Την υπερεθνική διάσταση της Ορθοδοξίας καθώς και την αδελφοσύνη και την αγαστή συνεργασία των μοναχών διαφορετικών εθνοτήτων που ζουν στο Άγιο Όρος επεσήμανε, μιλώντας στη ρουμάνικη Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. «Ουδεμία διάκρισις της Μητρός Εκκλησίας γίνεται μεταξύ των τέκνων αυτής δια λόγους εθνοφυλετικούς και ασφαλώς τα εν Αγίω Όρει τέκνα αυτής είναι ελεύθερα πάσης εθνοφυλετικής πλάνης και αισθάνονται την εν Χριστώ αδελφοσύνην προς τους εξ άλλων εθνοφυλετικών ενοτήτων προερχομένους συμμοναστάς των» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος και συνέχισε:
«Είναι απαράδεκτον, το κατά κοινήν αποδοχήν πεπλανημένο και καταδικασμένο φρόνημα του εθνοφυλετισμού να εισέλθη εις το Αγιώνυμον τούτο Όρος, το έχον μακράν παράδοσιν αγαστής συνεργασίας παντών των εν αυτώ ασκητών και απορρίψεως των εθνοφυλετικών πλανών, οσάκις αύται επεχείρησαν να μολύνουν το φρόνημα αυτών». Ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ωστόσο ότι η πνευματική ενότητα των Ορθοδόξων δεν προϋποθέτει ομοιομορφία σε κάθε εκδήλωση της εγκόσμιας ζωής, αλλά «την βαθύτερη ενότητα του πνεύματος, εν τω συνδέσμω της ειρήνης», την αναζήτηση της ταυτότητας της θεάσεως των ανθρωπίνων και Θείων πραγμάτων και του «επιδιωκτέου», το οποίο «δεν είναι άλλο από αυτόν τον Κύριον».
«Η ενότης αύτη του πνεύματος εν ελευθερία» δηλαδή, η θέληση να είναι κάποιος στην ορθή πίστη και στην ορθή παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, «δεν αποκλείει διαφοροποιήσεις ως προς την βίωσιν του σωτηρίου μηνύματος της Εκκλησίας», ώστε «η ποικιλία των εθνικών παραδόσεων να επιβεβαιοί την ενότητα της Ορθοδοξίας, εις την κοινωνίαν της πίστεως και τον σύνδεσμο της αγάπης» πρόσθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Εν τω μεταξύ αυστηρό μήνυμα προς τους σχισματικούς μοναχούς και τους επικριτές του διαλόγου μεταξύ των εκκλησιών έστειλε από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Ο κ. Βαρθολομαίος, επικαλούμενος τις νουθεσίες του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, κτίτορος της παλαιότερης μονής του Αγίου Όρους, επεσήμανε ότι για την οδό που οδηγεί στην «τελείωσιν του μοναχού», ο «πρώτος όρος είναι η υπακοή» η οποία ελαφρύνει τον ζυγόν της ασκητικής ζωής, διότι το βάρος αυτού αίρεται υπό του ηγουμένου». Πρόσθεσε, ότι ο «δεύτερος όρος» είναι «η μεταξύ των αδελφών αγάπη και ενότης» και «η μη η εν υμίν μήτε διχοστασίαι και έριδες», οι οποίες «ατυχώς» εμφιλοχωρούν «εξ εγωισμού και φιλοδοξίας ωρισμένων εις μοναστικάς αδελφότητας» και οδηγούν «εις επικινδύνους και ολισθηράς δια την ψυχικής σωτηρίαν και την πνευματικήν πρόοδον ατραπούς».
