Ζητούνται λύσεις ανθρωπιάς

Από τη Φωτεινή Γραμμή

Μόνον μὲ αὐστηρότατες προϋποθέσεις καὶ ἐλέγχους νὰ δοθοῦν χρήματα στὶς Τράπεζες καὶ μόνον γιὰ νὰ διευκολύνωνται ἔντιμοι ἐπιχειρηματίες καὶ ὄχι ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς.

Ἀρκετὰ θησαύρισαν καὶ ἀετονύχηδες τῶν τραπεζῶν μὲ σκόπιμα εἰκονικὰ θαλασσοδάνεια ἀπάτης, ποὺ χορηγοῦσαν σὲ κομπιναδόρους ἐπιχειρηματίες.

1. Ὡς γνωστόν, ὅσα κερδίζει ὁ ἀγρότης ἀπὸ τὴν γὴ καὶ τοὺς ἐργάτες καλλιεργητές, ὅσα κερδίζει ὁ ἔμπορας ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς ἀγροτικῶν προϊόντων καὶ τὸ χοντρεμπόριο, ὅσα κερδίζει ὁ βιομήχανος ἀπὸ τὶς πιέσεις τῶν τιμῶν τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τὶς καταπιέσεις πρὸς τοὺς ἐργαζομένους, νὰ δουλεύουν σκληρά «μὲ ἀπεστερημένο τὸν μισθό» κατὰ τὸν Ἰάκωβο τὸν Ἀδελφόθεο (κεφάλαιον ε΄, χωρία 1-6 « 1 Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. 2 ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, 3 ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν. ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 4 Ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν. 5 ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 6 κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον· οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν . »

Ἡ μετάφρασις τῶν ἀνωτέρω κατὰ τὸν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον θεολόγον Νικόλαον Σωτηρόπουλον ἔχει : « 1Ἐλᾶτε τώρα, οἱ πλούσιοι. Κλαύσετε μὲ γοερὲς κραυγὲς γιὰ τὶς συμφορὲς ποὺ σᾶς ἔρχονται. 2 Ὁ πλοῦτος σας ἔχει σαπίσει, καὶ τὰ (ἀποθηκευμένα) ροῦχα σας ἔχουν φαγωθῆ ἀπὸ τὸ σκόρο. 3 Τὸ χρυσάφι σας καὶ τὸ ἀσῆμι ἔχουν σκουριάσει (μένουν ἀχρησιμοποίητα), καὶ ἡ σκουριά τους θὰ εἶναι μαρτυρία ἐναντίον σας, καὶ θὰ φάγῃ τὶς σάρκες σας σὰν φωτιά. Συσσωρεύσατε πλοῦτο (γιὰ) τὶς ἔσχατες ἡμέρες (ἡμέρες τιμωρίας σας). 4 Ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν, ποὺ θέρισαν τὰ χωράφια σας, καὶ σεῖς τὸν κατακρατήσατε, κραυγάζει, καὶ οἱ κραυγὲς τῶν θεριστῶν ἔχουν φθάσει στὰ αὐτιὰ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων. 5 Ζήσατε πάνω στὴ γῆ μὲ ἀπολαύσεις καὶ σπατάλες, θρέψατε τοὺς ἑαυτούς σας ὅπως (τρέφονται τὰ ζῶα) γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς σφαγῆς. 6 Καταδικάσατε, φονεύσατε τὸν ἀθῷο· δὲν σᾶς προβάλλει ἀντίστασι . »)

καὶ κατὰ τὴν θεωρία τῶν σοσιαλιζόντων καὶ μαρξιζόντων (περίπου 1880 χρόνια ἀργότερα) : «Τὸ Κεφάλαιο και ἡ Θεωρία τῆς ὑπεραξίας»,

τὰ καταληστεύουν οἱ τράπεζες, δηλαδὴ οἱ τραπεζίτες ποὺ εἶναι οἱ νόμιμοι τοκογλύφοι καὶ ληστές, ποὺ παντοιοτρόπως, μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο (οὐχὶ τὸ κάθε νόμιμον εἶναι καὶ ἠθικόν) προσπαθοῦν νὰ καταληστεύσουν τοὺς δανειζόμενούς τους (πέραν τοῦ συμφωνημένου ὑψηλοῦ ἐπιτοκίου μὲ ἐπιβαρύνσεις γιὰ ἄνοιγμα φακέλλου, ἔξοδα νομικῶν, μηχανικῶν, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐγγυήσεων, τηλεφωνικὰ ἔξοδα, ταχυδρομικὰ ἔξοδα καὶ λοιπὲς καμουφλαρισμένες ληστρικὲς ἀξιώσεις).

