Στα 4,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,57 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 851 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου του πρώτου εξαμήνου 2013 (23,42 δισ. ευρώ) .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,84 δισ. ευρώ, ήτοι 901 εκατ. ευρώ ή 4,1%, χαμηλότερα έναντι του στόχου (21,74 δισ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος της ως άνω αρνητικής απόκλισης έναντι των στόχων, καταγράφηκε τον Ιούνιο στις ακόλουθες κατηγορίες:

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 27,56 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.053 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (30,61 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,79 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,97 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7,84 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 23,3%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,795 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,68 δισ. ευρώ ή ποσοστό 62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

πηγή