ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΜΑΥΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ… Ὅταν ὁ Μακάριος ὀνόμαζε τὸ Πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου τοῦ 1974 ὡς ΕΙΣΒΟΛΗ τῆς Ἑλλάδος στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε.

 

«Θὰ ἤθελα πρώτα νὰ ἐκφράσω τὶς θερμότερες εὐχαριστίες μου πρὸς τὰ μ0dλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, γιὰ τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρον τους ὡς πρὸς τὴν κρίσιμη κατάσταση ποὺ ἐδημιουργήθη στὴν Κύπρο μετὰ τὸ πραξικόπημα, ποὺ ὀργάνωσε τὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος καὶ ποὺ ὑλοποίησαν οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί, ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ διοικοῦν τὴν κυπριακὴ ἐθνοφρουρά.

Εἶμαι ἰδιαίτερα εὐγνώμων στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας γιὰ τὴν συμφωνία του νὰ ἀναβάλῃ τὴν συνεδρίαση αὐτὴν μέχρι τὴν ἄφιξή μου, δίδοντάς μου ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ παρουσιασθῶ ἐνώπιόν του καὶ νὰ ἀναφερθῶ στὰ πρόσφατα δραματικὰ γεγονότα τῆς Κύπρου.

Τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Κύπρο, ἀπὸ τὴν περασμένη Δευτέρα τὸ πρωί, εἶναι μία πραγματικὴ τραγῳδία. Τὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος παρεβίασε κατάφωρα τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου.

Χωρὶς ἴχνος σεβασμοῦ γιὰ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, χωρὶς ἴχνος σεβασμοὺ γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν κυριαρχία τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου, ἡ ἑλληνικὴ δικτατορία ἐπεξέτεινε τὴν δικτατορία στὸ κυπριακὸ ἔδαφος. Εἶναι γεγονός, ὅτι ἐδῶ καὶ λίγον καιρὸ ἡ πρόθεσίς τους εἶχε γίνῃ φανερή. Ὁ κυπριακὸς λαὸς εἶχε τὴν αἴσθηση, ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό, ὅτι ἑτοιμάζετο πραξικόπημα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ δικτατορία, καὶ ἡ αἴσθησις αὐτὴ ἔγινε ἀκόμη ἐντονωτέρα τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, ὅταν ἡ τρομοκρατικὴ ὀργάνωσις «ΕΟΚΑ Β», ὑποκινουμένη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, πολλαπλασίασέ τὶς βιαιότητές της.

Ἀνέκαθεν ἐγνώριζα, ὅτι ἡ παράνομος αὐτὴ ὀργάνωσις εἶχε τὶς ῥίζες καὶ τὶς πηγὲς ἀνεφοδιασμοῦ της στὴν Ἀθῆνα. Ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀντελήφθην ὅτι οἱ Ἕλληνες, ποὺ ὑπηρετοῦσαν καὶ διοικοῦσαν τὴν ἐθνοφρουρά, στρατολογούσαν μέλη τῆς ὀργάνώσεως αὐτῆς καὶ τὴν ὑπεστήριζαν μὲ διαφόρους τροπους, μέχρι ποὺ τὴν βοηθοῦσαν νὰ ἔχῃ πρόσβαση στὶς ἀποθῆκες πυρομαχικὼν τῆς ἐθνοφρουρᾶς. Στὰ στρατόπεδα τῆς ἐθνοφρουρᾶς, οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ἔκαναν ἀνοικτὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς παρανόμου αὐτῆς ὀργανώσεως καὶ μετέτρεψαν τὴν ἐθνοφρουρά, ἀπὸ κρατικὸ ὄργανο, σὲ ὄργανο ἀνατροπῆς τῆς ἐξουσίας.

Κάθε φορὰ πού, κατὰ καιρούς, ἐπαραπονέθην στὴν Ἀθήνα γιὰ τὴν ἀνάρμοστο συμπεριφορὰ τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν τῆς ἐθνοφρουρᾶς, ἡ ἀπάντησις ἦταν ὅτι, ἐὰν ἐπαρουσίαζα ἰσχυρὲς ἀποδείξεις, οἱ ἔνοχοι θὰ ἀνακαλοῦντο στὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὴν ὅλη στάση της μοῦ ἐδημιουηργήθη ἡ ὀρθὴ ἐντύπωσις, ὅτι ἡ μόνιμος ἀπάντησίς της ἀποτελοῦσε προσποίηση ἀθῳότητος. Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες ἔφθασαν ἔγγραφα στὰ χέρια τῆς ἀστυνομίας, ποὺ ἀποδεικνύουν σαφέστατα, ὅτι ἡ «ΕΟΚΑ Β» δὲν ἦταν παρὰ παράρτημα τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἀθηνῶν.