«Το επικίνδυνον δε έγκειται εις το γεγονός ότι ο τοιούτος μοναχός πλανάται θεωρών ότι ούτος τηρεί «άσπιλον» την παρακαταθήκην της πίστεως, αγνοών την εντολή του Θεού διατυπούμενην σαφώς υπο του πρωτοκορυφαίου των αποστόλων Παύλου: «Πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε, αύτοι γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών υμών, ως λόγον αποδώσοντες» επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε:
«Ούτω και ημείς έχομεν απόλυτον συνείδηση της ευθύνης, την οποίαν φέρομεν μετά του αρχιερατικού και πατριαρχικού ωμοφορίου, επί των ώμων ημών».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδίκασε τη στάση των αρνητών του διαλόγου «μετά των ετεροδόξων»,τονίζοντας ότι η «κατέχουσα την αλήθεια» Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να φοβάται «οιασδήποτε εκπτώσεως, ή παραχαράξεως της αγίας ημών πίστεως», αλλά συνεχίζει τον διάλογο «δια να πεισθούν οι καλοπροαίρετοι, εκ των συνομιλητών ημών».
«Εν τω συνόλω, ο διάλογος ενδέχεται να φαίνηται αποτυχημένος. Η Θεία Χάρις όμως ενδέχεται να προσείλκυσε προς την αλήθειαν, τινάς των συμμετεχόντων εις αυτόν. Διότι, δεν αξίζει να διεξάγεται διάλογος, ακόμη και εάν μια μόνον ψυχήν ελκυσθή προς την αλήθειαν;» ρώτησε ο κ. Βαρθολομαίος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε ότι επανειλημμένως έχει τονίσει στο παρελθόν «τας ουσιώδεις διαφοράς μεταξύ Ορθοδοξίας και άλλων ομολογιών». Αναφερόμενος, ειδικότερα στον διάλογο με την καθολική εκκλησία υπογράμμισε ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία πάντοτε εύχεται «υπέρ της των πάντων ενώσεως» και δεν δύναται να αρνηθεί τον εαυτό της», όταν προσκαλείται σε διάλογο για τον σκοπό της επίτευξης αυτής της ενώσεως, όπως «την επιθυμεί και Αύτος Ούτος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός», αλλά όχι χωρίς ουσιώδεις προϋποθέσεις :
«Η ένωσις είναι ο τελικός στόχος, αλλά πρό αυτού, πρέπει να επιτευχθεί η ταυτότης εν τη πίστει».
«Διο και ουδόλως εφείσθημεν, ομιλούντες προ ετών προς τους ρωμαιοκαθολικούς αδελφούς να επισημάνωμεν ότι με την τακτική την οποία ακολουθεί η ρωμαιοκαθολική εκκλησία αποδεχόμενη, ολοέν και νέα δόγματα, αι πορείαι αυτής και της ημετέρας εκκλησίας, αντί να συγκλίνουν προς την ένωσιν, αποκλίνουν και οδηγούν προς την απομάκρυνση της μιας, από της άλλης (Πανεπιστήμιο Τζορζτάουν 21η Οκτωβρίου 1997)» συμπλήρωσε ο κ. Βαρθολομαίος και πρόσθεσε:
«Συνεπώς, ουδόλως τυγχάνει αληθές ότι παρασυρόμεθα εις μίαν απροϋπόθετον ένωσιν των εκκλησιών, ούτε είναι αληθές ότι παραβλέπομεν τας διαφοράς αι οποίαι εμποδίζουν την ένωσιν».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε ειδικότερα τις ευθύνες «της πρώτης τη τάξει» μονής του Αγίου Όρους (στην οποία εγκαταβιώνει και ένας μικρός αριθμός ζηλωτών μοναχών) στα ζητήματα της Κανονικότητας, έναντι άλλης μονής «μικρότερου κύρους», που θα προβεί «εις ενεργείας διασπαστικάς της ψυχικής και πνευματικής ενότητος», τονίζοντας ότι «η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας δεν δικαιολογείται να γίνει ουραγός, άλλης τινός μονής, τοιαύτα φρονούσης».
