Χθές, Τετάρτην, 19ην τ.μ. Μαρτίου, τό ἑσπέρας ἐπέστρεψεν ἐκ τῶν ἑβδομαδιαίας διαρκείας διακοπῶν Αὐτοῦ ἐν Αὐστρίᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

 Σήμερον τήν πρωΐαν ὁ Πατριάρχης μεταβάς εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ μαθητικοῦ Συνεδρίου «Γ. Σεφέρης. Ἀπό τή Σμύρνη στήν Πόλη» ὀργανουμένου, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Λυκείου καί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης, τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν Καθηγητῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἀμέσως μετά ταῦτα ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπιστρέψας εἰς τό Φανάριον, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς νέας, ἀπό 1ης Μαρτίου, συνοδικῆς περιόδου, δι ἥν τό ἱερόν σῶμα ἀνενεώθη κατά τό ἥμισυ, ἤτοι κατά ἕξ μέλη. Αἱ συνοδικαί συνεδρίαι θά συνεχισθοῦν ἐπί τριήμερον.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ χαρμοσύνῳ ἀγγελίᾳ τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν ἀπαχθεισῶν μοναζουσῶν τῆς Ἁγίας Θέκλης Μαλούλας Συρίας, ἀπέστειλε συγχαρητήριον Μήνυμα εἰς τήν Α. Θ. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννην Ι ́, εὐχηθείς ὅπως μή βραδύνῃ περισσότερον καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν κατ̉ Ἀπρίλιον 2013 ἀπαχθέντων Σεβ. Μητροπολιτῶν Χαλεπίου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας Παύλου καί τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας Yuhanna İbrahim.
*************

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 19ης Μαρτίου.
* * *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Μάρδαν, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Ἐχεδώρου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐγενίας Ἀβραμίδου, Διευθυντρίας.