Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς  ἑπομένης, Κυριακῆς, 28ης ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

*   *   *

          Ἡ. Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

          Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.

* * *

          Ἐξεπροσωπήθη:

          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μοναχῆς Ἀλεξίας (Μουράτογλου), τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Χρυσοπηγῆς Χανίων, τό Σάββατον, 27ην Σεπτεμβρίου.  

          Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά  τήν ἐν τῷ ἑορτάσαντι Ἀρμενικῷ ἱ. ναῷ «Surp Kevork» τελεσθεῖσαν λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος γεῦμα, τήν Κυριακήν, 28ην ἰδίου.