Ἡ κυβέρνησις τῶν Ἀθηνῶν χορηγοῦσε οἰκονομικὴ βοήθεια γιὰ τὴν συντήρηση τῆς ὀργανώσεως, καὶ τῆς ἔδιδε λεπτομερεῖς ὁδηγίες γιὰ τὶς δραστηριότητές της. Ἐθεώρησα ἀναγκαῖον νὰ στείλω μίαν ἐπιστολὴ στὸν πρόεδρο τῆς Ἑλλάδος, στρατηγὸ Γκιζίκη, ζητώντας του νὰ δοθῇ ἐντολὴ γιὰ τὴν κατάπαυση τῆς βίας καὶ τῆς αἱματοχυσίας καὶ γιὰ τὴν διάλυση τῆς «ΕΟΚΑ Β». Ἐπίσης, τοῦ ἐζήτησα νὰ ἀνακληθοῦν οἱ Ἕλληνες τῆς κυπριακῆς ἐθνοφρουρᾶς, προσθέτοντας ὅτι σκοπεύω νὰ μειώσω τὴν ἀριθμητικὴ δύναμη τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ νὰ τὸ μεταφέρω σὲ κρατικὸ ὄργανο. Εἶχα τὴν ἐντύπωση, ὅτι τὸ καθεστὼς τῶν Ἀθηνῶν δὲν ἐπιθυμοῦσε τὴν μείωση τῶν μελῶν τῆς ἐθνοφρουρᾶς, οὔτε, βέβαια, τὴν ἀπομάκρυνση τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν.

Ἀκολούθως, μὲ ἐπεσκέφθη ὁ Ἕλλην πρέσβυς στὴν Κύπρο, κατόπιν ἐντολῆς τῆς κυβερνήσεώς του, γιὰ νὰ μοῦ ἐξηγήσῃ, ὅτι ἡ ἀριθμητικὴ μείωσις τῶν μελῶν τῆς ἐθνοφρουρᾶς ἢ ἡ ἀποχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, θὰ ὁδηγούσαν στὴν ἐξασθένιση τῆς κυπριακῆς ἀμύνης, σὲ περίπτωση τουρκικοῦ κινδύνου. Αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα, παρ’ ὅλο ποὺ φαινόταν λογικό, δὲν ἦταν καθόλου πειστικό, διότι ἐγνώριζα, ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὸ ἐκρύβοντο ἄλλα συμφέροντα. Ἀπ;;ηντησα ὅτι, ὅπως ἔδειχναν νὰ ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, θεωροῦσα τὸν τουρκικὸ κίνδυνο πιὸ ἀσήμαντο ἀπὸ τὸν ἑλληνικό. Καί, ὅπως ἀπεδείχθη, οἱ φόβοι μου ἦσαν δικαιολογημένοι.

Τὸ Σάββατο, 13 Ἰουλίου, ἐπραγματοποιήθη  στὴν Ἀθῆνα συνάντησις ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ στρατηγοῦ Γκιζίκη, ἡ ὁποία διήρκεσε πολλὲς ὦρες. Παρόντες ἦσαν ὁ Ἕλλην διοικητὴς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ὁ πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στὴν Κύπρο, ὁ διοικητὴς τῆς Ἐθνοφρουρᾶς καὶ ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι. Σκοπὸς τῆς συναντήσεως αὐτῆς ἦταν νὰ συζητηθῇ τὸ περιεχόμενον τῆς ἐπιστολῆς μου.

Τὸ σχετικὸ ἀνακοινωθέν, ποὺ ἐξεδόθη στὸ τέλος τῆς συναντήσεως, ἀνέφερε ὅτι ἡ συνάντησις θὰ ἐπαναληφθῇ στὶς 15 Ἰουλίου, ἡμέρα Δευτέρα. Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ ἦταν παραπλανητική, διότι, ἐνῶ τὴν Δευτέρα περίμενα τὴν ἀπάντηση στὴν ἐπιστολή μου, ἡ ἀπάντησις ποὺ ἦλθε ἦταν τὸ πραξικόπημα.

