Από το 2005, με την αποκάλυψη της υποθέσεως Βαβύλη και της ανάμειξης του μακαριστού Αρχ. Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρού Χριστόδουλου στα της διοικήσεως της Σιωνίτιδος Εκκλησίας των Ιεροσολύμων είχαμε τα γνωστά γεγονότα με τα  έκτροπα και την ανάρμοστη, για κληρικούς και μάλιστα μοναχούς ή επισκόπους στην  Αγία Γη, συμπεριφορά. Εκ τότε πέρασαν πέντε έτη. Έγιναν πολλά. Είδαμε πολλά… αλλά και πολλά δεν βγήκαν στο φως της αλήθειας. Πολλά έμειναν κρυφά και απόκρυφα για όσα προηγήθηκαν μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση και σήμερα να έχουμε τον τ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίο, χωρίς να έχει δικαστεί από κανένα δικαστήριο. Χωρίς να έχει αποφανθεί κάποιο ανώτερο εκκλησιαστικό όργανο, αν όσα τον κατηγόρησαν ευσταθούσαν ή ήταν μια πλεκτάνη των γνωστών κέντρων εις βάρος του επειδή αρνήθηκε να συμπράξει στις θελήσεις και επιδιώξεις του. Πολλά έμειναν επτασφράγιστο μυστικό από όσα επακολούθησαν. Εμείς, όπως έχουμε υποσχθεί -και καθώς γνωρίζετε το πρακτορείο μας κρατά στο ακέραιο τις υποσχέσεις του όσο και αν καθυστερεί- θα ανοίξουμε τον φάκελο αυτό το προσεχές διάστημα με την αποκάλυψη μιας άκρως απόρρητης έκθεσης για αυτή την υπόθεση. Σήμερα, για ανθρωπιστικούς λόγους, χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά και διότι διαφωνούμε και καταδικάζουμε την πρακτική αυτή του σκοταδισμού από όπου και αν προέρχεται από οποιαδήποτε αρχή εκκλησιαστική ή κοσμική, θα δώσουμε λόγο στον έγκλειστο πια εδώ και τρία χρόνια από το 2008, τέως Πατριάρχη Ιεροσολολύμων κ. Ειρηναίο αναδημοσιεύοντας το διάγγελμα του προς κάθε κατεύθυνση. Το διάγγελμα αυτό αποσιωπήθηκε σχεδόν από όλα τα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Το δημοσιεύουμε υποκλινόμενοι  και ανταποκρινόμενοι στην δημόσια  έκκληση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλίας κ. Αμβορσίου δημοσιεύοντας και τις δικές του κρίσεις και εκτιμήσεις επί του ζητήματος αυτού. Από εκεί και πέρα και κρίσην έχετε, και αντίληψη, και νουν αυτεξούσιο ελεύθερο και ανπεηρέαστο ώστε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Στο θέμα θα επανέλθουμε λίαν συντόμως με την δημοσίευση της έρευνας που έχουμε προαναγγείλει από τον Σεπτέμβριο του 2010.

 

VIDEO NTOKOYMENTO

Diagelma_1_eirinaios_Diagelma_2_eirinaios_ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE JERUSALEM

—– —–

Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α


 

Απευθυνομένη η Ημετέρα Μετριότης 

προς το Ημέτερον Ποίμνιον, 

άπαν το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας

και τους Αδελφούς Ημών Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών, 

προς άπαντας τους Αρχηγούς των Κρατών, 

προς τους φορείς της Πολιτικής, Διοικητικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,

προς τους θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ο.Η.Ε., 

τέλος δε προς τους Ημετέρους εν Χριστώ αδελφούς Αγιοταφίτας Πατέρας,


Έχουσα βάσιν ότι: 

