδόν πενόμενος ελληνικός λαός ανακουφιστή εκ των επαχθών φόρων, ους ήδη καταβάλλει και οίτινες ασπλάχνως κατασπαταλώνται προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών υπηρεσιών και υπαλλήλων χάριν της απαισίας συναλλαγής»

101 χρόνια μετά….

 Ο ελληνικός λαός εξακολουθεί να απαιτεί η Διοίκηση της χώρας καταστεί χρηστή και έντιμος, η Δικαιοσύνη  να απονέμεται ταχέως με  αμεροληψία και ισότητα προς όλους αδιακρίτως τάξεως, η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών να διασφαλιστούν και να ανορθωθούν  τα  δημόσιαοικονομικά για να ανακουφιστεί ο σχεδόν πενόμενος ελληνικός λαός εκ των επαχθών φόρων …

 Τίποτα δεν άλλαξε στα 100 χρόνια που πέρασαν

 Είναι γνωστός ο αίτιος  γνωστή και  η αιτία…