Όσα απέκρυψαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση
Γιὰ τὴν δολοφονία τῆς Λαμίας κάτι δὲν μᾶς εἶπαν…

Ὄχι οἱ ἀρχὲς ποὺ ἐρευνοῦν, ἐφ΄ ὅσον τὸ θέμα παραμένει καὶ φλέγον καὶ σοβαρό, μὰ κυρίως πολὺ προσεκτικὰ καὶ πολὺ διακριτικὰ δημοσιοποιημένον, μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ μὴν θίγονται κάποιοι καὶ νὰ κοινοποιοῦνται μόνον στοιχεῖα ποὺ ἔχουν ἀποδεδειγμένα ἐπαληθευθεῖ.
Οἱ ἐμπλεκόμενοι, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, ὅμως ναί. Κάτι ἀπέκρυψαν. Κάτι…
…ἀλλά τί;

Ἐν τάχει τὸ ἱστορικό…
Ἡ δολοφονία τῆς Θωμαΐδος Κουμπούρα διεπράχθη σὲ μίαν ἄγνωστη, γιὰ ἐμᾶς, τοὺς μὴ σχετιζομένους μὲ τὴν ὑπόθεσιν, ὥρα. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ πσῶῤῤας γνώριζε ἐπακριβῶς τὴν ὥρα καὶ τὴν δημοσίευε, μόλις μερικὲς ὧρες μετὰ τὴν δολοφονία, δηλώνοντας σίγουρος γιὰ τὴν ἀθωώτητα τοῦ πρωτοπαλληκαρᾶ του καὶ φερομένου ὡς δολοφόνου καὶ ἀκόμη πιὸ σίγουρος γιὰ τὴν διαγραφή του ἀπὸ τὴν ὀργάνωσίν του. (Μία διαγραφὴ ποὺ ἐπισήμως δὲν ἔχει ἀκόμη ἀνευρεθεῖ, παρὰ τὶς δημόσιες δηλώσεις!!!).
Ἡ ἀστυνομία πάντως ἔδωσε τὶς σχετικές, μὲ τὴν ὥρα θανάτου, ἐνημερώσεις, μὲ δελτία τύπου, πολὺ ἀργότερα.

 

 

(Εἶχε, λέει, ὁ πσῶῤῥας ἐκ τῶν ἔσω ἐνημερώσεις… Λέει σὲ σχετική του συνέντευξιν… Δῆλα δή, ἐπὶ πλέον μᾶς λέει πὼς κάποιοι κρατικοὶ λειτουργοὶ δουλεύουν γιὰ τὸν πσῶῤῥα κι ὄχι γιὰ τὸ Δημόσιον συμφέρον…!!!)

Στὴν συνέχεια διαβάσαμε τὴν …«τρία πουλάκια καὶ λοιπὲς ἀσυναρτησίες» ἀπολογία, τοῦ καθ’ ὁμολογίαν δράστου καὶ δὲν ξέραμε ἐὰν ἔπρεπε νὰ γελάσουμε ἢ νὰ κλάψουμε. Τὶ θεὰ Ἀθηνᾶ, τὶ δράκους, τὶ «…πετᾶμε στὰ σύννεφα κι ὅπου φθάσουμε» ἀνακαλύψαμε σὲ ἐκείνην τὴν ἀπολογία, δὲν περιγράφεται. Ἐβεβαιώθησαν, ἐπισήμως πάντα, οἱ ἰσχυρισμοὶ πσῶῤῥα, ποὺ ἐταὐτίζοντο μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς μπαλαντίνα, γιὰ τὴν ὕπαρξιν ἐρωτικῆς σχέσεως μεταξὺ θύματος καὶ θύτου (κάτι ποὺ δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς οἰκογενείας) καὶ ἡσυχάσαμε, ὡς κοινό, γιὰ τὴν δικαιοσύνη καὶ τὸ ἔργο της…

Ὅμως…
Ἐξ ἴσου περίεργον ἦταν καὶ τὸ σκηνικὸ τῶν δημοσιεύσεων τοῦ καθ’ ὁμολογίαν δράστου τῆς δολοφονίας, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὅποιες καταγγελίες, εἶχε νὰ παρουσιάσῃ καὶ μίαν …«περίεργη» ἀνάρτησιν, λίγες ἡμέρες πρὸ τοῦ φόνου, γιὰ ἕνα χειρουργεῖο.

Μία ἀνάρτησις πού, κατὰ ἀρκετούς, θεωρεῖται ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ φονικοῦ:

 

 

Ἐπὶ πλέον, πέραν τῶν ἀσυναρτησιῶν τῆς ἀπολογίας, ὁ μπαλαντίνας πρόλαβε νὰ δημοσιεύσῃ διάφορες δικές του καταγγελίες καὶ τοποθετήσεις, διόλου ἀσυνάρτητες, γύρω ἀπὸ τὰ δρώμενα…

 

Ἐκτὸς μίας ἀναρτήσεως, μὲ ἕνα κομμένο κυριολεκτικῶς ταινιάκι, ὅλα τὰ ἄλλα ἴσως νὰ ὑπέκρυπταν πανικό, ἀλλὰ διόλου ἀσυναρτησία.