      2. Δυστυχῶς ὑπάρχει ἡ ἁλυσίδα τῶν ἀετονύχηδεν τμηματαρχῶν, ὑποδιευθυντῶν, διευθυντῶν καὶ λοιπῶν μετὰ τῶν συνεργατῶν τους, ποὺ  μεθοδεύουν θαλασσοδάνεια πρὸς τοὺς πελάτες τους μὲ τὸ ἀζημίωτο, ὡς π.χ. ἡ ΕΤΒΑ (Ἑλληνικὴ Τράπεζα  Βιομηχανικῆς Ἀνάπτυξης), ὅπου «ἀλώνιζαν» οἱ συνδικαλιστές, οἱ ἔχοντες κομματικὴ ταυτότητα, οἱ «περιεργαζόμενοι», οἱ  «χαραμοφάηδες» τῆς κλίκας τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων. Εἴτε στὴ Τράπεζα παρέμεναν, εἴτε ἔβγαιναν ἔξω γιὰ δῆθεν «ὑπηρεσιακοὺς σκοπούς»,  οὐσιαστικὰ ἐργάζονταν γιὰ τὴν «πάρτη τους», διαπραγματεύομενοι μὲ ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς ψευτοεπιχειρηματίες.

       Τοὺς ἔδιναν τεράστια δάνεια μὲ ὑπερκοστολογήσεις κτημάτων, κτισμάτων, μηχανημάτων, πρώτων ὑλῶν καὶ λοιπά.

Τὸ 1/3 πήγαινε γιὰ τοὺς «μιζαδόρους», ὑπαλλήλους τῆς ΕΤΒΑ, τὸ 1/3 ἔκαναν οἱ ἀετονύχηδες ὑποτυπώδεις ἐπενδύσεις καὶ τὸ ἄλλο 1/3 διετίθετο γιὰ την κατασκευὴ πολυτελέστατων ἐπαύλεων καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ πολυτελέστατων αὐτοκίνητων, καθὼς καὶ γιὰ ξέφρενες διασκεδάσεις – ὄργια.   

Τοιουτοτρόπως ὑποτυπώδεις βιοτεχνίες καὶ βιομηχανίες καθὼς καὶ ἡ ΕΤΒΑ «ἐπῆγαν κατὰ διαβόλου» καὶ τὰ μόνα ποὺ ἔμειναν ἦταν οἱ πολυτελέστατες ἐπαύλεις τῶν ἀσυνείδητων ἐπιχειρηματιῶν – νεόπλουτων καὶ τῶν ἀσυνείδητων κομπιναδόρων καὶ μιζαδόρων ἰθυνόντων τῆς ΕΤΒΑ.   Πανεπιστήμονες τῆς διαπλοκῆς ὄντες, ἀμφότεροι οὔτε κὰν τὸ κατώφλι τῆς Ἀστυνομίας παρέστη ἀνάγκη νὰ διέλθουν. Ἄν κάποιος εἶχε τὴν παραμικρὴ ἀτυχία καὶ εἰσήγετο στὰ δικαστήρια, μέσῳ δικαστικῶν καὶ παραδικαστικῶν κυκλωμάτων «ἔβγαινε λάδι»  εἴτε ἀθωωνόμενος εἴτε διὰ τῆς μεθόδου τῶν παραγραφῶν. Στὴν Ελλάδα βασιλεύουν οἱ «παραγραφάκηδες» …  

3.Ὑπὸ ὑγιεῖς κοινωνικὲς συνθῆκες οἱ τράπεζες θὰ θησαύριζαν καὶ θὰ ἀγόραζαν ὄχι μόνον ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν ὑφήλιο.

4. Ὅμως στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει, δυστυχῶς, χριστὸ κράτος δικαίου ἀλλὰ «μπανανία».

Διάφοροι τραπεζίτες μεθόδευαν τὰ ὑπερκέρδη των στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μὲ ἀχυρανθρώπους ξένους ἐπενδυτὲς καὶ ξένες τράπεζες ἐπαναεισαγάγουν τὰ χρήματά τους καὶ ἀγοράζουν ἔναντι πινακίου φακῆς τὰ ἐπικερδῆ κομμάτια – τὰ φιλέτα ἐπικερδῶν κομματιῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων, ὡς π.χ. ἐπτώχευσαν :

ETBA, IONIKHΛΑΪΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ, TAΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ κλπ καὶ ὅλα τὰ παθητικὰ τμήματα τὰ φόρτωναν στὸ «,σβέρκο» τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

5. Καὶ τώρα εἴμαστε χρεωμένοι στοὺς δεθνεῖς τοκογλύφους μὲ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια χρέη καὶ διὰ νὰ πληρώνουμε τὰ τοκοχρεωλύσια πρέπει νὰ φορτώνωνται ἀκόμη καὶ τὰ ἀγένητα τετρασέγγονά μας. Μὲ ἄγριο φορομπίξημο στενάζει ὁ βαρύτατα φορολογούμενος ἑλληνικὸς λαός, καὶ μὴ ἀντέχοντας πλέον, κλείνει τὶς βιοτεχνεῖες του, τὶς οἰκοτεχνεῖες του, τὰ ἐργαστήρια του, τὰ καταστήματά του καὶ μᾶς δημιούργησαν στρατιὲς  ἑκατομμυρίων ἀνέργων.