«Η Μεγίστη Λαύρα δεν ημπορεί και δεν επιτρέπεται να είναι ουραγός της σχισματικής Εσφιγμένου. Η Μεγίστη Λαύρα έχει κύρος είναι το πρώτο μοναστήρι του Αγίου Ορους και πρέπει να πρωτοπορεί και να είναι σημαιοφόρος του υγειούς Ορθοδόξου φρονήματος και δόγματος. Αλλά πρέπει να είναι πάντοτε πρώτη η Λαύρα και εις την διακήρυξιν και εις την εφαρμογή της ενότητος, εν πνεύματι αγάπης και αληθείας» επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Κλείνοντας την ομιλία του επικαλέστηκε ένα εδάφιο της επιστολής του Ιακώβου: «Αδελφοί, εάν τις εν υμίν πλανηθή από της αληθείας και επιστρέψη τις αυτόν, γινωσκέτω ότι ο επιστρέψας αμαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών (Ιακ. Ε’ 19-20)».

Θερμά λόγια από τον Καθηγούμενο
Ως μια από τις πλέον επιτυχημένες πατριαρχικές διακονίες χαρακτήρισε την εικοσαετία του Οικουμενικού Πατριάρχη ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αρχιμ. Πρόδρομος. “Εαν μάλιστα, εις την όλην εικόνα προσμετρηθώσιν αι συνθήκαι βαβυλωνείου αιχμαλωσίας, υφ’ ας, φευ!, λειτουργεί το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, το ολίγον σχετικώς στελεχιακόν δυναμικόν και τα πενιχρά οικονομικά και υλικά του μέσα, καθώς επίσης και το κατά τους δυσχειμέρους τούτους καιρούς παγκοσμίως επιπολάζον ηθικόν κακόν, τότε το όλο επίτευγμα δύναται ανενδοιάστως να χαρακτηρισθεί ως εις άθλος και ως εν εισέτι σύγχρονον θαύμα της Παντοδυνάμου του Υψίστου Δεξιάς” τόνισε ο άγιος καθηγούμενος και επισήμανε ότι επί των ημερών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου η φωνή και η παρουσία της Ορθοδοξίας στον κόσμο ενισχύθηκαν.

“Το εφ’ ημίν φρονούμεν ταπεινώς, ότι η πάνοπλος δογματικώς Ορθόδοξος Εκκλησία ουδένα έχει λόγον, ίνα επιφυλάσση εις εαυτήν ρόλον ενός πνευματικού παρία και να περιχαρακούται έμφοβος εις το ίδιον Αυτής κέλυφος, ομφαλοσκοπούσα αυταρέσκως και διακηρύττουσα ενίοτε απλώς, ότι κατέχει σύνολην την περί Θεού, ανθρώπου και κόσμου αυθεντικήν διδασκαλίαν. Η ώρα του χρέους της εν αληθεία αγαπώσης και εν αγάπη αληθευούσης Ορθοδοξίας έχει σημάνει δια τον σύγχρονον κόσμον.Ημείς οι ορθόδοξοι, “εξερχόμενοι της παρεμβολής”, προσερχόμεθα εις τους αδελφούς ημών ουχί υψηλοφρόνως και αλαζονικώς, μα ούτε και από αίσθησιν πνευματικής ενδείας και εκκλησιολογικής ανεπαρκείας, ήτις θα εζήτει εν συμπλήρωμα πίστεως, αλλά από συναίσθησιν ευθύνης, δι’ υπεύθυνον ανά το παγκόσμιον κοινοποίησιν του ορθοδόξου φρονήματος και της ορθοδόξου πράξεως” πρόσθεσε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έψαλε τρισάγιο στους Τάφους των Πατριαρχών εντός του περιβόλου της Μονής της Μεγίστης Λαύρας, όπου φυλάσσονται οι κάρες τεσσάρων προκατόχων του στον Πατριαρχικό Θρόνο. Νωρίτερα, οδεύοντας προς τη Μονή, σταμάτησε και προσευχήθηκε στο αγίασμα του Αθανασίου του Αθωνίτη.