Κι ἐκεῖ ἐπάνω, βάσει πάντα τῶν ἐπισήμων ἀνακοινώσεων, μαθαίνουμε πὼς ἔπιασε τὴν κουβέντα, στὶς 3:00 τὰ ξημερώματα, γιὰ ἕνα …τυροπιττάδικο!!!

Ἐξαιρετικὲς ἀναλύσεις καὶ καταγραφὲς ὅλων τῶν παραπάνω ἔχει παρουσιάσει ὁ κύριος Ἐλευθέριος Ῥῆνος ἐδῶ:

Ἐάν ἡ δικαιοσύνη εἶχε ἀντιδράσῃ, ἡ παιδοψυχίατρος θὰ ἦταν ζωντανή!

Στὶς παρακάτω ἀναρτήσεις ἐπίσης παρουσιάζονται τὰ δεδομένα ποὺ εἶχαν διαῤῥεύση στὸν Τύπο:

Φονιάδες, τραμποῦκοι καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ συνεργάτες τοῦ πΣῶῤῥα;

Φονιάδες, τραμποῦκοι καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ συνεργάτες τοῦ πΣῶῤῥα; (ἀνανέωσις)

Φαντάζομαι ὅμως πὼς ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ ἀπὸ τὶς εἰσαγγελικὲς ἀρχές, ἐφ΄ ὅσον ἀναφέρονται καὶ ἀπὸ τοὺς νομικοὺς τῆς ὑποθέσεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς καταθέσεις τοῦ κυρίου Ῥήνου στὴν Εἰσαγγελία.

Ἕνα ἄλλο σημεῖον ὅμως, πολὺ οὐσιῶδες, ἦταν ἡ τηλεφωνικὴ ἐπαφὴ τοῦ φερομένου ὡς δολοφόνου μὲ κάποιους φίλους του καὶ συνεργάτες του, μέλη ἐπίσης τῆς ὀργανώσεως κατὰ πῶς ἀνεφέρθη. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς τηλεφωνικὲς ἐπαφὲς εἶχε σὰν θέμα της τὶς …τυρόπιττες, βάσει τῶν ὅσων πάντα ἔχουν δημοσιευθεῖ.
Ἔτσι ἦταν; Ἤ μήπως ὄχι;

Κάποιο μέλος τῆς ὀργανώσεως ἐδήλωσε πὼς ναί, εἶχε ἐπικοινωνία γιὰ τὶς …τυρόπιττες, κάτι ὅμως ποὺ δὲν διεφάνη ἀπὸ τὶς ἔρευνες τῶν εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν, ποὺ ἀφοροῦσαν στὶς κλήσεις τοῦ κινητοῦ τῆς Θωμαΐδος.
Εἶναι ἔτσι ἤ ὄχι; Κι ἐάν ὄχι, τότε ποιός λέει ψέμματα; Ὁ αὐτόκλητος μάρτυς ἤ ὁ μπαλαντίνας;
Καί γιά ποιόν λόγο; Τί μᾶς ἔχουν ἀποκρύψει; Ποιός κέρδισε καί τί ἀπό αὐτόν τόν ἄδικο φόνο;
Ποῦ εἶναι ἡ ἀνακοίνωσις διαγραφῆς τοῦ μπαλαντίνα, τήν ὁποίαν τόσο συχνά εὐαγγελίζονται τά μέλη τῆς ὀργανώσεως πσώῤῥα;
Ἔχει ἀνευρεθεῖ ἤ ὄχι; Κι ἐάν ναί, γιατί δέν μᾶς τήν …τρίβουν στά μοῦτρα τά τσιράκια τοῦ «τρισεκατομμυριούχου σωτῆρος»;
Φοβᾶμαι πὼς μόλις ἄρχισε νὰ ἀνοίγῃ ἡ ὑπόθεσις καὶ πὼς ἔχουμε πολλά, πάρα πολλά, ἀκόμη νὰ μάθουμε.
Κυρίως ὅμως φοβᾶμαι (καὶ δὲν εἶμαι ἡ μόνη) πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ (ἐπισήμως) παρανοϊκὸ φονικό, κρύβονται ἄλλα ζητήματα, ποὺ οὐδόλως ἔχουν νὰ κάνουν μὲ δράκους καὶ θεὲς καὶ μπουρδολογίες, ἀλλὰ κάτι πολὺ σοβαρότερο.
Καὶ ναί. Πιστεύω βαθύτατα πὼς ἐὰν ἡ Πολιτεία ἤθελε θὰ εἴχαμε ἀποφύγη καὶ τὸ φονικό, ἀλλὰ κυρίως ὅλην αὐτὴν τὴν ἀνωμαλία στὰ μυαλὰ τῶν συμπατριωτῶν μας, μαζὺ μὲ τοὺς τραμπουκισμοὺς τῶν μελῶν αὐτῆς τῆς ὀργανώσεως.
Ἐλπίζω πάντως νὰ ἀναφωνήσω συντόμως πὼς «οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τοῦ Ἡλίου…!!!»
Φιλονόη