1. Η βιαία απομάκρυνσις Αυτής του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μετά το Πάσχα του 2005 εγένετο κατόπιν τρομοκρατικών ενεργειών από φατριάσαντας κληρικούς εκτελεστάς απροκαλύπτου διπλωματικής ελληνικής πολιτικής παρεμβάσεως, πιέσεως και καθοδηγήσεως δια το τετελεσμένον, πρωτοφανούς εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν, οι οποίοι εδημιούργησαν παρασυναγωγήν και διέπραξαν κανονικά αδικήματα,

ήτοι: α) Της καταφρονήσεως κλήσεώς των προς συμμετοχήν εις την υπό του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου σύγκλησιν Αυτής (Τοπική εν Λαοδικεία Σύνοδος, Μ’) 

και β) Της μη αναφοράς του ονόματος του οικείου Πατριάρχου αυτών (Πρωτοδευτέρα, ΙΔ’ και ΙΕ’), μετελθόντων εις πήξιν αντικανονικής και παρανόμου «ιεράς συνόδου», ενώ ουδέποτε η Κανονική και Νόμιμος Ιερά Σύνοδος συνεζήτησε θέμα παύσεως του Πατριάρχου Ιεροσολύμων εν Συνόδω, ως προβλέπεται υπό του σχετικού Νόμου αριθμ. 27/1958 § 6 του Βασιλείου της Ιορδανίας, αλλά και υπό των Ιερών Κανόνων, παραγούσης αποφάσεις ανυποστάτους και σειράν αντικανονικών και παρανόμων ενεργειών, αι οποίαι ωδήγησαν τον ισόβιον Πατριάρχην εις τον κατ οίκον εγκλεισμόν Του, και

2. Οι δημιουργήσαντες την φατρίαν και παρασυναγωγήν εξέλεξαν τον υφ Ημών χειροτονηθέντα Θαβωρίου Θεόφιλον, όστις γνωρίζων την αντικανονικήν ιδιότητά του αλλά και την αγνώμονα προς Ημάς συμπεριφοράν του, έχει απομονώσει Ημάς από του έτους 2008 εντός της οικίας Ημών, κεκλειδωμένων των εξωτερικών θυρών του περί αυτήν αυλείου χώρου, απαγορεύων οιανδήποτε επικοινωνίαν μετά των προσερχομένων Ημίν, των πνευματικών Ημών τέκνων και των αγιοταφιτών πατέρων, οίτινες παραμένουσι πιστοί εις την Ημετέραν Μετριότητα, τον ισόβιον Πατριάρχην των, με μοναδικόν σκοπόν, λόγω στερήσεως και αυτής της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, την ελπίδα της φυσικής Ημών εξοντώσεως,

 

Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Λ Ε Τ Α Ι

 

Το μαρτύριον της συνειδήσεως Ημών, σημείον αποκαλύψεως προς άπαντας,

“νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου” (Ιωάν. 12, 31), δια την Ημετέραν θυσιαστικήν υπομονήν και αναμονήν της αναγνωρίσεως του ψεύδους της επιρριφθείσης Ημίν προσωπικής ενοχής προς βλάβην του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, 

Αλλά και την Ημετέραν πρόκλησιν και πρόσκλησιν δι άπαντας τους υπό των Εκκλησιαστικών και Πολιτειακών νόμων αρμοδίους φορείς εις διαλεύκανσιν της άνευ προηγουμένης δικαστικής κρίσεως εκθρονίσεως της Ημετέρας Μετριότητος από του Πατριαρχικού Θρόνου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, παρέχοντες την Ημετέραν συγκατάθεσιν, όπως ανοιγώσι πάντες προσωπικοί η συγγενικών Ημίν προσώπων λογαριασμοί και προσαχθώσιν ενώπιον της Εκκλησιαστικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης οία έγγραφα επικαλούνται καθ Ημών πάντες οι κατακριταί Ημών, καθ άπερ έπραξεν η Παλαιστινιακή Αρχή δι ορισθείσης υπ΄ Αυτής Νομικής Επιτροπής το έτος 2005, διακηρυξάσης την αθωότητα Ημών εκ των καθ Ημών κατηγοριών. 