Τὴν ἡμέρα ἐκείνην ἐπέστρεψα ἀπὸ τὴν ἐξοχική μου κατοικία στὸ βουνὸ Τρόοδος, ὅπου εὑρισκόμουν τὸ Σαββατοκύριακο, καὶ στὶς 8:00 π.μ. ἔφθασα στὸ γραφεῖο μου, στὸ προεδρικὸ μέγαρο. Μισὴν ὤρα ἀργότερα ὑπεδέχθην στὴν αἴθουσα δεξιώσεων μίαν ὁμάδα ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας Καιροῦ, ποὺ εἶχαν ἔλθῃ στὴν Κύπρο ὡς προσκεκλημένοι μου, γιὰ λίγες ἡμέρες. Καλά-καλὰ δὲν ἐπρόλαβα νὰ τοὺς καλωσορίσω, ὅταν ἠκούσθησαν οἱ πρῶτοι πυροβολισμοί. Λίγα δευτερόλεπτα ἀργότερα οἱ πυροβολισμοὶ πολλαπλασιάσθησαν, καὶ ἕνα μέλος τῆς προεδρικῆς φρουρᾶς μὲ ἐπληροφόρησε ὅτι τεθωρακισμένα ἅρματα καὶ ὀχήματα εἶχαν περάσῃ τὴν ἔξω πύλη καὶ εὑρίσκοντο ἤδη στὸ προαύλιο τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου, ποὺ ἐσείετο ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμούς. Σύντομα ἡ κατάστασις ἔγινε κρίσιμος. Προσεπάθησα νὰ συνδεθῶ τηλεφωνικὰ μὲ τὸ κτίριο τῆς Κυπριακῆς Ῥαδιοφωνίας, γιὰ νὰ στείλω εἰδικὴ ἀνακοίνωση, ὅτι ἐγίνετο ἐπίθεσις στὸ προεδρικὸ μέγαρο, ἀλλὰ ἀντελήφθην ὅτι οἱ τηλεφωνικὲς γραμμὲς εἶχαν διακοπῇ.

Οἱ πυροβολισμοὶ αὐξάνοντο συνεχῶς. Νομίζω, ὅτι ἐσώθην ὡς ἐκ θαύματος τῆς θείας προνοίας. Ὅταν πλέον εὑρέθην στὴν περιοχὴ τῆς Πάφου, ἀπέστειλα ῥαδιοφωνικὸ μήνυμα στὸν λαὸ ἀπὸ ἕναν τοπικὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμό, πληροφορώντας τον ὅτι εἶμαι ζωντανὸς καὶ ὅτι θὰ ἀγωνισθῶ μαζύ του ἐνάντια στὴν δικτατορία, ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλῃ τὸ ἑλληνικὸ καθεστώς.

Δὲν σκοπεύω νὰ ἀπασχολήσω περισσότερο τὰ ἀξιότιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου μὲ τὴν προσωπική μου περιπέτεια. Ἁπλῶς θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω, ὅτι τὴν δευτέρα ἡμέρα τῆς ἐνόπλου ἐπιθέσεως, τὰ τεθωρακισμένα κατευθύνθηκαν πρὸς τὴν Πάφο, ἐνῶ ταὐτόχρονα ἕνα μικρὸ πολεμικὸ πλοῖο τῆς ἐθνοφρουρᾶς ἄρχισε νὰ βομβαρδίζῃ τὴν μητρόπολη τῆς Πάφου, ὅπου ἔμενα. Ὑπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, θεώρησα φρονιμότερο νὰ ἐγκαταλείψω τὴν Κύπρο, παρὰ νὰ πέσω στὰ χέρια τῆς ἑλληνικῆς χούντας.

Εἶμαι εὐγνώμων στὴν βρεταννικὴ κυβέρνηση, ποὺ μοῦ ἐχορήγησε ἐλικόπτερο, τὸ ὁποῖον μὲ μετέφερε ἀπὸ τὴν Πάφο εἰς τὶς βραταννικὲς βάσεις καί, ἀεροπλάνο, ἀπὸ τὶς βάσεις, στὸ Λονδῖνο, μέσῳ Μάλτας. Εἶμαι ἐπίσης εὐγνώμων στὸν εἰδικὸ ἀντιπρόσωπο τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καὶ στὸν διοικητὴ τῶν εἰδικῶν εἰρηνευτικῶν δυνάμεων τοῦ Ο.Η.Ε. στὴν Κύπρο, γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ἔδειξαν γιὰ τὴν ἀσφάλειά μου. Ἡ παρουσία μου στὴν αἴθουσα αὐτὴν κατέστη δυνατὴ χάρις ε’ςι τὴν βοήθεια τῆς βρεταννικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως, δρος Βαλτνχάιμ. Τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὸ ἄτομόν μου, καὶ γιὰ τὴν κρίσιμο κατάσταση εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται ἡ Κύπρος, μὲ συγκινεῖ ἔως τὰ μύχια τῆς ψυχῆς μου.