Πολλοὶ ἔντιμοι ἐπιχειρηματίες, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουν τὸ προσωπικό τους, νὰ ἐξοφλήσουν τοὺς προμηθευτές τους, τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, τὴν ἠλεκτρικὴ ἑταιρεία, τὶς τηλεφωνικὲς ἑταιρεῖες καὶ τὴν ἐφορία τους ἐπώλησαν ἀκόμη καὶ τὶς οἰκίες. Καῖ μὴ δυνάμενοι νὰ πληρώσουν οὔτε τὸ ἐνοίκιό τους, τώρα εἶναι στὸ δρόμο, στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

6. Ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ θέσπισαν καὶ τὰ Capitalcontrolγιὰ νὰ μὴ μποροῦν οἱ ἐλάχιστες ἐπαπομείνασες ἐπιχειρήσεις νὰ ἀγοράσουν πρῶτες ὕλες, νὰ πληρώνουν τὸ προσωπικό τους, τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές τους κλπ. μὲ ἀποτέλεσμα ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη ἐπιχείρησι νὰ κλείνουν καὶ νὰ μὴ καίγεται οὔτε καρφὶ στοὺς ἰθύνοντες γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνέργων τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας.

Νὰ χύνουν ὅμως κροκοδείλια δάκρυα γιὰ μερικὰ παράσιτα τοῦ δημοσίου τομέως, ὅπως τοῦ συρφετοῦ τῶν παρατρεχάμενων ὑπεράριθμων τῆς ΕΡΤ, τῆς ΔΕΗ κλπ. παρασίτων τοῦ δημοσίου τομέα.

Ἐπὶ πλέον ἐνίσχυσαν τὴν ἀναισχυντία τῶν τραπεζῶν. Νεαρὲς κυρίες ἤ νεαροὶ νὰ σοῦ κάνουν ἐξωνυχιστικὴ ἀνάκριση σὰν τοὺς Γκεσταμπό : ὅταν πήγαινε κάποιος στὴ Τράπεζα, μετὰ τὸ ἄνοιγμα μερικῶν ὑποκαταστημάτων Τραπεζῶν, νὰ πάρῃ «ψιχία» ἀπὸ τὸ μόχθο τοῦ βίου του   νὰ τὸν ρωτᾶν :

«ποῦ τὰ βρήκατε τὰ χρήματα ; … γιατὶ θέλετε νὰ πάρετε χρήματα ;  … τὶ θὰ τὰ κάνετε τὰ χρήματα  ; … τὰ ἔχετε δηλώσει αὐτὰ τὰ χρήματα ;  …» καὶ μετὰ νὰ σὲ παραλαμβάνουν ἄλλες κυρίες ἤ ἄλλοι κύριοι νὰ συνεχίζουν τὶς ἀνακρίσεις, κάνοντας τοὺς δυστυχεῖς ἀνθρώπους ἔξω φρενῶν γιὰ νὰ παραφερθοῦν.

7. Τὶς εἰκονικὲς ζημιὲς καὶ πτωχεύσεις τῶν τραπεζῶν ἔρχονται ἡ μία κυβέρνηση μετὰ τὴν ἄλλη νὰ τὰ καλύπτουν φορτώνοντας τὸν πτωχὸ ἑλληνικὸ λαὸ μὲ νέα θαλασσοδάνεια. Προφανῶς μὲ τὸ ἀζημίωτο.

Φτάνει πιά. Ὄχι πλέον θαλασσοδάνεια, ἀναχρηματοδοτήσεις στοὺς ληστὲς τραπεζίτες. Δὲν ἀντέχει ἄλλο ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαός. Τὰ δισεκατομμύρια Εὐρὼ ὀφείλει νὰ τὰ δώσῃ τὸ κράτος σὲ αὐτοὺς ποὺ χρωστᾶ, εἴτε ἀπὸ ἐπιστροφὴ ΦΠΑ εἴτε μὲ πληρωμὲς πρὸς τοὺς προμηθευτές του, ἔγκαιρες πληρωμὲς τῶν φαρμακοποιῶν, τοὺς μισθοὺς ποὺ χρωστᾶ, ἐξοπλισμοὺς σχολείων, ἐργαστηρίων ἔρευνας καὶ τεχνολογίας, μὲ αὐστηρότατες κυρώσεις στοὺς διαχειριστὲς ἀκριβῶν ὀργάνων, γιὰ ἐπανορθώσεις στοὺς βανδαλισμοὺς καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά.