Τ΄ αυτόν δ΄ αιτούμεθα, όπως πράξωσιν οι αντικανονικώς και άνευ νομίμου Συνόδου διαχειριζόμενοι η συνδιαχειριζόμενοι η συμμετέχοντες διοικητικοί φορείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δει και άπαντες οι καθ Ημών εν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως τότε συνεδριάσαντες, κατ΄ άκραν σκόπιμον αντίθεσιν της ειρηνικής εξομαλύνσεως του ζητήματος ομοιοτρόπως φατριασάντων κληρικών κατά του Πατριάρχου των Βουλγαρίας κ. Μαξίμου, δεδικαιωμένου εις τέλος, και οι υπ αυτών εκπροσωπηθέντες, οίτινες οδηγούσιν εις αφανισμόν την περιουσίαν του, ήτοι ο μοιχεπιβάτης του Θρόνου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος μετά του δικηγόρου κ. Ράμι Μούγραμπι, ως προς τους κοινούς η προσωπικούς λογαριασμούς τραπεζών αυτών εις Ιεροσόλυμα, Ελλάδα και αλλαχού, και αντιστοίχως πάντων όσων έκτοτε αποφασίζουσι δια την τύχην του Ημετέρου Πατριαρχείου.


Η πατρική Ημών καρδία δεν ανέχεται έτι πλέον την αιμορραγίαν του Σώματος της Εκκλησίας του Χριστού υπό παραβατών και αποστατησάντων και προσκαλεί και παρακαλεί άπαντα τα μέλη της Μητρός των Εκκλησιών Αγίας Σιών και της καθόλου Ορθοδοξίας και άπαντας τους αρμοδίους φορείς, όπως προσέλθωσιν και συμβάλωσιν εις την αποκατάστασιν της κανονικής Τάξεως εις το Ημέτερον Πατριαρχείον μετά φόβου Θεού, Πίστεως και Αγάπης, ίνα, εξερχομένου του διαβόλου μετά των αγγέλων αυτού εκ της Ποίμνης του Χριστού, κοινωνήσωμεν τη Αληθεία εις δόξαν της Πίστεως και του Γένους ημών. 


Επευλογούμεν απεκδεχόμενοι πάντα κάματον κυρηναίον, επευχόμενοι ίνα ο Ζωοδότης Κύριος απαυγάση άπαντας Φωτί εκ του Ανεσπέρου Φωτός.

 

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ βι΄ Σεπτεμβρίου β΄ /ιε΄

Ο εν θλίψεσι, καρτερία και στοργή αναμένων Υμάς

Υμέτερος έγκλειστος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Α΄

*************

 


Άρθρο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου
Δεν θα ασχοληθούμε λοιπόν με την άδικη καταδίκη ενός Πατριάρχου. Και δεν θα ασχοληθούμε με όποιες και όσες αντικανονικές ενέργειες, διαδικασίες και αποφάσεις έχουν ληφθή από εκκλησιαστικά Συνοδικά ή “Συνοδικά” Όργανα. Ούτε και με τήν ένοχη ανάμειξη -χθές- ή την επίσης ένοχη αδιαφορία -σήμερα- του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ο Οποίος εξ ορισμού τυγχάνει και αναγνωρίζεται φύλαξ και φρουρός της Κανονικής Τάξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε παγκόσμια κλίμακα! Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας στην προκειμένη περίπτωση ΕΚΟΥΣΊΩΣ ΑΠΑΡΝΕΙΤΑΙ και ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΥΤΟΥ! Αύριο, δυστυχώς, θα εξοφληθή το ……….Γραμμάτιο αυτό! Για όλα αυτά ομιλούν διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί Καθηγηταί, όπως οι κ.κ. Βλάσσιος Φειδάς καί Αθανάσιος Αγγελόπουλος. Αποσπάσματα από τις Γνωμοδοτήσεις των θα παραθέσουμε στη συνέχεια.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΒΛ. ΦΕΙΔΑ

