[…] Ἡξεύρω ὅτι εἰς ὄλων τὰς καρδίας εἶναι ἐρριζωμένη ἡ ματαία ἐκείνη πρόληψις, ὅτι ποτὲ μόνοι μας δὲν ἠμποροῦμεν νὰ ἐλευθερωθῶμεν, ἀλλὰ πρέπει νὰ προσμένωμεν ἀπὸ ξένους τὴν σωτηρίαν μας…

Ἔχετε πάντοτε πρὸ τῶν ὁφθαλμῶν, ὅτι ποτὲ ξένος δὲν βοηθεῖ ξένον χωρὶς μεγαλώτατα κέρδη. Τὸ αἶμα, τὸ ὁποῖον θέλουσι χύσει οἱ ξένοι δι’ ἡμᾶς, θέλομεν το πληρώσει ἀκριβώτατα. Καὶ οὐαὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅταν συστηματική Δεσποτεία ἐνθρονισθῇ εἰς τὰ σπλάγχνα της!

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Ἰσμαῆλι, 8 Ὀκτωβρίου 1820

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από επιστολή του Υψηλάντη την οποία έφερε μαζί του ο φιλικός Δημήτριος Θέμελης από την Πάτμο, προς τους Έλληνες των νησιών Αιγαίου. Ο Θέμελης ήταν απεσταλμένος της Εταιρείας.