Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Juncker διόρισε τον κ. Maarten Verwey ως Συντονιστή της ΕΕ για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ΕΕ-Τουρκίας. Αυτό προκύπτει μετά τη συμφωνία που επετεύχθη στα πλαίσια του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βάσει της οποίας «η Επιτροπή θα συντονίζει και θα οργανώνει από κοινού με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ τις αναγκαίες δομές υποστήριξης για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας».

Μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για την επιστροφή όλων των νέων παράνομων μεταναστών που διέρχονται από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου 2016, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να παρέχουν στην Ελλάδα τα αναγκαία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων συνοριακών φυλάκων, εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ασύλου και διερμηνέων.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. JeanClaude Juncker δήλωσε:«Συμφωνήσαμε σήμερα ότι η Επιτροπή θα διορίσει ένα Συντονιστή της ΕΕ επιτόπου, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό το σχέδιο. Αποφάσισα ότι Συντονιστής θα είναι ο κ. Maarten Verwey, ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και συμβάλλει σε ημερήσια βάση στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Ο κ. Verwey θα οργανώσει τις εργασίες και θα συντονίσει την κατανομή των 4.000 στελεχών που θα χρειαστεί η Ελλάδα, τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και ο FRONTEX. Χρειαζόμαστε κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς, δικαστές, υπαλλήλους που επιφορτίζονται με την επιστροφή και υπαλλήλους ασφαλείας».

Ο κ. Maarten Verwey είναι Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ηγείται ομάδας που ήδη βρίσκεται επιτόπου στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2015 και συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης μέσω της επιτάχυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων, την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσκολιών για αποσυμφόρηση και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων και τη μετεγκατάσταση.

Ο κ. Maarten Verwey διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECIFN) πριν τον διορισμό του από τον Πρόεδρο κ. Juncker τον Ιουλίο του 2015 στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων παρέχει τεχνική βοήθεια προς τα κράτη μέλη, συνδράμοντάς τα στην εφαρμογή διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Ιστορικό

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 17-18 Μαρτίου

Δήλωση ΕΕ — Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο: Επόμενα επιχειρησιακά στάδια συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της μετανάστευσης

Κοινό Σχέδιο Δράσης ΕΕ-Τουρκίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤIΟ: Κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας — Έκθεση εφαρμογής