Σελίς 60-61

 

…..Ούτως, η σύγκλησις συνόδου εν αγνοία η ερήμην του Πρώτου κατεκρίθη πάντοτε και απεδοκιμάσθη απεριφράστως ως αδιανόητος εκκλησιολογική και κανονική παρέκκλισις, αι δε αποφάσεις τοιαύτης αντικανονικής επισκοπικής συνελεύσεως εθεωρήθησαν πάντοτε ως άκυροι η και ως ανυπόστατοι, διό και ούτω συνελθόντες κατεδικάσθησαν ως ένοχοι φατριαστικών η και σχισματικών πράξεων, αι οποίαι πλήττουν επικινδύνως την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος εν τη κοινωνία της πίστεως και εν τω συνδέσμω της αγάπης…………
Σελίς 62
…..Συνεπώς, αι πανορθοδόξως ισχύουσαι και αυστηρώς εφαρμοζόμεναι θεμελιώδεις αύται κανονικαί αρχαί διά την οφειλετικήν προστασίαν της ενότητος της Εκκλησίας έχουν απόλυτον εφαρμογήν και εις την παρούσαν εσωτερικήν κρίσιν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αφ’ ενός μέν διότι οι ενεργούντες φατριαστικώς αντικανονικάς εκκλησιαστικάς πράξεις κατά του Πρώτου «προφάσει τινών εγκλημάτων» αυτού δε ηκολούθησαν την κανονικώς επιβαλλομένην συνοδικήν διαδικασίαν διά την αναγκαίαν απόδειξιν και την παρεπομένην επ’ αυτών απόφασιν της οικείας Πατριαρχικής συνόδου, αφ΄ετέρου δε διότι η τοιαύτη κανονική υποχρέωσις αυτών επιβάλλεται όχι μόνον υπό του διέποντος την λειτουργίαν του Πατριαρχείου ιορδανικού νόμου 27/1958, αλλά κυρίως και πρωτίστως υπό της ιδιοτύπου αυθεντίας του Πρώτου ως Πατριάρχου και ως Ηγουμένου της Αγιοταφικής Αδελφότητος.

 

Ούτως ο ιορδανικός νόμος (άρθρον 27), ο οποίος ορίζει ότι το «αξίωμα του Πατριάρχου είναι ισόβιον, συνωδά τοις κανόσι της Εκκλησίας», περιορίζει τους λόγους απομακρύνσεως η παύσεως του Πατριάρχου μόνον εις αιρετικήν εκτροπήν η εις πλήρη σωματικήν ανεπάρκειαν η πνευματικήν ασθένειαν……………………………

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σελίς 65
1)Συνυπογράφω «δυσίν χερσίν» την γνωμοδότηση ΦΕΙΔΑ. Σύνοδος χωρίς τον Πρώτο και με χωρίς την πρωτοβουλία του Πρώτου σύγκλησή της και εν αγνοία ή αρνήσει Του είναι φατρία και σχίσμα. Δεν είναι Σύνοδος. Είναι παρα-συναγωγή ή παρά-σύνοδος. Η σύγκληση και οι αποφάσεις τέτοιας συνόδου εν αγνοία ή ερήμην του Πρώτου, και δή του Πατριάρχου, και Ηγουμένου εν προκειμένω της Αγιοταφικής Αδελφότητος, είναι άκυρες και ανυπόστατες.

