Ο Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης εξελέγη νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Τηλέτυπος σε αναπλήρωση του εκλιπόντος Χρήστου Λαμπράκη κατά τη συνεδρίαση της 19.1.2010. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε πρόεδρο ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ηλία Ε. Τσίγκα και αντιπροέδρους ΔΣ τους κκ. Γεώργιο Β. Βαρδινογιάννη και Φώτιο Γ. Μπόμπολα.

Κατόπιν τούτου το ΔΣ της εταιρίας απαρτίζεται από τους κ.κ.

-Ηλία Τσίγκα του Ευσταθίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

-Γεώργιο Βαρδινογιάννη του Βαρδή, Αντιπρόεδρο,

-Φώτιο Μπόμπολα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο,

-Γεώργιο Αϊδίνη του Χρήστου, μέλος,

-Γεώργιο Μπόμπολα του Φωτίου, μέλος,

-Γεώργιο Προυσανίδη του Ιωάννου, μέλος,

-Σταύρο Ψυχάρη του Παναγιώτη, μέλος,

-Παναγιώτη Ψυχάρη του Σταύρου, μέλος.

Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. είναι οι κκ. Γεώργιος Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Μπόμπολας, Φώτιος Μπόμπολας, Σταύρος Ψυχάρης και Παναγιώτης Ψυχάρης ενώ οι κκ. Γεώργιος Αϊδίνης και Γεώργιος Προυσανίδης είναι κατά τα ορισθέντα και στη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία του Συμβουλίου λήγει την 30.6.2011.