Δὲν γνωρίζω ἀκόμη ὄλες τὶς λεπτομέρειες τῆς κρίσεως, ποὺ ἐδημιούργησε ἡ ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ κυβέρνησις εἰς τὴν Κύπρο. Φοβοῦμαι, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν εἶναι μεγάλος καὶ οἱ ὑλικὲς φθορὲς ἀνυπολόγιστες. Ὡστόσο, πρωταρχικό μας μέλημα, τὴν στιγμὴ αὐτήν, εἶναι νὰ δοθῇ ἕνα τέλος στὴν τραγῳδία.

Ὅταν ἔφθασα εἰς τὸ Λονδὶνο, ἐπληροφορήθην τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ἑλληνικῆς χούντας στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη. Ἐξεπλάγην, μὲ τὸν τρόπο ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐξαπατήσουν τὴν παγκόσμιο κοινὴ γνώμη. Χωρὶς κἂν νὰ κοκκινίζῃ ἀπὸ ντροπή, ἡ ἑλληνικὴ δικτατορία προσπαθεῖ νὰ ἁπλοποιήσῃ τὴν κατάσταση, ἰσχυριζομένη ὅτι δὲν ἔχει ἀνάμειξη στὴν ἔνοπλο ἐπίθεση καὶ ὅτι οἱ ἐξελίξεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἀποτελοῦν ἐνδοκοινοτικὴ ὑπόθεση τῶν Ἑλληνοκυπρίων. Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ πιστεύουν τοὺς ἰσχυρισμοὺς αὐτούς. Τὸ πραξικόπημα δὲν ἔγινε ὑπὸ συνθῆκες τέτοιες, ποὺ νὰ τὸ καθιστοῦν ἐσωτερικὸ ἑλληνοκυπριακὸ ζήτημα. Πρόκειται σαφῶς γιὰ εἰσβολὴ ἐκ τῶν ἔξω, μαζὺ μὲ κατάφωρο παραβίαση τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς κυριαρχίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου. Τὸ λεγόμενο πραξικόπημα εἶναι δημιούργημα τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ διοικοῦν τὴν ἐθνοφρουρά. Πρέπει, ἐπίσης, νὰ τονίσω τὸ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ δύναμις, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 950 ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τὴν Κύπρο δυνάμει τῆς Συνθήκης Συμμαχίας, διεδραμάτισε πρωταρχικὸ ῥόλο στὴν ἐπιθετικὴ αὐτὴν ὑπόθεση κατὰ τῆς Κύπρου. Ἡ κατάληψις τοῦ ἀεροδρομίου ἔγινε ἀπὸ ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶτες τῆς ἑλληνικῆς δυνάμεως, ποὺ ἔχει τὸ στρατόπεδό της κοντὰ στὸ ἀεροδρόμιο.

Ἀρκεῖ νὰ ποῦμε στὸ σημεῖο αὐτό, πὼς ὁρισμένες φωτογραφίες, ποὺ ἐδημοσίευσε ὁ παγκόσμιος τύπος, ἔδειχναν τεθωρακισμένα ποὺ ἀνήκουν στὴν ἑλληνικὴ δύναμη. Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, Ἕλληνες ἀξιωματικοί, ποὺ ὑπηρετοῦσαν στὴν ἐθνοφρουρά, διηύθυναν τὶς ἐπιχειρήσεις. Εἰς τὶς ἐπιχειρήσεις αὐτὲς στρατολογοῦσαν μέλη τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως «ΕΟΚΑ Β», τὰ ὁποῖα ἐξῴπλιζαν μὲ ὅπλα τῆς ἐθνοφρουρᾶς.

