Του Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου

Ιστορικάς καί λαμπροτάτας στιγμάς, ώρας καί ημέρας έζησεν η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης, της οποίας η ρεαλιστική αρχή της και η ιερωτάτη αποστολή της αρχίζει με την άνοδον εις τον ενδοξότατον Πατριαρχικόν Θρόνον Κωσνταντινουπόλεως του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Η Α.Θ.Π., ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος έρχεται εις την Ιταλίαν κεκοσμημένος, νομίζω ταπεινά, δια πρώτην φοράν με τόσην λαμπρότητα και δόξαν πνευματικήν, και τούτο χάρις εις την νέαν επιφανή ιστορικήν Συνάντησιν Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως, η οποία προ ολίγου καιρού προηγήθη εις τα Ιεροσόλυμα, και η οποία οφείλεται εις την θαρραλέαν και γενναιόφρονα πρότασιν του Πατριάρχου της αγάπης, της πίστεως και της ελπίδος, εις τον από Θεού φωτισμόν του Πατριάρχου του Γένους και της Ορθοδοξίας και εις την ευλαβή αποδοχήν του Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, εις την ουσίαν δύο Διακόνων αλλά και Πρώτων της Χριστιανοσύνης Ηγετών, οι οποίοι προετοίμασαν τη μεγαλειώδη και ευλογημένην από Άνωθεν, ευπρόσδεκτον και κεχαριτωμένην, Συνάντησιν των Ιεροσολύμων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι εις την καρδίαν, τόσον του Οικουμενικού Πατριάρχου, όσον και εις ταύτην του Πάπα Ρώμης, έχει ομιλήσει ο Μεγαλοδύναμος και Φιλάνθρωπος Θεός της Αγάπης και της Ειρήνης, ο οποίος και ηύξησεν εις αυτούς το αίσθημα της ευθύνης διά τήν διαίρεσιν των Χριστιανών, καθώς και την εργατικότητα αυτών και δη εσταθεροποίησε την συνεργασίαν και την προθυμίαν αυτών πρός πραγματοποίησιν του θελήματος του Θεού «ἵνα ἕν ὦσιν». Πράγματι, οφείλεται εις την «Ανάμνησιν» του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαιου προς τον Πάπαν Ρώμης Φραγκίσκον του εξαισίου και ανυπερβλήτου ιστορικού γεγονότος Πεντήκοντα έτη από της πρώτης μεγίστης και ιστορικής Συναντήσεως εις Ιεροσόλυμα του Πάπα Ρώμης Παύλου ΣΤ’ μετά του Πατριάρχου Αθηναγόρου Α’.

Οι δύο Σεπτοί και Σεμνοί Ποιμένες της Εκκλησίας του Χριστού, πλήρεις της σοφίας του Θεού και έχοντες τήν εξ Ουρανού ενίσχυσιν, πλήρεις της θεϊκής ελπίδος, και έχοντες τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος, θεωρούν την Προσευχήν απαραίτητον εις τον δρόμον, τον οποίον θα διανύσουν μαζί ωσάν φίλοι, δεσμεύονται και υπόσχονται. Αλλά διά να γίνη πραγματικότης όλη η ιερά αυτή υπόθεσις, είναι αναγκαίον νά γίνη βίωμα και ισχυρά και παντοτεινή κατάστασις μέσα εις το είναι του ανθρώπου, όπως γίνεται και μέσα εις την ψυχήν των δύο Μεγάλων Προκαθημένων της Χριστιανοσύνης με την Προσευχήν, με την δέσμευσιν και με την υπόσχεσιν.

Είναι τρανή αλήθεια οτι η σεμνή, σοβαρά και πολυτιμος αυτή κατάστασις λαμβάνει σάρκα και οστά μόνον με την απλότητα, με την υπομονήν, με την ταπείνωσιν, με την μετάνοιαν, με την πίστιν και την ελπίδα, όταν ο άνθρωπος έχη εστραμμένα τα βλέμματά του, αλλά και την παράκλησιν και την ικεσίαν του έχη προς τον Μεγαλοδύναμον και Φιλάνθρωπον Θεόν της Αγάπης και της Ειρήνης.

Η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου εις την Ρώμην, «ένα από τα επιτεύγματα του Μητροπολίτου Ιταλίας Γενναδίου», κατά την έκφρασιν του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, «capolavoro», αριστούργημα τέχνης και πολιτισμού, ευρίσκεται εις το κέντρον των αρχαιοτήτων της Αιωνίας Πόλεως, εγκαινιασθείσα προ δεκαετίας ακριβώς, υπό της Α.Θ.Π. του Πατριάρχου ημών κ. κ. Βαρθολομαίου.