8. Εἶναι πολὺ μεγάλος εὐτελισμὸς τὸ κράτος νὰ ὑφαρπάζει τὰ διαθέσιμα ἀπὸ Πανεπιστήμια, εὐαγῆ ἱδρύματτα, Δήμους, Περιφέρειες κλπ. γιὰ νὰ καλύπτει τὰ ἔξοδα του – δαπάνες, καὶ νὰ μὴ γίνωνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, πχ. Στὴ βορειοδυτικὴ ἤ νοτιοανατολικὴ Ἀττικὴ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ πνίγωνται συνάνθρωποί μας στὸν 21ο  αἰῶνα ! ! !      

Ὄχι   περαιτέρω  ἀνεξέλεγκτα  θαλασσοδάνεια  στοὺς  λήσταρχους τραπεζίτες.

 9. Τὰ ἔχουν κρυφὸ καμάρι ἐνῶ ὁ κόσμος τὸ ‘χει τούμπανο ὅλα τὰ παραπάνω καὶ ὅτι συνέβησαν πολλά, γνωστὰ καὶ ἄγνωστα :  

Ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ἀδυνάτων στὴν νεώτερη Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα τὰ τελευταῖα χρόνια  χωρὶς συμπόνοια· εἶναι ἀπαράδεκτη.

Μείωσαν μισθοὺς καὶ συντάξεις, αὔξησαν τὴν ἀνεργία, τὴν ἀδικία, τοὺς ἄστεγους, τὶς αὐτοκτονίες, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν μείωσι τῶν γεννήσεων Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων.

Ἄρα ποῦ πᾶμε καὶ πῶς ;

Θὰ ἔπρέπε νὰ ξέρουμε περισσότερα, θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουμε λιγότερα λάθη. Θὰ ἔπρεπε νὰ αὐξάνουμε τὴν ἐθνική παραγωγὴ μὲ ποιότητα καὶ ἀξιοπιστία.

Ἡ διαίσθησι τοῦ λαοῦ μας εἶναι σοφή, ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ ψηφοφορία δὲν εἶναι συμβολὴ στὴν Δημοκρατία.

Κάποιοι πλήγωσαν τὴν χώρα, περικύκλωσαν τὰ δικαιώματα τοῦ λαοῦ, κλείδωσαν τὶς πόρτες πολλῶν …

Μία λύσι ἀνθρωπιᾶς εἶναι ἡ ψήφισι ἀπὸ τὴν Βουλὴ μιᾶς διατάξεως, ποὺ θὰ θεωρῇ ὡς δάνειο πρὸς τὴν Ἑλλάδα ὅ,τι ἔχασε ἕκαστος· τὸ ὁποῖο θὰ ἀποπληρωθῇ νόμιμα στὸν ἴδιο καὶ τὴν οἰκογένειά του – βάσει τῶν ἑπόμενων προϋπολογισμῶν.

Τὴν ἴδια ὥρα ὅμως κάθε ἕνας θὰ βάζῃ 1€ τὴν ἡμέρα σὲ Ἐθνικὸ Λογαριασμό Ἐπενδύσεων καὶ θὰ λαμβάνῃ ἰσόποσες Μετοχές, μὲ τρόπο ποὺ συμφέρει ὅλους τοὺς ἐπενδυτές.

Δὲν πρέπει νὰ εἰσάγουμε τόσα πολλὰ τρόφιμα καὶ ποτά, δὲν πρέπει νὰ κάνουμε τόσα λάθη, ἀφοῦ μποροῦμε νὰ παράγουμε ἄνθη χωρὶς πάθη καὶ λάθη.

Ἡ κακοδιαχείρισις πρέπει νὰ εὕρῃ τρόπους καὶ θεσμοὺς διορθώσεως. Μπορεῖτε νὰ ἀλλάζετε τὴν θέσιν ἐργασίας ἀλλὰ δὲν μπορεῖτε νὰ ἀφαιρεῖτε κάθε ἁρμοδιότητα βάσει δυνατοτήτων ἀπὸ κανένα ἄνθρωπο.

Ἡ βία φέρνει βία καὶ ἡ ἀδικία … κακιστοκρατία, ἀσχήμια, ἀπανθρωπιά.

Μὴ γένοιτο !!!