Ἐὰν δεχθοῦμε πὼς δὲν εἶἴχαν ἀνάμειξη οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ τῆς ἐθνοφρουρᾶς, τότε πῶς ἐξηγεῖται τό γεγονός ὅτι μεταξύ τῶν νεκρῶν ὑπῆρχαν καί Ἕλληνες ἀξιωματικοί, πού ἡ σορός τους μετεφέρθη κι ἐκηδεύθη εἰς τήν Ἑλλάδα; Ἐὰν δεχθοῦμε πὼς τὸ πραξικόπημα δὲν ἔγινε ἀπὸ Ἕλληνες ἀξιωματικούς, πῶς ἐξηγοῦνται οἱ νυκτερινές πτήσεις τῶν ἑλληνικῶν ἀεροσκαφῶν, πού μετέφεραν εἰς τήν Κύπρο προσωπικό μέ πολιτικά κι ἐπέστρεφαν μέ νεκρούς καί πληγωμένους; Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία, ὅτι τὸ πραξικόπημα ὀργανώθη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ χούντα καὶ ἐξετελέσθη ἀπὸ ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶτες τῆς ἑλληνικῆς δυνάμεως στὴν Κύπρο. Ἄλλωστε, ὅλος ὁ παγκόσμιος τύπος περιέγραψε τὸ πραξικόπημα ἀκριβῶς ἔτσι.

Τὸ πραξικόπημα προεκάλεσε μεγάλη αἱματοχυσία καὶ ἀφῄρεσε τὴν ζωὴ πολλῶν ἀνθρώπων. Ἀντιμετωπίσθη μὲ τὴν ἀποφασιστικὴ ἀντίσταση τῶν νομίμων δυνάμεων ἀσφαλείας καὶ τοῦ ἑλληνοκυπριακοῦ λαοῦ. Μπορῶ νὰ πῶ μὲ βεβαιότητα, ὅτι ἡ ἀντίστασις καὶ ἡ ἀντίδρασις τοῦ ἑλληνοκυπριακοῦ λαοῦ ἐνάντια στοὺς συνωμότες θὰ συνεχισθῇ, μέχρι νὰ ἀποκατασταθοῦν ἡ ἐλευθερία καὶ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα. Ὁ κυπριακὸς λαὸς οὐδέποτε θὰ ὑποκύψῃ εἰς τὴν δικτατορία, ἀκόμη κι ἐάν, ὑπερισχύσῃ ἡ βάρβαρος βία τῶν τεθωρακισμένων.

Μετὰ τὸ πραξικόπημα, οἱ πράκτορες τοῦ ἑλληνικοῦ καθεστῶτος στὴν Κύπρο διῴρισαν πρόεδρο ἕναν πασίγνωστο κακοποιό, τὸν Νῖκο Σαμψών, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν σειρά του, ἐδιόρισε ὑπουργοὺς γνωστὰ κακοποιὰ στοιχεῖα καὶ ὀπαδοὺς τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως «ΕΟΚΑ Β».

Μπορεῖ νὰ ἰσχυρίζονται μερικοὶ ὅτι ὅσα συνέβησαν εἰς τὴν Κύπρο ἀποτελοῦν ἐπανάσταση, καὶ ὅτι ἡ νέα κυβέρνησις ἐσχηματίσθη μὲ βάση τὸν ἐπαναστατικὸ νόμο. Κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει. Δὲν ὑπῆρξε ἐπανάστασις εἰς τὴν Κύπρο, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ ἐσωτερικὴ ὑπόθεσις. Ὑπῆρξε εἰσβολή, ποὺ παρεβίασε τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν κυριαρχία τῆς Κυπριακὴς Δημοκρατίας. Καὶ ἡ εἰσβολὴ συνεχίζεται, καὶ θὰ συνεχίζεται ὄσο θὰ ὑπάρχουν Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ εἰς τὴν Κύπρο. Οἱ συνέπειες τῆς εἰσβολῆς αὐτῆς θὰ εἶναι καταλυτικὲς γιὰ τὴν Κύπρο, ἐὰν δὲν ἐπανέλθουμε στὴν συνταγματικὴ ὁμαλότητα καὶ ἐὰν δὲν ἀποκατασταθοῦν οἱ δημοκρατικὲς ἐλευθερίες.

Μὲ σκοπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς παγκοσμίου κοινῆς γνώμης, τὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος ἀνεκοίνωσε ἐχθὲς τὴν βαθμιαία ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν τῆς ἐθνοφρουρᾶς.

