Πρόστιμα ύψους 48.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε χρηματιστηριακές εταιρείες για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα:

  • Επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην εταιρεία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τις διαδικασίες και την πληρότητα της οργανωτικής της λειτουργίας.
  • Επέβαλε πρόστιμο 14.000 ευρώ στην εταιρεία «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις καθ’ υποτροπή διατάξεων αναφορικά με τη διαδικασία παροχής πίστωσης σε πελάτες.
  • Επέβαλε πρόστιμο 12.000 ευρώ στην εταιρεία «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις αναφορικά με την παροχή πίστωσης σε πελάτες της και τις διαδικασίες και πληρότητα της οργανωτικής της λειτουργίας.
  • Επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ στην εταιρεία «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις αναφορικά με τη διαδικασία παροχής πίστωσης σε πελάτες.
  • Επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στην εταιρεία «ALPHA FINANCE AEΠΕΥ» για παραβάσεις απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τη μη τήρηση κατάλληλων διαδικασιών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

  • Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 168.000.000 νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού της ύψους 50.400.000 ευρώ.
  • Ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και την εισαγωγή των νέων μετοχών στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Ενέκρινε την ανάθεση των εργασιών της Διαχείρισης Κινδύνων από την εταιρεία «DECA INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» στην εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ Π.Μ Α.Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ».

Πηγή: ΑΜΠΕ