Η χοροστασία του Οικουμενικού Πατριάρχου, εις την παλαίφατον αυτήν εκκλησίαν της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, εν Ρώμη, κατά την μεγάλην και χαρμόσυνον ημέραν της Πεντηκοστής, με Βυζαντινήν λαμπρότητα και κατανυκτικήν μεγαλοπρέπειαν, συνεκίνησε και επλήρωσε τας καρδίας όλων χαράς ανεκλαλήτου και αγαλλιάσεως αληθινής.

Άκρως τιμητική διά την Ιεράν Μητρόπολιν Ιταλίας και Μελίτης ήτο η παρουσία του Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου Εντιμολογιωτάτου κ. Θεοδώρου Αγγελοπούλου, μέλος της τιμίας Συνοδείας του Οικουμενικού Πατριάρχου, πιστοτάτου τέκνου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και Μεγάλου Ευεργέτου, με Πρωταγωνιστήν και Πρωτοστάτην τον αοίδιμον Άρχοντα Μέγαν Λογοθέτην κυρόν Παναγιώτην Αγγελόπουλον. Αιωνία Αυτού η μνήμη!

Η Θεία Λειτουργία ετελέσθη υπό του Πρωτοσυγκέλλου μου, Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ευαγγέλου Υφαντίδη, ενώ διηκόνησεν, εν κατανύξει και γαλήνη, ο Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κ. Ιωακείμ.

Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας εψάλη ο Πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός επι τη εορτή του Αγίου Πνεύματος. Εις την πρέπουσαν ώραν ανεγνώσθησαν υπό της Α. Θ. Παναγιότητος αι Ευχαί, Ελληνιστί και Ιταλιστί, ενώ το πολυπληθέστατον εκκλησίασμα, γονατιστόν, προσηύχετο, ζητών συγγνώμην και δοξάζων το Όνομα του Υψίστου Θεού.

Εις το τέλος του Μεγάλου Εσπερινού, η ταπεινότης μου προσεφώνησε τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον, εξάρας, όλως ιδιαιτέρως, την νέαν αυτήν επιφανή και ιστορικήν Συνάντησιν Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως. Η προσευχή, η δέσμευσις και η υπόσχεσις να συνεργασθούν, να πορευθούν μαζί ωσάν φίλοι και να κάμουν βήματα ωσάν αδελφοί, εδημιούργησε την εμπιστοσύνην, η οποία προϋποθέτει ειλικρίνειαν, κατανόησιν και ταπείνωσιν. Όστις είδε και έζησεν εκ του πλησίον στιγμάς και ώρας συμπεριφοράς και αναστροφής των δύο Προκαθημένων Ανατολής και Δύσεως, θα εκτιμήση και θα αξιοποιήση την φιλίαν και την αδελφωσύνην αυτών, αποτέλεσμα της αγάπης και της ειρήνης, της ταπεινώσεως και της απλότητος, της πίστεως και της ελπίδος, αι οποίαι κοσμούν αυτούς.

Παρόντες οι Εξοχώτατοι Πρέσβεις της Ελλάδος, παρά τη Ιταλική Δημοκρατία κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης, και παρά τω Βατικανώ κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Παρέστησαν 16 Πρέσβεις διαφόρων χωρών, οι πανοσιολογ. Mons. Andrea Palmieri, Υπογραμματεύς του Pontificio Consiglio διά την ενότητα των Χριστιανών και p. Miguel Peraza, εκπροσωπούντες το εν λόγω Consiglio, Πατέρες και Διευθυνταί Ρωμαιοκαθολικών Ινστιτούτων, Κολεγίων και Θεολογικών Σχολών.

Διά την Πατριαρχικήν ευλογίαν, διά τας Πατριαρχικάς ευχάς και την υψίστην τιμήν και την αληθινήν χαράν, πολύτιμα αγαθά τα οποία εχάρισεν εις ημάς η Α.Θ. Παναγιότης, με την πρόσφατον επίσκεψιν Αυτής εις την Ορθόδοξον Μητρόπολιν Ιταλίας και Μελίτης, όλοι, Κλήρος και Λαός, πιστά και αφωσιώμενα τέκνα Αυτής, εν ευγνωμοσύνη και αγάπη απείρω, ησπάσθησαν την τετιμημένην και ένδοξον Αυτής Δεξιάν και ηυχαρίστησαν Αυτή ανυποκρίτως.
 

Διαβάστε επίσης

Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος προς Οικ. Πατριάρχη: Επιφανής καί ἱστορική η Συνάντησις εἰς τά Ἱεροσόλυμα"

Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη στην Ρώμη