Ο κ. Βαρθολομαίος επισκέπτεται τη ρουμάνικη Σκήτη Τιμίου Προδρόμου και θα επιστρέψει στην Μεγίστη Λαύρα, απ’ όπου θα συνεχίσει την περιοδεία του στη Μονή Παντοκράτορος και στην Σκήτη του Προφήτη Ηλία.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και amen

Νωρίτερα την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε στο Άγιο Όρος
Του Νίκου Παπαχρήστου – amen
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, όπως ορίζει το Αγιορείτικο Τυπικό, η Αθωνική Πολιτεία υποδέχθηκε, τον Επίσκοπό της, Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος πραγματοποιεί από σήμερα  μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι, προσκυνηματική επίσκεψη στο Περιβόλι της Παναγιάς, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως είκοσι ετών από την ανάρρηση του στον Πατριαρχικό και Οικουμενικό Θρόνο.
Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας έφτασε στη Δάφνη περίπου στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, όπου τον καλωσόρισαν ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Μοναχός Βαρνάβας Βατοπαιδινός και ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου.
Στη συνέχεια έγινε η επίσημη υποδοχή στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, Καρυές, από τους Ηγουμένους και Αντιπροσώπους των είκοσι Ιερών Μονών, μοναχούς και πλήθος λαϊκών. Εν πομπή μετέβησαν πεζή από την κεντρική πλατεία μέχρι τον Ναό του Πρωτάτου όπου τελέστηκε δοξολογία.
Εισερχόμενος στο Ναό του Πρωτάτου άναψε κερί στην Παναγία του Άξιον Εστί και ακολούθησε η δοξολογία κατά την οποία τον Πατριάρχη προσφώνησε εκ μέρους της διπλής Συνάξεως ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμ. Ελισσαίος.
Απευθυνόμενος στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Καθηγούμενος επισήμανε ότι “Σας υποδέχεται ουχί ως απλούν προσκυνητήν, αλλ’ ώς ερχόμενον εν ονόματι Κυρίου εις τα ίδια ίνα αποδώ τα ευχαριστήρια τη Κυρία και Δεσποίνη Θεοτόκω, τη φιλοτέκνω Περιβολαρίσση του Ιερού τούτου Τόπου, δια την συμπλήρωσιν εικοσαετούς ευκλεούς Πατριαρχείας εις τον πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον”.
“Ημείς, Παναγιώτατε Δέσποτα, ευρισκόμενοι εις τον ευλογημένον τούτον τόπον, ως εις εύδιον λιμένα της υπερχιλιετούς Ορθοδόξου ασκητικής παραδόσεως, δεν λησμονούμεν καθηκόντως την εν πολλαίς περιστάσεσι και συνοχαίς Αγιωτάτην, ου μην δε και μαρτυρικήν Μητέρα Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν, αντιπαλαίουσαν διαρκώς προς αοράτους και ορατούς εχθρούς όπως διακρατή και διαδίδη άσβεστον την φλόγα και μαρτυρίαν της Ορθοδοξίας, κατά τρόπον ενίοτε ξενίζοντα τους μη ειδότας τας συνθήκας υφ’ ας διατελεί και πορεύεται”, πρόσθεσε ο Αρχιμ. Ελισσαίος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην πρώτη προσκυνηματική επίσκεψή του στο Περιβόλι της Παναγιάς, το 1992, και σε όσες ακολούθησαν. Υπογράμμισε τη σημασία του Αγίου Όρους ως πνευματικής κιβωτού της Ορθοδοξίας.
Ακολούθησε δεξίωση στο κτίριο της Ιεράς Κοινότητας κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Γιανούκοβιτς, ο οποίος πραγματοποιεί προσκύνημα στον Άθω.
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε τα θερμά συναισθήματα του λαού της χώρας του για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θυμήθηκε την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε το 2008. Ευχαρίστησε δε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για το ενδιαφέρον του για την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και για την ενότητα των Ορθοδόξων στην χώρα. Όπως είπε παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις προσπάθειες για την πραγματοποίηση της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας ευχόμενος να καρποφορήσουν σύντομα.
Από την πλευρά ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στον σύνδεσμο της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως με τον ουκρανικό λαό και προσκάλεσε τον Πρόεδρο Γιανούκοβιτς να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον ερχόμενο Δεκέμβριο όταν επισκεφθεί επισήμως την Τουρκία.