Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 120 εκατ. ευρώ θα συζητήσουν οι μέτοχοι της εταιρίας Ελεύθερη Τηλεόραση στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ. 36-38, στον Δήμο Περιστερίου Αττικής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στα θέματα ημερησίας διάταξης περιλαμβάνονται:

1)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού μέχρι 120 εκατ. ευρώ και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον. Εξουσιοδότηση του ΔΣ για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών καθώς και για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2)Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.

3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 12 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ. 36-38, στον Δήμο Περιστερίου Αττικής, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 26 Μαρτίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, στον ίδιο ως άνω τόπο ( Αγ. Παρασκευής αρ. 36-38, στον Δήμο Περιστερίου Αττικής), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.