Τὸ θέμα, ὅμως, δὲν εἶναι ἡ ἀντικατάστασίς τους, ἀλλὰ ἡ ἀποχώρησίς τους. Ἡ κίνησις ἀντικαταστάσεώς τους σημαίνει παραδοχή, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί, ποὺ ὑπηρετοῦν τώρα στὴν ἐθνοφρουρά, εἶναι οἱ ἴδιοι μὲ ἐκείνους ποὺ ἔκαναν τὸ πραξικόπημα. Ὅμως οἱ ἀξιωματικοὶ αὐτοὶ δὲν ἐνήργησαν μὲ δική τους πρωτοβουλία, ἀλλὰ κατόπιν ἐντολῆς τῶν Ἀθηνῶν, καὶ ἡ ἀντικατάστασίς τους θὰ γίνῃ πάλι μὲ ἐντολὴ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ ἐθνοφρουρὰ θὰ παραμείνῃ γιὰ πάντα ὄργανο τοῦ ἑλληνικοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος.

Εἶμαι βέβαιος, ὅτι τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ἀντιλαμβάνονται τὸ τέχνασμα αὐτό.

Μπορεῖ νὰ λεχθῇ πὼς ἡ κυπριακὴ κυβέρνησις ἦταν αὐτὴ ποὺ ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς νὰ ἐπανδρώσουν τὴν ἐθνοφρουρά. Μετὰ λύπης μου ὁμολογῶ, ὅτι ἦταν λάθος μου νὰ τοὺς ἐμπιστευθῶ τόσο πολύ, διότι ἔκαναν κατάχρηση τῆς ἐμπιστοσύνης μου αὐτῆς καί, ἀντὶ νὰ βοηθήσουν στὴν προάσπιση τῆς ἀνεξαρτησίας, τῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Κύπρου, ἔγιναν οἱ ἴδιοι εἰσβολεῖς.

Ἐπὶ μακρὸ χρονικὸ διάστημα διεξήχθησαν συνομιλίες μεταξὺ Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξεύρεση εἰρηνικῆς λύσεως γιὰ τὸ Κυπριακό, πρᾶγμα ποὺ ἐπανειλημμένως ἔχει ἀπασχολήσῃ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας καὶ τὴν ὁλομέλεια τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν. Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καὶ δύο συνταγματολόγοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία παρηκολούθησαν τὶς συνομιλίες αὐτές. Τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας δύο φορὲς τὸν χρόνο ἀνανέωσε τὴν θητεία τῆς εἰρηνευτικῆς δυνάμεως τοῦ Ο.Η.Ε. στὴν Κύπρο, ἐκφράζοντας κάθε φορὰ τὴν ἐλπίδα του γιὰ τὴν σύντομο ἐξεύρεση λύσεως τοῦ προβλήματος. Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι μέχρι σήμερα σημειώθηκε ἰκανοποιητικὴ πρόοδος στὶς συνομιλίς. Πῶς μποροῦσε, ὅμως, νά ὑπάρξῃ πρόοδος, ὅταν ἡ πολιτική τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν Κύπρο ἦταν διπρόσωπος; Ὅλα τὰ ἐνδιαφερόμενα μέρη εἶχαν συμφωνήσῃ, πὼς οἱ συνομιλίες διεξήγοντο μὲ βάση τὴν ἀνεξαρτησία. Τὸ καθεστὼς τῶν Ἀθηνῶν συμφώνησε σ’ αὐτὸ καί, ἐπανειλημμένως, ὁ Ἕλλην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐδήλωσε, ὅτι ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος στὸ ζήτημα εἶναι σαφής.

Ἐάν αὐτό ἦταν ἀλήθεια, γιατί τότε τό στρατιωτικό καθεστώς τῆς Ἑλλάδος ἐδημιούργησε καί ὑπεστήριξε τήν τρομοκρατική ὀργάνωση «ΕΟΚΑ Β», πού εἶχε στόχο τήν Ἕνωση τῆς Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα καί τῆς ὁποίας τά μέλη αὐτοαποκαλοῦντο «ἑνωτικοί»;