Σελίς 67
Ο Πατριαρχικός θεσμός είναι ύψιστος θεσμός, μη δυνάμενος να κριθεί και κατακριθεί και καταδικαστεί δημόσια, τηλεοπτικά η πολιτικά, στο πρόσωπο οιουδήποτε Πατριάρχου. Μόνον οι ιδιόβαθμοι και οι συναδελφοί του, και αυτοί όχι κατ’ επιλογήν, δηλαδή αριστίνδην, αλλά όλοι μαζί συνέρχονται συνοδικώς, εξετάζοντες κατηγορίες και εκφέροντες τελική κρίση. Ον τρόπο πρό ετών έγινε στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας με την αμφισβήτηση του κανονικού Πατριάρχου από κάποιους σχισματικούς και φατριαστές, που είχαν όμως την κρατική υποστήριξη.

Σελίς 69
Απώτερος στόχος δεν είναι πλέον ένας Αγιοταφίτης Πατριάρχης, που από 13 χρόνων μικρό παιδί συνεχώς προσφέρει στην Αγιοταφική αδελφότητα, αλλά ο Πανάγιος Τάφος. Για αυτό θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός και επανασύνδεση αγάπης, αμοιβαίας συγγνώμης, εμπιστοσύνης και συναδελφοσύνης εντός της Αγιοταφικής Αδελφότητος.

 

 

(Από τό βιβλίο ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ,
Έτος Δ, τεύχος 2, Οκτώβριος 2005, Εκδόσεις Αντ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ)

 

 

Δεν ασχολούμεθα λοιπόν με την καθ ημάς άδικη καταδίκη του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίου, για να μη υπεισέλθουμε στα εσωτερικά μιας άλλης Εκκλησίας. Ασχολούμεθα όμως με την ανθρώπινη πλευρά της υποθέσεως. Με την ένοχη σιωπή της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Μέ τήν αδιαφορία των Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, Προκαθημένων τών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Με την ένοχη απόκρυψη της ειδήσεως από τους παράγοντες των Μέσων μαζικής ενημερώσεως. Από τήν αδιαφόρων όλων εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι συγκροτούν την ανθρώπινη και την πανανθρώπινη Κοινωνία.

Ένας Αδελφός μας, φωνάζει, διαμαρτύρεται! Μπορούμε να αδιαφορούμε έναντι οποιασδήποτε σκοπιμότητος;

 

 

* Ποιούμαι έκκληση πρός τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο να ασκήση τήν πνευματικήν του δικαιοδοσίαν, ώστε να υπερισχύση η Κανονική Τάξις.

* Ποιούμαι έκκληση πρός τους Μακαριωτάτους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών νά ακροασθούν με συμπάθεια τον πονεμένο Αδελφό τους. Όπου υπάρχει ο Χριστός μας, εκεί ΔΕΝ υπάρχουν αδιέξοδα. 

* Ποιούμαι έκκληση πρός τούς κατά τόπους αδελφούς μου Αρχιερείς, Ιερείς, Διακόνους και τούς Πιστούς και παρακαλώ νά μη αδιαφορήσουν στην αγωνιώδη κραυγή ενός αδικουμένου.

* Ποιούμαι έκκληση πρός τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο να επιδείξη σπλάγχνα οικτιρμών πρός τον έως χθές Γέροντά του καί Πατριάρχη Του. 

* Ποιούμαι έκκληση πρός τούς έν Χριστώ Αγιοταφίτες Αδελφούς μου, όπως ενεργοποιηθούν άμεσα και ενεργήσουν τα δέοντα, ώστε στο Μακαριώτατο Πατριάρχη κ.κ. Ειρηναίο να αποδοθή το ανθρώπινο δικαίωμα ελευθέρας εισόδου και εξόδου από την ιδιότυπη φυλακή Του.

 

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ με πολλή ταπείνωση:

 

  1. Τόν Προφήτην Ησαΐαν, παραγγέλλοντα εις ημάς: “Ρύσασθε αδικούμενον” (Ησ. 1,17)
  2. Την Σοφίαν Σειράχ: “Εξελού αδικούμενον εκ χειρός αδικούντος και μη ολιγοψυχήσης εν τω κρίνειν σε” (Σοφ. Σειράχ 4,9)
  3. Το βιβλίον των Παροιμιών:Ος κρύπτει αδικήματα, ζητεί φιλίαν, ος δε μισεί κρύπτειν διίστησι φίλους και οικείους”(Παροιμ. 17,9)
  4. Τον Σοφόν Σολομώντα: “Γενεάς αδίκου χαλεπά τα τέλη”(Σ.Σολ. 3,19)
  5. Τόν Απόστολον Παύλον, λέγοντα πρός ημάς: ” …και παν ό,τι εάν ποιήτε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως τω Κυρίω και ουκ ανθρώποις, ειδότες ότι από Κυρίου απολήψεσθε την ανταπόδοσιν της κληρονομίας· το γαρ Κυρίω Χριστώ δουλεύετε· ο δε αδικών κομιείται ό ηδίκησε, και ουκ έστι προσωποληψία” (Κολ.3,23-25)
  6. Τον Ευαγγελιστήν Λουκάν, διηγούμενον τα περί Μωϋσέως:“Και ιδών τινα αδικούμενον (ο Μωϋσής)…..εποίησε εκδίκησιν τω καταπονουμένω πατάξας τον Αιγύπτιον….(και είπε): Άνδρες αδελφοί εστέ υμείς· ίνα τι αδικείτε αλλήλους;” (Πράξ। 7,24-26)

ΑΔΙΚΙΑ; ΕΓΚΛΗΜΑ; ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ;

ΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΚΛΕΙΣΤΟΣ!

Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

Καθώς η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ιερά μνήμη του αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων, με σεβασμό στρέφουμε τη σκέψη μας στη δοκιμαζόμενη Εκκλησία της Αγίας Σιών. Λέμε “δοκιμαζόμενης”, διότι εκεί, δυστυχώς, υπάρχουν εν ζωή δύο Πατριάρχες. Ο Μακαριώτατος Θεόφιλος και ο Μακαριώτατος Ειρηναίος! Ο ένας πατριαρχεύει, ο άλλος δοκιμάζεται! Ο πρώτος δοξάζεται, ο δεύτερος βιώνει την έσχατη ταπείνωση! Βιώνει την έσχατη ταπείνωση, χωρίς όμως να βαρύνεται με κάποια ατιμωτικά παραπτώματα! Στην μαρτυρική πορεία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, σε κάποια περίοδο κρίσεως, κατά το έτος 2005, έτσι απεφάσισε μια Σύναξη των Επισκόπων της, η οποία με κανένα τρόπο δεν μπορεί να νομιμοποιηθή ως η Συνοδική έκφραση της Εκκλησίας της Αγίας Ιερουσαλήμ. Την Απόφαση εκείνη ουδέποτε αποδέχθηκε το θύμα, δηλ. ο κανονικος και νόμιμος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίος. Έκτοτε ούτος διαμαρτύρεται και ζητεί δικαίωση. Τελευταίως από την ιδιότυπη φυλακή του εξέδωσε ένα Διάγγελμα. Αυτό το Διάγγελμα μιάς αδικουμένης εκκλησιαστικής Προσωπικότητος φέρουμε σήμερα στη δημοσιότητα. Και το πράττουμε κατ επιταγήν της συνειδήσεὠς μας, μόνο καί μόνο επειδή όλοι οι άλλοι παραλήπτες του “τό έθαψαν”!

