Κατ’ εντολή της Κίνησης για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, το δικηγορικό γραφείο “Λουκής Λουκαΐδης και Συνεργάτες” απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ και τον Πρόεδρο της ΑΗΚ, με την οποία ζητείται η άμεση αποσύνδεση του διχτύου της ΑΗΚ από το παρανόμως παραγόμενο και παρανόμως πωλούμενο ηλεκτρικό ρεύμα από την ούτω καλούμενη “ΤΔΒΚ” προς τους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Στην επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Πρώτον, ότι η συμφωνία ημερομηνίας 16/7/2011, την οποία συνήψαν μετά από έγκριση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ΚΕΒΕ και όργανα της ούτω καλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»), με σκοπό την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από την «ΤΔΒΚ» προς την ΑΗΚ, έγινε υπό συνθήκες που την καθιστούν παράνομη βάσει του διεθνούς και του κυπριακού δικαίου διότι:

  • Το ηλεκτρικό ρεύμα των κατεχομένων παράγεται σε ηλεκτροπαραγωγό σταθμό που είναι εγκατεστημένος επί παρανόμως κατεχόμενου και χρησιμοποιούμενου εδάφους από τον τούρκικο στρατό κατοχής και αντίθετα με τους περί παραγωγής και παροχής ηλεκτρισμού κανόνες δικαίου που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, διοχετεύεται δε προς την ΚΔ και καταλήγει στους καταναλωτές μέσω σύνδεσης με το δίχτυο της ΑΗΚ, η οποία (σύνδεση) γίνεται σε παρανόμως κατεχόμενο έδαφος από τον τούρκικο στρατό κατοχής.
  • Πωλείται προς του καταναλωτές συμβαλλόμενους με την ΑΗΚ αντίθετα με την θέληση τους, εκβιαστικά, και με επαχθείς οικονομικούς όρους, μέσω του διχτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ κατά παράβαση και των κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις και που απαγορεύουν την παράνομη εκτέλεση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
  • Πωλείται υπό όρους που συνεπάγονται σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις επί της οντότητας και κυριαρχίας του κράτους της ΚΔ και της αξιοπρέπειας αυτού και των νομιμοφρόνων πολιτών του, καταναλωτών ηλεκτρισμού και άλλων, και πληγώνει καίρια και εν γνώση της ΑΗΚ και των αρμοδίων αρχών της ΚΔ τα αισθήματα πατριωτισμού δικαιοσύνης, νομιμοφροσύνης, και αξιοπρέπειας.

Δεύτερον, οι εγείροντες το θέμα επιφυλάσσουν τα δικαιώματά τους για τα πιο κάτω αστικά αδικήματα:

  • Συνομωσία για πρόκληση βλάβης.
  • Παράνομη, ζημιογόνα και αρνητική επέμβαση στο δικαίωμα της προσωπικότητας και, συγκεκριμένα, στο συναισθηματικό κόσμο, κατά παράβαση του σχετικού ατομικού δικαιώματος που κατοχυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κυπριακό Σύνταγμα.
  • Ηθελημένη, αναπόφευκτη παρενόχληση, έστω και αν αυτή μπορεί να μην ήταν ο κύριος στόχος της εν λόγω διευθέτησης παροχής ηλεκτρισμού από το ψευδοκράτος .

Τέλος, στην επιστολή δηλώνεται ότι, οι εγείροντες το θέμα:

  • Δεν επιθυμούν να είναι συνεργοί στην παρανομία, που περιλαμβάνει γενικότερα και την παράνομη στήριξη και συνεργασία με τις «αρχές» του ψευδοκράτους.
  • Απαιτούν τον τερματισμό της εν λόγω παρανομίας.
  • Σε περίπτωση μη θετικής ανταπόκρισης, θα εξεταστούν άμεσα νομικά μέτρα για προστασία των συμφερόντων τους.

Κίνηση για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πάνος Ιωαννίδης

Πρόεδρος