Στὰ στρατόπεδα τῆς ἐθνοφρουρᾶς, οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ μὲ κατηγοροῦσαν συνεχῶς πὼς, ἐνῶ ἡ Ἕνωσις ἦταν δυνατή, ἐγὼ ὑπονόμευα τὴν πραγματοποίησή της. Ὅταν κάποιος τοὺς ὑπενθύμιζε πὼς ἡ Ἑλλὰς εἶχε ξεκαθαρίσῃ τὴν θέση της ἐπάνω σ’ αὐτὸ τὸ θέμα, καὶ ὅτι ὑπεστήριζε τὴν ἀνεξαρτησία, ἡ ἀπάντησίς του ἦταν ὅτι δὲν πρέπει νὰ δίδῃ κάποιος σημασία στὰ λόγια τῶν διπλωματικῶν. Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας, πῶς μπορούσαν οἱ συνομιλίες νά φθάσουν σέ θετικό ἀποτέλεσμα; Ἡ διπρόσωπος πολιτικὴ τοῦ ἑλληνικοῦ καθεστῶτος ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἐμπόδια στὴν πρόοδο τῶν συνομιλιῶν.

Ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν Κύπρο, δὲν δύναμαι νὰ προβλέψω τὸ μέλλον τῶν συνομιλιῶν. Θὰ ἔλεγα, μᾶλλον, πὼς δὲν ὑπάρχει μέλλον. Ὁποιαδήποτε συμφωνία ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθῇ δὲν θὰ ἦταν ἔγκυρος, διότι δὲν ὑπάρχει ἐκλεγμένη ἡγεσία γιὰ νὰ χειρισθῇ τὸ θέμα. Τὸ πραξικόπημα τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἑλλάδος ἀποτελεῖ ἀνάσχεση τῆς πορείας τῶν συνομιλιῶν πρὸς μίαν λύση. Ἐπίσης, θὰ δημιουργήσῃ μίαν μόνιμο πηγὴ ἀνωμαλίας στὴν Κύπρο, οἱ συνέπειες τῆς ὁποίας θὰ εἶναι βαθύτατες καὶ μακρόχρονες, ἐὰν ἐπιτραπῇ ἡ κατάστασις αὐτὴ νὰ συνεχισθῇ ἔστω καὶ γιὰ βραχὺ χρονικὸ διάστημα.

Καλῶ τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας νὰ καταβάλουν κάθε δυνατὴ προσπάθεια, ὥστε νὰ τεθῇ ἕνα τέλος στὴν ἀφύσικη αὐτὴν κατάστασι, ποὺ ἐδημιουργήθη μὲ τὸ πραξικόπημα τῶν Ἀθηνῶν.

Καλῶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας νὰ κάνῃ χρῆση ὅλων τῶν τρόπων καὶ μέσων ποὺ διαθέτει, ὥστε νὰ ἀποκατασταθοῦν χωρὶς καθυστέρηση ἡ συνταγματικὴ τάξις καὶ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου.

Ὅπως ἀνέφερα ἤδη, τὰ γεγονότα τῆς Κύπρου δὲν ἀποτελοῦν ἐσωτερικὴ ὑπόθεση τῶν Ἑλληνοκυπρίων. Ἀφοροῦν καὶ ἐπηρεάζουν καὶ τοὺς Τουρκοκυπρίους.

Τὸ πραξικόπημα τῆς ἑλληνικῆς χούντας ἀποτελεῖ εἰσβολή, καὶ οἱ συνέπειές του πλήττουν ὁλόκληρον τὸν κυπριακὸ λαό, Ἕλληνες καὶ Τούρκους.

Τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἔχουν ἐγκαταστήσῃ μίαν εἰρηνευτικὴ δύναμη στὴν Κύπρο. Ἡ παρουσία της δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ ὑπὸ συνθῆκες πραξικοπήματος. Τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας πρέπει νὰ καλέσῃ τὸ ἑλληνικὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς νὰ ἀποσύρῃ τοὺς Ἕλληνες ἀξιωματικούς, ποὺ ὑπηρετοῦν στὴν κυπριακὴ ἐθνοφρουρά, καὶ νὰ θέσῃ τέλος στὴν εἰσβολή τους στὴν Κύπρο.

Πιστεύω, μὲ ὅσα στοιχεῖα παρέθεσα ἐνώπιόν σας, νὰ σᾶς ἔδωσα μίαν ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῆς καταστάσεως. Δὲν ἔχω οὐδεμίαν ἀμφιβολία, πὼς μία ἁρμόζουσα ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας θὰ θέσῃ τέλος στὴν εἰσβολὴ καὶ θὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν παραβιασμένη ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου καὶ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ.» ΠΕΡΙ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ : ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ 2014 ΣΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΝΗΣΙ!