Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία και διαμαρτυρία του  για την -με ψευδεπίγραφες διαδικασίες- εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 662/21-3-2013/Τεύχος Δεύτερο) για τον καθορισμό των αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται στα δημόσια ΜΜΕ και συγκεκριμένα «με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α226), όπως ισχύει» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ για άλλη μια φορά :

• Καταγγέλλει τους κυβερνητικούς χειρισμούς και την παράτυπη διαδικασία -στερούμενη της προαπαιτούμενης διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς -, που οδήγησαν σ’ αυτήν την ΚΥΑ η οποία επιδεινώνει δραματικά τους μισθούς των δημοσιογράφων, με περικοπές παροχών και επιδομάτων.  Η συγκεκριμένη ΚΥΑ ουσιαστικά καταργεί κάθε έννοια ΣΣΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά τους ταμεία και τη λειτουργία της ενημέρωσης

• Επαναλαμβάνει την πάγια θέση του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ εναντίον κάθε μείωσης μισθών και εμμένει στην υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

• Δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε πρόσφορο συνδικαλιστικό και νομικό μέσο, προσφεύγοντας στα αρμόδια όργανα, για την ανατροπή και ακύρωση της εκδοθείσας ΚΥΑ προκειμένου να κατοχυρωθούν οι θεσμικές κατακτήσεις των δημοσιογράφων και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και αξιοπιστία της δημόσιας ενημέρωσης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας

 

Θέμης Κ. Μπερεδήμας        Θανάσης Αλατάς