Από τήν αρχή δηλώνουμε, ότι ούτε μας επιτρέπεται, ούτε και επιθυμούμε να υπεισέλθουμε στα εσωτερικά μιάς τοπικής Εκκλησίας! Γι αυτό και όσα θα καταχωρισθούν στίς επόμενες γραμμές δεν πρέπει νά θεωρηθούν ως επέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Θα εκφρασθούμε ως άτομο καί όχι ως Ιεράρχης! Θα γράψουμε μερικές σκέψεις μας ως πιστός, ως απλό μέλος της Εκκλησίας, και όχι ως Επίσκοπος, ως ἀτομο καί όχι ως θεσμικό πρόσωπο, ως ιδιώτης και όχι ως κεχρισμένος παρά της θείας Χάριτος. Θα δανείσουμε τη γλώσσα μας στον κοινό άνθρωπο, στον απλό πιστό! Θα πούμε όσα εκείνος θα ήθελε να εκφρασθή, αλλά δεν έχει τη δύναμη. Η κραυγή μας είναι κραυγή πόνου. Δεν γίνεται κατ’επιταγήν κάποιου τρίτου! Δεν στοχεύει στο να προσφέρη λιβανωτό σε κάποιον, ούτε βέβαια και να προσβάλη κάποιον άλλον. Είναι έξωτερίκευσις της αγάπης μας πρός τήν Εκλησίαν! Γνώμονας και οδηγός μας είναι ο λόγος της Εκκλησἰας μας: “Ρύσασθε αδικούμενον” δηλ. λυτρώστε τον αδικούμενον. Θα ομιλήσουμε για ένα σεβάσμιο Πατριάρχη, ο οποίος πήγε παιδί ακόμη στα Ιεροσόλυμα, στην ηλικία 13 ετών, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία της Αγιοταφικής Αδελφότητος, την υπηρέτησε μια ολόκληρη ζωή, ετιμήθη απ’Αυτήν, ανεδείχθη Επίσκοπός της, απεστάλη ως Εξαρχος του Παναγίου Τάφου εδώ στην Αθήνα, διαχειρίσθηκε μεγάλη ακίνητη περιουσία χωρίς ποτέ να ακουσθή κάποιος ψόγος είτε για την εν γένει βιοτή του, είτε για διαχειριστικές ατασθαλίες, εξελέγη Πατριάρχης Ιεροσολύμων, αλλά στο τέλος απορρίφθηκε στον κάλαθο των αχρήστων της Αγιοταφικής Αδελφότητος! Τούτο όμως, δηλ. η απόρριψις, έγινε χωρίς τίς νόμιμες και κανονικές διαδικασίες, που προβλέπουν οι ιεροί Κανόνες, δηλ. χωρίς να απαγγελθή κατηγορία, χωρίς να διεξαχθή δίκη, χωρίς καταδίκη από πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο εκκλησιαστικό Δικαστήριο! Ό,τι έγινε, συνετελέσθη με παράνομες και αντικανονικές, γι’ αυτό δε και άδικες, διοικητικές διαδικασίες. Με πιεστική παρέμβαση της Ελληνικης Πολιτείας στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Με αντικανονική και παράνομη σύνθεση της τοπικής Ιεράς Συνόδου, όπως βεβαιώνουν έγκριτοι Πανεπιστημιακοί Καθηγηταί-Κανονολόγοι, στερήθηκε του πατριαρχικού αξιώματός του. Έκτοτε, επί τρία τόσα χρόνια τώρα, παραμένει έκλειστος στο διαμερισμά του εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Γή! Οι σιδερόφρακτες πόρτες του παραμένουν ερμητικά κλειστές. Τα κλειδιά τους υπάρχουν στά χέρια των τιμωρών Του! Έτσι ούτε ο Ίδιος μπορεί να εξέλθη στην Κοινωνία, ούτε κάποιος άλλος μπορεί να Τόν επισκεφθή! Χωρίς τη θέλησή Τουδιατελεί σε πλήρη απομόνωση! Είναι απίστευτο, πλήν όμως αληθινό. Τον Μακαριώτατο Πατριάρχη ή πρώην Πατριάρχη των Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίο έχουν καταδικάσει σε πλήρη απομόνωση! Το φαγητό καί όσα άλλα χρειώδη του προσφέρονται από το παράθυρο!!! Απ΄αυτό το σιδερόφρακτο παράθυρο προβάλλει κάποτε-κάποτε για να ατενίσει κάποιον επισκέπτη Του. Ας μη μας κατηγορήσουν, ότι αυτά που χαράσσονται εδώ στις γραμμές αυτές αποτελούν επέμβαση στα εσωτερικά μιάς άλλης τοπικής Εκκλησίας. Είναι απλώς περιγραφή μιάς θλιβεράς πραγματικότητος! Ακόμη κι αν έπασχε από κάποια βαρειά μολυσματική νόσο, ακόμη και τότε θα είχε μια ανθρώπινη παρηγοριά, ένα γιατρό, μια νοσοκόμα, μια καθαρίστρια, μια επίσκεψη! Όσο κι αν ενοχλεί, εμείς θα το βροντοφωνάζουμε: Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίος από του έτους 2008 είναι καταδικασμένος να ζή σε πλήρη απομόνωση! Ούτε καν σε κατ΄οίκον περιορισμόν! Κυριολεκτικά, καί όχι μεταφορικά, είναι κλεισμένος σε ένα γεωγραφικό χώρο, από τον οποίο δεν μπορεί να εξέλθει! Είναι ζωντανός νεκρός! Αντί νά τοποθετηθή ζωντανός μέσα σε ένα υπόγειο τάφο, ευρίσκεται κλεισμένος -κλειδωμένος- σε ένα υπέργειο ταφείο, το Διαμέρισμά Του! Υπογραμμίζω: Κλεισμένος, κλειδωμένος, απομονωμένος, κυριολεκτικά φυλακισμένος μέσα σ’ αυτό.

‘Ολα αυτά συμβαίνουν είτε με την απόφαση, είτε με την ανοχή των εν Χριστώ Αδελφών Του καί τών εν Χριστώ πνευματικών Του τέκνων. Η περίπτωσίς του μου θυμίζει την παροιμία:

“_Αδελφέ ποιός σου έβγαλε τό μάτι και είναι τόσο βαθειά βγαλμένο;

 

_Μά ποιός άλλος; Ο αδελφός μου” !!!!

Το γεγονός αυτό γνωρίζουν καλώς όλοι οι ανά την οικουμένην Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες και Επίσκοποι της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αλλά σιωπούν!

 

Επιχειρούμε εδώ μια παρέκβαση, για να παραθέσουμε το Διάγγελμα, το οποίο ελάβαμε ηλεκτρονικά από τόν ίδιο τον Μακαριώτατο κ. Ειρηναίο. Ένα Διάγγελμα Διαμαρτυρίας, το οποίο όμως τα ΜΜΕ και όλος ο “καθώς πρέπει” καί “πολιτισμένος κόσμος” του κοσμικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, δηλ. τα γνωστά ΜΜΕ, οι μεγάλες εφημερίδες και οι σταθμοί της Τηλεοράσεως, όλοι γενικώς “κυριολεκτικά το έθαψαν”. Το παραθέτουμε αυτούσιο όχι τόσο σε έκφραση συμπαραστάσεως πρός τόν Μαρτυρικό Πατριάρχη -Εκείνος θα αμειφθή από τόν Αρχιποίμενα Χριστό- όσο σαν ένδειξη διαμαρτυρίας στην απρέπεια των μέσων ενημερώσεως της “καθώς πρέπει” εποχής μας, τα οποία ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ, αλλά στρεβλώνουν τα γεγονότα! Από τη θέση αυτή προσκαλώ τα μέσα ενημερώσεως του θρησκευτικού ηλεκτρονικού και εντύπου τύπου να δώσουν δημοσιότητα στο Πατραρχικό Διάγγελμα ενημερωτικώς. Δεν ζητώ να λάβουν θέση επί του προβλήματο:ς! Ζητώ να γνωστοποιήσουν στο Πλήρωμα της Εκκλησίας τήν αγωνιώδη κραυγή ενός δοκιμαζομένου Πατριάρχου, υπηρετώντας την αντικειμενική ενημέρωση!

Αίγιον, 23 Οκτωβρίου 2010 επι τη ιερά μνήμη του Αγ. Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